Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính cấp thiết của đề tài

Tính cấp thiết của đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

2Tuy nhiên, sau chƣơng trình thí điểm, bảo hiểm nơng nghiệp mới chỉ

đƣợc lồng ghép vào các quyết định, đề án, chƣơng trình và chƣa có chính sách

cụ thể. Thêm vào đó, nhiều hộ nơng dân vẫn chủ yếu tham gia mang tính chất

thăm dò, tính chủ động chƣa cao.

Đây là điều mà Đảng và Nhà nƣớc ta cũng hết sức quan tâm, tạo điều

kiện để hỗ trợ cho ngƣời dân tham gia bảo hiểm, hạn chế rủi ro trong sản

xuất. Tuy vậy, việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp đến ngƣời dân còn gặp

rất nhiều khó khăn.

Để bảo hiểm nơng nghiệp thực sự phát huy vai trò và đi vào cuộc sống,

Nhà nƣớc cần có cam kết nhằm giúp nơng dân phòng chống rủi ro, xây dựng

hệ thống bảo hiểm nông nghiệp một cách bài bản và xa hơn là tiến đến xây

dựng một khung thể chế và pháp lý hồn thiện cho quản lý hệ thống bảo hiểm

nơng nghiệp Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng, về lâu dài, cần thiết phải có

một bộ luật riêng về bảo hiểm nơng nghiệp, trong đó có điều khoản quy định

về danh mục các sản phẩm bắt buộc phải bảo hiểm là các sản phẩm lƣơng

thực, thực phẩm thiết yếu; các sản phẩm xuất khẩu chiến lƣợc và một số sản

phẩm thay thế nhập khẩu.

Bên cạnh đó, để đảm bảo cho hệ thống bảo hiểm nông nghiệp hoạt

động ổn định và lâu dài, cần xây dựng lại quy trình thiết kế sản phẩm bảo

hiểm nhằm có các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của ngƣời nơng dân, và có

tính khả thi cao, phù hợp với đặc thù của từng vùng và từng điều kiện sản

xuất. Đồng thời, cần đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự về bảo

hiểm nơng nghiệp để có thể nắm bắt đƣợc những kiến thức về nông nghiệp,

những rủi ro, sự cố thƣờng gặp phải để từ đó có những tƣ vấn, hỗ trợ ngƣời

nơng dân một cách chính xác, hiệu quả.

Cơng tác thông tin tuyên truyền về bảo hiểm nông nghiệp cũng cần

đƣợc chú trọng triển khai đến từng đối tƣợng khác nhau. Đối với ngƣời3dân, cần tuyên truyền để ngƣời nông dân hiểu những lợi ích khi tham gia

bảo hiểm nơng nghiệp. Đối với các doanh nghiệp thì cần nhận thấy đƣợc

những mảng tiềm năng của thị trƣờng đặc thù này. Các nhà quản lý cũng

phải thấy rõ trách nhiệm của mình là làm bảo hiểm nơng nghiệp vì sự phát

triển bền vững của sản xuất.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã trình Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết

định về việc tiếp tục thí điểm bảo hiểm nơng nghiệp theo hƣớng tiếp tục thực

hiện thí điểm bảo hiểm nơng nghiệp đối với cây lúa, vật nuôi tại các tỉnh,

thành phố theo Quyết định 315; mở rộng bảo hiểm trâu, bò cho các huyện tại

tỉnh Hà Giang; dừng triển khai bảo hiểm thủy sản (tôm, cá).

Sông Lô là một huyện miền núi, tỷ trọng nông nghiệp rất lớn, chiếm

39,93 % tổng giá trị sản xuất của huyện, đóng vai trò vơ cùng quan trọng

trong phát triển kinh tế chung trên địa bàn (Chi cục Thống kê huyện Sông Lô,

2015). Trong cơ cấu kinh tế nội bộ ngành nông nghiệp, tỷ trọng chăn nuôi liên

tục tăng, tỷ trọng ngành chăn nuôi trong nông nghiệp năm 2010 là 45,07% thì

tới năm 2015 đã là 51,93%. Trong đó, chăn ni bò thịt đƣợc xác định là thế

mạnh của huyện và đang đƣợc chú trọng phát triển. Tuy nhiên, có rất nhiều

rủi ro trong chăn ni nói chung và chăn ni bò thịt nói riêng mà ngƣời dân

phải gánh chịu nhƣ sự diễn biến hết sức phức tạp của thời tiết, dịch bệnh

hoành hành, thị trƣờng bấp bênh. Chỉ tính cuối năm 2010, đầu năm 2011 chăn

ni của tồn huyện đã chịu thiệt thại rất lớn do dịch bệnh và rét đậm, rét hại

kéo dài. Có tới 889 con trâu, bò; 8.080 con lợn và 23.183 con gà bị chết. Ƣớc

thiệt hại lên đến 34.925 triệu đồng (Phòng Nơng nghiệp & PTNT huyện Sơng

Lơ, 2011). Do đó, bảo hiểm nơng nghiệp ngày càng trở nên thiết thực hơn với

ngƣời dân chăn nuôi nơi đây đồng thời cũng là thị trƣờng tiềm năng cho dịch

vụ bảo hiểm nông nghiệp phát triển. [13]4Tuy nhiên, thực tế bảo hiểm nơng nghiệp ở Sơng Lơ lại hồn tồn trái

ngƣợc với tiềm năng của nó. Mặc dù huyện đã có cơ chế hỗ trợ ngƣời chăn

ni về phí bảo hiểm nhƣng tỷ lệ tham gia bảo hiểm còn rất thấp, chƣa tƣơng

xứng với tiềm năng chăn nuôi của huyện. Từ những thực tế nêu trên, câu hỏi

đặt ra là: thực trạng bảo hiểm trong chăn ni bò thịt của các hộ nhƣ thế nào?

Triển khai BHNN gặp những thuận lợi và khó khăn gì? Giải pháp nào để làm

tăng tỷ lệ các hộ tham gia BHNN trong chăn ni bò thịt?

Xuất phát từ những vấn đề trên, em chọn đề tài: “Giải pháp nhằm thu

hút sự tham gia Bảo hiểm nông nghiệp của các hộ chăn ni bò thịt tại

huyện Sơng Lô, tỉnh Vĩnh Phúc” để nghiên cứu.

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu chung

Trên cơ sở đánh giá sự tham gia bảo hiểm nơng nghiệp của các hộ chăn

ni bò thịt, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thu hút sự tham gia của ngƣời

dân về bảo hiểm nông nghiệp trong chăn ni bò thịt trên địa bàn huyện Sông

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về sự tham gia bảo hiểm

nông nghiệp;

- Đánh giá thực trạng tham gia bảo hiểm cho chăn ni bò thịt của các

hộ trên địa bàn huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc;

- Trên cơ sở lý luận và những đánh giá thực trạng tìm ra những nguyên

nhân chủ yếu của vấn đề để có những giải pháp thu nhằm thu hút và nâng cao

chất lƣợng bảo hiểm nông nghiệp cho chăn nuôi bò thịt tại huyện Sơng Lơ

- Đề xuất những giải pháp nhằm thu hút sự tham gia của ngƣời dân với

bảo hiểm nơng nghiệp cho chăn ni bò thịt tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.53. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tƣợng nghiên cứu

Thực trạng các hoạt động tham gia bảo hiểm cho chăn ni bò thịt của

các hộ dân trên địa bàn huyện Sông Lô.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu tập trung vào thực trạng và các giải

pháp nhằm thu hút sự tham gia bảo hiểm nông nghiệp cho chăn ni bò thịt

của các hộ nơng dân huyện Sơng Lơ.

- Phạm vị về không gian: Đề tài nghiên cứu tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Phạm vi về thời gian:

+ Thời gian thu thập số liệu thứ cấp trong 3 năm 2013-2015.

+ Thời gian thu thập số liệu sơ cấp năm 2015.

4. Nội dung nghiên cứu

- Cơ sở lý luận và thực tiễn về sự tham gia bảo hiểm nơng nghiệp.

- Đánh giá thực trạng tình hình tham gia bảo hiểm nơng nghiệp trong

chăn ni bò thịt của huyện Sơng Lơ.

- Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến sự tham gia bảo hiểm nông

nghiệp của các hộ chăn ni bò thịt trên địa bàn huyện Sơng Lơ.

- Đề xuất giải pháp nhằm thu hút sự tham gia của ngƣời dân với bảo

hiểm nông nghiệp trong chăn nuôi tại huyện Sông Lô.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính cấp thiết của đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×