Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

KIẾN NGHỊ

* Đối với Tổng cục Thống kê

- Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cơng

chức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác quản lý nhân lực; xác định

công tác quản lý nhân lực là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cơ quan, chính

quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, từ đó ra sức thực hiện tốt các chủ

trương, chính sách của Đảng về cơng tác cán bộ.

- Tập trung xây dựng đội ngũ công chức, nhất là cơng chức lãnh đạo, quản lý

có “tâm trong, trí sáng”, đủ sức gánh vác, hồn thành nhiệm vụ trong thời kỳ CNH-UHĐH đất nước; gắn nhiệm vụ xây dựng với chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NghịHquyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiệnTẾnay”, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thối về tư tưởng chínhINHtrị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, bãi nhiệm những ngườiKkhơng hồn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, suy thoái đạo đức, lối sống, nhânCdân khơng tín nhiệm, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để không ngừngIHnâng cao chất lượng quản lý công chức cả về phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ,chun mơn, nghiệp vụ, văn hóa ứng xử, ý thức trách nhiệm và sự tận tụy đối vớiGĐcông việc.N- Chú trọng công tác quy hoạch cán bộ, quy hoạch cán bộ phải có tầm xa gắnTR

Ư

với đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí, luân chuyển cán bộ hợp lý, đảm bảo đáp

ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ được rèn

luyện, thử thách qua thực tiễn để trưởng thành.

- Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công

tác kiểm tra, giám sát, nhằm kịp thời ngăn ngừa và xử lý cán bộ vi phạm. Chú trọng

đổi mới công tác tuyển dụng, thi tuyển công chức; tuyển chọn và thu hút nhân tài.

- Vụ Tổ chức cán bộ cần rà sốt, cân đối và bố trí biên chế phù hợp với thực

tế của từng Cục Thống kê.

- Hàng năm tổ chức thi tuyển công chức để đảm bảo các Cục Thống kê luôn

đủ số lượng công chức làm việc ở các vị trí.90- Tăng cường cơng tác kiểm tra chất lượng công chức từ trung ương đến địa

phương, coi việc xây dựng đề án, kế hoạch, chương trình nâng cao chất lượng công

chức là nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt động chỉ đạo điều hành của cơ

quan hàng năm và xuyên suốt.

- Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa cơ quan Trung ương

và địa phương để tạo sự thúc đẩy hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình triển khai thực hiện

đề án, kế hoạch, chương trình.

- Cân đối, bố trí đầy đủ nguồn tài chính và các nguồn lực cần thiết khác, huy

động sự hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế để triển khai đề án, kế hoạch,Uchương trình.H- Quy định cụ thể cơ chế và chế độ chi tiêu tài chính cho từng giai đoạn hoạtTẾđộng của đề án, kế hoạch, chương trình theo hướng đào tạo cụ thể với kết quả đầuINHra.K* Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng BìnhCCục Thống kê tỉnh Quảng Bình là đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn, nênIHtồn bộ các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, biên chế và tài chính đều chịu sựquản lý của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê chỉ xin kiến nghị Ủy ban nhân dânĐtỉnh Quảng Bình một số đề xuất sau:NG- Cần phối kết hợp chặt chẽ hơn nữa và tạo mọi điều kiện sắp xếp, bố trí choTR

Ư

cơng chức Cục Thống kê tham gia học các lớp trên địa bàn như: Cao cấp chính trị,

quản lý nhà nước chương trình chun viên, quản lý nhà nước chương trình chun

viên chính, lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý đối với lãnh đạo và các lớp bồi dưỡng

khác.

- Có chính sách hỗ trợ học phí đối với các đơn vị Trung ương đóng trên địa

bàn, bởi vì kinh phí Tổng cục Thống kê cấp cho cơng tác đào tạo là rất ít, chỉ bố trí

01 cơng chức tham gia học lớp cao cấp chính trị tại tỉnh và 01 cơng chức tham gia

học lớp quản lý nhà nước là không đủ.

- Quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ trang thiết bị, máy móc làm việc phục vụ

chun mơn như: Hỗ trợ về máy vi tính, máy scan và hệ thống mạng lan, đường91truyền để phục vụ kịp thời các báo cáo phục vụ cho địa phương. Hàng tháng, quý,

năm Cục Thống kê không những cung cấp thông tin kinh tế - xã hội cho Tổng cục

Thống kê mà còn phục vụ đắc lực cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng

nhân dân tỉnh và nhiều đơn vị khác trên địa phương.

Tóm lại: Để hồn thiện cơng tác quản lý nhân lực tại Cục Thống kê tỉnh

Quảng Bình trước hết mỗi công chức phải ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm

chất đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí

Minh, khơng ngừng phấn đấu vươn lên, ln có chí tiến thủ, cầu thị, nêu cao tinh

thần cách mạng tiến cơng, chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực tiễn công tác,Uphấn đấu đạt chất lượng, hiệu quả công việc một cách tốt nhất; nêu cao tinh thầnHkhắc phục khó khăn, gian khổ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thườngTẾxuyên bám sát thực tiễn cuộc sống, quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân đểINHhoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.KVới quyết tâm của tồn ngành Thống kê Quảng Bình, cùng với sự nỗ lựcCphấn đấu vươn lên của bản thân mỗi công chức, nhất là công chức trẻ, tin tưởngIHrằng trong tương lai không xa Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình sẽ hồn thiện đượcTR

Ư

NGĐcơng tác quản lý nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030./.92TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Cuốn sách “Những vấn đề cơ bản về hành chính nhà nước và chế độ công vụ,

công chức” của Viện Khoa học tổ chức Nhà nước.

2. Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2014. Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch

cơng chức.

3. Nguyễn Xuân Dung, 2012. Cơ sở khoa học xây dựng chương trình đào tạo bồi

dưỡng theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch và chức vụ lãnh đạo quản lý. Đề tài

nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Nội vụ.4. Nguyễn Trí Duy, 2012. Nghiên cứu nội dung và các giải pháp phát triển nguồnHUnhân lực Hệ thống thống kê tập trung đến năm 2020. Đề tài nghiên cứu khoa họcTẾcấp Tổng cục, Tổng cục Thống kê.H5. Tạ Ngọc Hải, 2013. Phương pháp xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hànhINchính nhà nước. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Nội vụ.K6. Phạm Thu Hằng, 2013. Kinh nghiệm quản lý cơng chức theo Vị trí việc làm củaIHCcác nước trên thế giới và vận dụng vào Việt nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp

Bộ, Bộ Nội vụ.Đ7. Luận văn thạc sĩ Quản lý nhân lực của Tổng cục Thống kê do Tăng Thị ThanhGHòa (trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2015):TR

Ư

N8. Thạch Thọ Mộc, 2014. Tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng và đánh giá đội ngũ

công chức ở nước ta hiện nay. Tạp chí Viện khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.

9. Đỗ Viết Minh, 2013. Cơ sở khoa học hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh và

nghiệp vụ các ngạch cơng chức hành chính. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp

Bộ, Bộ Nội vụ.

10. Giáo trình “Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công” của tác giả. Trần Thị

Thu chủ biên.

11. Thủ tướng Chính phủ, 2011. Quyết định số 1803/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính

phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

và tầm nhìn đến năm 2030. Hà Nội.

12. Tổng cục Thống kê, 2013. Quyết định số 299/QĐ-TCTK của Tổng cục trưởng93Tổng cục Thống kê về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Thống kê Việt

Nam giai đoạn 2011-2020. Hà Nội.

13. Tổng cục Thống kê, 2015. Quyết định số 856/QĐ-TCTK ngày 23/7/2015 của

Tổng cục Thống kê về việc ban hành quy chế Đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,

luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức

lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thống kê. Hà Nội.

14. Nguyễn Duy Tuân, 2014. Một số kinh nghiệm về thu hút nguồn nhân lực trong

khu vực công. Luận văn thạc sĩ. Đại học Kinh tế Quốc dân.

15. Bài viết của tác giả Ngô Minh Tuấn, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TrungUương “Đổi mới quản lý nhà nước về nhân lực ở Việt Nam: Thực trạng và giảiHpháp”, (2015).TẾ16. Ngô Sỹ Trung, 2014. Chính sách nhân lực chất lượng cao trong các cơ quanINHhành chính Nhà nước cấp tỉnh của thành phố Đà Nẵng. Luận án tiến sỹ Quản lýTR

Ư

NGĐIHCKkinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.94Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×