Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN III: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

PHẦN III: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

“ Một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” cho

học sinh lớp 9 Trường PTDT Nội Trú THCS Huyện Krông Ana ”PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài::

Giáo dục thể chất trong trường học là một bộ phận hết sức quan trọng của

phong trào thể thao quần chúng nói chung, nhưng do đối tượng là tuổi trẻ, học

sinh, sinh viên đông đảo, được học và tập luyện theo chương trình bắt buộc, có

bài bản và nề nếp cho nên giáo dục thể chất trong trường học được coi là một

thành phần, một bộ phận cơ bản của nền thể dục thể thao.

Giáo dục thể chất trong trường học còn có tác dụng tạo ra tiềm năng lớn

về lực lượng vận động viên năng khiếu, cung cấp cho đất nước ngày càng nhiều

tài năng thể thao. Lúc sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta rất quan tâm tới

cơng tác giáo dục thể chất trong trường học.

Năm 1964 Đảng ta có chủ trương “Phải thực hiện giáo dục tồn diện:

Đạo đức, trí tuệ, thể dục, mỹ dục và lao động cho thanh thiếu niên trong trường

học” .Và quyết định: “Bắt đầu đưa việc dạy thể dục và một số mơn thể thao cần

thiết vào chương trình học tập của các trường phổ thông, chuyên nghiệp và đại

học”(Nghị quyết TW VIII khóa III)

Trong thời kỳ mới hiện nay, Đảng ta chủ trương phải phấn đấu: “Thực

hiện giáo dục thể chất trong tất cả các trường học”(Chỉ thị 36CT/TW của ban

bí thư TW Đảng khóa VII)

Trong chương trình giáo dục trung học phổ thơng có rất nhiều mơn thể

thao đã được đưa vào giảng dạy như: Đá cầu, Cầu lông, Thể dục cơ bản… nhất

là điền kinh. Tập luyện điền kinh khơng đòi hỏi các sân bãi dụng cụ phức tạp

nên đã trở thành môn thể thao cơ bản được đưa vào giảng dạy trong nhà trường

với những nội dung như: Chạy, Nhảy cao, Nhảy xa… Điều này đã ảnh hưởng

lớn đến sự phát triển của cơ thể học sinh, chưa thúc đẩy sự phát triển toàn diện ở

các em, kết quả đạt được còn thấp, nó thể hiện rõ qua việc đánh giá kết quả học

tập ở cuối học kì, cuối năm học. Và đặc biệt là qua các kì hội khỏe phù đổng

Người thực hiện: Ngô Quang sáng2Năm học 2017 - 2018“ Một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” cho

học sinh lớp 9 Trường PTDT Nội Trú THCS Huyện Krông Ana ”thành tích nhiều mơn thể thao - điền kinh chưa cao. Vì vậy các bài tập bổ trợ

chun mơn là yếu tố quan trọng của quá trình hình thành kỹ thuật động tác. Bài

tập bổ trợ chuyên môn nhằm tác động có hiệu quả, có chủ đích vào việc phát

triển các tố chất thể lực (sức nhanh, sức mạnh, sức bền, khéo léo và mềm dẻo

cùng khả năng phối hợp vận động) và kỹ xảo động tác của các mơn thể thao.

Trong kỹ thuật nhảy cao nói chung và kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” được

giảng dạy ở hai năm cuối cấp. Một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến

thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” là việc nắm bắt đúng kỹ thuật, để thực hiện

được yêu cầu này các giáo viên đều sử dụng các bài tập bổ trợ chuyên môn để

củng cố và nâng cao kỹ thuật cho học sinh. Những bài tập bổ trợ nhảy cao kiểu

“bước qua” có vai trò quan trọng, tác động có chủ đích, hiệu quả vào các giai

đoạn của kỹ thuật. Qua kiểm tra đánh giá kết quả học tập nội dung Nhảy cao

Kiểu “bước qua” của học sinh chúng tôi nhận thấy tỷ lệ % học sinh nắm bắt kỹ

thuật còn kém, dẫn đến thành tích nhảy cao chưa cao như mong muốn. Từ

những vấn đề nêu trên, tôi thực hiện nghiên cứu: Xuất phát từ những vấn đề nêu

trên, với thực tế của trường, bản thân tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Một số bài

tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” cho học sinh

lớp 9 Trường PTDT Nội Trú THCS Krông Ana – Huyện Krông Ana – Tỉnh

Đăk Lăk ”

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu:

a, Mục tiêu nghiên cứu:

Thông qua kết quả nghiên cứu lựa chọn được một số bài tập nhằm nâng cao

thành tích trong mơn nhảy cao phù hợp với học sinh. Từ đó nâng cao hiệu quả công

tác giáo dục ở nhà trường phổ thông.

b, Nhiệm vụ nghiên cứu:

Để giải quyết mục đích nghiên cứu trên chúng tôi thực hiện hai nhiệm vụ

nghiên cứu sau:

Người thực hiện: Ngô Quang sáng3Năm học 2017 - 2018“ Một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” cho

học sinh lớp 9 Trường PTDT Nội Trú THCS Huyện Krông Ana ”- Nhiệm vụ 1: Xác định các chỉ số biểu thị trình độ và lựa chọn một số bài

tập nhằm nâng cao thành tích trong mơn nhảy cao kiểu “bước qua” cho học sinh

lớp 9 Trường PTDT Nội Trú THCS Huyện Krông Ana.

- Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu ứng dụng các bài tập nhằm nâng cao thành tích

trong mơn nhảy cao kiểu bước qua cho học sinh lớp 9 Trường PTDT Nội Trú

THCS Huyện Krông Ana.

3. Đối tượng nghiên cứu:

Một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước

qua” cho học sinh lớp 9 Trường PTDT Nội Trú THCS Huyện Krông Ana.

Chúng tôi chọn đối tượng là 38 em học sinh lớp 9 chia làm hai nhóm.

- Nhóm thực nghiệm: gồm 19 em học sinh lớp 9 thời gian tập luyện mỗi

tuần 1 buổi, mỗi buổi 1 tiết nội dung tập luyện do chúng tôi đưa ra theo các bài

tập đã xác định.

- Nhóm đối chứng: Chúng tơi đã chọn ngẫu nhiên 19 em học sinh nam lớp

thời gian tập luyện giống như nhóm thực nghiệm mỗi tuần 1 buổi, mỗi buổi 1

tiết nội dung tập luyện theo phân phối chương trình hiện hành

- Thời gian tổ chức thực hiện 11 tuần.

4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi nghiên cứu là học sinh lớp 9 Trường PTDT Nội Trú THCS

Huyện Krông Ana.

- Phạm vi áp dụng học sinh các trường THCS trên toàn huyện.

- Địa điểm nghiên cứu:

Trường PTDT Nội Trú THCS Krông Ana - Huyện Krông Ana.

5. Phương pháp nghiên cứu.

Để giải quyết được nhiệm vụ của đề tài này chúng tôi đã sử dụng các

phương pháp sau đây.Người thực hiện: Ngô Quang sáng4Năm học 2017 - 2018“ Một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” cho

học sinh lớp 9 Trường PTDT Nội Trú THCS Huyện Krông Ana ”a. Phương pháp tham khảo tài liệu: tham khảo các tài liệu có liên quan

đến đề tài nghiên cứu.

- Sách Sinh lý học thể dục thể thao.

- Sách lý luận và phương pháp giáo dục thể chất.

- Giáo trình giảng dạy điền kinh Đại Học Vinh

- Sách Phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao.

- Sách phương pháp toán học thống kê trong thể dục thể thao.

Các văn kiện nghị quyết Trung Ương Đảng, hiến pháp nước Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam.

b. Phương pháp dùng bài kiểm tra (Test).

Trong quá trình nghiên cứu đề tài này, để đánh giá trình độ tố chất, sức

mạnh tốc độ của học sinh Trường PTDT Nội Trú THCS Huyện Krông Ana

chúng tôi đã sử dụng bài thử được thừa nhận trong thực tế thể dục thể thao được

tác giả Nguyễn Kim Minh áp dụng trong cơng trình nghiên cứu khoa học của

mình (1986). Bài thử gồm:

Chạy 30m xuất phát cao: Để đánh giá tốc độ.

+ Tư thế chuẩn bị: Đứng chân trước, chân sau (chân trước dẫm lên vạch

xuất phát) người hơi cúi về trước, trọng tâm dồn về chân trước, mắt nhìn thẳng

về phía trước.

+ Cách thực hiện: Khi nhận được tín hiệu xuất phát người tập nhanh

chóng chạy hết cự ly 30m với tốc độ nhanh nhất.

+ Cách đánh giá: Thành tích được tính bằng thời gian chạy hết cự ly, đơn

vị đo bằng giây đồng hồ

- Bật cao tại chỗ: Đánh giá sức mạnh tốc độ của chânNgười thực hiện: Ngô Quang sáng5Năm học 2017 - 2018“ Một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” cho

học sinh lớp 9 Trường PTDT Nội Trú THCS Huyện Krông Ana ”+ Tư thế chuẩn bị: Trước tiên cho người tập đứng sát bờ tường, đứng

nghiêm khơng kiểng gót và đưa hai tay lên cao rồi đánh dấu ở điểm cao nhất lên

bờ tường.

+ Cách thực hiện: Từ tư thế chuẩn bị người tập khuỵu gối hạ thấp trọng

tâm, góc đọc giữa đùi từ 1100 – 1200 thân người gập ở khớp hông, người hơi gập

về trước, trọng tâm dồn đều vào hai chân, hai tay đưa ra sau. Sau đó duỗi hết các

khớp, khớp hông, khớp đầu gối, khớp cổ chân tác dụng xuống đất một lực lớn

nhất, nhanh chóng bật lên cao. Đồng thời tay đánh từ sau ra trước với lên cao và

đánh dấu vào bờ tường ở điểm cao nhất.

+ Cách đánh giá: Thành tích được tính bằng khoảng cách từ điểm trước

lúc bật nhảy đến điểm sau bật nhảy đã đánh dấu vào bờ tường đơn vị đo là cm,

mỗi người được bật hai lần, thành tích được lấy lần bật cao nhất.

c. Phương pháp thực nghiệm sư phạm.

Để giải quyết đề tài này chúng tôi thực hiện theo phương pháp thực

nghiệm song song. Trong quá trình nghiên cứu chúng tơi đã phân thành hai

nhóm:

- Nhóm thực nghiệm: gồm 19 em học sinh nam lớp 9 thời gian tập luyện

mỗi tuần 1 buổi, mỗi buổi 1 tiết nội dung tập luyện do chúng tôi đưa ra theo các

bài tập đã xác định.

- Nhóm đối chứng: Chúng tơi đã chọn ngẫu nhiên 19 em học sinh nam lớp

9 thời gian tập luyện giống như nhóm thực nghiệm mỗi tuần 1 buổi, mỗi buổi 1

tiết nội dung tập luyện theo phân phối chương trình hiện hành

- Thời gian tổ chức thực hiện 11 tuần.Người thực hiện: Ngô Quang sáng6Năm học 2017 - 2018Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN III: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×