Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Sử dụng nhân lực đúng chun ngành tại các phòng và Chi cục

- Sử dụng nhân lực đúng chun ngành tại các phòng và Chi cục

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê khá gọn, quản lý theo đúng chức danh

công việc và được thực hiện theo nguyên tắc: đúng người đúng việc, công việc phù

hợp chuyên môn được đào tạo. Cán bộ lãnh đạo của Cục Thống kê phần lớn có

chun mơn đào tạo đúng chuyên ngành Thống kê, am hiểu khá rõ nghiệp vụ và

thực tiễn công tác Thống kê là chuyên môn sâu nên thường bố trí, phân cơng việc

làm cho cơng chức mang tính ổn định lâu dài. Tuy nhiên, do thực trạng nhân lực

Cục Thống kê được trẻ hóa trong những năm gần đây nên kinh nghiệm chuyên môn

nghiệp vụ còn hạn chế, việc phân cơng cơng việc theo hướng kèm cặp hướng dẫn,

người đi trước chỉ bảo người đi sau thể hiện biểu 2.12.USở dĩ tác giả lấy năm 2012 là năm đầu của đề tài và năm 2016 là năm cuốiHcủa đề tài và cũng là năm có thi tuyển cơng chức để so sánh, còn các năm như 2013,TẾnăm 2014 và năm 2015 ít có biến động.INHNhìn chung, trong các năm qua, việc sắp xếp, bố trí, phân công công tácKCục Thống kê đã dựa vào phân tích cơng việc, chức năng, nhiệm vụ, trình độ,Cchun mơn được đào tạo để sắp xếp. Tuy nhiên cũng còn nhiều hạn chế như sựIHhẫng hụt về nhân lực do số công chức đến tuổi nghỉ hưu, nhân lực mới tuyểndụng còn q trẻ...Đ- Tình hình nâng bậc lương, nâng ngạchNGNâng lương: Quy trình thực hiện và kết quảTR

Ư

Đối với nâng lương thường xuyên, hàng năm Cục Thống kê thực hiện việc

xem xét nâng bậc lương thường xuyên cho công chức và người lao động theo quy

định hiện hành đối với ngạch chuyên viên là 3 năm cán sự là 2 năm, các năm phải

hồn thành nhiệm vụ, khơng vi phạm kỷ luật. Trong thời kỳ nghiên cứu từ năm

2012 - 2016 khơng có trường hợp nào khơng được nâng lương hay bị chậm nâng

lương.

Đối với nâng lương trước thời hạn, việc nâng bậc lương trước thời hạn do

Hội đồng xét nâng lương xét duyệt vào thời gian cuối mỗi năm, tiến hành họp rà

soát thời hạn giữ bậc và thành tích của từng cơng chức và người lao động để ra

quyết định nâng lương trước thời hạn theo đúng quy định của Nhà nước. Đối tượng48được xét nâng lương trước hạn là có thời gian giữ ngạch là 2/3 thời gian, có thành

tính thi đua. Hàng năm có khoảng 4 - 5 công chức được nâng lương trước hạn , tỷ lệ

theo quy định là 10% tổng biên chế được giao.

Bảng 2.13: Nhân lực Cục Thống kê được nâng lương trước hạn

20122013201420152016Số biên chế được giao7272727473Số cơng chức có mặt5964626172Công chức nâng lương trước hạn44452Tỷ lệ nâng lương trước hạn (%)6,786,256,458,202,78Chỉ tiêuU(Nguồn: phòng TC-HC, Cục Thống kê)HNâng ngạch: Cục Thống kê luôn quan tâm và tạo điều kiện cho mọi côngTẾchức đủ điều kiện được dự thi nâng ngạch, tuy nhiên những năm gần đây do thayINHđổi về chủ trương, chính sách, hình thức tổ chức thi nâng ngạch, nên nhiều côngKchức đã đủ điều kiện dự thi nâng ngạch nhưng chưa được dự thi nâng ngạch.CNăm 2016 Tổng cục Thống kê đã thành lập Hội đồng thi nâng ngạch từIHThống kê viên lên Thống kê viên chính và tổ chức cho cơng chức tồn ngành đủđiều kiện được tham gia, kết quả Cục Thống kê Quảng Bình có 5/5 công chức thamGĐgia dự thi đều đạt kết quả cao.NNhìn chung cơng tác nâng ngạch tại Cục Thống kê Quảng Bình còn nhiềuTR

Ư

hạn chế như phụ thuộc Tổng cục Thống kê, không tổ chức thi thường xuyên, điều

kiện khắt khe hơn so với ngành khác. Cụ thể như thi nâng ngạch lên thống kê viên

chính tương đương ngạch chuyên viên chính ngồi điều kiện q trình cơng tác,

thời gian giữ ngạch, hệ số lương, trình độ chun mơn, trình độ lý luận chính trị,

quản lý Nhà nước chương trình chun viên chính, tin học, ngoại ngữ, đề tài... còn

phải trải qua 03 lớp bồi dưỡng của Tổng cục Thống kê như: Nghiệp vụ thống kê

trình độ đại học, cao đẳng (lớp trái ngành), nghiệp vụ công tác thống kê chương

trình thống kê viên, nghiệp vụ cơng tác thống kê chương trình thống kê viên chính.

- Cơng tác ln chuyển, điều động cán bộ:

Công tác luân chuyển và điều động nhằm mục đích duy trì sự ổn định của tổ49chức, trong những năm qua, tùy vào điều kiện và nhu cầu thực tế của công việc,

Cục Thống kê đã thực hiện điều động, luân chuyển các công chức giữa các phòng,

các Chi cục Thống kê theo đúng quy định của Nhà nước. Để đáp ứng u cầu cơng

việc và tính kế thừa phát triển của các đơn vị trong ngành, giai đoạn 2012 - 2016

Cục Thống kê đã sắp xếp điều động nhiều công chức giữa các đơn vị, cụ thể:

Năm 2012 điều động 02 cơng chức từ Văn phòng Cục về công tác tại Chi cục

Thống kê huyện và bổ nhiệm Chi cục trưởng.

Năm 2013 điều động 01 công chức.

Năm 2014 điều động 01 cơng chức và 01 Phó Trưởng phòng.UNăm 2015 chuyển cơng tác 01 cơng chức, điều động 01 Phó Trưởng phòngHvà 02 cơng chức.TẾNăm 2016 điều động và bổ nhiệm 01 Trưởng phòng và 01 Chi cục trưởngHNhìn chung do thiếu tính chủ động trong cơng tác tuyển dụng nên nhân lực lnINtrong tình trạng thiếu hụt, kế hoạch phát triển nhân lực bị bó hẹp, mỗi khi biến độngCKcông chức nghỉ hưu, chuyển công tác là lại phải điều động, luân chuyển công chức.IH- Quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ:Thực hiện tốt công tác quy hoạch là cơ sở tạo nguồn cán bộ để khi bổ nhiệmĐkhông bị hẫng hụt và lựa chọn được cán bộ lãnh đạo có năng lực trình độ tồn diệnGhơn. Hàng năm cục Thống kê đều tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm, rà sốt quy hoạchTR

Ư

Nlãnh đạo cấp Cục và lãnh đạo cấp phòng, cấp Chi cục.

+ Đối với cơng tác quy hoạch nguồn lãnh đạo cấp Cục

Hàng năm đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê tiến

hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung và thực hiện đúng quy trình như: tổ chức lấy ý

kiến của tập thể lãnh đạo, cấp ủy cơ quan và ý kiến của cơng chức, người lao động

thơng qua phiếu tín nhiệm.

Nguồn quy hoạch thường là 2-3 công chức cho 1 chức danh và phải đảm bảo

các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực thực tiễn; uy tín;

sức khỏe; chiều hướng phát triển.

Những cơng chức sau khi đạt các tiêu trí đưa vào quy hoạch được tập thể

lãnh đạo Cục và Chi ủy nhận xét đánh giá ưu, nhược điểm, hướng đào tạo, bồi50dưỡng đối với từng đồng chí trong quy hoạch.

+ Đối với cơng tác quy hoạch nguồn lãnh đạo cấp Phòng

Quy hoạch lãnh đạo cấp phòng ln thực hiện quy hoạch mở, hàng năm đều rà

sốt đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm những công chức đủ điều kiện quy hoạch.

Kết quả phiếu tín nhiệm làm căn cứ để lãnh đạo Cục và Chi uy đào tạo bồi dưỡng. Do

lãnh đạo cấp Phòng và cấp Chi cục thường hay biến động hơn cấp Cục nên nguồn quy

hoạch luôn mở và thường là 2 - 3 công chức quy hoạch cho 1 chức danh.

Bảng 2.14: Tổng hợp kết quả nguồn quy hoạch các chức danh giai đoạnPhó cục trưởng0645ĐH4213ĐH3318ĐH31IN

C

Phó phòng và tương đươngqnĐHKTrưởng phòng và tương đươngTuổi bìnhTẾ02HCục trưởngHngườiTrình độUSố lượngChức danh quy hoạch2011 - 2016 (rà sốt năm 2016)IH(Nguồn: phòng TC-HC, Cục Thống kê)Đối với chức danh quy hoạch nguồn Cục trưởng và Phó Cục trưởng sau khiĐCục Thống kê rà sốt gửi danh sách về Vụ tổ chức cán bộ Tổng cục Thống kê tổngNGhợp tồn ngành và trình Tổng cục trưởng ra quyết định phê duyệt làm căn cứ thựcTR

Ư

hiện nguồn khi tiến hành bổ nhiệm các chức danh.

+ Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các cấp:

Đối với lãnh đạo cấp Cục, quy trình bổ nhiệm phải theo các bước:

Lãnh đạo Cục làm Tờ trình xin bổ nhiệm chức danh Cục trưởng, Phó Cục

trưởng trình lãnh đạo Tổng cục duyệt.

Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm các công chức trong nguồn quy hoạch để lựa

chọn, khi lấy phiếu tín nhiệm phải có sự tham gia giám sát của Vụ Tổ chức cán bộ

Tổng cục Thống kê và Ban tổ chức Tỉnh ủy.

Sau khi lựa chọn được cơng chức đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm thì Tổng cục làm văn

bản hiệp y gửi về Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến, sau đó ra quyết định bổ nhiệm.51Tương tự như vậy đối với công tác bổ nhiện chức danh Chi cục trưởng và

phó chi cục trưởng cấp huyện.

Đối với cơng tác bổ nhiệm chức danh trưởng, Phó Trưởng phòng cơ quan

Cục, phòng Tổ chức - Hành chính làm Tờ trình xin bổ nhiệm chức danh theo nhu

cầu, trình lãnh đạo Cục và xin ý kiến cấp ủy cơ quan sau đó lấy phiếu tín nhiệm.

Nếu đủ điều kiện sẽ tiến hành ra quyết định bổ nhiệm.

Bảng 2.15: Tổng hợp kết quả bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh giai đoạnngười

01ĐHPhó cục trưởng01ĐHBổ nhiệm lại

Bổ nhiệm mớiIN52ĐH37ĐH35K

08IHtương đươngPhó phòng và tương14GĐđươngGhi chúqn41CphòngHCục trưởngTrưởngUhoạchTuổi bìnhTrình độHSố lượngTẾChức danh quy2012 - 2016TR

Ư

N(Nguồn: phòng TC-HC, Cục Thống kê)Nhìn chung cơng tác quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại được thực hiện

theo đúng quy trình, đảm bảo tính cơng khai minh bạch, lựa chọn được đúng cơng

chức có trình độ, năng lực đáp ứng được sự phát triển của tổ chức.

2.2.2.4. Công tác đào tạo bồi dưỡng nhân lực

Phát triển nhân lực Thống kê Việt Nam là một nội dung quan trọng của

Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến

năm 2030, mà cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực là khâu quan trọng, đột phá để

góp phần phát triển nhân lực Thống kê.52Xác định được tầm quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực,

Cục Thống kê thực hiện theo nhiều hướng mở:

Đào tạo tại những trường, lớp ngoài: do cấp trên, tỉnh đào tạo.

Cuối năm căn cứ vào thực trạng nhân lực qua báo cáo rà soát, đánh giá và kế

hoạch cơng tác năm sau, phòng Tổ chức - Hành chính lập danh sách đăng ký nhu

cầu đào tạo, trình lãnh đạo duyệt và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thống kê

tổng hợp để ban hành kế hoạch đào tạo cho toàn ngành của năm sau.Đào tạo tại đơn vị: hàng năm thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyênHUngành, Cục Thống kê tiến hành tập huấn cho những công chức mới tuyển, côngTẾchức xã, phường và cộng tác viên Thống kê.HMục tiêu đào tạo, bồi dưỡng là: Nâng cao chất lượng nhân lực, trang bị kiếnKINthức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ; xây dựng đội ngũ côngCchức chuyên nghiệp, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.IHNội dung của đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào: Đào tạo chuyên môn nghiệpvụ sau đại học (trình độ thạc sĩ); Đào tạo chuyên đề, kỹ năng đánh giá, phân tích, dựGĐbáo thống kê; Đào tạo lý luận chính trị (cao cấp, trung cấp); Bồi dưỡng quản lý nhàTR

Ư

Nnước và quản lý chuyên ngành; Tin học, ngoại ngữ...

Hình thức đào tạo chủ yếu là vừa học vừa làm, tự học.

Ngồi mục tiêu cơng tác đào tạo bồi dưỡng giúp cơng chức nâng cao trình độ

chun mơn mà còn nhằm hồn thiện tiêu chuẩn các chức danh theo quy định và có

đầy đủ điều kiện khi Tổng cục tổ chức thi nâng ngạch.

Từ năm 2012 - 2016, Cục Thống kê đã cử được nhiều lượt công chức đi đào

tạo, kết quả đào tạo được thể hiện qua bảng sau:53Bảng 2.16: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cơng chức 2012 - 2016

Đơn vị tính: người

Chun mơn

Năm

đào tạoBồi dưỡngQuản lý nhà nướcChính trịĐạiCaoTrunghọccấpcấp2012-03012013-012014022015Chuyên ChuyênChuyênNghiệp vụviênviên trởcao cấpchínhxuống--02-0301--02-05020201011240403020101-022072016-0301---210Tổng số0511060201160829thống kêINHHUviênTẾThạckhácK(Nguồn: phòng TC-HC, Cục Thống kê)CHiện nay, Cục Thống kê Quảng Bình có 16 trường hợp đang theo học caoIHhọc tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế (theo quy định chưa có bằng tốtnghiệp chưa tổng hợp vào biểu báo cáo), dự kiến năm 2017 có 02 cơng chức tốtGĐnghiệp và năm 2018 có 16 cơng chức tốt nghiệp, đến cuối năm 2018 Cục Thống kêTR

Ư

NQuảng Bình sẽ có 23 cơng chức là thạc sĩ.

Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cần phải gắn kết với nhu cầu sử

dụng, từ đề án vị trí việc làm xác định cơ cấu ngạch công chức và tiêu chuẩn trình

độ chun mơn, trên cơ sở đó rà sốt xây dựng chiến lược kế hoạch đào tạo, bồi

dưỡng cho toàn ngành.

Thực tế Cục Thống kê chưa xây dựng chiến lược, qui hoạch đào tạo, bồi

dưỡng công chức dẫn đến gặp khó khăn trong việc phân cơng nhiệm vụ phù hợp với

trình độ, chun ngành được đào tạo, cơng chức khơng phát huy được hết trình độ

chun mơn năng lực của mình. Bên cạnh đó cơng tác đào tạo, bồi dưỡng còn gặp

nhiều khó khăn vì nguồn kinh phí hạn chế. Tỷ lệ công chức chuyên ngành thống kê

và công chức có trình độ chun mơn cao còn ít và thiếu, hàng năm ngành thống kê54phải dành một khoản kinh phí để đào tạo nghiệp vụ thống kê cho cơng chức tuyển

mới có chuyên ngành khác (trái ngành) gây lãng phí, chí phí này khơng đáng có nếu

thực hiện quản lý nhân lực tốt, có chiến lược.

Để tạo động lực học tập, nâng cao trình độ, Cục Thống kê cần phải có chính sách,

đề xuất với Nhà nước cho cơ chế đãi ngộ như tăng 1 bậc lương sau khi công chức tốt

nghiệp thạc sỹ, tiến sỹ tiếp tục công tác tại đơn vị; Ưu tiên cho thi nâng ngạch sớm

những cơng chức hồn thiện trình độ chun mơn với vị trí việc làm; Đưa vào quy hoạch

lãnh đạo những người đã học thạc sỹ, tiến sỹ; Nhân lực ở ví trí Trưởng, Phó phòng và Kếtốn trưởng phải đạt trình độ bằng cấp theo đúng quy định vị trí việc làm nếu khơng sẽ bịUchuyển vị trí khác...TẾH2.2.2.5. Đánh giá nhân lựcHHiện tại các công tác đánh giá nhân lực Cục Thống kê Quảng Bình đượcINthực hiện theo định kỳ hàng năm, vào cuối năm Hội đồng thi đua khen thưởng tiếnKhành họp đánh giá công chức gắn với bình bầu thi đua khen thưởng. Ngồi ra cơngCtác đánh giá cơng chức còn thực hiện đối với cá nhân trước khi tiến hành bổ nhiệm,IHbổ nhiệm lại.ĐMục đích của đánh giá là để làm rõ: Phẩm chất chính trị, đạo đức, năngNGlực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.TR

Ư

Nội dung đánh giá gồm: Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của

Đảng và pháp luật của nhà nước; Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tác phong

và lề lối làm việc; Năng lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ; Kết quả thực hiện

nhiệm vụ; Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong công tác. Đối với công chức giữ

chức vụ lãnh đạo, ngồi 05 nội dung trên còn đánh giá thêm 03 nội dung: Kết quả

hoạt động của cơ quan đơn vị được giao quan lý; Năng lực lãnh đạo quản lý; Năng

lực tập hợp, đồn kết cơng chức trong đơn vị. Đối với đánh giá để bổ nhiệm, bổ

nhiệm lại thì ngồi các nội dung trên còn thêm lấy phiếu tín nhiệm.55Bảng 2.17: Kết quả phân loại đánh giá cơng chức 2012 - 2016

Kết qủa Phân loại đánh giá công chứcTổng

số cơng

STTNămchứcđánhđượcgiáđánhHồnHồnthành

xuất sắc

nhiệm vụgiáHồnHồn thànhKhơngnhiệm vụhồnnhưng cònthànhhạn chế vềnhiệmnăng lựcvụthànhthành tốtnhiệmnhiệm vụvụ2012591049-22013641054-32014621051142015611049520167211592HU1TẾ1. Số lượng (người)INH2100,0016,9522013100,0016,1332014100,0042015100,0052016100,0083,05C20121K2. Tỷ lệ (%)-16,1382,261,6116,3980,333,2815,2881,952,77GĐIH84,37TR

Ư

N-(Nguồn: phòng TC-HC, Cục Thống kê)Việc đánh giá người đứng đầu do người đứng đầu cơ quan cấp trên quản

lý trực tiếp thực hiện.

Căn cứ để đánh giá xếp loại: Việc đánh giá xếp loại được căn vào kết quả 5

nội dung đánh giá trên và công chức được đánh giá, phân loại theo 05 mức như sau:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ;

Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; Khơng hoàn thành nhiệm vụ.

Bảng 2.17 cho thấy, nếu xét ở giác độ thành tích thì rất đáng mừng, tuy

nhiên khi xem xét về cách đánh giá, chu kỳ đánh giá và nội dung đánh giá theo56quy định thì cần phải xem xét và nghiêm túc nhìn nhận vấn đề theo khía cạnh

khác, cụ thể:

- Những hạn chế về chu kỳ đánh giá: Theo quy định việc đánh giá kết quả công

tác của năm chỉ đánh giá một lần vào tháng 12 hàng năm. Cách đánh giá một lần như vậy

làm cho kết quả đánh giá có thể thiếu chính xác nếu hàng tháng, quý, sáu tháng không

theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơng chức (phần nhiều cơ quan

không theo dõi). Tại bản kiểm điểm công chức cuối năm có nêu kết quả cơng việc theo

các nội dung được phân công, tuy nhiên kết quả, tỷ lệ hồn thành cơng việc này cũng tùyUthuộc vào tiêu chí chấm điểm của các Vụ thuộc cơ quan Tổng cục, thiếu tính đồng nhấtHvà mang cảm tính.TẾ- Những hạn chế về tiêu chí đánh giá: Việc đánh giá hiện nay là chấm điểmINHcho mức hồn thành của từng cơng việc, nhưng việc xác định thang bảng, đáp án đểKchấm điểm chưa rõ ràng và thống nhất. Mặt khác có những công chức phụ tráchCnhiều phần việc nhưng khi đánh giá chưa chú ý đến khối lượng công việc mà họIHđược giao và cũng có nhiều cơng chức khơng được giao công việc cụ thể mà chỉĐtham gia phụ giúp nên khơng có điểm đánh giá.G2.2.2.6. Chính sách đãi ngộ, khen thưởng và kỷ luậtTR

Ư

NHiện nay công chức ngành Thống kê ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp theo

quy định về ngạch bậc lương hiện hành của Nhà nước đối với cơng chức và viên

chức, còn được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề Thống kê ở mức từ 10% - 25%

tổng thu nhập lương, phụ cấp theo ngạch bậc. Sở dĩ có nhiều mức phụ cấp ưu đãi

nghề như vậy là: công chức hiện đang giữ ngạch thống kê viên cao cấp hưởng mức

phụ cấp 10%; công chức giữ ngạch thống kê viên chính 15%; cơng chức giữ ngạch

thống kê viên 20% và công chức giữ ngạch thống kê viên trung cấp là 25%. Đó là

chính sách để tạo điều kiện cho những người có mức lương thấp được thể hiện qua

bảng 2.18.57Bảng 2.18: Nhân lực của Cục Thống kê được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề

Thống kê2013

642014

622015

612016

72---11222-54954525360555433333HU2012

59H3INChỉ tiêu

Số cơng chức có mặt

1. Số cơng chức hưởng phụ

cấp ưu đãi nghề tỷ lệ mức 10%

2. Số công chức hưởng phụ

cấp ưu đãi nghề tỷ lệ mức 15%

3. Số công chức hưởng phụ

cấp ưu đãi nghề tỷ lệ mức 20%

4. Số công chức hưởng phụ

cấp ưu đãi nghề tỷ lệ mức 25%

5. Số công chức hưởng phụ

cấp ưu đãi nghề (phòng Tổ

chức - Hành chính)TẾĐơn vị tính: ngườiK(Nguồn: phòng TC-HC, Cục Thống kê)CChế độ khen thưởng, kỷ luật đối với công chức Cục Thống kê được thựcIHhiện theo các quy định hiện hành của Luật Thi đua - Khen thưởng hiện hành và cáchình thức kỷ luật quy định tại Luật Công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.ĐViệc tổ chức thực hiện thi đua khen thưởng gắn với đánh giá cán bộ, côngNGchức hàng năm của cơ quan. Cụ thể thành tích khen thưởng của các cá nhân và tậpTR

Ư

thể Cục Thống kê 5 năm qua được thể hiện ở Bảng tổng hợp sau:Năm2012

2013

2014

2015

2016Bảng 2.19: Tổng hợp kết quả thi đua khen thưởng 2012 - 2016

Đơn vị tính: người

Cá nhân

Tập thể

Bằng

Bằng

Chiến

Giấy

Chiến

Bằng

Bằng

khen Thủ

khen Thủ

sỹ thi

khen

sỹ thi

khen

khen

tướng

tướng

Cục

đua cấp đua cơ

Bộ

Bộ

Chính

Chính

sở

Bộ

trưởng trưởng

trưởng

phủ

phủ

2

10

5

14

3

3

10

4

15

4

3

10

1

6

14

2

6

2

10

1

5

16

1

5

2

11

1

7

17

1

6

(Nguồn: phòng TT-PC-TĐ, Cục Thống kê)58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Sử dụng nhân lực đúng chun ngành tại các phòng và Chi cục

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×