Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tóm lại những vấn đề lý luận, sinh lý cũng như các yếu tố quyết định thành tích nhảy cao nêu trên là cơ sở ban đầu để xác định hướng tác động, lựa chọn áp dụng các bài tập có cường độ hợp lý, với các đặc điểm của người tập cũng như tính ưu việt của ch...

Tóm lại những vấn đề lý luận, sinh lý cũng như các yếu tố quyết định thành tích nhảy cao nêu trên là cơ sở ban đầu để xác định hướng tác động, lựa chọn áp dụng các bài tập có cường độ hợp lý, với các đặc điểm của người tập cũng như tính ưu việt của ch...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tóm lại những vấn đề lý luận, sinh lý cũng như các yếu tố quyết định thành tích nhảy cao nêu trên là cơ sở ban đầu để xác định hướng tác động, lựa chọn áp dụng các bài tập có cường độ hợp lý, với các đặc điểm của người tập cũng như tính ưu việt của ch...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×