Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Vị trí và vai trò của văn hóa

a. Vị trí và vai trò của văn hóa

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hai là, văn hóa khơng thể đứng ngồi mà phải ở trong kinh tế và chính trị, phải phục vụ nhiệm vụ chính trị và thúc

đẩy sự phát triển của kinh tế.b. Tính chất của nền văn hóaClick icon to add pictureClick icon to add pictureTính khoa học

Tính dân tộcClick icon to add pictureTính đại chúngc. Chức năng của văn hóa

Click icon to add pictureClick icon to add pictureMột là, bồi dưỡng lý

tưởng, tư tưởng đúng

đắn, tình cảm cao đẹp.Click icon to add pictureHai là, mở rộng hiểu biết, nâng cao dân trí

Click icon to add pictureClick icon to add pictureKết nối Internet cho học sinh tiểu học vùng

Hội sách được mở thường xuyênxaClick icon to add pictureLớp học ở vùng caoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Vị trí và vai trò của văn hóa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×