Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết luận và Quan điểm nhóm

Kết luận và Quan điểm nhóm

Tải bản đầy đủ - 0trang

b. Kết luậnVăn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội , vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát

triển kinh tế-xã hội

Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộcXây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của tồn dân do đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ

tri thức giữ vai trò dân tộcVăn hóa là một mặt trận xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài

đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì , thận trọngNền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt

NamCâu 1: Có mấy quan điểm về xây dựng văn hóa mớia)Có 7 quan điểmb)Có 6 quan điểmc)Có 5 quan điểmd)Ý kiến khác(đúng)Câu 2: Theo Hồ Chí Minh, văn hóa gồm mấy lĩnh vựca)Có 7 lĩnh vựcb)Có 5 lĩnh vựcc)Có 3 lĩnh vựcd)Ý kiến khác( đúng )Câu 3: Tính khoa học của nền văn hóa đối lập với những vấn đề gì trong

văn hóa.a)Phản tiến bộb)Quan niệm thần bí, mê tín, dị đoanc)Quan điểm duy tâmd)Tất cả những vấn đề(đúng)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết luận và Quan điểm nhóm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×