Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiến nghị - đề xuất

Kiến nghị - đề xuất

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt và tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non

dân tộc thiểu số.Rất mong nhận được sự quan tâm hơn của các cấp lãnh đạo trong công tác

dạy và tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số.

- Cần nhân rộng những đồ dùng trực quan dễ kiếm, dễ làm, dễ sử dụng.

- Đào tạo giáo viên biết cả tiếng dân tộc để tích cực hỗ trợ trẻ trong việc

phát triển ngôn ngữ.

- Tạo điều kiện để các cô được tập huấn về các kĩ năng dạy và tăng cường

Tiếng Việt cho trẻ

- Cung cấp cơ sở vật chất, tài liệu hỗ trợ đến việc dạy và tăng cường tiếng

Việt cho trẻ dân tộc thiểu số.

- Đặt ra những yêu cầu phù hợp với khả năng của trẻ, nhìn nhận và đánh

giá đúng mức kết quả của việc dạy và tăng cường tiếng Việt cho trẻ.

- Có giải pháp nhằm khắc phục sự chênh lệch bất hợp lý giữa trình độ của

trẻ và yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non mới đang thực hiện tiếp

thu bài được tốt hơn.

Dray sáp ngày 20 tháng 1 năm 2018

Người viếtVũ Thị LợiVũ Thị Lợi31Trường Mầm Non Sơn CaMột số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt và tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non

dân tộc thiểu số.NHẬN XÉT HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾNNHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾNVũ Thị Lợi32Trường Mầm Non Sơn CaMột số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt và tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non

dân tộc thiểu số.TÀI LIỆU THAM KHẢO

-Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non – do Trường Cao

đẳng Sư Phạm Mẫu giáo TW2 – tài liệu lưu hành nội bộ-Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 2 (do địa phương biên soạn)-Các bài báo viết về việc Dạy và tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc

thiểu số.-Các bài báo viết về lợi ích của việc dạy ngơn ngữ thứ hai cho trẻ, cách

tạo môi trường để trẻ học tốt ngôn ngữ thứ hai.-Hướng dẫn tăng cường tiếng việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số

trong các cơ sở giáo dục mầm non.( Tài liệu dành cho cán bộ quản lý,

giáo viên mầm non)-Bồi dưỡng thường xuyênVũ Thị Lợi33Trường Mầm Non Sơn CaMột số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt và tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non

dân tộc thiểu số.MỤC LỤC

I. Phần mở đầu................................................................................................... 1

1. Lý do chọn đề tài: ......................................................................................... 1

2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài ....................................................................... 2

3. Đối tượng nghiên cứu: .................................................................................. 2

4. Giới hạn của đề tài. ....................................................................................... 2

5. Phương pháp nghiên cứu............................................................................... 2

II. Phần nội dung ............................................................................................... 3

1. Cơ sở lý luận ................................................................................................. 3

2. Thực trạng việc dạy Tiếng Việt và tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non

dân tộc thiểu số tại lớp 5 – 6 tuổi. ................................................................... 11

3. Nội dung và hình thức của giải pháp .......................................................... 17

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ........................................................................................ 17

III. Phần kết luận, kiến nghị ............................................................................ 30

Kết luận ........................................................................................................... 30

2. Kiến nghị - đề xuất ...................................................................................... 30

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 33Vũ Thị Lợi34Trường Mầm Non Sơn CaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến nghị - đề xuất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×