Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

12. Quốc hội nước Việt Nam (1992), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

13. Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1958), Luật tổ chức

chính quyền địa phương.

14. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu

cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

15. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

16. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1994), Luật tổ

chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà

Nội.

17. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật tổ

chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà

Nội.

18. Quốc hội nước Việt Nam (2002), Nghị quyết số 51/2001/QH 10 về

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992, Nxb Chính trị quốc

gia, Hà Nội.

19. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh tồn tập, xuất bản lần thứ hai, Nxb

Chính trị quốc gia, Hà Nội.

20. Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (2002),

Nghị quyết số 17– NQ/TW về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính

trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn.

21. TS. Vũ Đức Khiển, Một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt

động và phát huy tồn diện vai trò của chính quyền địa phương trong giai

đoạn mới, Hội thảo chính quyền địa phương Việt Nam – Sự hình thành, phát

triển trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật qua các thời kỳ và một số bài học kinh

nghiệm.22. PGS.TS. Trương Đắc Linh, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí

Minh, Từ hai sắc lệnh số 63/SL và số 77/SL năm 1945 do Chủ tịch Hồ Chí

Minh ký ban hành đến các bản Hiến pháp, pháp luật về Hội đồng nhân dân

và Ủy ban nhân dân và vấn đề đổi mới hiện nay, Hội thảo chính quyền địa

phương Việt Nam – Sự hình thành, phát triển trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật

qua các thời kỳ và một số bài học kinh nghiệm.

23. Đặng Đình Luyến, Một số vấn đề về thực hiện thí điểm khơng tổ

chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường, Hội thảo chính quyền địa

phương Việt Nam – Sự hình thành, phát triển trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật

qua các thời kỳ và một số bài học kinh nghiệm.

24. Mác – Ăngghen, Mác – Ăngghen tuyển tập, tập VI, năm 1984, Nxb

Sự thật, Hà Nội.

25. Đoàn Nhuận, Đánh giá thực trạng các quy định của Luật tổ chức

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hiện hành, phương hướng hoàn thiện

luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trong điều kiện xây

dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hội thảo chính quyền

địa phương Việt Nam – Sự hình thành, phát triển trên cơ sở Hiến pháp, pháp

luật qua các thời kỳ và một số bài học kinh nghiệm.

26. Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa X (2007),

Nghị quyết số 17 ngày 01/8/2007 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung

ương khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả

quản lý của bộ máy nhà nước.

27. Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, Luật này đã

được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp

thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015.PHỤ LỤC

MỞ ĐẦU..................................................................................................1

1. Mục đích và nhiệm vụ của Đề tài Tiểu luận..............................................3

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.............................................................3

3. Phương pháp nghiên cứu...........................................................................4

4. Bố cục đề tài..............................................................................................4

5. Đóng góp của đề tài..................................................................................4

NỘI DUNG.......................................................................................................6

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ..........................................................................6

1.1. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG

HỒ CHÍ MINH VÈ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA NHÂN DÂN..................6

1.1.1. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về cơ quan đại diện của

nhân dân....................................................................................................6

1.1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cơ quan đại diện của nhân dân.............7

1.2. KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ TRONG LỊCH SỬ LẬP PHÁP

CỦA NƯỚC TA............................................................................................8

1.3. NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ TỔ

CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ.......10

1.3.1 Vị trí, tính chất, chức năng của Hội đồng nhân dân cấp xã............10

1.3.2 Về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân...............10

1.3.3 Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp xã................11

1.3.3.1 Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn......12

1.3.3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phương..........12

1.3.4. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã........................................12

1.3.5. Kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp xã..........................................13

1.3.6. Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã..............................................14

1.4. MỐI QUAN HỆ GIỮA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ VỚI ỦY

BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ VÀ VỚI CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ,

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở ĐỊA PHƯƠNG..................................................14

1.4.1. Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân cấp xã với Ủy ban nhân dân

cấp xã.......................................................................................................14

1.4.2. Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân cấp xã với Đảng ủy cấp xã.

.................................................................................................................14

1.4.3. Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân cấp xã với Mặt trận tổ quốc

Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam.....15

Chương 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở TỈNH KON TUM..................................................172.1. ĐẶC ĐIỂM VỀ TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH KON

TUM............................................................................................................17

2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở HUYỆN A..........................................................17

2.2.1. Thực trạng tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp xã tại huyện A....17

2.2.2. Thực trạng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã tại huyện A.

.................................................................................................................18

2.2.2.1. Hoạt động của các kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã...........18

2.2.2.2. Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã.........18

2.2.2.3. Hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã................19

2.2.2.4. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã...............19

Chương 3. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ NÂNG CAO

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở

HUYỆN A.......................................................................................................20

3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ NÂNG CAO HIỆU

QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở HUYỆN

A..................................................................................................................20

3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ NÂNG CAO HIỆU

QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở HUYỆN

A..................................................................................................................21

3.2.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động

của Hội đồng nhân dân cấp xã................................................................22

3.2.1.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tổ chức của Hội

đồng nhân dân cấp xã..........................................................................22

3.2.1.2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động của

Hội đồng nhân dân cấp xã...................................................................22

3.2.2. Những giải pháp cụ thể đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt

động của Hội đồng nhân dân cấp xã ở huyện A......................................22

3.2.2.1. Những giải pháp cụ thể đổi mới tổ chức của Hội đồng nhân

dân cấp xã ở huyện A..........................................................................22

3.2.2.2. Những giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội

đồng nhân dân cấp xã ở huyện A........................................................22

KẾT LUẬN....................................................................................................24

TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×