Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Về tổ chức vận dụng chế dộ kế toán:

2 Về tổ chức vận dụng chế dộ kế toán:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập tổng hợp

sổ cái các tài khoản…Việc sử dụng chứng từ, trình tự luân chuyển chứng từ

đảm bảo chứng từ lập ra có cơ sở thực tế giúp cho q trình hạch tốn xuất

nhập tồn kho được kịp thời, cung cấp đầy dủ các thông tin kinh tế cho các bên

liên quan.

3.2.2 Về tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế tốn:

Cơng ty sử dụng đầy đủ chứng từ trong q trình hạch tốn, xây dựng

q trình luân chuyển chứng từ khá hợp lý. Theo dõi về mặt số lượng và giá

trị, thường xuyên đối chiếu so sánh giữa phòng kế tốn với kho và Phòng kinh

doanh. Điều này đảm bảo cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi chép

đầy đủ kịp thời chính xác. Các chứng từ sử dụng theo mẫu của Bộ tài chính

ban hành sau đó dược đem vào lưu trữ và bảo quản cẩn thận theo quy định.

Chứng từ của từng phần hành được lưu trữ đầy đủ theo từng phần hành, phân

công phân nhiệm rõ ràng tránh sự chồng chéo trong bảo quản chứng từ. Các

hóa đơn chứng từ dược chuyển dến phòng kế tốn một cách nhanh chóng ,

đầy đủ phục vụ cho việc theo dõi của kế toán một cách thich hợp nhất. Mỗi

nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được phản ánh đầy đủ trung thực trên các

chứng từ và sổ sách theo hình thức ghi sổ phù hợp. Nhờ vậy việc phân loại và

tổng hợp các thông tin kinh tế việc ghi sổ tổng hợp gặp nhiều thuận lợi.

Chứng từ của Công ty được xây dựng trên cơ sở biểu mẫu ban hành. Đối với

các chứng từ đặc thù của Cơng ty có sự đồng ý bàng văn bản của cơ quan có

thẩm quyền. Mỗi chứng từ của Công ty đều được lập, kiểm tra chặt chẽ bằng

các phương tiện kỹ thuật hiện đại, đảm bảo giá trị lưu trữ, đảm bảo tính hợp

lệ, hợp pháp, hợp lý của chứng từ. Chứng từ vừa là cơ sở hạch toán vừa là cơ

sở pháp lý cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.2.3 Về tổ chức vận dụng hệ thống Tài khoản kế toán:

Tổ chức tài khoản kế toán la việc thiết lập chế độ kế toán cho các đối

tượng hạch toán nhăm cung cấp các thông tin tổng quát về từng loại tài sản,

nguồn vốn, q trình kinh doanh. Hệ thơng tài khoản kế tốn của Công ty là

một hệ thống đầy đủ và chặt chẽ, phù hợp với quản lý, đảm bảo ghi chép được

Lê Mỹ Trang31Lớp: Kế toán 47CBáo cáo thực tập tổng hợp

tồn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Cơng ty không sử dụng một số tài khoản là do hạch tốn khơng cần đến.

Ví dụ như tài khoản tiền đang chuyển, sử dụng tài khoản này là khơng cần

thiết vì đối với cơng ty vốn ít, vốn đi vay của ngân hàng là khá nhiều do vậy

Công ty phải giảm tối da số vốn bị chiếm dụng, làm ảnh hưởng khơng tốt đến

hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Cơng ty cũng khơng sử dụng tín phiếu bằng tiền mặt chỉ

sử dụng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng do việc sử dụng này là không cần

thiết. Do Công ty có cả tài khoản tiền gửi Ngân hàng nơng nghiệp và Ngân

hàng đầu tư và phát triển nên công ty đã chi tiết Tk 112 và Tk 635 ra theo

từng ngan hàng khác nhau. Điều này là hoàn toàn hợp lý, giảm thiểu sai xót,

dễ dàng hơn trong quá trình hạch tốn.

Tuy nhiên, hiện tại cơng ty khơng sử dụng tài khoản 1562 để hạch tốn

chi phí thu mua hàng hóa trong kỳ, mà các chi phí thu mua trong kỳ được

phản ánh vào tài khoản 641. Công ty sử dụng giá đích danh để tính giá vốn

hàng xuất kho nhưng giá vơn chủ yếu dược tính trên hóa đơn GTGT của hàng

mua vào, giá này thường sẽ không bao gồm chi phí bốc xếp, bao gói. Việc

hạch tốn như thế này là khơng đúng với ngun tắc tính giá vì giá vốn hàng

hóa xuất kho phải bao gồm tất cả các chi phí liên quan như chi phí bốc xếp,

chi phí vận chuyển, chi phí bao bì…

Việc tính toán sai giá vốn hàng bán sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ

tiêu giá vốn hàng bán của Công ty trên báo cáo kết quả kinh doanh và ảnh

hưởng đến cả chỉ tiêu hàng hóa tồn kho trên bảng cân đối kế tốn vì chi phí

thu mua khơng được phân bổ cho hàng hóa mà lại dược tính tất cả vào chi phí

trong kỳ.

Tài khoản 641: Như đã nêu trên, tài khoản chi phí bán hàng của Cơng ty

bao gồm cả chi phí thu mua hàng hóa trong kỳ. Việc hạch tốn như thế này là

khơng chinh xác, làm sai lệch một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Ngồi ra,

trong tài khoản 641 lại bao gồm một số yếu tố của tài khoản 642 ví dụ như tài

Lê Mỹ Trang32Lớp: Kế toán 47CBáo cáo thực tập tổng hợp

khoản chi phí dịch vụ mua ngồi(chi phí điện nước, chi phí văn phòng phẩm)

việc hạch tốn như vậy măc dù không ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của Công

ty nhưng vơ tình làm cho chi phí bán hàng bị cao lên một cách không cần

thiết, đối với những chi phí như dã nêu trên cơng ty nên hạch tốn vào tài

khoản 642 những chi phí liên quan đến cơng tác quản lý trong doanh nghiệp.

Tài khoản giá vốn hàng bán(TK 632): Gíá vốn hàng bán là một chỉ tiêu

rất quan trọng trên báo cáo tài chính và là cơ sở xac định giá của hàng bán ra

tức là ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của hàng bán ra do vậy

đòi hỏi giá vốn phải dược tính tốn một cách đúng đắn, tuy nhiên cơng ty

khơng sử dụng tài khoản chi phí thu mua mà tất cả chi phí thu mua lại được

hạch tốn trực tiếp vào tài khoản chi phí bán hàng, điều này làm cho giá vốn

hàng bán của Công ty bị thấp đi đồng thời lại thổi phồng chi phí bán hàng ảnh

hưởng đến việc phân tích kết quả bán hàng.

3.2.4 Về tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế tốn:

Nói chung, Công ty đã thực hiện đúng các quy định của nhà nước về hệ

thống sổ kế toán tạo điều kiện cho việc cung cấp đầy đủ thông tin cho việc

điều hành và quản lý của Cơng ty.

Hình thức kế tốn mà Cơng ty áp dụng là hình thức chứng từ ghi sổ, tuy

nhiên sổ cái của Công ty lại không được lập theo mẫu sổ như đã quy định mà

lại được lập một cách rất đơn giản thêm vào. Điều này sẽ gây khó khăn trong

q trình hạch tốn cũng như khó khăn trong q trình kiểm tra, kiểm sốt và

nếu có sai sót xảy ra thì rất khó phát hiện. Việc sử dụng sổ sách kế tốn trong

Cơng ty hiện nay còn chưa được thống nhất, đặc biệt là việc mở Sổ Cái cho

các tài khoản chi tiết vào cuối quỹ mà không mở cho các tài khoản tổng hợp.

Ngồi ra sổ sách của Cơng ty vẫn còn mở một cách chung chung, chưa cụ thể

rõ rệt về mặt nội dung và không thể hiện được mối quan hệ so sánh, đối chiếu

một cách logic.

Các chứng từ sổ sách của hình thức chứng từ ghi sổ được ghi phát sinh

hàng ngày trong khi đó tại doanh nghiệp việc ghi chép tại doanh nghiệp

Lê Mỹ Trang33Lớp: Kế toán 47CBáo cáo thực tập tổng hợp

việc ghi chép được thực hiện vào cuối tháng. Do vậy cơng việc của kế tốn

bị dồn vào cuối tháng không những thế việc ghi sổ theo hình thức này

nhiều giấy tờ sổ sách ghi chép lại trùng lặp điều này đã ảnh hưởng đến phần

nào hiệu quả chuyên môn của mỗi nhân viên và ảnh hưởng đến cơng việc lập

báo cáo tài chính.

Cơng ty khơng sử dụng nhật ký đặc biệt như nhật ký bán hàng, nhật ký

bán hàng, nhật ký thu tiền… nên tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều

được hạch toán vào sổ nhật ký chung. Do đó dẫn đến tình trạng là số liệu trên

sổ nhật ký chung dày đặc, khó theo dõi và kiểm sốt được tình hình tiêu thụ

của Công ty.

3.2.5 Về tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế tốn:

Nhìn chung, Cơng ty đã tn thủ một cách chặt chẽ các quy định của

chế độ kế tốn và cách thức lập báo cáo tài chính, đặc biệt đối với các báo cáo

bắt buộc như: Bảng cân đối kế toán. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,

bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Các báo cáo này được công ty lập và gửi

đúng thời hạn cho các cơ quan quản lý nhà nước. Ngồi ra Cơng ty cũng có

những báo cáo để phục vụ cho cơng tác quản lý rất hữu hiệu như báo cáo lưu

chuyển tiền tệ,…báo cáo giá thành sản phẩm, dịch vụ, Báo c chi tiết chi phí

quản lý doanh nghiệp, báo cáo chi tiết công nợ, báo cáo chi tiết nhân sự. Các

báo này có kết cấu đơn giản dễ kiểm tra, dễ đối chiếu, giúp kế tốn có thể

đảm bảo tính kịp thời trong việc cung cấp thông tin cho quản lý cũng như cho

các đối tượng sử dụng thông tin khác. Các khoản mục trên các báo cáo này

cũng đơn giản, dễ đọc, dễ hiểu, dễ phân tích làm cho các báo cáo này có thể

cung cấp thơng tin cho các đối tượng cả trong và ngồi Cơng ty. Hơn nữa,

Cơng ty cũng đã ln tìm cách hồn thiện hơn hệ thống báo cáo kếtoans của

mình, nâng cáo chất lượng báo cáo phục vụ công tác quản lý.

Hệ thống báo cáo kế tốn của Cơng ty khơng chỉ cho thấy tình hình tài

chính của Cơng ty mà còn cho thấy phương hướng phát triển của Công ty

trong tương lai. Để hệ thống báo cáo kế tốn có hiệu quả hơn nữa, Cơng ty có

Lê Mỹ Trang34Lớp: Kế tốn 47CBáo cáo thực tập tổng hợp

thể tăng cường sự kết hợp giữa kế tốn tài chính và kế tốn quản trị trong

cùng một bộ máy kế tốn của doanh nghiệp. Theo hình thức này, bộ máy kế

tốn của Cơng ty được tổ chức thống nhất, dễ phân cơng chun mơn hóa

cơng việc, tạo điều kiện tiết kiệm thời gian và chi phí mà không ảnh hưởng

đến chất lượng thông tin. Theo quan điểm này để thu thập, xử lý và cung cấp

thông tin kế toán quản trị, Doanh nghiệp chỉ cần tiến hành mở các sổ chi tiết,

báo cáo phân tích trên cơ sở báo cáo kế toán. Việc kết hợp này có rất nhiều ưu

điểm. Trước hết hệ thống kế tốn Việt Nam hiện nay được tổ chức theo mơ

hình kế toán động nên việc tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp thơng tin kế

tốn tài chính và kế tốn quản trị cùng dựa trên một thơngtin đầu vào sẽ thuận

tiện hơn cho việc cơ giới hóa cơng tác kế tốn.Việc kết hợp đó sẽ rất thuận lợi

cho việc quản lý, kiểm soát, đối chiếu của ban lãnh đạo Cơng ty khi cần.Lê Mỹ Trang35Lớp: Kế tốn 47CBáo cáo thực tập tổng hợpKết luậnHạch toán kế toán là một bộ phận quan trọng của hệ thống công cụ

quản lý kinh tế, tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành

và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu

thực tế em nhận thấy rằng trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay

đặc biệt khi Việt Nam gia nhập WTO với bao khó khăn và thách thức cùng

những cơ hội lớn thì cơng tác hạch tốn kế tốn hiệu quả ngày càng khẳng

định được vai trò của nó.

Thấy được tầm quan trọng đó, Cơng ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư

Nông nghiệp và Nông sản rất chú trọng cơng tác hạch tốn kế tốn.

Do sự hạn chế về hiểu biết và thời gian nghiên cứu tìm hiểu thực tế tại

Cơng ty có hạn nên báo cáo này còn nhiều vấn đề chưa đề cập đến hay mới

chỉ lướt qua với những thiếu sót là khơng thể tránh khỏi. Do vậy, em rất mong

đươc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn.

Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo cũng như toàn thể các cô chú,

anh chị nhân viên trong Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật Tư Nông

Nghiệp và Nông sản đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ và cung cấp thơng tin

số liệu giúp em hồn chỉnh báo cáo này một cách nhanh chóng.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các thầy cơ bộ mơn kế tốn đã

truyền đạt những kiến thức kinh nghiệm thật chuyên sâu về nghiệp vụ, đặc

biệt là sự giúp đỡ của PGS .TS .Nguyễn Văn Công đã giúp em rất nhiều trong

suốt q trình thực tập ở Cơng ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp

và Nông sản.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà nội,ngày 14 tháng 01 năm 2008

Sinh viên

Lê Mỹ Trang36Lớp: Kế toán 47CBáo cáo thực tập tổng hợp

Lê Mỹ TrangDanh mục tài liệu tham khảo

1. Giáo trình kế tốn tài chính PGS.TS.Đặng Thị Loan, nhà xuất bản

thống kê năm 2005.

2. Quyết định số 15/2006/QĐ/BTC về việc ban hành chế độ kế tốn

doanh nghiệp.

3. Báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan tại Công ty Cổ phần xuất

nhập khẩu Vật tư Nông Nghiệp và Nông sản.

4. Web kế toán.Lê Mỹ Trang37Lớp: Kế toán 47CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Về tổ chức vận dụng chế dộ kế toán:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x