Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2: THIẾT KẾ VÀ THỰC THI.

Chương 2: THIẾT KẾ VÀ THỰC THI.

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.2.Lưu đồ thuật toán.

StartThiết lập LCD 16x2

Thiết lập timer0 đếm 1ms

Thiết lập chiều quay ban đầuPhím Start

được nhấn?Gán thời gian trễ =8;

Gán biến đánh dấu =0;Phím Stop

Gán biến đánh dấu =3;được nhấn?121621Phím tăng

tốc được

nhấn?Giảm thời gian trễ 1;Phím giảm

tốc được

nhấn?Tăng thời gian trễ 1;Phím quay

thuận được

nhấn?Gán biến đánh dấu =1;Phím quay

ngược được

nhấn?Gán bién đánh dấu = 2;Chạy động cơ với thông số

thời gian trễ và biến đánh

dấu172.1.2. Sơ đồ mạch in.

Mạch in khối điều khiển:Hình 2.2.mạch in khối điều khiển.

-Mạch in khối động cơ và hiển thị.Hình 2.3.mạch in khối động cơ và hiển thị.

2.2.2. Mã nguồn chương trình.

Code chương trình điều khiển động cơ bước hiển thị lên LCD 16x2:

#include

//------------Khoi tao bien va cac gia tri gan-------------//

sbit RS_LCD = P2^5;

sbit RW_LCD = P2^6;

sbit E_LCD = P2^7;

sbit qn = P3^2;

sbit qt = P3^3;

18sbit tt = P3^4;

sbit gt = P3^5;

sbit stop = P3^6;

sbit start = P3^7;

unsigned char M[] = {0,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09,0x08};

unsigned int v,vt,d1,d0;

unsigned char a,i,n,j,xungdelay,h;

//------------------------void delay_short()

{

unsigned int x;

for(x=0;x<10;x++);

}//--------------****------------------//

void delay(unsigned int time)

{

unsigned int q;

unsigned char e;

for (q=1; q<=time; q++)

{

for (e=1; e<=150; e++)

{;}

}

}

//các ham lcd

//----Ham kiem tra co ban----void kt_ban()

{

unsigned char x;

P0 = 0xff;

19RS_LCD = 0;

RW_LCD = 1;

do

{

E_LCD = 1;

delay(3);

E_LCD = 0;

x=P0;

x=x&0x80;

}

while(x!=0x80);

}

//---Ham ghi lenh giao tiep voi LCD---//

void ghi_lenh(unsigned char lenh)

{

kt_ban();

delay(50);

P0 = lenh;

RS_LCD = 0; // Chon thanh ghi lenh

RW_LCD = 0; // Chon che do ghi du lieu tu 8051 vao LCD

E_LCD = 1;

delay_short();

E_LCD = 0;

}

//---Ham ghi ky tu ra LCD---//

void ghi_kytu(unsigned char kytu)

{

kt_ban();

delay(50);

P0 = kytu;

RS_LCD = 1; // Chon che do doc du lieu tu 8051

RW_LCD = 0;

20E_LCD =1;

delay_short();

E_LCD = 0;

}

//---Ham ghi nhanh ky tu ra LCD---//

void ghi_nhanh ( unsigned char kytu)

{

kt_ban();

P0 = kytu;

RS_LCD = 1;

RW_LCD = 0;

E_LCD = 1;

delay_short();

E_LCD = 0;

}

//---Ham ghi chuoi ky tu ra LCD----//

void ghi_chuoi(char *str)

{

while(*str)

{

ghi_kytu(*str);

str++;

}

}

void ghi_chuoi1(char *str)

{

while(*str)

{

ghi_kytu(*str);

str++;

ghi_lenh(0x07);

}

21}

//---Ham ghi nhanh chuoi ky tu ra LCD---//

void ghi_nhanh_chuoi(char *str)

{

while(*str){

ghi_nhanh(*str);

str++;

}

}

//---Ham ghi so nguyen ra LCD---//

void hienthiso(unsigned char n){

int c1, d1;

c1=n/10; n=n-c1*10;

d1=n;

ghi_lenh(0xc0);

//ghi_lenh(0x0c);

if((a<1)||(a>2)||(h==1)) ghi_nhanh_chuoi(" STOP -> START!");

else{

if(a==1)ghi_nhanh_chuoi("QT : ");

else if(a==2) ghi_nhanh_chuoi("QN : ");

if(c1!=0) ghi_nhanh(c1+48); // Doi ra hang chuc, ma ascii

ghi_nhanh(d1+48); // Doi ra hang don vi, ma ascii

ghi_nhanh_chuoi(" V/Phut ");

}

}

//---Ham khoi tao LCD---//

void setting_LCD()

{

ghi_lenh(0x38);

ghi_lenh(0x01); // Xoa man hinh

ghi_lenh(0x0f); // Co dich hien thi

}

22//ham gioi thieu

void gioi_thieu()

{

ghi_lenh(0x01);

ghi_lenh(0x0c);

ghi_chuoi("MACH DIEU KHIEN ");

delay(300);

ghi_lenh(0xC0);

ghi_lenh(0x0c);

ghi_chuoi("DONG CO BUOC ");

ghi_lenh(0xC0);

ghi_lenh(0x0c);

ghi_chuoi(" VDK 8051 ");

delay(2000);

delay(2000);

ghi_lenh(0x01);

ghi_lenh(0x0c);

ghi_chuoi(" START ");

delay(2000);

}

//-------------------------//------------------------//---Ham tre khoang thoi gian rat ngan phuc vu viec kiem tr co ban---//

void khoitao(void){// Ham khoi tao

TMOD=0x01;

IE=0x82;//chon timer0TH1=0x3c;

TL1=0xb0;

TH0=0xfc;

TL0=0x18;

23TR1=1;//khoi dong timer1TR0=1;

n=0;}//----------------------------------------//void ktphim()

{

if(tt==0)

{ while (tt==0) {;}

if(vt>=15) vt=15;

else vt++;

if(xungdelay<2) xungdelay=1;

else xungdelay=xungdelay-1;

}

if(gt==0)

{ while (gt==0) {;}

if(vt<=1) vt=1;

else vt--;

if( xungdelay>=16) xungdelay=16;

else xungdelay=xungdelay+1;

}

if(qt==0)

if(a==3) {a=1; h=1;}

else a=1;

if(qn==0)

if(a==3) {a=2; h=1;}

else a=2;

if(stop==0) a=3;

if(start==0)

24{

vt=8;

if(a==3) a=1;

h=0;

xungdelay=8;

}

}

void dich()

{

if((a==1)&&(h==0)) i++;

if((a==2)&&(h==0))i--;

if(i==9) i=1;

if(i==0) i=8;

P1 = M[i];

}

void main()

{

P1=0;

khoitao();

setting_LCD();

gioi_thieu();

ghi_lenh(0x01);

ghi_lenh(0x0c);

ghi_chuoi("TOC DO HIEN TAI:");

xungdelay=8;

d0=0;

a=3;

while(1)

{

ktphim();

P1 = M[i];

25ghi_lenh(0xc0);

hienthiso(vt);

}

}

void timer0(void) interrupt 1

{

TR0=0;

d0=d0+1;

if(d0==xungdelay)

{

P3_1=P3_1 ^1;

d0=0;

dich();

}

if(d0>18) d0=0;

TL0=0x18;

TH0=0xfc;

TR0=1;

}

2.3. Một số hình ảnh sản phẩm.Hình 2.4. Hình ảnh mạch sau khi hồn thành.

26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2: THIẾT KẾ VÀ THỰC THI.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×