Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Chức năng của văn hóa

c. Chức năng của văn hóa

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hai là, mở rộng hiểu biết, nâng cao dân trí

Click icon to add pictureClick icon to add pictureKết nối Internet cho học sinh tiểu học vùng

Hội sách được mở thường xuyênxaClick icon to add pictureLớp học ở vùng caoClick icon to add pictureBa là, bồi dưỡng những phẩm chất,

phong cách và lối sống tốt đẹp, lành

mạnh;  hướng con người tới cái chân,

thiện, mỹ để hoàn thiện bản thân.3. Sự phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam của sinh viên hiện nay

a. Thực trạng văn hóa của sinh viên hiện nayTích cực

Thơng qua các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động, phong

trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào Toàn dân đồn kết xây

dựng đời sống văn hóa, đã tạo môi trường lành mạnh để sinh viên

rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách

mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật,

từng bước hoàn thiện nhân cáchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Chức năng của văn hóa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×