Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả nghiên cứu và những đóng góp của luận văn

Kết quả nghiên cứu và những đóng góp của luận văn

Tải bản đầy đủ - 0trang

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

STTNGUYÊN NGHĨAKÝ HIỆU

CNChun ngành2CNHCơng nghiệp hóa3ĐHĐại học4HĐHHiện đại hóa5TC-HCTổ chức - Hành chính6TT-PC-TĐThanh tra - Pháp chế - Thi đua7UBNDỦy ban nhân dânTR

Ư

NGĐIHCKINHTẾHU1ivMỤC LỤC

Lời cam đoan ............................................................................................................... i

Lời cảm ơn ................................................................................................................. ii

Tóm lược luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế............................................................. iii

Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu ....................................................................... iv

Mục lục........................................................................................................................v

Danh mục bảng ....................................................................................................... viii

PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .......................................................................1U2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................2H3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...........................................................................3TẾ4. Phương pháp nghiên cứu .........................................................................................3INH5. Kết cấu của đề tài ....................................................................................................4KCHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC TRONG TỔCCHỨC CƠNG ............................................................................................................5IH1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ......................................................51.1.1. Những nghiên cứu về nhân lực và quản lý nhân lực.........................................5Đ1.1.2. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu ....................................................8NG1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC TRONG TỔTR

Ư

CHỨC CÔNG .............................................................................................................9

1.2.1. Khái quát về nhân lực .......................................................................................9

1.2.2. Những vấn đề chung về quản lý nhân lực trong tổ chức công........................11

1.2.3. Nội dung quản lý nhân lực trong tổ chức công ...............................................15

1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý nhân lực của các tổ chức cơng ..................23

1.2.5. Tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công ......25

1.3. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NHÂN LỰC TRONG CÁC TỔ CHỨC CÔNG Ở

MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CỤC THỐNG KÊ

TỈNH QUẢNG BÌNH ...............................................................................................27

1.3.1. Kinh nghiệm quản lý nhân lực trong các tổ chức công ở một số địa phương........27v1.3.2. Một số bài học kinh nghiệm cho Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình .................29

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI CỤC THỐNG KÊ

TỈNH QUẢNG BÌNH ..............................................................................................30

2.1. TỔNG QUAN VỀ NHÂN LỰC VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI

QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG BÌNH ................30

2.1.1. Khái quát về Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình .................................................30

2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhân lực tại Cục Thống kê tỉnh Quảng

Bình ...........................................................................................................................31

2.1.3. Tình hình biên chế hiện tại của Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình ....................34U2.2. THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI CỤC THỐNG KÊHTỈNH QUẢNG BÌNH ...............................................................................................35TẾ2.2.1. Quy mô, cơ cấu, chất lượng nhân lực tại Cục Thống kê Quảng Bình ............35INH2.2.2. Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Cục Thống kê tỉnh QuảngKBình ...........................................................................................................................42C2.2.3. Phân tích ý kiến đánh giá của các đối tượng điều tra về quản lý nhân lực tạiIHCục Thống kê tỉnh Quảng Bình ................................................................................59CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÂNĐLỰC TẠI CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG BÌNH ...........................................76NG3.1. PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠITR

Ư

CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG BÌNH ................................................................76

3.1.1. Bối cảnh chung ................................................................................................76

3.1.2. Phương hướng hồn thiện quản lý nhân lực tại Cục Thống kê tỉnh Quảng

Bình ...........................................................................................................................77

3.2. GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI CỤC

THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG BÌNH..........................................................................78

3.2.1. Sắp xếp cơng chức theo vị trí việc làm để xác định rõ nhu cầu nhân lực .......80

3.2.2. Tuyển dụng nhân lực gắn với vị trí việc làm ..................................................78

3.2.3. Sử dụng nhân lực hiệu quả ..............................................................................80

3.2.4. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm .........83vi3.2.5. Hồn thiện cơng tác đánh giá nhân lực ...........................................................85

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................89

KẾT LUẬN ...............................................................................................................89

KIẾN NGHỊ ..............................................................................................................90

TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................93

PHỤ LỤC

Quyết định Hội đồng chấm luận văn

Nhận xét Luận văn Thạc sĩ Phản biện 1UNhận xét Luận văn Thạc sĩ Phản biện 2HBiên bản của Hội đồngTR

Ư

NGĐIHCKINHGiấy xác nhận hồn thiện Luận vănTẾBản giải trình nội dung chỉnh sửa Luận vănviiDANH MỤC BẢNG

Số lượng công chức Cục Thống kê Quảng Bình năm 2016 ..................34Bảng 2.2:Nhân lực Cục Thống kê hiện có qua các năm .......................................35Bảng 2.3:Nhân lực Cục Thống kê chia theo nhóm tuổi ........................................36Bảng 2.4:Phân loại cơng chức theo thâm niên công tác .......................................37Bảng 2.5:Nhân lực Cục Thống kê chia theo giới tính ..........................................37Bảng 2.6:Nhân lực chia theo trình độ chun mơn ..............................................38Bảng 2.7:Nhân lực chia theo trình độ quản lý nhà nước ......................................39Bảng 2.8:Nhân lực của Cục Thống kê chia theo trình độ tin học .........................40Bảng 2.9:Nhân lực Cục Thống kê theo trình độ tiếng Anh ..................................41Bảng 2.10:Nhu cầu nhân lực của Cục Thống kê theo Đề án vị trí việc làm năm 2016 ..43Bảng 2.11:Nhân lực tuyển dụng qua các năm ........................................................46Bảng 2.12:Nhân lực các Phòng, Chi cục theo tỷ lệ đúng chuyên ngành ................47Bảng 2.13:Nhân lực Cục Thống kê được nâng lương trước hạn ............................49Bảng 2.14:Tổng hợp kết quả nguồn quy hoạch các chức danh giai đoạn 2011 -IHCKINHTẾHUBảng 2.1:ĐTổng hợp kết quả bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh giai đoạn 2012GBảng 2.15:2016 (rà soát năm 2016) ........................................................................51N- 2016 .....................................................................................................52

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức 2012 - 2016..............................54Bảng 2.17:Kết quả phân loại đánh giá công chức 2012 - 2016 ..............................56Bảng 2.18:Nhân lực của Cục Thống kê được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề Thống kêTR

Ư

Bảng 2.16:...............................................................................................................58

Bảng 2.19:Tổng hợp kết quả thi đua khen thưởng 2012 - 2016 .............................58Bảng 2.20:Tổng hợp mẫu thu về đạt kết quả ..........................................................61Bảng 2.21:Giá trị trung bình của các biến quan sát ................................................62Bảng 2.22:Kết quả kiểm định đánh giá về việc sử dụng nhân lực hiện tại của Cục

Thống kê tỉnh Quảng Bình ....................................................................65viiiBảng 2.23:Kết quả kiểm định đánh giá về công tác tuyển dụng, đào tạo,bồi dưỡng,

quản lý công chức của Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình ........................66Bảng 2.24:Kết quả kiểm định đánh giá về điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, chế

độ đãi ngộ đối với công chức Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình .............67Bảng 2.25:Kết quả kiểm định đánh giá về cơng tác xây dựng văn hóa tổ chức của

CBCCVC Cục Thống kê Tỉnh Quảng Bình ..........................................68Bảng 2.26:Kết quả kiểm định đánh giá về nhận thức và khả năng thích nghi với

thay đổi công việc trong tương lai đối với công chức Cục Thống kê ...69

Phương án sắp xếp công chức theo vị trí việc làm ................................82TR

Ư

NGĐIHCKINHTẾHUBảng 3.1:ixPHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Nhân lực không chỉ là yếu tố quyết định nhất đối với sự phát triển của xã hội,

mà sự phát triển của xã hội còn được đo bằng chính bản thân mức độ phát triển của

nguồn nhân lực. Bởi vậy xác định nguồn nhân lực là “tài sản” và phát triển nhân lực

là một việc làm rất quan trọng.

Tại văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã nhấn mạnh và làm rõ yêu

cầu quan trọng phải phát huy, phát triển nguồn lực con người, coi "con người vừa làUmục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội"; Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 BanHChấp hành Trung ương Đảng khoá VII đã nêu: “Chúng ta cần hiểu sâu sắc những giáTẾtrị lớn lao và ý nghĩa quyết định của nhân tố con người, chủ thể của mọi sáng tạo, mọiHnguồn của cải vật chất và văn hoá… Con người phát triển cao về trí tuệ, cường trángKINvề thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức là động lực của sự nghiệpCxây dựng xã hội mới, đồng thời là mục tiêu của Chủ nghĩa xã hội”; Văn kiện Đại hộiIHĐảng toàn quốc lần thứ VIII bổ sung: “Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếutố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững; nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phátĐhuy nguồn lực to lớn của con người Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cơngNGcuộc Cơng nghiệp hóa (CNH), Hiện đại hóa (HĐH)”.TR

Ư

Đối với Ngành Thống kê, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn

2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

ngày 18 tháng 10 năm 2011, trong đó phát triển nhân lực Thống kê Việt Nam là một

nội dung quan trọng trong chín chương trình hành động cụ thể của Chiến lược. Để

thực hiện thành công trong bối cảnh nền kinh tế đang hội nhập và phát triển với

nhiệm vụ được giao ngày một nhiều hơn, khối lượng cơng việc ngày càng tăng lên

đòi hỏi phải xây dựng được đội ngũ công chức Ngành Thống kê có phẩm chất, năng

lực, tinh thơng kỹ năng nghiệp vụ, tính chun nghiệp cao, cơng chức Ngành Thống kê

phải được thường xuyên đào tạo và đào tạo lại, cập nhật kiến thức, rèn luyện nâng cao

phẩm chất, đạo đức trong đó đặc biệt chú ý đến q trình tự nghiên cứu, rèn luyện.1Cùng với hệ thống công chức Thống kê cả nước, cơng chức Cục Thống kê

tỉnh Quảng Bình trong những năm qua đã đóng góp cơng sức, trí tuệ và đạt được

nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào hồn thành tốt nhiệm vụ kinh tế - chính

trị của tỉnh Quảng Bình và của Ngành Thống kê Việt Nam.

Cơng tác quản lý nhân lực có vai trò quan trọng, quyết định mức độ hồn

thành nhiệm vụ chính trị của Cục Thống kê. Để có thể phát huy tối đa năng lực và

hiệu quả của nhân lực, Cục Thống kê cần phải thực hiện tốt công tác quản lý để xây

dựng được đội ngũ công chức Thống kê vững mạnh và ổn định, đảm bảo cả về số

lượng và chất lượng.UTrong những năm qua, công tác quản lý nhân lực tại Cục Thống kê đã đượcHquan tâm, thường xuyên được bổ sung về số lượng qua các kỳ tuyển dụng. TuyTẾnhiên thực tế hiện nay công tác quản lý nhân lực đang gặp phải một số khó khăn vàINHhạn chế như: lực lượng cơng chức có bề dày kinh nghiệm có xu hướng giảm dần,Knhất là các vị trí lãnh đạo cấp phòng và Chi cục, khi áp dụng vị trí việc làm thì kháCnhiều nhân lực chưa đảm bảo tính kế thừa và chất lượng chưa đáp ứng so với yêuIHcầu phát triển của Ngành.Xuất phát từ những yêu cầu của thực tiễn nêu trên, nhận thức được tính cấpĐthiết của vấn đề trong q trình cơng tác tại Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình, đi sâuNGvào nghiên cứu, tìm hiểu thực tế và trong quá trình học tập, tơi đã lựa chọn đề tài:TR

Ư

“Hồn thiện cơng tác quản lý nhân lực tại Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình”

làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế.

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu chung

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về công tác quản lý nhân lực

trong tổ chức và thực tiễn công tác quản lý nhân lực tại Cục Thống kê tỉnh Quảng

Bình, từ đó, tìm ra những ưu điểm, nhược điểm và đề xuất một số giải pháp nhằm

hồn thiện cơng tác quản lý nhân lực tại Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình trong

những năm tới.22.2. Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quản lý nhân

lực trong các tổ chức cơ quan hành chính nhà nước.

- Phân tích thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Cục Thống kê Quảng

Bình từ năm 2012 đến năm 2016 để làm rõ: Những kết quả đạt được, những tồn tại,

hạn chế và ngun nhân.

- Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nhân lực tại Cục Thống kê

tỉnh Quảng Bình.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứuU3.1. Đối tượng nghiên cứuHĐối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quản lý nhân lực tại Cục ThốngTẾkê tỉnh Quảng Bình.H3.2. Phạm vi nghiên cứuIN- Về nội dung: Đánh giá công tác quản lý nhân lực Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình.CK- Về khơng gian: Nghiên cứu của đề tài được giới hạn trong Cục Thống kêIHtỉnh Quảng Bình bao gồm: 6 phòng của cơ quan Cục và 8 Chi cục Thống kê cáchuyện, thị xã, thành phố.Đ- Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng công chức tại Cục Thống kê tỉnhGQuảng Bình trong 05 năm từ năm 2012 đến năm 2016, đề xuất giải pháp hoàn thiệnTR

Ư

Ncho giai đoạn 2021 - 2026.4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp thu thập số liệu

- Số liệu thứ cấp: Là số liệu gốc đã qua xử lý của Tổng cục Thống kê, của

Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình (nguồn lấy từ Phòng Tổ chức - Hành chính).

- Số liệu sơ cấp: Trên cơ sở sử dụng phiếu điều tra, khảo sát để thu thập ý

kiến đánh giá của công chức nhằm đánh giá công tác quản lý nhân lực tại Cục

Thống kê Quảng Bình.

+ Phương pháp chọn mẫu: Phiếu điều tra, khảo sát cho tất cả lãnh đạo Cục,

lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Chi cục và Thống kê viên có q trình cơng tác từ 3 năm

trở lên với quy mô mẫu 59 phiếu.3+ Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp: Trực tiếp phỏng vấn các đối tượng

đủ điều kiện, qua đó để đánh giá việc sử dụng nhân lực hiện tại của Cục Thống kê

Quảng Bình, cụ thể như đánh giá về công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quản

lý công chức; đánh giá về điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ; đánh

giá về công tác xây dựng văn hóa tổ chức; đánh giá về nhận thức và khả năng thích

nghi với thay đổi cơng việc khi áp dụng theo vị trí việc làm.

4.2. Cơng cụ xử lý dữ liệu

Số liệu sau khi điều tra, khảo sát, thu thập được làm sạch, tổng hợp và phân

theo mục đích nghiên cứu. Tùy từng mục tiêu để có các phương pháp phân tíchUkhác nhau.

4.3. Phương pháp tổng hợp và phân tíchH- Dữ liệu thứ cấp: Để đạt được mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ đề ra, đề tàiTẾsử dụng các phương pháp như: Phương pháp tổng hợp, phân tổ, hệ thống hoá đểHlàm rõ cơ sở lý luận và thực tại về công tác quản lý nhân lực tại Cục Thống kêINQuảng Bình.K- Dữ liệu sơ cấp: Sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để tổng hợp dữ liệu điềuCtra, thông qua số liệu đã được tổng hợp, tiến hành phân tích bằng phương phápIHthống kê mơ tả để thống kê tần suất, xác định giá trị trung bình, độ lệch chuẩn vàmột số kỹ thuật kiểm định thống kê để đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân,Đkết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm liên quan đến công tác quản lý nhânNGlực, từ đó đề xuất các giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý nhân lực tại CụcTR

Ư

Thống kê tỉnh Quảng Bình.

5. Kết cấu của luận văn

Luận văn gồm 3 phần: Mở đầu; Nội dung nghiên cứu; Kết luận và Kiến nghị.

Nội dung nghiên cứu gồm 03 chương.

Chương 1. Cơ sở khoa học về quản lý nhân lực trong tổ chức công.

Chương 2. Thực trạng về công tác quản lý nhân lực tại Cục Thống kê tỉnh

Quảng Bình.

Chương 3. Định hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhân lực tại Cục

Thống kê tỉnh Quảng Bình.4CHƯƠNG 1

CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC CÔNG

1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1.1. Những nghiên cứu về nhân lực và quản lý nhân lực

Nhân lực và quản lý nhân lực khơng phải là đề tài nghiên cứu mới vì thế đã

có rất nhiều người quan tâm nghiên cứu khá sâu rộng, thể hiện qua nhiều cơng trình

nghiên cứu khoa học, các đề tài, luận án, luận văn, bài báo và giáo trình giảng dạy

tại các trường Đại học.Với giáo trình của các trường Đại học thường là những tài liệu tổng quan vềHUlý thuyết, thường tập trung vào các nội dung cơ bản của quản lý nhân lực với cácTẾcách tiếp cận khác nhau. Các đề tài, luận án, luận văn, bài báo thường tập trung điHsâu vào phân tích một hoặc một vài khía cạnh của quản lý nhân lực. Những cơngINtrình nghiên cứu này là cơ sở nền tảng cho vấn đề nghiên cứu về quản lý nhân lựcCKtại Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình. Các tài liệu này được phân thành các nhómIHchính như sau:Một là, nhóm sách tham khảo, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và luậnĐvăn, luận ánNG- Cuốn sách “Những vấn đề cơ bản về hành chính nhà nước và chế độ côngTR

Ư

vụ, công chức” của Viện Khoa học tổ chức Nhà nước: Trong cuốn tài liệu này đã đề

cập tới hệ thống chính trị, hệ thống các cơ quan nhà nước, tổ chức bộ máy hành

chính cũng như chế độ công vụ và quản lý cán bộ công chức. Những kiến thức

trong cuốn tài liệu này cung cấp những thông tin chắt lọc, súc tích nhất liên quan tới

quản lý công chức, là cơ sở để người đọc hiểu một cách ngắn gọn và dễ hiểu về vấn

đề công vụ và cơng chức.

- Giáo trình “Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công” của tác giả. Trần

Thị Thu chủ biên. Tài liệu đã nêu tổng quan quản lý nhân lực trong tổ chức công,

các nội dung quản lý nhân lực trong tổ chức cơng gồm: phân tích cơng việc trong tổ

chức cơng, kế hoạch hóa nhân lực trong tổ chức công; tuyển dụng nhân lực trong tổ5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả nghiên cứu và những đóng góp của luận văn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×