Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đầu năm học, tỷ lệ chuyên cần: 90,2%(bình quân 46/51em có mặt., vắng 5 em 1 ngày)

Đầu năm học, tỷ lệ chuyên cần: 90,2%(bình quân 46/51em có mặt., vắng 5 em 1 ngày)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn ở trường TH Hoàng Văn ThụNgười quản lý phải thấy việc thực hiện duy trì sĩ số học sinh là trách nhiệm

của mình, khơng phải phó mặc cho giáo viên. Đây là vấn đề để thực hiện tốt Nghị

quyết Hội nghị công nhân viên chức hàng năm mà nhà trường đã đề ra để hạn chế

tình trạng học sinh bỏ học. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm về công tác duy trì sĩ số là

đề tài khơng mới, cho nên bản thân dù thực hiện đề tài cũ nhưng mong muốn có

những nét mới, có những hiệu quả thiết thực hơn trong tình hình hiện nay. Cơng tác

duy trì sĩ số là một nhiệm vụ thường xuyên, dù đứng ở vị trí nào ta phải quan tâm

thực hiện nghiêm túc vấn đề này, phải vận dụng sáng tạo, linh hoạt, năng động

trong thực tế; Kết hợp nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác này.

Để thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số học sinh dân tộc thiểu số ở bn đặc

biệt khó khăn. Nếu chỉ riêng nhà trường, chỉ riêng ngành giáo dục thì khơng thể

làm tốt cơng tác duy trì sĩ số được, cho nên bên cạnh sự cố gắng của bản thân còn

phải có sự hỗ trợ và kết hợp của các đoàn thể ngoài nhà trường, gia đình và các lực

lượng xã hội.

2. Kiến nghị:

Để đảm bảo được cơng tác duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục và duy

trì phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi. Tôi xin kiến nghị một số vấn đề sau:

- Đối với nhà trường:

+ Có hình thức tuyên dương, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân có

thành tích trong cơng tác duy trì sĩ số, huy động học sinh bỏ học trở lại lớp học.

- Đối với ngành :

+ Tiếp tục tập huấn nâng cao trình độ chun mơn, như vậy chất lượng, trình

độ tay nghề của giáo viên mới nâng lên cả về chất và về lượng.

- Đối với chính quyền các cấp:

+ Đề nghị tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học, kết hợp

kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất trường học với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở

địa phương.

+ Quan tâm nhiều đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Giải quyết

kịp thời các chế độ, chính sách liên quan đến học sinh dân tộc thiểu số.

Tôi xin chân thành cảm ơn!.Võ Thị Lan – TH Hoàng Văn Thụ13Một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn ở trường TH Hoàng Văn ThụDur Kmăn, ngày 27 tháng 01 năm 2018

Người viếtVõ Thị LanVõ Thị Lan – TH Hoàng Văn Thụ14Một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn ở trường TH Hoàng Văn ThụNHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP TRƯỜNG

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

(Ký tên, đóng dấu)Đinh Văn Cường

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP HUYỆN

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN(Ký tên, đóng dấu)Võ Thị Lan – TH Hồng Văn Thụ15Một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn ở trường TH Hoàng Văn ThụTÀI LIỆU THAM KHẢO

STT

1Tên tài liệu

Báo cáo cơng tác duy trì sĩ số, huy động họcTác giảsinh bỏ học trở lại lớp

Thông báo kết luận của ông Trần Hữu Thọ - UBND huyện Krông

Ana

Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Cơng2tác duy trì sĩ số, huy động học sinh bỏ học trở lại

lớp và định hướng cho các năm học tiếp theo3Tài liệu trên mạng InternetVõ Thị Lan – TH Hoàng Văn Thụ16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đầu năm học, tỷ lệ chuyên cần: 90,2%(bình quân 46/51em có mặt., vắng 5 em 1 ngày)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×