Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3 NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở HUYỆN A

Chương 3 NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở HUYỆN A

Tải bản đầy đủ - 0trang

QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở HUYỆN

A

3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ NÂNG CAO

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở

HUYỆN A.

Trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, Đảng và Nhà nước rất quan

tâm đến vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, trong

đó đặc biệt quan tâm tới tổ chức và hoạt động của HĐND, với mục đích làm

cho HĐND thực hiện đúng và đầy đủ những chức năng, nhiệm vụ và quyền

hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Trong những năm gần đây

trong xu thế và chủ trương chung của Đảng và Nhà nước hoạt động của

HĐND các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Trước hết đó là vai trò kiểm

tra, giám sát của HĐND đối với UBND và các cơ quan đơn vị trên địa bàn địa

phương liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng như y tế, giáo dục, an sinh xã

hội. Trong nhiều năm, khi tổng kết đánh giá hoạt động của HĐND cấp cơ sở,

nhất là cấp xã thì chúng ta đều thừa nhận tình trạng các HĐND hoạt động còn

kém hiệu quả. Với tư cách là cơ quan quyền lực cao nhất ở cơ sở, trong suốt

q trình hoạt động HĐND cấp xã ln đổi mới và từng bước hồn thiện,

đóng góp một vai trò hết sức quan trọng trong tổ chức bộ máy nhà nước. Tuy

nhiên trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của HĐND hiện nay do nhiều

nguyên nhân vẫn còn nhiều tồn tại nhất định và HĐND cấp xã tại tỉnh Thừa

Thiên - Huế cũng khơng tránh khỏi điều đó. Trước thực tế đó HĐND các cấp

cần phải kiện tồn và cũng cố để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ và thẩm

quyền đã được giao phó. Xây dựng HĐND có thực quyền để thực hiện đầy đủ

vai trò là cơ quan đại diện của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa

phương. Nâng cao hiệu quả hoạt động trên các mặt: kỳ họp, hoạt động của

Thường trực HĐND, hoạt động của đại biểu HĐND để đảm bảo quyền dân

chủ, quyền tham gia quản lý của nhân dân đối với nhà nước và xã hội. Vìnhững lý do trên đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND

cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên - Huế là một vấn đề hết sức cần thiết.

3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ NÂNG CAO

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở

HUYỆN A.

Chúng ta cần nhận thức rằng để nâng cao hiệu quả trong tổ chức và hoạt

động của HĐND nói chung HĐND cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên - Huế nói riêng

cần phải có những giải pháp đổi mới một cách thống nhất. Đổi mới tổ chức và

hoạt động của HĐND phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. HĐND

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Hiến pháp, luật và các văn bản

của cơ quan nhà nước cấp trên, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng

cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa và chống các biểu hiện quan liêu

hành chính cửa quyền, tham nhũng lãng phí vô trách nhiệm và các biểu hiện

tiêu cực khác của cán bộ cơng chức trong bộ máy chính quyền địa phương.

Mặt khác cần phát huy tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền địa

phương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hôi, giáo dục, y tế, chăm lo đời sống

nhân dân địa phương đáp ứng nhu cầu bức thiết của nhân dân địa phương. Ở

nước ta hiện nay một số vấn đề về tổ chức của HĐND vẫn chưa được làm rõ

và chưa có định hướng đổi mới một cách căn bản nhất. Hiện nay HĐND cấp

xã và cấp huyện hoạt động chưa thật hiệu quả và đang đứng trước thực tế là

phải xóa bỏ hình thức hoạt động của HĐND cấp huyện và cấp xã. Chủ tịch

UBND huyện do chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm còn ở cấp xã chức danh Chủ

tịch UBND xã do nhân dân trực tiếp bầu ra. Trước thực tế đó HĐND cấp xã

phải được kiện toàn và củng cố để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ và thẩm

quyền đã được giao phó. Xây dựng HĐND có thực quyền để thực hiện đầy đủ

vai trò là cơ quan đại diện của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa

phương. Nâng cao hiệu quả hoạt động trên các mặt: kỳ họp, hoạt động củaThường trực HĐND, hoạt động của đại biểu HĐND để đảm bảo quyền dân

chủ, quyền tham gia quản lý của nhân dân đối với nhà nước. Để đổi mới tổ

chức và hoạt động của HĐND cấp xã ở Huyện Tu Rơng trong thời kỳ cơng

nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước hiện nay tơi xin mạnh dạn đề xuất một số

giải pháp sau:

3.2.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt

động của Hội đồng nhân dân cấp xã.

3.2.1.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tổ chức của Hội

đồng nhân dân cấp xã.

3.2.1.2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động của

Hội đồng nhân dân cấp xã.

* Hoàn thiện những quy định của pháp luật liên quan đến kỳ họp Hội

đồng nhân dân cấp xã

* Hoàn thiện những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã

* Hoàn thiện những quy định của pháp luật liên quan đến đại biểu Hội

đồng nhân dân cấp xã

* Hoàn thiện những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động

giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã

3.2.2. Những giải pháp cụ thể đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả

hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã ở huyện A.

3.2.2.1. Những giải pháp cụ thể đổi mới tổ chức của Hội đồng nhân

dân cấp xã ở huyện A.

3.2.2.2. Những giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội

đồng nhân dân cấp xã ở huyện A.

* Những giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả hoạt động của các kỳ họp

Hội đồng nhân dân cấp xã ở huyện A* Những giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả hoạt động của Thường trực

Hội đồng nhân dân cấp xã ở huyện A

* Những giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội

đồng nhân dân cấp xã ở huyện A

*Những giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Hội

đồng nhân dân cấp xã ở huyện AKẾT LUẬN

Hơn nửa thế kỷ tồn tại và phát triển HĐND nói chung, HĐND cấp xã tại

huyện A nói riêng đã nỗ lực để hồn thành nhiệm vụ của mình, đề ra những

quyết định, giải pháp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp

phần vào việc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo nguyên tắc quyền

lực thuộc về nhân dân. Tuy nhiên những gì mà HĐND cấp xã đã làm được

chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế và và xu hướng phát triển của thời đại.

Bước sang thời đại mới trước nhu cầu cơng nghiệp hóa – hiện đại hóa đất

nước trước sự phát triển và tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự thay đổi

phương pháp tư duy, phương pháp luận khoa học trong các lĩnh vực hoạt động

của xã hội, trước sự đổi mới một cách sâu sắc và toàn diện trong mọi lĩnh vực

của đời sống kinh tế - xã hội, để thích ứng với nền kinh tế thị trường theo định

hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi hoạt động của HĐND phải được đổi mới một

cách toàn diện, thiết thực tránh tình trạng hoạt động một cách hình thức. Qua

việc tìm hiểu thực tế cho thấy cơ cấu tổ chức của HĐND các xã, phường, thị

trấn ở tại huyện A nhìn chung chưa phù hợp với thực tiễn, hoạt động của

HĐND cấp xã tại huyện A đặc biệt là kỳ họp HĐND chưa mang lại hiệu quả

cao. Một số chủ trương, nghị quyết của HĐND chưa thực sự xuất phát từ nhu

cầu, lợi ích của cử tri trong xã, phường và thị trấn của mình mà chỉ mới chú

trọng vào mặt hình thức, hướng dẫn chung của chính quyền cấp trên. Đại biểu

HĐND ở đây mặc dù đã có bước phát triển nhưng vẫn chưa đáp ứng với

mong mỏi của nhân dân. Năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm của đại

biểu HĐND chưa tương xứ ng với vai trò là người đại diện cho nhân dân ở

địa phương. Chính vì vậy đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của

HĐND cấp xã ở tại huyện A là vấn đề hết sức cần thiết. Để đúng nghĩa là cơ

quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND xã cần nâng cao hơn nữ a về

chất lượng và hiệu quả hoạt động, góp phần cùng hệ thống chính trị cơ sở

lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, quốcphòng – an ninh của địa phương. Tóm lại, HĐND cấp xã với vai trò là cơ

quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và

quyền làm chủ của nhân dân địa phương. Tính quyền lực nhà nước của

HĐND được thể hiện rõ nét qua việc nhân dân trực tiếp trao quyền thay mặt

mình bằng phổ thơng đầu phiếu bầu ra HĐND để thực hiện quyền lực nhà

nước và quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương. Với đề tài “Tổ chức

và hoạt động của hội đồng nhân dân cấp xã – qua thực tiễn ở huyện A” tôi hy

vọng HĐND cấp xã tại tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ hoạt động mang lại hiệu quả

cao hơn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở địa phương, làm tròn trách nhiệm để

đúng nghĩa là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Các bảng điều tra, số liệu của Hội đồng nhân dân cấp xã tại tỉnh Thừa

Thiên - Huế nhiệm kỳ 2004 – 2011.

2. Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

(1945), Sắc lệnh số 63 ngày 22/11 về tổ chức, quyền hạn, cách làm việc của

Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính.

3. Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

(1945), Sắc lệnh số 51ngày 17/10 về việc ấn định thể lệ cuộc tổng tuyển cử.

4. GS.TS Nguyễn Đăng Dung, Tổ chức chính quyền địa phương Việt

Nam theo Hiến pháp1992, Hội thảo chính quyền địa phương Việt Nam – Sự

hình thành, phát triển trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật qua các thời kỳ và một

số bài học kinh nghiệm.

5. Th.S Trần Việt Dũng (2009), Tập bài giảng chuyên đề Hoàn thiện bộ

máy nhà nước, khoa Luật, Đại học Huế.

6. Th.S Trần Việt Dũng (2007), Tập bài giảng môn Luật Hiến pháp Việt

Nam, khoa Luật Đại học Huế.

7. Lê Tư Duyến, Chính quyền điạ phương ở Việt Nam và vấn đề đổi mới

hiện nay, Hội thảo chính quyền địa phương Việt Nam – Sự hình thành, phát

triển trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật qua các thời kỳ và một số bài học kinh

nghiệm.

8. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ XI.

9. Quốc hội nước Việt Nam (1946), Hiến pháp năm 1946, Nxb Chính trị

quốc gia, Hà Nội.

10. Quốc hội nước Việt Nam (1959), Hiến pháp năm 1959, Nxb Chính

trị quốc gia, Hà Nội.

11. Quốc hội nước Việt Nam (1980), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam năm 1980, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.12. Quốc hội nước Việt Nam (1992), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

13. Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1958), Luật tổ chức

chính quyền địa phương.

14. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu

cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

15. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

16. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1994), Luật tổ

chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà

Nội.

17. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật tổ

chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà

Nội.

18. Quốc hội nước Việt Nam (2002), Nghị quyết số 51/2001/QH 10 về

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992, Nxb Chính trị quốc

gia, Hà Nội.

19. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh tồn tập, xuất bản lần thứ hai, Nxb

Chính trị quốc gia, Hà Nội.

20. Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (2002),

Nghị quyết số 17– NQ/TW về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính

trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn.

21. TS. Vũ Đức Khiển, Một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt

động và phát huy tồn diện vai trò của chính quyền địa phương trong giai

đoạn mới, Hội thảo chính quyền địa phương Việt Nam – Sự hình thành, phát

triển trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật qua các thời kỳ và một số bài học kinh

nghiệm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3 NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở HUYỆN A

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×