Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Kết luận, kiến nghị:

III. Kết luận, kiến nghị:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông Ana2. Kiến nghị:

+ Đối với Ban Giám hiệu nhà trường:

- Ban giám hiệu nhà trường quan tâm hỗ trợ thêm đồ dùng, trang thiết

bị,phòng chức năng phục vụ cho các cháu hoạt động.

- Hỗ trợ thêm nhiều dụng cụ thể dục cho các lớp để trẻ được sử dụng.

- Hàng năm tổ chức 1 số hội thi trong năm học để các cháu được tham gia.

- Khuyến khích giáo viên tiếp tục làm đồ dùng từ nguyên vật liệu phế thải

để phục vụ trong việc giảng dạy.

+ Đối với phụ huynh học sinh:

- Phối hợp nhiệt tình với giáo viên trong cơng tác chăm sóc - giáo dục trẻ.

Có thêm sự hiểu biết về tầm quan trọng của giáo dục thể chất đối với đời sống

của trẻ.

- Giúp đỡ giáo viên trong cơng tác động viên, khuyến khích cháu tham gia

các hoạt động thể dục của lớp.

Trên đây là các biện pháp tôi đã thực hiện nhằm giúp trẻ 5 – 6 tuổi hứng

thú hơn trong bộ môn giáo dục phát triển vận động”, và tôi cũng đã áp dụng

những biện pháp này cho năm học 2017 – 2018, bản thân trẻ cũng rất hứng thú.

Cuối cùng cũng mong quý đồng nghiệp có thêm biện pháp mới để giúp trẻ mẫu

giáo được tham gia các hoạt động thể dục nhiều hơn, ngày càng tham gia hứng

thú, hào hứng hơn nữa.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Krông Ana, ngày 18 tháng 2 năm 2018

Người viết sáng kiếnTrần Thị Thủy

21Người thực hiện: Trần Thị ThủyMột số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông AnaNHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………...........

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN22Người thực hiện: Trần Thị ThủyMột số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông AnaTÀI LIỆU THAM KHẢO* Chương trình giáo duc mầm non mới.

* Mạng internet – báo chí

* Phương pháp chăm sóc – giáo dục trẻ từ 0 – 6 tuổi

* Lời kêu gọi của Bác Hồ toàn dân tập thể dục* Tâm lý học giáo dục trẻ mầm non từ 0-6 tuổi.Tác giả: Đỗ Thị Thanh

Tâm

* Tài liệu về chuyên đề phát triển vận động cho trẻ MN. Nhà xuất bản

giáo dục Hà Nội

* Tài liệu xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục của chương trình giáo dục

mầm non mới.23Người thực hiện: Trần Thị ThủyMột số biện pháp giúp trẻ hứng thú hơn trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 - 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non Krông AnaMục Lục

I. Phần mở đầu ................................................................................................ 1

1 Lý do chọn đề tài ......................................................................................... 1

2. Mục tiêu nhiệm vụ của đề tài ..................................................................... 2

3. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................. 3

4. Giới hạn của đề tài ...................................................................................... 3

5 Phương pháp nghiên cứu ............................................................................. 3

II. Phần nội dung ............................................................................................ 3

1. Cơ sở lý luận ............................................................................................... 3

2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu .................................................................... 5

3. Nội dung và hình thức của giải pháp.......................................................... 6

a. Mục tiêu của giải pháp................................................................................ 7

b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp ................................................ 7

c. Mối quan hệ giữa giải pháp và biện pháp ................................................. 18

d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và

hiệu quả ứng dụng ........................................................................................ 19

III. Phần kết luận, kiến nghị ......................................................................... 20

1. Kết luận .................................................................................................... 20

2. Kiến nghị .................................................................................................. 2124Người thực hiện: Trần Thị ThủyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Kết luận, kiến nghị:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×