Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo

2 Kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Nghiên cứu hướng ứng dụng phương pháp NSTC trong

lĩnh vực cảnh báo ổn định trong thời gian thực (on-line), phục

vụ công tác điều độ vận hành HTĐ và TTĐ. Có thể bước đầu

nghiên cứu cảnh báo sớm trạng thái nguy hiểm về ổn định ở

những tình huống điển hình.25DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA LUẬN ÁN1. Nguyễn Mạnh Cường, Lã Văn Út (2014) Phương pháp ngoại

suy tiệm cận dự báo nhanh giới hạn ổn định tĩnh hệ thống

điện trên cơ sở thông số trạng thái chế độ xác lập. Tạp chí

Khoa học & Cơng nghệ các trường đại học kỹ thuật, No. 103,

pp. 17-23.

2. Nguyen Manh Cuong, La Van Ut, Truong Ngoc Minh (2017)

Examining the Transmision Capacity Limits under Steady

State Stability Criteria in the Operation of Electricity Market.

Journal of Science and Technology Technical Universities,

No. 120, pp. 1-6.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×