Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Về chứng từ sử dụng tại Công ty đó là việc quản lý và hạch toán TSCĐ luôn dựa trên hệ thống chứng từ gốc đầy đủ và tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các chứng từ gốc bao gồm: Biên bản giao nhận TSCĐ, Hóa đơn giá trị gia tăng, Biên bản bàn gia

Về chứng từ sử dụng tại Công ty đó là việc quản lý và hạch toán TSCĐ luôn dựa trên hệ thống chứng từ gốc đầy đủ và tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các chứng từ gốc bao gồm: Biên bản giao nhận TSCĐ, Hóa đơn giá trị gia tăng, Biên bản bàn gia

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về chứng từ sử dụng tại Công ty đó là việc quản lý và hạch toán TSCĐ luôn dựa trên hệ thống chứng từ gốc đầy đủ và tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các chứng từ gốc bao gồm: Biên bản giao nhận TSCĐ, Hóa đơn giá trị gia tăng, Biên bản bàn gia

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x