Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Yếu tố quyết định đến độ cao một lần nhảy.

Yếu tố quyết định đến độ cao một lần nhảy.

Tải bản đầy đủ - 0trang

“ Một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” cho

học sinh lớp 9 Trường PTDT Nội Trú THCS Huyện Krông Ana ”2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu:

* Thuận lợi :

Được sự quan tâm chỉ đạo của nhà trường các tác tổ chức trong và ngoài

nhà trường và đội ngũ cán bộ giáo viên tâm huyết với nghề. Đa số học sinh đều

chăm ngoan, tham gia nhiệt tình các phong trào TDTT. Hằng năm trang thiết bị

phục vụ cho giảng dạy và học tập không ngừng đầu tư mua sắm, hiện nay có 1

sân bóng chuyền, 1 hố nhảy, xà đệm nhảy cao....

* Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lời trên thì trong q trình giảng dạy còn có một số

khó khăn như học sinh đa số là con em các dân tộc nên việc tập luyện TDTT rất

khó khăn, hồn cảnh gia đình còn khó khắn nên các em còn khó khăn khi tham

gia hoạt động TDTT.

* Thành công:

Trong nhiều năm qua tình hình TDTT nói chung và mơn thể dục nói riêng

tại Trường PTDT Nội Trú THCS Krơng Ana đã có nhiều chuyển biến tích cực

như thể trạng và thể lực của học sinh đã được nâng cao rõ rệt góp phần vào giáo

dục tồn diện của nhà trường. Hằng năm số lượng học sinh giỏi và đạt huy

chương các loại tại HKPĐ cấp huyện và cấp tỉnh không ngừng được nâng cao.

Đồng thời việc áp dụng các bài tập vào giảng dạy cũng gớp phần tạo hứng thú,

tích cực học tập giờ TDTT được nâng cao.

* Hạn chế:

Trong quá trình giảng dạy đa số các giáo viên còn thiên về phần cơ bản,

chưa quan tâm chú ý tới việc nghiên cứu và áp dụng các bài tập.

Do các em coi nhẹ mơn thể dục vì nó khơng quan trong như các mơn

Tốn, anh, văn....

* Mặt mạnh:Người thực hiện: Ngơ Quang sáng14Năm học 2017 - 2018“ Một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” cho

học sinh lớp 9 Trường PTDT Nội Trú THCS Huyện Krông Ana ”Đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh nhiệt tình trong các phong trào,

chun mơn nhà trường ln khích lệ, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo

viên và học sinh có một giờ học, giờ dạy đạt hiệu quả cao.

* Mặt yếu:

Trong quá trình áp dụng đề tài: “Ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao

thành tích nhảy cao kiểu bước qua Cho hoc sinh lớp 9 Trường PTDT Nội Trú

THCS Krông Ana “ đã đạt được một số thành công những để tạo đồng bộ cho

tồn thể bộ mơn thể dục cần một quá trình nghiên cứu sâu rộng.

3. Nội dung và cách thức của giải pháp:

a. Mục tiêu của giải pháp:

“Một số bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” cho

học sinh lớp 9 Trường PTDT Nội Trú THCS Krơng Ana ” Từ u cầu đó tôi đã

tiến hành khảo sát để thống kê thực trạng học tập ở môn nhảy cao kiểu “ bước

qua” để từ đó giải quyết các nhiệm vụ của nghiên cứu như sau:

Bảng 3.1 Kết quả học tập môn nhảy cao kiểu “bước qua” của nam học

sinh lớp 9 Trường PTDT Nội Trú THCS Huyện Krông An ở 3 năm 2014–

2015; 2015 – 2016; 2016-2017.

Năm họcTổng Giỏi

sốKháĐạt yêuChưa đạtcầuyêu cầuSLTL% SLTL% SLTL% SLTL%2014 – 20154010252050717,537,52015 – 2016391025,61948,7615,4410,32016 – 201736822,21747,2513,9616,7Nhìn vào Bảng 3.1 kết quả thống kê thực trạng học tập của ở môn nhảy

cao kiểu “bước qua của học sinh lớp 9 qua các năm 2014 – 2015; 2015 – 2016;

2016 – 2017; ở Trường PTDT Nội Trú THCS Krông Ana cho thấy thành tích

Người thực hiện: Ngơ Quang sáng15Năm học 2017 - 2018“ Một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” cho

học sinh lớp 9 Trường PTDT Nội Trú THCS Huyện Krông Ana ”nhảy cao kiểu “bước qua” của học sinh có sự giảm sút. Tỷ lệ học sinh được đánh

giá khá giỏi năm sau thấp hơn năm trước và tỷ lệ chưa đạt yêu cầu cũng tăng lên.

b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp.

Xác định các chỉ số biểu thị trình độ, sức mạnh tốc độ của nam học sinh

Trường PTDT Nội Trú THCS Huyện Krông Ana .

Để đánh giá kết quả học tập môn nhảy cao kiểu “bước qua” của năm học

sinh lớp 9, vấn đề đầu tiên đặt ra trước nhà sư phạm là phải có các chỉ tiêu đánh

giá. Để giải quyết vấn đề trên, chúng tôi tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Thu thập, thống kê các chỉ tiêu đã được sử dụng để đánh giá

thành tích mơn nhảy cao kiểu “bước qua” của học sinh trong các tư liệu nghiên

cứu của nhà khoa học trong nước hiện có.

Bước 2: Dùng phiếu phỏng vấn để lấy ý kiến của các giảng viên, huấn

luyện viên, các nhà chun mơn, qua đó để tuyển chọn những chỉ tiêu có giá trị

sử dụng cao và có tính khả thi trong thực tiễn.

Bảng 3.2: KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

THÀNH TÍCH NHẢY CAO KIỂU “BƯỚC QUA” CHO HỌC SINH LỚP 9

KẾT QUẢ LẦN IKẾT QUẢ LẦN II(n = 40)(n = 34)STT CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁĐỒNG ÝKHÔNGTỶ LỆĐỒNG ÝTỶ LỆ1Chạy 40m xuất phát cao(s)3792,5%3294,1%2Chạy đạp sau 30m(s)2665%2264,7%3Chạy 60m xuất phát cao(s)2562,5%2059%4Lò cò 30m (s)2562,5%2059%5Tốc độ chạy 10m cuối đà (s)2665%2368%6Bật xa tại chỗ (cm)3075%2676,5%7Bật cao tại chỗ(cm)3895%3191%Người thực hiện: Ngô Quang sáng16Năm học 2017 - 2018“ Một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” cho

học sinh lớp 9 Trường PTDT Nội Trú THCS Huyện Krông Ana ”8Bật cóc 20m (s)2050%1750%9Nằm ngửa gập bụng (sl)2665%2367,6%10Nhảy cao kiểu “bước qua”(m)3690%3294,1%Qua kết quả phỏng vấn thấy rằng trong 10 bài tập ở phiếu phỏng vấn đưa ra

những bài tập có tỷ lệ đồng ý cao (từ 90% trở lên). Điều đó cho thấy độ tin cậy

của các bài tập có giá trị thực tiễn trong huấn luyện và giảng dạy. Từ kết quả trên

chúng tôi đưa 3 bài tập: Chạy 40m xuất phát cao(s), Bật cao tại chỗ(cm) và

Nhảy cao kiểu “bước qua” (cm) vào thực nghiệm.

c, Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp, cở sở lựa chọn các bài

tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” cho học sinh lớp 9

Trường PTDT Nội Trú THCS Huyện Krông Ana.

Vấn đề 1:

Định hướng lựa chọn các bài tập bổ trợ chuyên môn trong giảng dạy kỹ

thuật Nhảy cao kiểu “bước qua”Cho hoc sinh lớp 9.

Vấn đề 2:

Xác định các bài tập bổ trợ cụ thể phát triển thành tích Nhảy cao kiểu

“bước qua” Cho hoc sinh lớp 9.

Định hướng và lựa chọn các bài tập nhằm nâng cao thành tích Nhảy

cao kiểu “bước qua” cho học sinh lớp 9. Các bài tập bổ trợ phải phù hợp

với tâm sinh lý, lứa tuổi cũng như quá trình phát triển thể lực cho học sinh.

- Các bài tập bổ trợ phải hình thành được kỹ năng - kỹ xão vận động, đồng

thời sửa sai động tác.

- Các bài tập bổ trợ phải đa dạng hóa các hình thức tập luyện, đơn giản

dụng cụ bổ trợ.

- Các bài tập bổ trợ phải hợp lý vừa sức và nâng dần độ khó, khối lượng

tập luyện, đảm bảo an tồn tránh xẩy ra chấn thương.

Lựa chọn các bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước

qua” Cho hoc sinh lớp 9.

Người thực hiện: Ngô Quang sáng17Năm học 2017 - 2018“ Một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” cho

học sinh lớp 9 Trường PTDT Nội Trú THCS Huyện Krông Ana ”- Bài tập nhằm nâng cao sức mạnh tốc độ

Kết quả các bài tập được chọn để thực nghiệm nhằm nâng cao sức mạnh

tốc độ để nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” cho học sinh lớp 9

Trường PTDT Nội Trú THCS Krông Ana .

- Tại chổ bật nhảy thu gối thành ngồi xổm trên không.

- Nhảy dây

- Đứng lên ngồi xuống trên một chân

- Bật cao ưỡn thân

- Bật cóc di động

- Nằm sấp chống tay bật lên thành ngồi

- Bật nhảy đổi chân

Bảng 4: Hệ thống các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ

TT TÊN BÀI TẬPĐỊNH LƯỢNGTại chổ bật nhảy 2-3

120-30 Chú ý nhịp điệu và lực bật nhảythu gối thành ngồi nhịp/tổ nghĩ giữa 1- Chú ý khơng có bước đệm

xổm trên khơng

2 phút

Nhảy dây2Đứng

3tổ;CHỈ DẪN PHƯƠNG PHÁPlên3-4 lần x 50 nhịpNhãy với tần số nhanh, nhịp điệuNghĩ giữa 1-2 phútkhơng có bước đệmngồi 1-2tổ;xuống trên 1 chân lần/tổ/1chân.10-15 Thực hiện đúng kỹ thuật. Ngồi

nghĩ xuống sát đất, chân thẳng khônggiữa 2-3 phút4Bật cao ưỡn thânchạm đất, tay không chống đất2-3 tổ; 15 lần/tổ. Chú ý lực bật nhảy, yêu cầu ưỡn

Nghĩ giữa 1-2 phútNgười thực hiện: Ngô Quang sáng18căng thân

Năm học 2017 - 2018“ Một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” cho

học sinh lớp 9 Trường PTDT Nội Trú THCS Huyện Krông Ana ”5Bật cóc di động20m x 3 lần. Nghĩ Bật đúng kỹ thuật và tốc độ

giữa 2-3 phútNằm sấp chống 3-4

6tổ;nhanh nhất, đủ cự ly

35-35 Thực hiện với tố độ cao đúng kỹtay bật lên thành nhịp/tổ. Nghĩ giữa thuật, đạp chân mạnh

ngồi2-3 phútBật nhảy đổi chân 2-3tổ;20-30 Thực hiện liên tục với tốc độ tốinhịp/tổ. Nghĩ giữa đa chân đưa ra trước thẳng71-2 phút

Trên cơ sỡ lý luận nêu trên, chúng tơi đã tiến hành tổ chức thực nghiệm

với:

- Nhóm thực nghiệm: Gồm 18 em học sinh lớp 9 thời gian tập luyện mỗi

tuần 2 buổi, mỗi buổi 1 tiết nội dung tập luyện do chúng tôi đưa ra theo các bài

tập đã xác định.

- Nhóm đối chứng: Chúng tơi đã chọn ngẫu nhiên 18 em học sinh lớp thời

gian tập luyện giống như nhóm thực nghiệm mỗi tuần 2 buổi, mỗi buổi 1 tiết nội

dung tập luyện theo phân phối chương trình hiện hành

Thời gian thực nghiệm là 11 tuần theo phân phối chương trình.

- Trong huấn luyện để đánh giá sức mạnh tốc độ người ta có một hệ thống

test sư phạm để kiểm tra sự phát triển của các tố chất này. Song trong quá trình

thực nghiệm với thời gian cũng như phương tiện còn hạn chế chúng tôi đã sử

dụng 3 test cơ bản sau đây để đánh giá sức mạnh tốc độc của các em trong một

thời gian tập luyện theo giáo án mới.

+ Test: Chạy 40m xuất phát cao.

+ Test: Bật cao tại chỗ.

+ Test : Kiểm tra thành tích nhảy cao kiểu “bước qua”.

Người thực hiện: Ngô Quang sáng19Năm học 2017 - 2018“ Một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” cho

học sinh lớp 9 Trường PTDT Nội Trú THCS Huyện Krông Ana ”d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của việc ứng dụng và kiệm

nghiệm trong thực tiễn các bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu

“bước qua” được lựa chọn ở học sinh lớp 9.

- Trước khi tiến hành thực nghiệm chúng tôi tiến hành kiểm tra kết quả lần

1 ở cả hai nhóm thực nghiệm và đối chứng. Sau 11 tuần thực nghiệm chúng tôi

kiểm tra lần 2 để so sánh đánh giá thành tích giữa hai nhóm nhằm đánh giá hiệu

quả của các bài tập đã đưa vào thực nghiệm.

Sau khi tiến hành tính tốn các số liệu thu thập được, chúng tơi có các tham

số: giá trị trung bình ( X ), độ lệch chuẩn (x), Hệ số biến thiên (Cv%), Sai số

tương đối (), T-student (t) của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng.

So sánh thành tích lập Test giữa hai nhóm trước thực nghiệm

TESTBật cao (cm)Chạy 30m XPC (s)Thành tích cao (cm)NhómNhómNhómNhómNhómNhómđốithựcđốithựcđốithựcchứngnghiệmchứngnghiệmchứngnghiệmn = 19n = 19n = 19n = 19n = 19n = 19X40cm41cm4”574”55128 cm129 cmx4.234.060.120.280.160.18NHĨM

Thơng số

thống kêt tính0.7521.4183.65T bảng2.0362.0362.563P0,050,05P>0.05%Bảng so sánh thành tích lập Test giữa hai nhóm trước thực nghiệm:

Từ những kết quả thu được ở bảng và sơ đồ, có thể nhận xét.

Trước thực nghiệm sư phạm các bài tập bổ trợ thơng qua 3 chỉ tiêu khảo

sát ở hai nhóm cho thấy khơng có sự khác biệt đáng kể. Sự khác biệt giữa hai

nhóm ở các chỉ tiêu đánh giá chỉ là ngẫu nhiên ở ngưỡng xác xuất P>0,05. Hay

Người thực hiện: Ngô Quang sáng20Năm học 2017 - 2018“ Một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” cho

học sinh lớp 9 Trường PTDT Nội Trú THCS Huyện Krơng Ana ”nói cách khác trình độ ban đầu của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng về cơ

bản là tương đương nhau, đảm bảo độ tin cậy để tiến hành thực nghiệm sư phạm.So sánh thành tích lập Test giữa hai nhóm

trước thực nghiệm140129

128120

100Nhóm đối

chứng80

Nhóm thực

nghiệm60

41

4040

204.574.550

Chạy 40m xuất

phát cao (s)Bật xa tại chỗ

(cm)Nhảy tồn đà

(cm)Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của việc ứng dụng và

kiểm nghiệm trong thực tiễn các bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu

“bước qua” cho học sinh lớp 9 của hai nhóm sau 11 tuần thực nghiệm sư phạm:

BẢNG: 3.5. SO SÁNH THÀNH TÍCH CHẠY 40M XUẤT PHÁT

CAO HAI NHĨM TRƯỚC VÀ SAU THỰC NGHIỆM

TESTBật cao (cm)Người thực hiện: Ngô Quang sángChạy 30m XPC (s)21Thành tích cao (cm)Năm học 2017 - 2018“ Một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” cho

học sinh lớp 9 Trường PTDT Nội Trú THCS Huyện Krơng Ana ”NHĨMNhómNhómNhómNhómNhómNhómThơng sốđốithựcđốithựcđốithựcthống kêchứngnghiệmchứngnghiệmchứngnghiệmn = 19n = 19n = 19n = 19n = 19n = 19X44504”424”191.36 m1.42 mx3.904.180.210.160.120.09t tính0.7463.7283.55T bảng2.1012.8782.878P5%P <1%P<1%* Test: Chạy 40m xuất phát cao.

Trước thực nghiệm thành tích trung bình của nhóm đối chứng là 4”57,

nhóm thực nghiệm là 4”55. Nhìn chung về hình thức thì thành tích của hai nhóm

tương đối đồng đều nhưng thành tích nhóm đối chứng có phần tốt hơn.

Song tốn học thống kê khơng tìm thấy sự khác biệt giữa hai nhóm:

TTính = 0.746 <2.101 = TBảng (P=5%).

+ Sau thực nghiệm thành tích trung bình của nhóm đối chứng là 4”42,

thành tích của nhóm thực nghiệm là: 4”19. Khi chúng tôi đem so sánh thành tích

của hai nhóm với nhau thì tốn học thống kê tìm ra sự khác biệt rất có ý nghĩa:

TTính = 3.728 > 2.878 = TBảng(P<1%).

* Test: Bật cao tại chỗ.

+ Trước thực nghiệm thành tích trung bình của nhóm đối chứng là 40cm,

nhóm thực nghiệm là 41cm. Nhìn về hình thức thì thành tích trung bình của

nhóm đối chiếu có phần tốt hơn, nhưng tốn học thống kê khơng tìm thấy sự

khác biệt giữa 2 nhóm

Người thực hiện: Ngơ Quang sáng22Năm học 2017 - 2018“ Một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” cho

học sinh lớp 9 Trường PTDT Nội Trú THCS Huyện Krơng Ana ”T(tính) = 0,746


(P = 5 %)+ Sau thực nghiệm thành tích trung bình của nhóm đối chứng là 44cm ,

thành tích của nhóm thực nghiệm là 50 cm. Khi chúng tôi đem so sánh thành

tích của 2 nhóm với nhau thì tốn học thống kê tìm ra sự khác biệt rất có ý

nghĩa.

T(tính) = 3,912 < T(bảng) = 2,878(P < 1% )* Test: Kiểm tra thành tích nhảy cao kiểu “bước qua”.

+ Trước thực nghiệm thành tích trung bình của nhóm đối chứng là 128

cm, nhóm thực nghiệm là 129 cm. Nhìn về hình thức thì thành tích trung bình

của nhóm đối chứng có phần tốt hơn, nhưng tốn học thống kê khơng tìm thấy

sự khác biệt giữa 2 nhóm

T(tính) = 3.65>T(bảng) = 2.563(P = 5 %)+ Sau thực nghiệm thành tích trung bình của nhóm đối chứng là 136cm ,

thành tích của nhóm thực nghiệm là 142 cm. Khi chúng tôi đem so sánh thành

tích của 2 nhóm với nhau thì tốn học thống kê tìm ra sự khác biệt rất có ý

nghĩa.

T(tính) = 3,55> T(bảng) = 2,878Người thực hiện: Ngô Quang sáng23(P < 1% )Năm học 2017 - 2018“ Một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” cho

học sinh lớp 9 Trường PTDT Nội Trú THCS Huyện Krơng Ana ”So sánh thành tích lập Test giữa hai nhóm trước thực

nghiệm

142

136140

120

100Nhóm đối

chứng80

Nhóm thực

nghiệm5060

4440

204.424.190

Chạy 30m xuất

phát cao (s)Bật cao tại chỗ

(cm)Nhảy cao bước

qua (cm)* Tóm lại: Trước khi thực nghiệm tố chất sức mạnh của hai nhóm đối

chứng và thực nghiệm tương đương nhau, thậm chí thành tích của nhóm đối

chứng có phần tốt hơn so với nhóm thực nghiệm. Sau 11 tuần chúng tơi áp dụng

các bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao lên nhóm thực nghiệm. Chúng tơi

tiến hành kiểm tra thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” của cả hai nhóm. độ tin

cậy của tốn học thống kê đã tìm ra sự khác biệt của hai nhóm rất có ý nghĩa.

T(tính) = 3,55> T(bảng) = 2,878 ( P < 1% )

Về thành tích của nhóm đối chứng trung bình trước thực nghiệm thì thành

tích đạt 128 cm sau 11 tuần khi áp dụng chương trình học bình thường theo

chương trình của Phòng giáo dục thì thành tích đã có nhiều tiến bộ nhưng chưaNgười thực hiện: Ngô Quang sáng24Năm học 2017 - 2018Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yếu tố quyết định đến độ cao một lần nhảy.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×