Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khi được đề cập đến 04 tiêu chí về cơng tác xây dựng văn hoá tở chức của Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình thì ý kiến "đồng ý" cũng chiếm phần lớn, theo thang điểm Likert 5 điểm; các ý kiến "khá đờng ý" và "hồn tồn đồng

Khi được đề cập đến 04 tiêu chí về cơng tác xây dựng văn hoá tở chức của Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình thì ý kiến "đồng ý" cũng chiếm phần lớn, theo thang điểm Likert 5 điểm; các ý kiến "khá đờng ý" và "hồn tồn đồng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khi được đề cập đến 04 tiêu chí về cơng tác xây dựng văn hoá tở chức của Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình thì ý kiến "đồng ý" cũng chiếm phần lớn, theo thang điểm Likert 5 điểm; các ý kiến "khá đờng ý" và "hồn tồn đồng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×