Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Theo tôi nghĩ nội dung đề tài SKKN này đã góp phần không nhỏ trong việc dạy và học. Bởi nó đã cung cấp được cơ bản lượng kiến thức cần thiết về tỉ lệ thức cho các em học sinh, giúp các em có thể tự học, tự rèn luyện thêm, đồng thời đòi hỏi mỗi giáo viên c

Theo tôi nghĩ nội dung đề tài SKKN này đã góp phần không nhỏ trong việc dạy và học. Bởi nó đã cung cấp được cơ bản lượng kiến thức cần thiết về tỉ lệ thức cho các em học sinh, giúp các em có thể tự học, tự rèn luyện thêm, đồng thời đòi hỏi mỗi giáo viên c

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Theo tôi nghĩ nội dung đề tài SKKN này đã góp phần không nhỏ trong việc dạy và học. Bởi nó đã cung cấp được cơ bản lượng kiến thức cần thiết về tỉ lệ thức cho các em học sinh, giúp các em có thể tự học, tự rèn luyện thêm, đồng thời đòi hỏi mỗi giáo viên c

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×