Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mặt khác, các sản phẩm của các trang trại chủ yếu được bán cho tư thương không có hợp đồng tiêu thụ mà chủ yếu là thỏa thuận miệng và lúc có sản phẩm thì trang trại gọi tư thương vào mua nên đôi lúc thường bị ép giá và đôi lúc không bán được sản phẩm.

Mặt khác, các sản phẩm của các trang trại chủ yếu được bán cho tư thương không có hợp đồng tiêu thụ mà chủ yếu là thỏa thuận miệng và lúc có sản phẩm thì trang trại gọi tư thương vào mua nên đôi lúc thường bị ép giá và đôi lúc không bán được sản phẩm.

Tải bản đầy đủ - 0trang

81dự đoán trƣớc đƣợc. Các rủi ro trong sản xuất nông nghiệp ảnh hƣởng rất lớn

đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các trang trại và ảnh hƣởng đến sự phát

triển bền vững của các trang trại. Qua nghiên cứu, đa số các trang trại đều

chịu rủi ro từ các yếu tố thị trƣờng nhƣ giá cả đầu vào quá cao, giá cả đầu ra

thấp và dịch bệnh. Cụ thể các rủi ro mà các trang trại gặp phải trong năm

2015 đƣợc thể hiện ở bảng 3.22.

Bảng 3.22. Các rủi ro mà trang trại gặp phải trong năm 2015

Diễn giảiSTTSố trangTỷ lệtrại(%)1Giá đầu vào quá cao2066,672Giá đầu ra thấp18603Dịch bệnh21704Khơng bán đƣợc sản phẩm516,675Chất lƣợng đầu vào kém1033,36Khí hậu, thời tiết1757,7(Nguồn: Số liệu điều tra, 2016)

Thực tế cho thấy, các chủ trang trại còn thiếu thơng tin về thị trƣờng.

Bên cạnh đó, dịch bệnh xảy ra liên tục và diễn biến phức tạp đã ảnh hƣởng rất

lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của các trang trại. Khi chúng ta mở cửa

hội nhập kinh tế quốc tế, thuế đánh vào các mặt hàng nông sản nhập khẩu

giảm, các mặt hàng nông sản của Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với những mặt

hàng nông sản nhập khẩu ngay trên thị trƣờng trong nƣớc. Do vậy, trong thời

gian tới các trang trại cần phải nắm bắt đƣợc thông tin thị trƣờng, nâng cao

chất lƣợng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh với các mặt hàng

nông sản nhập khẩu, từ đó hƣớng ra xuất khẩu nhằm tăng hiệu quả sản xuất

kinh doanh của các trang trại.823.3. Giải pháp phát triển kinh tế trang trại theo hƣớng bền vững trên địa

bàn huyện Hoa Lƣ

3.3.1. Phương hướng chung phát triển kinh tế trang trại đến năm 2020

Căn cứ vào quy hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn của huyện

Hoa Lƣ giai đoạn 2010- 2020. Kinh tế trang trại ở Hoa Lƣ phát triển theo

những định hƣớng sau:

3.3.1.1. Phát triển kinh tế trang trại ở Huyện Hoa Lư theo hướng phát huy có

hiệu quả tiềm năng kinh tế nơng nghiệp và nơng thơn

- Phát huy có hiệu quả tiềm năng kinh tế nông nghiệp Hoa Lƣ là

phƣơng hƣớng bao quát trong việc sắp xếp và tổ chức lại sản xuất nơng

nghiệp, đó cũng là một phƣơng hƣớng quan trọng trong phát triển kinh tế

trang trại trên địa bàn huyện của tỉnh.

- Cần định hƣớng việc bố trí sản xuất của các trang trại theo hƣớng đẩy

mạnh việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của các trang trại, sản xuất

nhiều sản phẩm có chất lƣợng cao. Tiến tới xây dựng thƣơng hiệu cho các mặt

hàng nông sản để sản xuất ra thị trƣờng thế giới.

- Phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh của trang trại theo hƣớng

tập trung hố, chun mơn hố, phát huy lợi thế so sánh của tiềm năng nông

nghiệp huyện Hoa Lƣ.

- Các trang trại gia đình đi vào chun mơn hố nhƣng phải kết hợp với

phát triển tổng hợp để tận dụng hết tiềm năng nông nghiệp, phát triển nền

nông nghiệp bền vững. Đó là các trang trại kinh doanh theo phƣơng thức

nơng lâm kết hợp với các mơ hình vƣờn - ao - chuồng hay rừng vƣờn - ao chuồng, kết hợp giữa các loại cây dài ngày với cây ngắn ngày, giữa trồng trọt

với chăn nuôi, giữa nông nghiệp với công nghiệp chế biến.833.3.1.2. Phát triển kinh tế trang trại gia đình theo hướng chuyển nền nơng

nghiệp sang sản xuất hàng hố và theo hướng cơng nghiệp hố, hiện đại hố

Kinh tế hàng hố là điều kiện để hình thành và phát triển kinh tế trang

trại. Ngƣợc lại kinh tế trang trại ra đời đã thúc đẩy nền nông nghiệp chuyển

mạnh hơn sang nền sản xuất hàng hoá. Xu hƣớng hội nhập với nền kinh tế thế

giới, sản xuất nông nghiệp của cả nƣớc, của mỗi tỉnh phải là nền sản xuất

hàng hoá hƣớng ra thị trƣờng của khu vực và thế giới. Do đó, kinh tế trang

trại gia đình ở huyện Hoa Lƣ cũng lấy nhu cầu của thị trƣờng bên ngoài (cả số

lƣợng và chất lƣợng) để làm mục tiêu cho việc bố trí sản xuất và điều hành

sản xuất, nhằm đạt đƣợc chất lƣợng và giá thành sản xuất theo yêu cầu của thị

trƣờng.

Để đảm bảo và nâng cao sức cạnh tranh trên phạm vi khu vực và thế

giới, để có chất lƣợng và giá thành phù hợp yêu cầu của thị trƣờng, tất yếu

kinh tế trang trại gia đình phải phát triển theo hƣớng cơng nghiệp hố, hiện

đại hoá. Nghĩa là ngày càng phải ứng dụng nhanh, nhiều những thành tựu của

khoa học công nghệ vào sản xuất, nhất là công nghệ vi sinh, công nghệ gen

trong tạo giống. Dƣới sự hỗ trợ của các ngành công nghiệp phục vụ cho nơng

nghiệp, q trình đầu tƣ thâm canh của trang trại gia đình ngày một gia tăng.

Cơ giới hố, điện khí hố, thuỷ lợi hố, hố học hố... đƣợc thực hiện phổ

biến trong trang trại gia đình.

3.3.1.3. Phát triển kinh tế trang trại gia đình cả về số lượng, chất lượng và

hiệu quả sản xuất kinh doanh

Số lƣợng các trang trại gia đình hiện nay ở Ninh Bình nói chung và ở

huyện Hoa lƣ nói riêng, còn q ít so với u cầu trong khi đó trang trại gia

đình lại là một hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu nhằm chuyển nền nông

nghiệp lên sản xuất hàng hố theo hƣớng cơng nghiệp hố, hiện đại hố.

Thƣờng ở các nƣớc, trong q trình cơng nghiệp hố số lƣợng trang trại đều84gia tăng mặc dù đất đai có hạn chế. Đồng thời với sự gia tăng về số lƣợng, cần

đảm bảo phát triển cả chất lƣợng và hiệu quả kinh doanh. Chất lƣợng và hiệu

quả kinh doanh đƣợc thể hiện cụ thể ở hiệu quả sử dụng tài nguyên đất đai,

lao động, cây trồng, chất lƣợng giá thành sản phẩm, và sự phát triển sản xuất

nông nghiệp bền vững gắn liền với bảo vệ môi trƣờng, môi sinh.

3.3.1.4. Coi trọng bảo vệ môi trường sinh thái và tạo mơi trường xã hội lành

mạnh trong q trình phát triển kinh tế trang trại gia đình, nhằm tăng trưởng

kinh tế bền vững

Phát triển kinh tế trang trại gia đình nhƣng khơng gia tăng áp lực phá

rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, duy trì độ che phủ của rừng hiện có, tăng độ

che phủ bằng cách mở rộng cây cơng nghiệp lâu năm, trồng thêm rừng và

tăng cƣờng khoanh nuôi, tái sinh rừng. Bảo vệ và bồi bổ đất trồng thông qua

cải tiến phƣơng thức canh tác tiến bộ hơn. Hạn chế sử dụng hoá chất độc, tăng

cƣờng sử dụng các phƣơng pháp sinh học trong bảo vệ cây trồng, ngày càng

sản xuất nhiều sản phẩm nông nghiệp sạch cho yêu cầu thị trƣờng.

3.3.2. Giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hoa

Lư theo hướng bền vững trong thời gian tới

3.3.2.1. Giải pháp chung cho các loại hình trang trại

Thực hiện và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp,

nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để các mơ hình kinh tế theo hƣớng trang

trại tiếp tục phát triển nhằm nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập của các trang

trại, chất lƣợng hàng hóa nơng sản và tăng hiệu quả kinh tế sản xuất nông

nghiệp.

Tăng cƣờng áp dụng khoa học kỹ thuật mới, máy móc vào sản xuất

nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lƣợng cao, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh

an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh việc ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm và hợp tác trong sản

xuất để hạn chế những rủi ro về giá bán cho các trang trại.85Có biện pháp hỗ trợ ngành nơng nghiệp nhƣ đầu tƣ cơ sở hạ tầng, hệ

thống thông tin,… để hỗ trợ phát triển trang trại.

Chủ động tiêm phòng thƣờng xun, xây dựng hệ thống chuồng kín, có

hệ thống tiêu độc khử trùng cho trang trại để hạn chế dịch bệnh.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật ni theo hƣớng tăng dần

diện tích các loại cây trồng vật ni đặc sản, có năng suất cao, giá trị cao phù

hợp với điều kiện của huyện để tận dụng tối đa lợi thế của huyện để phát triển

nông nghiệp.

Thực hiện quy hoạch vùng sản xuất trang trại tập trung xa khu dân cƣ,

giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng, khuyến khích các hộ mở rộng quy mơ sản

xuất, dần dần hình thành vùng sản xuất nơng sản hàng hóa với quy mơ lớn,

tập trung và chun mơn hóa, áp dụng các quy trình sản xuất mới tiến bộ vào

sản xuất,... để đảm bảo kinh tế trang trại phát triển ổn định, có hiệu quả cao và

bền vững trong giai đoạn tới.

Để các trang trại trên địa bàn huyện phát triển bền vững cần có những

chính sách khuyến khích các trang trại tích tụ ruộng đất, mở rộng quy mơ cho

chủ trang trại và lao động làm việc trong trang trại, khuyến khích liên kết hợp

tác giữa các trang trại và giữa trang trại với các doanh nghiệp,...

3.3.2.2. Giải pháp cụ thể

a, Giải pháp cho từng mơ hình trang trại

* Đối với các trang trại chăn ni

Đây là loại hình trang trại phổ biến nhất và đang có sự phát triển nhanh

cả về số lƣợng và cơ cấu đàn vật nuôi. Để phát triển các trang trại này theo

hƣớng bền vững cần thực hiện một số biện pháp sau:

- Các trang trại cần mạnh dạn vay vốn đầu tƣ mở rộng quy mô chăn

nuôi tƣơng xứng với điều kiện của từng trang trại.86- Tổ chức tập huấn kỹ thuật về chăn ni kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ

dịch bệnh theo nhu cầu của các chủ trại, tìm hiểu những giống vật nuôi tốt, năng

suất và chất lƣợng cao để các chủ trang trại đƣa vào sản xuất kinh doanh.

- Xác định cơ cấu đàn gia cầm, đảm bảo vừa kinh doanh thịt vừa kinh

doanh giống và trứng.

- Nhà nƣớc tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ trang trại đƣợc vay vốn.

- Thực hiện di dời các trang trại trong khu dân cƣ ra sản xuất tập trung

xa khu dân cƣ để đảm bảo vệ sinh môi trƣờng.

- Các trang trại nên xây dựng chuồng trại chăn nuôi theo đúng quy trình

kỹ thuật và có biện pháp tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn ni sau mỗi lứa

chăn ni và có biện pháp phòng trừ dịch bệnh thƣờng xuyên. Các vật nuôi

mới mua về cần đƣợc nuôi riêng và cách ly với đàn hiện có một thời gian nhất

định để đảm bào khơng lây lan dịch bệnh vào đàn hiện có.

* Đối với các trang trại tổng hợp

Đây là loại hình trang trại đƣợc đánh giá có nhu cầu ổn định, rủi ro thấp

nhất hiện nay ở huyện Hoa Lƣ. Điểm mạnh của loại hình trang trại này là

chính các mơ hình VAC, RVAC, để tận dụng mọi nguồn lực và có nhiều

nguồn thu để hạn chế rủi ro. Để trong những năm tới loại hình trang trại này

phát triển bền vững cần thực hiện một số vấn đề sau:

- Mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng tỷ trọng hàng

hóa ƣu tiên trồng các loại cây đặc sản trên đất nơng nghiệp nhƣ: rau an tồn,

chăn ni các loại gia súc, gia cầm đặc sản có giá trị cao nhƣ: lợn rừng, dê,…

- Cần có các biện pháp đảm bảo vệ sinh chuồng trại, thực hiện xây dựng

hầm Biogas nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng và tiết kiệm năng lƣợng.

b, Giải pháp quy hoạch lại đất đai

Để phát triển bền vững của các trang trại cần có sự điều chỉnh đất đai

trong các trang trại theo hƣớng tăng quy mơ bằng cách tiếp tục khuyến khích87dồn điền, đổi thửa để tích tụ ruộng đất. Khuyến khích các hộ có điều kiện đầu

tƣ thuê đất nhất là đất trồng cây hàng năm và diện tích mặt nƣớc ni trồng

thuỷ sản để đầu tƣ sản xuất hàng hố.

Chính quyền địa phƣơng đứng ra là cơ quan pháp lý để đảm bảo tính

pháp lý trong việc chuyển nhƣợng, chuyển đổi diện tích đất, đổi ruộng cho

các bên để đảm bảo trách nhiệm cho cả hai bên thuê và bên cho thuê. Và thời

hạn cho các trang trại thuê đất, đấu thầu đất nên tăng lên thành 15 năm thay vì

5 năm nhƣ hiện tại để các trang trại có thể yên tâm đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ

tầng để sản xuất.

Cần đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích

chƣa đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các trang trại để các

trang trại có tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng, đầu tƣ mở rộng quy mô sản

xuất kinh doanh nhằm tăng hiệu quả sản xuất của trang trại.

Chính quyền địa phƣơng cần có quy hoạch rõ ràng vùng sản xuất, và

vùng phát triển trang trại để các trang trại biết và tuân thủ theo quy hoạch.

Thực hiện di dời các trang trại trong khu vực dân cƣ mà diện tích đất đai

khơng đảm bảo để tránh ơ nhiễm mơi trƣờng và các trang trại có điều kiện mở

rộng quy mô sản xuất.

c, Giải pháp về sử dụng lao động

Từ thực trạng phân tích ở trên, để kinh tế trang trại phát triển bền vững và

mang lại hiệu quả cao, rất cần thiết phải đặt vấn đề tổ chức, đào tạo, bồi dƣỡng,

cho các chủ trang trại và ngƣời lao động trong các trang trại. Các chủ trang trại

cần đƣợc bồi dƣỡng, tập huấn, đào tạo về các kỹ năng nhƣ: ra quyết định, quản

lý, tiếp cận thông tin, tiếp cận thị trƣờng, đàm phán, sử dụng và quản lý các

nguồn lực một cách hiệu quả và các quy trình sản xuất nông nghiệp bền vững

nhƣ: VietGap, IPM, nông nghiệp hữu cơ, chăn ni an tồn sinh học,… Còn đối88với lao động trong các trang trại cần đƣợc đào tạo về các kiến thức chuyên môn

và tay nghề nhƣ: kiến thức thú y, phòng trừ dịch bệnh,…

d, Giải pháp về vốn đầu tư

Trong các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nơng thơn nói chung,

kinh tế trang trại nói riêng, vốn là nguồn lực quan trọng. Việc hình thành và

phát triển kinh tế trang trại đòi hỏi vốn lớn hơn so với kinh tế hộ vì quy mơ sản

xuất lớn hơn. Do đó cần có sự hỗ trợ nguồn vốn ngân sách cho việc phát triển

kinh tế trang trại.

Vốn ngân sách hỗ trợ trang trại tập trung vào xây dựng các cơng trình

hạ tầng nhƣ thuỷ lợi, giao thơng, điện… Các cơng trình đƣợc đầu tƣ xây dựng

ở bên ngoài trang trại nhƣng là cơ sở quan trọng cho việc hình thành và phát

triển kinh tế trang trại.

Cần đổi mới thủ tục cho vay, thu lãi sao cho đơn giản, thuận tiện hơn,

có cơ chế cho vay, thu lãi theo thời vụ của cây trồng, vật nuôi. Chủ trang trại

có thể vay vốn khơng cần thế chấp tại ngân hàng, theo quy định của Chính

phủ.

Xây dựng mơ hình quan hệ giữa chủ trang trại, công ty chế biến và

ngân hàng thƣơng mại. Đây là hình thức cung cấp giống, phân bón phục vụ

sản xuất gắn với cho vay vốn sản xuất dựa trên cơ sở xác lập mối quan hệ

kinh tế giữa ba đối tác có tính chất pháp lý.

Bản thân các chủ trang trại cần có định hƣớng riêng để giải quyết vấn

đề vốn của mình theo phƣơng thức “lấy ngắn nuôi dài” bằng cách trồng thêm

những cây ngắn ngày, sản xuất nhiều mặt hàng nhƣ các trang trại tổng hợp để

tích lũy vốn sản xuất.

Các chủ trang trại có thể hợp tác trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng

phục vụ cho sản xuất nhƣ: thủy lợi, giao thông nội đồng, sơ chế, chế biến, bảo

quản nông sản,... để giảm bớt sự căng thẳng về vốn.89e, Giải pháp về khoa học công nghệ và quản lý

Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất

trong các trang trại. Xây dựng cơ chế khuyến khích các trang trại tiên phong

ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Tổ chức tốt mạng lƣới

khuyến nơng, lâm, ngƣ trong đó cần đảm bảo cho các cán bộ khuyến nông

bám sát cơ sở, có trách nhiệm. Nghiên cứu các hình thức liên kết khoa học

giữa trang trại với các tổ chức nghiên cứu và chuyển giao KHCN.

Nhà nƣớc cần có cơ chế thích hợp trong việc thực hiện chuyển giao tiến

bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ mới phù hợp với điều kiện của huyện và của

các trang trại, thúc đẩy nhanh việc thực hiện cơ giới hoá vào sản xuất nông

nghiệp.

Tăng cƣờng công tác kỹ thuật phục vụ sản xuất của các trang trại nhƣ

khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y,… để thực hiện việc hƣớng dẫn chuyển

giao kỹ thuật nơng nghiệp, phòng dịch sâu bệnh, phục vụ tƣới tiêu,… và việc

áp dụng các quy trình cơng nghệ sản xuất mới, hiện đại theo hƣớng bền vững

vào sản xuất của các trang trại.

Các trang trại tạo môi trƣờng cho nhà khoa học nghiên cứu và thực

nghiệm. Xây dựng mối liên kết hợp đồng giữa các trang trại với nhà khoa học.

Mối liên kết này đƣợc thực hiện qua hợp đồng nghiên cứu, chuyển giao công

nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất.

Đây là giải pháp vừa có tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài để đảm

bảo cho kinh tế trang trại phát triển ổn định, đạt hiệu quả cao. Các hƣớng kinh

doanh đó đều yêu cầu đầu tƣ lớn, lãi có thể cao nhƣng rủi ro xảy ra thì lỗ cũng

lớn. Do vậy, để tránh cho các trang trại sản xuất kinh doanh không hiệu quả

do ảnh hƣởng của khoa học công nghệ cần lƣu ý các vấn đề:

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho các tầng lớp nhân dân

Thông qua các phƣơng tiện thơng tin phát thanh, truyền hình, báo... tích cực90áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để nâng cao hiệu

quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh.

+ Đầu tƣ từ ngân sách cho việc phát triển công nghệ sinh học để tạo các

giống cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao nhƣ: Lúa giống, sắn,...;

con nuôi đặc sản nhƣ: dê thịt, dê lấy sữa,...

+ Có quy hoạch các khu chăn nuôi và quy định cụ thể về vệ sinh môi

trƣờng, đồng thời hƣớng dẫn các trang trại kết hợp phát triển sản xuất kinh

doanh với thực hiện các quy định bảo vệ môi trƣờng sinh thái, nhất là ở

những vùng đông dân cƣ.

+ Chuyển giao kỹ thuật và công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp

cho nông dân, gắn với quy hoạch vùng sản xuất hàng hoá và vùng sản xuất

nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Quan tâm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ,

gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản.

f, Giải pháp về thị trường tiêu thụ

Hầu hết các sản phẩm mà trang trại sản xuất ra chủ yếu bán dƣới dạng

thô, bị thƣơng lái ép giá... Do đó, các giải pháp phát triển kinh tế trang trại

tỉnh Ninh Bình nên ƣu tiên giải quyết đầu ra cho các sản phẩm của trang trại.

Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sau thu hoạch để nâng cao chất lƣợng

nơng sản hàng hố. Tun truyền, vận động, tƣ vấn cho các chủ trang trại

tham gia xây dựng, quảng bá và bảo vệ thƣơng hiệu để giúp việc tiêu thụ

nơng sản hàng hố đƣợc tốt hơn. Nhà nƣớc cần có chính sách khuyến khích

các chủ trang trại ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất và trao

đổi thơng tin, tìm kiếm thị trƣờng tiêu thụ nông sản.

Cần nghiên cứu đổi mới và tổ chức lại các hợp tác xã nông nghiệp ở

các địa phƣơng, trƣớc hết là các hợp tác xã của các trang trại, vì nhu cầu hợp

tác của các trang trại là rất cao. Thiết lập đƣợc mối quan hệ này chặt chẽ các

trang trại sẽ nắm đƣợc nguồn cung ứng đầu vào tốt hơn, tiêu thụ nông sản sẽ91đƣợc đảm bảo hơn. Đẩy mạnh liên kết 4 nhà trong đó trọng tâm là mối liên

kết giữa trang trại với doanh nghiệp.

Muốn ổn định thị trƣờng đầu ra và đầu vào cho các trang trại trên địa

bàn huyện Hoa Lƣ, trƣớc mắt cần thực hiện một số biện pháp sau:

- Có quy hoạch và tiến hành thực hiện quy hoạch phát triển các vùng

chun mơn hóa sản xuất từ đó đẩy mạnh các hình thức liên kết giữa các trang

trại với nhau, giữa trang trại với các doanh nghiệp, công ty thƣơng mại và cung

cấp vật tƣ đầu vào (phân bón, thức ăn chăn ni, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực

vật,…) từ đó đẩy mạnh hình thức tiêu thụ nông sản bằng hợp đồng.

- Đẩy mạnh việc đƣa internet đến với các chủ trang trại để các chủ

trang trại có thể tiếp cận với nguồn thơng tin vơ cùng phong phú và nhanh

nhạy qua internet.

- Cần có chính sách ƣu đãi, thu hút các doanh nghiệp chế biến nông

sản về đầu tƣ trên địa bàn huyện nhƣ: giảm thuế trong 3 năm đầu tiên, hỗ trợ

giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống giao thông, hệ thống điện để thu hút

doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát và cấp giấy chứng nhận an toàn vệ

sinh thực phẩm cho các sản phẩm nông sản, cấp giấy chứng nhận và có giấy

đảm bảo chất lƣợng, đóng gói, nhãn mác và ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của sản

phẩm để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trƣờng.

g, Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với kinh tế trang trại

Cần thực hiện tốt quy hoạch phát triển trang trại gắn với quy hoạch xây

dựng nông thôn mới và quản lý tốt việc thực hiện quy hoạch để tránh tình

trạng phát triển trang trại tự phát. Tăng cƣờng công tác chỉ đạo việc triển khai,

tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại hiện có

của các ngành và các địa phƣơng để tạo điều kiện tốt nhất cho kinh tế trang

trại phát triển.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mặt khác, các sản phẩm của các trang trại chủ yếu được bán cho tư thương không có hợp đồng tiêu thụ mà chủ yếu là thỏa thuận miệng và lúc có sản phẩm thì trang trại gọi tư thương vào mua nên đôi lúc thường bị ép giá và đôi lúc không bán được sản phẩm.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×