Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Mô tả chi tiết quan hệ

3 Mô tả chi tiết quan hệ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống Quản lý Khách sạn1.

2.MaCV

TenCVMã chức vụ

Tên chức vụC

C4

104 kí tựB

KpkLoại

DLRàng

buộc3.2.5 Mơ tả chi tiết quan hệ NHANVIENTên quan hệ: NHANVIEN

STT

1.

2.

3

4.

5.Thuộc

tính

MaNV

TenNV

SDT

DiaChi

MaCVDiễn giảiKiể

u

DL

C

C

C

C

CMã Nhân viên

Tên nhân viên

Số điện thoại

Địa chỉ

Mã Chức vụSố

byte

8

30

10

30

4Miển

giá trị

8 kí tự

30 kí tự

10 kí tự

4 kí tựB

B

K

K

KPkMiển

giá trịLoại

DL6 kí tựB

B

BRàn

g

buộc

Pk

Pk

FkFk3.2.6 Mơ tả chi tiết quan hệ DANGKY

Tên quan hệ: DANGKY

ST

TThuộc tính1. MADK_ID

2. MaKH

3. MaPhong

4. NgayDen

5. NgayDiDiễn giải

Mã Đăng Kí

Mã Khách

hàng

Mã phòng

Ngày khách

đến

Ngày điKiểu

DL

S

S

S

N

NSố

by

te

2

2

2B

10

10B3.2.7 Mơ tả chi tiết quan hệ TRAPHONG

Tên quan hệ: TRAPHONG

ST

TThuộc

tínhDiễn giảiSinh viên thực hiện: Trần Văn TâmKiểu

DLSố

byteMiển

giá trịLoại

DLTrang 22Ràng

buộcHệ thống Quản lý Khách sạn1. MA_ID

2. MaKH

3. MaPhong

4. NgayDen

5. NgayDiMã Trả Phòng

Mã Khách

hàng

Mã phòng

Ngày đến

Ngày điS

S26 kí tự2

2

10

10S

N

NB

B

B

BPk

Pk

FkB3.2.8 Mơ tả chi tiết quan hệ HOADON

Tên quan hệ: HOADON

STT

1.

2.

3.Thuộc

tính

MaHD

MaNV

NgayLap4.TongTienDiễn giảiKiểu

DL

S

C

NMã hóa đơn

Mã NV lập

Ngày lập HD

Tổng tiềnSố Miển giá

byte

trị

2

Kiểu int

8

8 kí tự

10

Kiểu long

8SLoại Ràng

DL buộc

B

Pk

B

Fk

B

B3.2.9 Mô tả chi tiết quan hệ CHITIET_HD

Tên quan hệ: CHITIET_HD

S

T

T

1.

2.

3.

4.

5.

6.Thuộc tính

MaCTHD

MaHD

MaPDK

MaPhong

TienPhong

TienDV7.ThanhTienDiễn giải

Mã chi tiết HD

Mã hóa đơn

Mã p.đăng ký

Mã phòng

Tiền phòng

Tiền dịch vụ

Tiền phát sinh

Thành TiềnKiểu

DLSố

byteMiển

giá trịLoại

DLC

S

S

S

S

S6

2

2

2

8

8B

B

B

B

K

KS

S8

86 kí tự

Kiểu

int

Kiểu

int

Kiểu

int

>0

>0

>=0Ràng

buộc

Pk

fk

fk

FkK

K3.2.10 Mơ tả chi tiết quan hệ DICHVU

Tên quan hệ: DICHVU

Sinh viên thực hiện: Trần Văn TâmTrang 23Hệ thống Quản lý Khách sạnSTT

1.

2.

3.Thuộc

tính

MaDV

TenDV

GiaDiễn giảiKiểu

DL

S

C

SMã dịch vụ

Tên dịch vụ

Giá dịch vụSố

byte

2

20

8Miển Loại

giá trị

DL

Kiểu

B

int

B

20 kí K

tự

>=0Ràng

buộc

Pk3.2.11 Mơ tả chi tiết quan hệ SUDUNGDVTên quan hệ: DVSUDUNG

ST

T

1.

2.

3.Thuộc

Diễn giải

tính

MaDV

Mã dịch vụ

MaPhong Phòng sử

dụng

SoLuong Số lượngKiểu

DL

S

SSố

byte

2

2S2Miển

Loại

giá trị

DL

Kiểu int B

Kiểu int B

>=0Ràng

buộc

fk

fkK3.3 Mơ hình ERD:Sinh viên thực hiện: Trần Văn TâmTrang 24Hệ thống Quản lý Khách sạnHình 1 6 :Mơ hình ERDSinh viên thực hiện: Trần Văn TâmTrang 25Hệ thống Quản lý Khách sạnChương III: Thiết Kế Giao Diện Và Cài Đặt

3.1/ Giao diện kết nối cơ sở dữ liệu:Hình 1 7 :Giao diện kết nối cơ sở dữ liệu

Để sử dụng chương trình cần kết nối với cơ sở dữ liệu trước khi đăng nhập.

3.2/ Giao diên đăng nhập hệ thống:Hình 1 8 :Giao diện đăng nhập

Đăng nhập để thực hiện các chức năng của hệ thống.

Tùy theo quyền hạn người sử dụng có thể được thao tác trên các chức năng

khách nhau.

4.3/ Giao diện chính:Sinh viên thực hiện: Trần Văn TâmTrang 26Hệ thống Quản lý Khách sạnHình 1 9 :Giao diện chính

Đây là giao diện chính trước khi bước vào thao tác đăng nhập.

4.4/ Giao diện đặt phòng:Hình 21:Giao diện đặt phòng

3.5/Giao diện trả phòng:Sinh viên thực hiện: Trần Văn TâmTrang 27Hệ thống Quản lý Khách sạnHình 22 :Giao diện trả phòng

3.6/Nhập liệu thơng tin khách hàng:Hình 23 :Giao diện nhập liệu thơng tin khách hàng3.7/Nhập thơng tin phòng:Sinh viên thực hiện: Trần Văn TâmTrang 28Hệ thống Quản lý Khách sạnHình 24 :Giao diện thơng tin phòng

3.8/Tìm kiếm thơng tin phòng trống:Hình 25 :Giao diện tìm kiếm phòng trống

3.9/Phân quyền người dùng:Sinh viên thực hiện: Trần Văn TâmTrang 29Hệ thống Quản lý Khách sạnHình 26 :Giao diện phân quyền người dùng

Chỉ những người dùng có quyền Admin mới có được chức năng này.

4.10/ Đồi mật khẩu:Hình 27 :Giao diện đổi mật khẩu

Trước lần sử dụng đầu tiên hãy đổi mật khẩu để tăng tính bảo mật.Sinh viên thực hiện: Trần Văn TâmTrang 30Hệ thống Quản lý Khách sạnC Kết Luận

Tuy thời gian làm đề tài còn hạn chế, nhưng được sự giúp đỡ rất nhiệt tình

của thầy giáo hướng dẫn cùng với những kiến thức đã được trang bị ở nhà

trường và sự hiểu biết của mình. Tơi đã tìm hiểu lý thuyết về phân tích thiết kế

hệ thống thông tin. Những nội dung công việc được hồn thành là:

Phần 1: Nêu lên được lí do chọn đề tài, mục đích, đối tượng, phương pháp

nghiên cứu và kết quả đạt được trong quá trình nghiên cứu.

Phần 2: Khảo sát, thiết kế và cài đặt hệ thống quản lý Khách Sạn.

Phần 3: Kết luận.

Đánh giá ưu điểm của đề tài:Em đã thể hiện một số chức năng chính đáp

ứng yêu cầu và mục đích của đề tài đặt ra,cùng với việc xây dựng cấu trúc dữ

liệu và giải thuật tương đối đầy đủ để có thể phát triển thành sản phẩm phần

mềm để ứng dụng cho việc công việc quản lý khách sạn.

Đánh giá nhược điểm của để tài: Do thời gian nghiên cứu và làm đề tài

ngắn nên khơng tránh khỏi thiếu sót, chưa nghiên cứu chuyên sâu về việcphân tích thiết kế cài đặt, chưa triển khai thử nghiệm chương trình, đề tài

chưa thực sự hồn chỉnh, còn có những thiếu sót nhất định:

Mơ tả giao diện chưa được đẹp.

Một số ràng buộc dữ liệu chưa rõ ràng.

Một số chức năng chưa đáp ứng được yêu cầu.

Trong thời gian nghiên cứu và vận dụng những kiến thức đã được trang bị ở

nhà trường và các lĩnh vực khác.

Trong q trình thực hiện đề tài, tơi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của

thầy giáo TH.S Dương Phương Hùng đã giúp tơi hồn thành tốt đề tài tốt

nghiệp này. Vì thời gian làm đề tài hạn hẹp, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều

nên đề tài khơng tránh khỏi những sai sót, rất mong sự góp ý của các thầy cô

giáo và các bạn.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.

Người thực hiện đề tài.

Trần Văn Tâm

Sinh viên thực hiện: Trần Văn TâmTrang 31Hệ thống Quản lý Khách sạnMục Lục3 Chức năng nhiệm vụ:.............................................................................................................

1.5.4 Xây dựng các Use case khai thác và sử dụng Hệ thống:..............................................

2.1 Mơ hình thực thể mối quan hệ:...........................................................................................

2.3 Mô tả chi tiết quan hệ.....................................................................................................

2.3.1 Mô tả chi tiết quan hệ KHACHHANG........................................................................

3.2.2/Mô tả chi tiết quan hệ LOAIPHONG..........................................................................

3.2.3/Mô tả chi tiết quan hệ PHONG....................................................................................

3.2.4/Mô tả chi tiết quan hệ CHUCVU.................................................................................

3.2.5 Mô tả chi tiết quan hệ NHANVIEN.............................................................................

3.2.6 Mô tả chi tiết quan hệ DANGKY................................................................................

3.2.8 Mô tả chi tiết quan hệ HOADON................................................................................

3.2.9 Mô tả chi tiết quan hệ CHITIET_HD...........................................................................

...............................................................................................................................................

3.2.10 Mô tả chi tiết quan hệ DICHVU................................................................................

3.2.11 Mô tả chi tiết quan hệ SUDUNGDV..........................................................................

Đánh giá nhược điểm của để tài: Do thời gian nghiên cứu và làm đề tài

ngắn nên khơng tránh khỏi thiếu sót, chưa nghiên cứu chuyên sâu về việc

phân tích thiết kế cài đặt, chưa triển khai thử nghiệm chương trình, đề tài

chưa thực sự hồn chỉnh, còn có những thiếu sót nhất định:......................................................ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Chuyên ngành :Tin học

Họ và tên sinh viên:……………………………………………………...

Ngày sinh:………………………………………………………………..

Lớp:………………………………………………………………………

Tên đề tài:………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Đơn vị thực tập:………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

I.Lý do chọn đề

tài: ............................................................................................................

...................................................................................................................

........

II.Mục tiêu của đề tài:

Sinh viên thực hiện: Trần Văn TâmTrang 32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Mô tả chi tiết quan hệ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×