Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thu nhập bình quân/hộ là 57,8 triệu đồng; cao nhất là xã Cam Hiếu bình quân 55,2 triệu đồng/hộ/năm, thấp nhấp là xã Cam Chính bình quân 40,2 triệu đồng/hộ/năm. Thu nhập bình quân/lao động 17,3 triệu đồng/lao động/năm; trong đó cao nhất là xã Cam Hiếu ...

Thu nhập bình quân/hộ là 57,8 triệu đồng; cao nhất là xã Cam Hiếu bình quân 55,2 triệu đồng/hộ/năm, thấp nhấp là xã Cam Chính bình quân 40,2 triệu đồng/hộ/năm. Thu nhập bình quân/lao động 17,3 triệu đồng/lao động/năm; trong đó cao nhất là xã Cam Hiếu ...

Tải bản đầy đủ - 0trang

lâm nghiệp đối với vùng miền núi, gò đồi có thể làm thay đổi thu nhập và đời sống

của người dân ở đây một cách đáng kể.

Bảng 2.12. Thu nhập và cơ cấu thu nhập của các hộ trồng rừng năm 2016

Giá trị

Tỷ lệ

(1000 đồng)

(%)

1. Thu nhập bình quân/hộ

57,810

100,0

- Trồng trọt

10,001

17,3

- Chăn nuôi

4,567

7,9

- Nuôi trồng thủy sản

0,694

1,2

- Lâm nghiệp

29,598

51,2

- Ngành nghề khác

12,949

22,4

2. Thu nhập bình quân/lao động/năm

17,306

3. Thu nhập bình quân đầu người/năm

11,330

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra hộ trồng rừng, 2017TẾHUChỉ tiêuHTừ kết quả phân tích trên cho thấy, việc nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồngINsản xuất là hết sức cần thiết đối với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đặc biệtKlà đối với vùng miền núi, vùng sâu vùng xa.C2.3.2. Đánh giá kết quả và hiệu quả rừng trồng sản xuất quy mô nông hộIHtại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng TrịĐ2.3.2.1. Chi phí rừng trồng sản xuấtGChi phí sản xuất được coi là phần quan trọng cấu thành nên kết quả sản xuấtTR

Ư

Nkinh doanh của hộ. Đồng thời, nó ảnh hưởng lớn đến kết quả và hiệu quả theo độ

dài các chu kỳ khác nhau của quá trình sản xuất lâm nghiệp.

Từ các kết quả thu thập được, nghiên cứu tiến hành phân tích theo lồi cây

(Keo lai hom; Keo tai tượng và Keo lai từ hạt), phân theo vùng sinh thái (vùng

đồng bằng, trung du và miền núi), phân theo phương thức bán (bán trụm và tự khai

thác). Từ đó, tính tốn chi phí cho các lồi cây để so sánh và làm cơ sở để đánh giá

và lựa chọn nhóm trồng hiệu quả.

- Chi phí theo lồi cây

Hiện tại huyện Cam Lộ có ba lồi cây chủ yếu trong trồng rừng sản xuất đó

là Keo lai hom, Keo tai tượng và Keo lai từ hạt. Để làm rõ các hạng mục cấu thành

nên chi phí của hoạt động trồng rừng. Tác giả tiến hành phân chia các khoản chi phí

theo lồi cây từ giai đoạn trồng mới đến khai thác thể hiện ở Bảng 2.13.

47Bảng 2.13. Chi phí trồng rừng theo lồi cây

ĐVT: 1000 đồng

TổngMuaTự cóTổngMuaXử lý thực bì2771784552382122Đào hố3191024212503Cây giống44869913824Cơng trồng4181926104695Trồng dặm153651206Phân bón-7507507Chăm sóc2691644338Lãi tiền vay-2.3159Chi phí khai thác-161MuaTổngTự cóMuaTổng289127416268172440196446694325012122434564941773985751015606611255943161654814011615615575602181323769-402402-23123104614613193426615511246753792105892.315-2.1152.115-2.0512.05102.1602.160161-1311311361114745101146CK412IHĐGH450NTR

Ư

Tổng chi phíTự cóBình qnIN110 Chi phí khácUTự cóKeo lai từ hạtKeo tai tượngKeo lai homHChỉ tiêuTẾSTT2.413978512.1983.0128.46111.4731.8508.92110.7712.4259.05611.4803.75414.55218.3064.38912.45116.8403.44612.48115.9273.86313.16117.024Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra hộ trồng rừng, 201748Bảng 2.13, cho thấy chi phí xử lý thực bì chiếm tỷ lệ tương đối lớn. Nguyên

nhân là do chính giải thích cho điều này bởi đa phần diện tích đất rừng thường phân

bố trên những điều kiện địa hình phức tạp, khó khăn, nhiều cây bụi. Do đó, trước

khi hoạt động trồng rừng được diễn ra, diện tích đất rừng cần phải được phát quang.

Mặt khác, chi phí chăm sóc cũng ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phát triển của cây

rừng, nhất là làm cỏ, vun xới đất, và tỉa cành. Điều này cũng tương tự cho các chu

kỳ khai thác khác. Tổng chi phí xử lý thực bì của cây Keo lai hom là 455 ngàn

đồng/ha, trong đó chi phí tự có 178 ngàn đồng/ha, chi phí mua/thê ngồi là 277

ngàn đồng/ha. Keo tai tượng là 450 ngàn đồng/ha, trong đó chi phí tự có 238 ngànđồng/ha, chi phí mua/thê ngồi là 212 ngàn đồng/ha. Keo lai từ hạt là 416 ngànHUđồng/ha, trong đó chi phí tự có 289 ngàn đồng/ha, chi phí mua/thê ngồi là 127TẾngàn đồng/ha. Chi phí xử lý thực bì bao gồm các hoạt động phát, đốt, dọn rừng đểHtiến hành hoạt động trồng rừng. Chi phí này thường xuất hiện vào năm đầu tiên củaINchu kỳ khai thác. Chi phí chăm sóc chủ yếu là làm cỏ, tỉa cành và bón phân.KChi phí đào hố trồng rừng, nhìn chung chi phí đào hố trồng rừng chủ yếu làCđào hố bằng thủ công, hầu hết người dân trên địa bàn Cam Lộ chưa sử dụng máyIHđào hố. Tổng chi phí thuê lao động cho hoạt động đào hố của các chu kỳ khai thácĐbình qn là 456 ngàn đồng/ha.GChi phí cây giống, bao gồm tự có và mua ngồi. Thơng thường, đối vớiTR

Ư

Nnhững cây giống tự có, các hộ gia đình tiến hành mua hạt gieo ươm trong vườn, sau

đó mới đem đi trồng. Tuy nhiên, hiện nay đa số người dân trên địa bàn thường mua

cây giống về trồng nhằm đảm bảo tỷ lệ sống cao, cũng như sức đề kháng sâu bệnh

của cây con. Chính vì vậy, tổng chi phí cây giống mua ngoài của các chu kỳ khai

thác lớn, chiếm 97% tổng chi phí về cây giống.

Các chi phí liên quan đến công trồng và vận chuyển chủ yếu xuất hiện trong

hoạt động trồng rừng ban đầu. Trong đó, chi phí vận chuyển bao gồm vận chuyển

cây giống và phân bón.

Chi phí phân bón, đây là khoản chi rất cần cho hoạt động trồng rừng. Bởi để

cây rừng lớn nhanh, rút ngắn thời gian cho khai thác. Nhiều hộ dân đã tiến hành bón

phân cho cây giúp sinh trưởng và phát triển tốt.49Chi phí liên quan đến hoạt động trồng dặm thường tiến hành sau khi rừng

được trồng. Đa số các nơng hộ ở huyện Cam Lộ rất ít trồng dặm, chi phí trồng dặm

bình qn 69 ngàn đồng/ha, trong đó mua th ngồi chiếm 94% tổng chi phí trồng

dặm, phần còn lại là chi phí tự có của hộ.

Lãi tiền vay cũng được coi là một khoản chi phí trong hoạt động trồng rừng.

Bình qn tổng số lãi tiền vay bình qn là 2.160 ngàn đồng/ha.

Ngồi ra còn các chi phí khác, chủ yếu là các khoản phát sinh trong hoạt

động trồng rừng như: chi phí thuốc bảo vệ thực vật, chi ăn uống cho việc thuê lao

động, chăm sóc năm thứ nhất…Tuy nhiên, với các nơng hộ trồng rừng sản xuất ởhuyện Cam Lộ, trong năm đầu tiên chỉ một số hộ trồng rừng tiến hành chăm sóc sauHUkhi đã tiến hành trồng rừng; ngồi ra chi phí thuốc cỏ và chi phi thuốc sâu bệnh đặcTẾbiệt là bệnh nấm trắng.HBên cạnh đó, khi xem xét ở các chu kỳ khai thác khác nhau ta thấy sự biếnINđộng của tổng chi phí. Tổng chi phí trồng rừng cho chu kỳ khai thác ngắn thườngKcao hơn so với các chu kỳ khai thác dài. Nguyên nhân, ở các chu kỳ cho khai thácCngắn, các hộ thường đầu tư nhiều (phân bón, chăm sóc) vào hoạt động trồng rừngIHnhằm rút ngắn chu kỳ cho khai thác.ĐKết quả tổng hợp số liệu điều tra cho thấy, chi phí trồng rừng keo lai hom cóGtổng chi phí lớn hơn cây Keo tai tượng và keo lai từ hạt. Nguyên nhân là do chi phíTR

Ư

Nvề cây giống (đơn giá) và chi phí khai thác. Đa số những thửa rừng Keo lai trồng ở

những đồi núi bằng phẳng và có khoảng đường từ ô tô đến thửa rừng khai thác ngắn

hơn nên các hộ trồng Keo lai tiến hành tự khai thác. Tổng chi chi phí trồng rừng của

cây Keo lai hom là 18.306 ngàn đồng/ha, cây Keo tai tượng là 16.840 ngàn đồng/ha;

keo lai từ hạt là 15.927 ngàn đồng/ha.50Bảng 2.14. Chi phí trồng rừng theo năm từng lồi cây

ĐVT: 1000 đồng1269

-1.206

1.475

3.754Keo lai từ hạt

Tự có Mua TổngUHTẾ450

446

494

594

75

402

1.058

5.736

9.255289

69

177

316

60

925

1.834319

342

661

0

0

- 1.058 1.058

1.506 4.231 5.736

1.824 5.630 7.454

131

131

4.389 12.451 16.840551INKIH164

433

0

0

1.158 1.158

4.893

6.099

6.214 7.689

161

161

14.552 18.306212

196

412

125

55

402

1.058

4.231

6.690H238

250

82

469

20

1.506

2.565C178

455

102

421

869

913

192

610

36

51

750

750

1.158 1.158

4.893 6.099

8.177 10.455Đ277

319

44

418

15

1.206

2.278G1

2

3

4Chi phí năm 1 (trồng mới)

Xử lý thực bì

Đào hố

Cây giống

Cơng trồng

Trồng dặm

Phân bón

Lãi tiền vay

Chi phí khác

Tổng chi phí năm 1

Chi phí năm 2 đến năm 5

Cơng chăm sóc

Phân bón

Lãi tiền vay

Chi phí khác

Tơng chi phí năm 2 đến năm 5

Chi phí khai thác

Tổng chi phíKeo tai tượng

Tự có Mua TổngKeo lai hom

Tự có Mua TổngN1

2

3

4

5

6

7

8Chỉ tiêuTR

Ư

STT925

1.475

136

3.446127

432

398

165

21

231

1.026

4.461

6.860416

501

575

481

81

231

1.026

5.385

8.694124

675

0

0

1.026 1.026

4.461 5.385

5.610 7.085

11

147

12.481 15.927Bình qn

Tự có Mua Tổng

268

212

101

401

32

0

1.212

2.226172

243

560

161

37

461

1.080

4.528

7.242440

456

661

561

69

461

1.080

5.740

9.468379

210

589

0

0

0

- 1.080 1.080

1.212 4.528 5.740

1.592 5.818 7.410

45

101

146

3.863 13.161 17.024Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra hộ trồng rừng, 201751Bảng 2.14, cho thấy hoạt động trồng rừng, chi phí cho những năm đầu tiên

thường chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng chi phí của một chu kỳ cho khai thác. Còn

các năm tiếp theo chỉ có cơng chăm sóc, bảo vệ và chi trả tiền lãi đối với những hộ

vay vốn ngân hàng. Chi phí có xu hướng giảm dần từ khi trồng đến khi rừng cho

khai thác. Đồng thời, chi phí bằng tiền thường chiếm tỷ lệ lớn cho những năm đầu

trồng rừng, cụ thể là năm thứ nhất với tổng chi phí bình quân là 9.468 ngàn đồng

đồng, trong đó tập trung vào chi phí xử lý thực bì, chi phí mua cây giống, đào hố và

công trồng. Các năm tiếp theo, chi phí bằng tiền có xu hướng giảm và thay vào đó

là chi phí tự có, chủ yếu là cơng lao động tự có của hộ gia đình. Điều này cũng phùUhợp với bối cảnh trồng rừng hiện nay.HTrong một chu kỳ trồng rừng, chi phí khai thác chiếm tỷ trọng lớn nhất (từTẾ40 đến 60%). Chi phí này bao gồm khâu chặt hạ cây, bốc vỏ, bốc vác ra xe và vậnINHchuyển về nhà máy. Những hộ tự khai thác rừng thơng thường khốn nhóm dịch vụKkhai thác rừng và được hưởng tỷ lệ tùy thuộc vào đường xá vận chuyển, khoảngCcách đường ô tô vào được đến thửa rừng.IHBảng 2.15. Chi phí theo lồi câyĐKeo lai1Năm thứ 12GChỉ tiêuNSTThomĐVT: 1000 đồng

KeoKeo laiBìnhtai tượngtừ hạtquân9.2558.6949.468Năm thứ 21.2311.4571.8931.5273Năm thứ 31.9871.8811.6821.8504Năm thứ 42.4592.1542.3912.3355Năm thứ 52.1732.0931.2671.84418.30616.84015.92717.024TR

Ư

10.455Tổng chi phíNguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra hộ trồng rừng, 2017

Chi phí bằng tiền thường chiếm tỷ lệ lớn cho năm đầu trồng rừng. Các năm

tiếp theo, chi phí bằng tiền có xu hướng giảm và thay vào đó là chi phí tự có, chủ

yếu là cơng lao động tự có của hộ gia đình. Điều này cũng phù hợp với bối cảnh

trồng rừng hiện nay. Tuy nhiên, qua năm 4 và năm 5 chi phí bằng tiền cao do chi52phí tự khai thác, keo tai tượng đa số khai thác vào năm thứ tư, Keo lai hom và keo

lai từ hạt khai thác vào năm thứ năm.

Tổng chi phí giữa các lồi cây có sự khác biệt, tổng chi phí keo lai lớn hơn Keo

tai tượng. Đối với hạng mục chi phí khai thác keo lai có sự chênh lệch lớn hơn Keo tai

tượng 1,3 lần. Đối với chi phí theo năm, đa số các nông hộ ở huyện Cam Lộ đến năm

thứ tư ở keo tai tượng và năm thứ năm ở keo lai các hộ khai thác nên chi phí lớn.

- Chi phí theo vùng sinh thái

Ngồi việc phân tích theo loài cây (Keo lai hom; Keo tai tượng và Keo lai từ

hạt) đề tài đã phân tích chi phí giữa các vùng sinh thái (vùng đồng bằng, trung du vàUmiền núi) để thấy được sự khác biệt về phương thức, mức độ đầu tư của các nhómHdân tộc khác nhau trong hoạt động trồng rừng. Và từ đó, tính tốn chi phí, so sánhTẾvà đánh giá giữa các vùng sinh thái được trình bày tại Bảng 2.16.INHNhư phân tích ở trên, đối với những hộ sống ở địa bàn vùng núi họ có tínhKtự cung tự cấp cao, hầu như họ khơng mua, th lao động ngồi để thực hiện khâuCxử lý thực bì, đào hố và cơng trồng. Về chi phí xử lý thực bì, đào hố và cơng trồngIHhộ vùng núi thấp hơn hộ sống ở vùng đồng bằng và trung du, đối với các hộ vùngnúi thời gian làm việc trong ngày ngắn không năng suất so với vùng đồng bằng vàĐTrung du nên thời gian kéo dài ngày cơng. Bảng 2.11, cho thấy, tổng chi phí xử lýNGthực bì tại vùng núi là 399 ngàn đồng/ha, vùng Đồng bằng 447 ngàn đồng/ha, VùngTR

Ư

Trung du là 399 ngàn đồng/ha, bình quân là 440 ngàn đồng/ha.

Đối với đào hố, hầu như hộ vùng núi đào hố nhỏ hơn so với hộ vùng đồng

bằng và trung du, tuy nhiên về mật độ trồng hộ vùng núi trồng nhiều hơn, dày hơn

so với hộ vùng đồng bằng và trung du nên đào nhiều hố hơn, cơng nhiều hơn.

Chi phí cây giống, với những hộ vùng đồng bằng và trung du có chi phí cao

hơn; Với họ mua cây giống ở những người buôn nên giá cao và nguồn gốc giống

không rõ ràng, tỷ lệ cây chết nhiều, năng suất sản lượng khơng cao.53Bảng 2.16. Chi phí trồng rừng theo vùng sinh tháiTự cóVùng Trung duTổngTự cóTổngMuaTự cóVùng núi

MuaBình qn

Tự cóMuaTổngXử lý thực bì335112447475-475213186399341994402Đào hố2902505402582314891621763382372194563Cây giống547198745366644825115933323296614Cơng trồng3722616332023125144371005373372245615Trồng dặm761187-6262-60602544706Phân bón-283283-500500-600600-4614617Chăm sóc4041214551456004132316444241665898Lãi tiền vay-2.562-1.9871.987-1.9321.932-2.1602.1609Chi phí khai thác- 13.178 13.178Tổng chi phí95191142.118 16.995 19.113HK278C

IHĐG2.562NTR

Ư

10 Chi phí khác525TẾ1INTổngMuaUVùng Đồng bằngHChỉ tiêuSTTĐVT: 1000 đồng- 10.785 10.785

126421681.882 14.342 16.224- 10.478 10.478

136211571.443 14.295 15.738- 11.480 11.480

119271461.814 15.211 17.025Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra hộ trồng rừng, 201754Chi phí phân bón, vùng núi đa số khi trồng khơng bón phân vì vậy cây sinh

trưởng và phát triển không tốt, năng suất không cao bằng những hộ có bón phân.

Về khâu chăm sóc rừng, sau khi trồng hộ vùng núi ít chăm sóc, có những

hộ trồng xong đến khi thu hoạch khơng thực hiện chăm sóc, tỉa cành vun gốc,

những cây tạp xen lẫn với cây Keo. Thực tế trồng rừng thời gian qua cho thấy ở

mức độ thâm canh thấp, nhiều hộ gia đình dân tộc ít người cho biết họ khơng bón

phân, hoặc là đào hố rất nhỏ, khơng chăm sóc rừng vì lý do khách quan hay chủ

quan họ khơng có vốn hay là chưa có ý thức về trồng rừng sản xuất dẫn đến chi phí

đầu tư trồng rừng rất thấp, cây sinh trưởng và phát triển kém dẫn đến năng suất rất

thấp dẫn đến không mang lại hiệu quả kinh tế.UBên cạnh đó, ở chi phí khai thác chúng ta thấy có sự khác nhau. Đối vớiHnhững hộ tự khai thác có chi phí lớn và chủ yếu tập trung ở nhóm vùng đồng bằngTẾvà trung du đến chu kỳ khai thác họ đa số bán cáp trụm nên chi phí khai thác thấp,Hchỉ một số vùng núi có điều kiện về đường xá và kinh tế tiến hành tự khai thác.INBảng 2.17, cho thấy chi phí khác hộ trồng rừng tại vùng đồng bằng có chiCKphí thấp hơn trung du và miền núi (đồng bằng là 114 ngàn đồng/ ha, trung du là 168ngàn đồng/ha và miền núi là 157 ngàn đồng/ha). Trong khâu xử lý thực bì, hộ trồngIHtại miền chăm sóc, làm cỏ trồng rừng sản xuất khơng chu đáo tỷ lệ cây chết cao, cỏĐmọc lên cao, những cây tạp (không phải Keo) mọc xen lẫn với cây Keo làm ảnhGhưởng chất dinh dưỡng và sự phát triển của cây Keo vì vậy khơng đem lại sảnTR

Ư

Nlượng cao. Những hộ vùng đồng bằng, từ năm một đến năm ba, có hộ đến năm bốn

vẫn tiến hành chăm sóc, làm cỏ, chặt những cây tạp để lại khoảng trống và chất

dinh dưỡng của đất cho cây Keo phát triển. Có hộ trước khi khai thác vẫn tiến hành

chăm sóc để thuận tiện cho việc mở đường để khai thác ngoài ra qua chu kỳ trồng

rừng mới khâu xử lý thực bì ít chi phí hơn

Như vậy, có thể thấy trong hoạt động trồng rừng, đầu tư chi phí năm đầu tiên

có vai trò rất quan trọng và quyết định đến năng suất, sản lượng của rừng trồng sản

xuất nhất là khâu: xử lý thực bì, mua cây giống, bón phân, chăm sóc... Đối với

huyện Cam Lộ, chi phí đầu tư năm đầu tiên giữa các nhóm vùng cơ bản như nhau,

tuy nhiên tại vùng núi rất ít bón phân cho cây rừng sản xuất, ít chăm sóc, ít làm cỏ

hơn hộ các vùng đồng bằng và trung du.55Bảng 2.17. Chi phí trồng rừng theo năm theo vùng sinh thái

ĐVT: 1000 đồng3Vùng núi

Tự có Mua TổngHKH475

489

644

514

62

500

592

157

3.433TẾ231

278

312

62

500

592

31

2.006IN475

258

366

202

126

1.427C447

540

745

633

87

283

665

114

3.513IH112

250

198

261

11

283

665

19

1.799335

290

547

372

76

95

1.714404

121

525

- 1.897 1.897

404 2.018 2.422

- 13.178 13.178

2.118 16.995 19.113TR

Ư

2Vùng Trung du

Tự có Mua TổngBình qn

Tự có Mua Tổng213

162

82

437

134

1.028186

176

511

100

60

600

656

21

2.310399

338

593

537

60

600

656

155

3.338341

237

332

337

25

118

1.39099

219

329

224

44

461

638

24

2.038440

456

661

561

70

461

638

142

3.428ĐChi phí năm 1 (trồng mới)

Xử lý thực bì

Đào hố

Cây giống

Cơng trồng

Trồng dặm

Phân bón

Lãi tiền vay

Chi phí khác

Tổng chi phí năm 1

Chi phí năm 2 đến năm 5

Cơng chăm sóc

Phân bón

Lãi tiền vay

Chi phí khác

Tơng chi phí năm 2 đến năm 5

Chi phí khai thác

Tổng chi phíG1

1

2

3

4

5

6

7

8NChỉ tiêuUVùng Đồng bằng

Tự có Mua TổngSTT455

145

600

- 1.395 1.395

11

11

455 1.551 2.006

- 10.785 10.785

1.882 14.342 16.224413

231

644

- 1.276 1.276

2

2

415 1.507 1.922

- 10.478 10.478

1.443 14.295 15.738424

166

589

- 1.523 1.523

1

4

4

424 1.692 2.116

- 11.480 11.480

1.814 15.211 17.025Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra hộ trồng rừng, 201756Bảng 2.18. Chi phí theo vùng sinh thái

ĐVT: 1000 đồng

STTChỉ tiêuVùngVùngVùngBìnhđồng bằngtrung dunúiquân1Năm thứ 13.5133.4333.3383.4282Năm thứ 21.6781.4871.3891.5183Năm thứ 33.2452.2131.8792.4464Năm thứ 46.3975.9185.4015.9055Năm thứ 54.2803.1733.7313.72819.11316.22415.73817.025Tổng chi phíUNguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra hộ trồng rừng, 2017HBảng 2.18, cho thấy về chi phí các năm nhóm hộ vùng đồng bằng cao hơn hộTẾvùng trung du và vùng núi. Năm thứ nhất về chi phí giữa ba vùng có tỷ lệ tươngHđương nhau, nhóm hộ vùng đồng bằng năm thứ nhất có số lượng đào hố ít hơn tuyKINnhiên đào đúng tiêu chuẩn và kỷ thuật, nhóm hộ vùng trung du và vùng núi i mặc dùCđào hố không đúng tiêu chuẩn, kích thước nhưng do hộ dân tộc ít người có mật độIHtrồng dày, chi phí đào hố nhiều (đào nhiều hố hơn) (theo khảo sát 90 hộ trồng rừngsản xuất ở huyện Cam Lộ, mật độ trồng rừng của nhóm dân tộc ít người trung bìnhĐtrên một ha trồng từ 2.300 đến 2.500 cây, nhóm dân tộc Kinh trồng từ 1.700 đếnNG1.900 cây/1ha). Ngoài ra trong năm thứ nhất các hộ là vùng đồng bằng, trung duTR

Ư

tiến hành bón phân khi trồng rừng dẫn đến chi phí cao, hộ vùng núi ngược lại.

Năm 2 và năm thứ 3 đa số các hộ vùng đồng bằng và trung du chăm sóc rừng

như vun gốc, tỉa cành, sới cỏ và có hộ bón phân nhưng đối với hộ vùng núi rất ít hộ

tiến hành chăm sóc. Năm thứ 4 và năm thứ 5 hộ vùng đồng bằng và trung du cao

hơn so với hộ vùng núi, có những hộ tại đồng bằng đến chu kỳ thu hoạch tự khai

thác nên chi phí lớn, đa số các hộ đến chu kỳ khai thác họ đa số bán cáp trụm.

Như vậy, chúng ta đã xem xét và phân tích các khoản chi phí chi tiết cho

hoạt động trồng rừng của nhóm hộ phân theo vùng sinh thái. Những khoản chi phí

liên quan đến sản xuất rừng ảnh hướng đến năng suất và sản lượng của rừng và

ảnh hưởng đến kết quả sản xuất lâm nghiệp của hộ.

Qua phân tích trên, có thể kết luận rằng về mức độ đầu tư giữa ba nhóm

vùng sinh thái có sự chênh lệch lớn. Đối với từng hạng mục, vùng đồng bằng và

57Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thu nhập bình quân/hộ là 57,8 triệu đồng; cao nhất là xã Cam Hiếu bình quân 55,2 triệu đồng/hộ/năm, thấp nhấp là xã Cam Chính bình quân 40,2 triệu đồng/hộ/năm. Thu nhập bình quân/lao động 17,3 triệu đồng/lao động/năm; trong đó cao nhất là xã Cam Hiếu ...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×