Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực hiện Quyết định số 189/QĐ-TCTK, ngày 02 tháng 4 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình. Hiện nay, Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình có 06 Phòng ...

Thực hiện Quyết định số 189/QĐ-TCTK, ngày 02 tháng 4 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình. Hiện nay, Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình có 06 Phòng ...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực hiện Quyết định số 189/QĐ-TCTK, ngày 02 tháng 4 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình. Hiện nay, Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình có 06 Phòng ...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×