Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Vận dụng những quan diểm của HỒ Chí Minh vào văn hóa

b. Vận dụng những quan diểm của HỒ Chí Minh vào văn hóa

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giử gìn và kế thừa phong tục tập quán của dân tộc;- Phong tục lễ tết ( tết nguyên đán , tết trung thu,... )-Tập tục ăn trầu.

- Phong tục thờ cúng tổ tiên.

-Sinh viên tích cực tham gia các lễ hội ( lễ hội đền

hùng,Lễ hội Gióng,..)-Sinh viên tích cực học tập rèn luyện tu dương

đạo đức.-Tích cực tham gia các phong tào tinh nguyện( hiến máu nhân đạo, mùa hè xanh , xuân tình

nguyên, ...)4. Kết luận và Quan điểm nhóm

a.Quan điểm nhóm.

Văn hóa là phải cần gắn liền vói sự phát triển của thời đại. Chúng

ta cần phải giữ gìn và phát huy có chọn lọc những phong tục tập

quánCần bỏ đi những hủ tục, quan diểm không phù hợp

với xu thế phát triển của xã hội hiện nayb. Kết luậnVăn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội , vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát

triển kinh tế-xã hội

Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộcXây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của tồn dân do đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ

tri thức giữ vai trò dân tộcVăn hóa là một mặt trận xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài

đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì , thận trọngNền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt

NamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Vận dụng những quan diểm của HỒ Chí Minh vào văn hóa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×