Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản.

Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập tổng hợp

kinh doanh. Đứng trước tình hình đổi mới của kinh tế đất nước và nhu cầu

của nơng nghiệp về phân bón và vật tư khác ngày càng tăng, Xí nghiệp Vật tư

Nơng nghiệp I đã được đổi thành Công ty Vật tư Nông nghiệp cấp I Hà Nội

theo quyết định số 99/NN-TCCB/QĐ ngày 28/1/1993 của bộ Nông nghiệp và

Công nghiệp thự phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

Những năm cuối 1990, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế

thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý

của nhà nước, đặc biệt là trong xu thế hội nhập quốc tế, Nhà nước ta đã tiến

hành tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước.Và Công ty Vật tư Nông

nghiệp là một trong những đơn vị đầu tiên của Tổng Công ty Vật tư Nơng

nghiệp thực hiện cổ phần hóa. Cơng ty đã tiến hành cổ phần hóa theo hình

thức bán một phần giá trị vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.

1.1.2 Giai đoạn từ khi chuyển đổi sang Công ty Cổ phần đến nay:

Công ty Vật tư Nông nghiệp cấp I Hà Nội được chuyển thành công ty cổ

phần theo quyết định số 156/1999/QĐ-BNN-TCCB ngày 11-11-1999 của Bộ

trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, với tên gọi đầy đủ bằng

tiếng việt là Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông

sản, tên giao dịch quốc tế Agricultural Materials and Products Impotr Export

Joint Stock Company, viết tắt là AMPIE,JS.co. Có trụ sở chính đặt tại xã Ngũ

Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Đầu năm 2002, Cơng ty đã chính

thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ khi thành lập là 5185200000 đồng,

trong đó cơ cấu vốn là:

Vốn của nhà nước ( là cổ đông sáng lập 48%): 2488800000 đồng

Vốn của cổ đông ( là CBCNV 42%): 2177800000 đồngVốn của cổ đơng ngồi cơng ty (10%): 518600000 đồngViệc chuyển đổi sang hình thức Công ty cổ phần là một điểm mốc quan

trọng trong q trình hoạt động của cơng ty, với nhiệm vụ chính là xuất nhập

khẩu vật tư nơng nghiệp và nơng sản. Nếu như trước đây, Công ty được tổng

Công ty phân phối hàng, thì nay Cơng ty phải chủ động trong mọi hoạt dộng

Lê Mỹ Trang4Lớp: Kế toán 47CBáo cáo thực tập tổng hợp

kinh doanh, từ khâu tìm kiếm bạn hàng tới tiêu thụ sản phẩm, hạch toán kinh

tế độc lập và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Cơng ty mình.

Đứng trước tình hình mới, đặc biệt là thị trường phân bón thế giới và nơng

sản đã gặp khơng ít khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác kinh doanh, tìm

kiếm nguồn hàng cũng như tiêu thụ hàng hóa.

Tuy nhiên với sự năng động của Ban giám đốc, với sự nỗ lực của toàn

thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, Công ty xuất nhập khẩu Vật tư

Nông nghiệp và Nông sản đã dần dần có chỗ đứng và đứng vững trên thị

trường, tạo được chữ tín với khách hàng và đối tác, hoạt động kinh doanh có

hiệu quả, góp phần tạo thu nhập cho Công ty, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với

nhà nước, đồng thời góp phần cải thiện nâng cao đời sống người lao động. Để

thấy rõ hơn về sự thay đổi này chúng ta sẽ xem xét kết quả hoạt động kinh

doanh của Công ty trong hai năm vừa qua:

Bảng 1 : Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần

xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nồng sản.

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêuNăm 2006Doanh thu thuần465.454.366.075Năm 2007Chênh lệch

2007/2006

%

522.021.403.973 56.567.036.898 10,84Lợi nhuân sau thuế 543.417.781

1.345.362.791

801.945.010

59,61

Thu nhập bình 1.662.234

1.774.060

111.826

6,3

quân

Tài sản cố định 123.926.127.327

145.170.115.913 21.243.988.586 14,63

( dư nợ)

Phải trả người bán ( 3.309.225.981

7.622.197.397

4.312.971.416 56,58

dư nợ )

Vay và nợ ngắn hạn 110.642.334.669

128.313.130.604 17.670.795.935 13,77

( dư có)

Nguồn báo cáo kết quả kinh doanh của công ty năm 2006 và năm 2007.

Bảng trên cho thấy sự biến động của một số chỉ tiêu tài chính quan trọng

của Cơng ty. Nhìn chung sự so sánh hai năm 2006 và 2007 đã thấy được Cong

Lê Mỹ Trang5Lớp: Kế toán 47CBáo cáo thực tập tổng hợp

ty đang có sự phát triển tốt. Điều này tạo đà cho sự phát triển sắp tới.

1.2 Đặc diểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh và phân

cấp quản lý tài chính:

1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh:

Bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần xuất nhập

khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản được tổ chức theo phương thức trực

tuyến, mơ hình tổ chức bộ phận theo chức năng.Thực chất của phương thức

này là chun mơn hóa hoạt động quản trị, tạo điều kiện thực hiện chặt chẽ

hoạt động diều hành, quản lý, kiểm tra và phù hợp với cơ cấu tổ chức của

Công ty.

Đứng đầu bộ máy quản lý của Công ty là Giám đốc kiêm chủ tịch hội

đồng quản trị. Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động của Công ty theo

chế độ, chủ trương và chịu mọi trách nhiệm về các vấn đề của Công ty trước

hội đồng quản trị, trước nhà nước và pháp luật. Giám đốc là người xây dựng

phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Cơng ty, có quyền

quyết định tuyển chọn, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với khách hàng và

nhà cung cấp, quyết định khen thưởng, kỷ luật, mức lương, phụ cấp đối với

các nhân viên. Giám đốc tiến hành tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh,

quyết định các giải pháp phát triển thị trường.

Dưới quyền của Giám đốc là hai Phó Giám đốc.

Phó Giám đốc kinh doanh trực tiếp giao nhiệm vụ và quản lý hoạt động

của các phòng ban cùng các đơn vị trực thuộc trong khối kinh doanh, duyệt

các phương án kinh doanh do phòng kinh doanh trình lên. Phó Giám đốc quản lý

phụ trách các phòng ban trong khối quản lý, giám sát q trình thực hiện mục

tiêu, kế hoạch đề ra. Cả hai Phó Giám đốc có nhiệm vụ trợ giúp và tư vấn cho

Giám đốc về các mục tiêu và chiến lược kinh doanh của Công ty, điều hành

Công ty theo phân công và ủy quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước

Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

Giúp việc cho Giám đốc và Phó Giám đốc là các phòng ban trực thuộc

được chia thành hai khối là khối kinh doanh và khối quản lý.

Khối kinh doanh bao gồm phòng kế hoạch kinh doanh, Trạm kinh doanh

Vật tư Nơng nghiệp Hải Phòng, Trạm kinh doanh Vật tư Nơng nghiệp Thanh

Lê Mỹ Trang6Lớp: Kế tốn 47CBáo cáo thực tập tổng hợp

Hóa, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Phòng kế hoạch kinh doanh được tách thành hai bộ phận bộ phận kế

hoạch và bộ phận cửa hàng giúp cho công tác tổ chức hoạt đông được hiệu

quả. Bộ phận kế hoạch có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng

các chương trình, kế hoạch nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động xuất nhập khẩu

ngắn hạn và dài hạn. Tham mưu cho Giám đốc về thị trường hàng hóa giá cả,

địa bàn kinh doanh. Triển khai ký kết các hợp đồng mua bán, vận chuyển giao

nhận, tiêu thụ hàng hóa. Bộ phận cửa hàng có nhiệm vụ giao nhận, bảo quản

hàng hóa, bán hàng theo lệnh của Cơng ty và thanh quyết tốn với Cơng ty.

Các Trạm kinh doanh Vật tư Nơng nghiệp Hải Phòng, Trạm kinh doanh

Vật tư Nơng nghiệp Thanh Hóa, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm

vụ tiếp nhận hàng hóa từ đầu mối của Công ty, phân phối cho thị trường trong

khu vực. Các trạm bán hàng theo lệnh của Công ty thực hiện thanh quyết tốn

tiền hàng với Cơng ty.

Khối quản lý bao gồm hai phòng, phòng tổ chức hành chính và phòng kế

tốn tài vụ

Phòng tổ chức hành chính có chức năng tổ chức quản lý, đội ngũ cán bộ,

công nhân viên nhằm thực hiện có hiệu quả cơng việc kinh doanh của Công

ty. Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện các chế độ, chính sách

đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.

Phòng kế tốn tài vụ có nhiệm vụ khai thác mọi nguồn vốn nhằm đảm

bảo quá trình hoạt động của Công ty. Tham mưu cho giám đốc trong cơng tác

tài chính, tổ chức và chỉ đạo tồn bộ cơng tác hạch tốn kế tốn, thơng tin

kinh tế tài chính của cơng ty. Phòng kế tốn có trách nhiệm thu thập số liệu,

chứng từ, thanh toán với các trạm, cửa hàng của công ty. Tổng hợp số liệu, lên

báo cáo tài chính nhằm cung cấp thêm thơng tin kịp thời phục vụ cho nhu cầu

quản trị của công ty, đáp ứng yêu cầu của các đối tượng sử dụng thơng tin

trong và ngồi Cơng ty.

Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần xuất

nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản có thể khái quát qua sơ đồ sau:Lê Mỹ Trang7Lớp: Kế toán 47CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x