Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập

trong công việc.

Cơ sở vật chất chưa hiện đại,

trình độ kỹ thuật cơng nghệ chưa cao

làm ảnh hưởng đến việc tác nghiệp và

khơng tạo dựng được hình ảnh về

Công ty đối với khách hàng.

Các dịch vụ cung cấp cho

khách hàng còn chưa đa dạng, mức

độ hỗ trợ cho nghiệp vụ môi giới

Cơ hội

Mặc dù khép lại năm 2010 vớichưa cao.

Thách thức

Sự cạnh tranh giữa các CTCKkhông nhiều thành tựu nhưng toàn ngày càng gay gắt. Các đối thủ lớn

thị trường đang kỳ vọng vào một mạnh và giàu kinh nghiệm trên thị

năm 2011 với nhiều khởi sắc. Các trường ngày càng đưa ra nhiều sản

chính sách kinh tế vĩ mô được áp phẩm dịch vụ chất lượng cao, nhiều

dụng, Luật chứng khốn sửa đổi sắp tiện ích cho khách hàng gây áp lực

có hiệu lực… là những lý do giúp cho các công ty nhỏ như TVSI.

nhà đầu tư tin tưởng hơn vào thịTTCK Việt Nam còn chưa pháttrường, tạo ra cơ hội phát triển cho triển, lượng hàng hóa còn chưa đa

tất cả các CTCK nói chung.dạng và chất lượng thấp làm cácĐối tác chiến lược nước ngồi mang CTCK khơng có điều kiện tạo thêm

lại nhiều cơ hội hợp tác cho công ty. các sản phẩm, khả năng thu lợi nhuận

Ngân hàng TMCP Sài Gòn, đối tác bị hạn chế.

chiến lược này đã và đang mang lạiNhững nguy cơ tiềm ẩn từ nềncho Công ty nhiều hợp đồng với các kinh tế Việt Nam và nền kinh tế thế

khách hàng lớn và có uy tín.giới cũng đặt ra những thách thức đối

với việc kinh doanh của Công ty.64Chuyên đề thực tập

Những thông tin bất lợi về tỷ giá, lãi

suất và chỉ số lạm phát trong nước đè

nặng tâm lý NĐT, cộng với những

ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế thế

giới, thiên tai tại Nhật Bản- một nền

kinh tế lớn của thế giới cũng làm ảnh

hưởng khơng nhỏ đến TTCK Việt

Nam, đòi hỏi các CTCK phải gồng

hết sức mình để đương đầu với những

khó khăn có thể xảy đến.

Đứng trước những cơ hội và thách thức đang đến, làm sao để tận dụng

những điểm mạnh, hạn chế những điểm yếu để vươn lên, rõ ràng là một bài

tốn khơng đơn giản với một cơng ty non trẻ và quy mơ nhỏ như TVSI, đòi

hỏi Cơng ty phải nỗ lực hết mình, tận dụng tất cả nguồn lực để có được một

nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

3.2. Định hướng phát triển của TTCK và của công ty giai đoạn 20122020

3.2.1. Định hướng phát triển của TTCK

TTCK Việt Nam đã bước sang tuổi thứ 14, sự phát triển mạnh trải theo

bề rộng củaTTCK, sự phát triển về lượng trong giai đoạn 2000-2011 đã giúp

thị trường khởi sắc và sẽ tạo đà cho sự phát triển của thị trường trong thập kỷ

sắp tới. Chiến lược phát TTCK trong giai đoạn tới vừa phải kế thừa những nội

dung tốt nhằm duy trì sự phát triển này, mặt khác, phải xác định các điểm đột

phá nhằm thúc đẩy sự phát triển theo một định hướng mới căn bản hơn, phù

hợp hơn với thông lệ quốc tế, đáp ứng nhu cầu thị trường và nhu cầu của cả

nền kinh tế.

Điểm đột phá của chiến lược phát triển TTCK trong giai đoạn 2012-2020

65Chuyên đề thực tập

chính là sự phát triển về chất của thị trường. Với tinh thần đó, chiến lược này

một mặt vẫn phải bao hàm đầy đủ các giải pháp phát triển mà UBCK, Bộ Tài

chính đã và đang thực hiện, mặt khác, có nhấn mạnh một cách rõ nét hơn các

giải pháp mang tính đột phá, tạo một diện mạo mới cho quá trình phát triển

của TTCK.

Chiến lược phát triển TTCK giai đoạn sắp tới sẽ hướng tới mục tiêu: tăng

quy mô, củng cố tính thanh khoản cho TTCK, phấn đấu đưa tổng giá trị vốn

hóa thị trường cổ phiếu đạt từ 70% đến 100% GDP vào năm 2020, tăng tính

hiệu quả cho thị trường trên cơ sở tái cấu trúc tổ chức TTCK, hiện đại hóa cơ

sở hạ tầng, chuyên nghiệp hóa việc tổ chức và vận hành hạ tầng công nghệ

thông tin, nâng cao sức cạnh tranh của các định chế trung gian thị trường, các

tổ chức phụ trợ thị trường và TTCK Việt Nam, tăng cường năng lực quản lý,

giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm, củng cố lòng tin của NĐT...

Để đạt được những mục tiêu trên, giải pháp đầu tiên được tính đến là

hồn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực quản lý theo lộ trình như sau:

giai đoạn 2012-2014 tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản trên cơ sở Luật

Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi..., tiến tới xây dựng Luật Chứng

khoán thế hệ thứ hai vào năm 2015 với mức độ tự do hóa hoạt động thị trường

cao hơn.

Đồng thời, là việc cải thiện chất lượng và đa dạng hóa nguồn cung thông

qua việc: từng bước nâng cao điều kiện niêm yết, củng cố chế độ công bố

thông tin theo lớp trên cơ sở quy mô vốn và số lượng cổ đông của các cơng ty

đại chúng, thể chế hóa các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về quản trị công ty,

quản trị rủi ro và bảo vệ NĐT thiểu số...

Cùng với đó, chiến lược cũng tập trung vào việc phát triển NĐT tổ chức

(quỹ đầu tư, quỹ hưu trí, quỹ bảo hiểm), coi việc phát triển NĐT tổ chức là

66Chuyên đề thực tập

giải pháp mang tính đột phá nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của

TTCK. Đồng thời, tiếp tục khuyến khích sự tham gia của NĐT cá nhân, khai

thác cơ sở NĐT nước ngoài, theo hướng tập trung khuyến khích tổ chức đầu

tư nước ngồi có mục tiêu đầu tư dài hạn.

Ngoài ra, chiến lược cũng đề cao giải pháp mang tính chiến lược như:

nâng cao năng lực và sức cạnh tranh cho hệ thống các tổ chức trung gian thị

trường, đặc biệt chú trọng tới việc nâng cấp và chuẩn hóa hệ thống quản trị

rủi ro tại các tổ chức này theo thông lệ quốc tế, củng cố lòng tin thị trường, đa

dạng hóa và đồng bộ hóa cấu trúc thị trường, tập trung phát triển thị trường

trái phiếu chính phủ, từng bước phát triển thị trường trái phiếu công ty và thị

trường phái sinh, kết hợp với việc tái cấu trúc tổ chức thị trường, hướng tới

một hệ thống thị trường hoàn thiện và hiện đại hóa.

3.2.2. Định hướng phát triển của Cơng ty cổ phần chứng khoán Tân

Việt giai đoạn 2012- 2020

Dựa trên định hướng của thị trường trong giai đoạn sắp tới và sự nhận

thức về vị thế và khả năng cạnh tranh của bản thân, TVSI đã đề ra cho mình

những mục tiêu và định hướng cụ thể.

Mục tiêu dài hạn của công ty là xây dựng đội ngũ nhân lực vững mạnh,

công ty khơng ngừng mở và cung cấp các khóa đào tạo trong và ngoài nước

cho đội ngũ nhân viên, xây dựng chế độ nhân sự khoa học để kích thích tinh

thần làm việc của đội ngũ nhân viên. Trong những năm tới, TVSI sẽ tăng vốn

điều lệ lên 500 tỷ đồng, với kế hoạch niêm yết trên sàn GDCK Tp HCM, nâng

cao thương hiệu Công ty.

Về tổng thể hoạt động kinh doanh, chiến lược của TVSI là đẩy mạnh và

phát triển môi giới, củng cố ổn định tư vấn và mở rộng thêm các nghiệp vụ

mới như tự doanh và bảo lãnh phát hành. Để thực hiện chiến lược đó, Công ty

67Chuyên đề thực tập

đã đề ra kế hoạch cụ thể như sau:

- Tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực và cơ sở vật chất nhằm đưa Công ty

phát triển bền vững, tn thủ pháp luật, tích cực đóng góp cho TTCK nói

riêng và cả nền kinh tế nói chung.

- Nắm bắt thời cơ và thuận lợi nhằm phát triển vị thế của Công ty trên

TTCK.

- Xác định rõ nghiệp vụ chủ lực của Công ty là môi giới và tư vấn, đồng

thời tiếp tục chú trọng phát triển và đa dạng hóa các dịch vụ khác, cung cấp

nhiều sản phẩm và dịch vụ tiện ích phục vụ khách hàng.

- Tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của nước ngoài và trong nước nhằm nâng

cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

- Đề ra chỉ tiêu về kết quả hoạt động của các nghiệp vụ trong Công ty

trong giai đoạn 2012- 2020, cụ thể doanh thu nghiệp vụ mơi giới tăng với tốc

độ bình qn 20%/ năm, số hợp đồng tăng lên khoảng 10-15 hợp đồng/ năm.

3.3. Giải pháp phát triển nghiệp vụ môi giới tại Công ty cổ phần

chứng khoán Tân Việt

3.3.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Trình độ nguồn nhân lực ln là vấn đề quan trọng quyết định sự thành

bại của một doanh nghiệp, đặc biệt trong nghề mơi giới chứng khốn- một

nghề đòi hỏi ngồi trình độ kỹ năng chun mơn, nhà mơi giới cần có kinh

nghiệm và sự năng động, linh hoạt, luôn luôn học hỏi trau dồi kiến thức để

theo kịp thị trường, theo kịp nhu cầu của khách hàng.

Đối với TVSI, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần chú trọng cả

về số lượng lẫn chất lượng.

Về số lượng, trong điều kiện quy mơ Cơng ty còn nhỏ và chưa thể phát

triển ngay một đội ngũ nhân viên môi giới đơng đảo, Cơng ty cần có một bộ

phận nhân sự môi giới chủ chốt để đáp ứng được như cầu công việc trước

mắt, đảm bảo nghiệp vụ được thực hiện ổn định và hiệu quả. Bên cạnh đó,

68Chuyên đề thực tập

Công ty cần phát triển mạng lưới cộng tác viên. Những cộng tác viên này có

thể làm nhiều ngành nghề khác nhau như ngân hàng, bảo hiểm, kế toán, kiểm

tốn…, họ có mối quan hệ rộng rãi trong xã hội, trong nhiều lĩnh vực và có

ích rất nhiều trong việc phát triển khách hàng. Có thể giao cho mỗi nhân viên

môi giới hoặc một cộng tác viên lâu năm có nhiều kinh nghiệm quản lý một

số cộng tác viên nhất định, có hợp đồng về phân chia tỷ lệ hoa hồng và trách

nhiệm cụ thể giữa Công ty và cộng tác viên theo số khách hàng mà họ giới

thiệu hoặc theo giá trị giao dịch thực hiện được. Đặc biệt, Công ty cũng nên

chú trọng đến đối tượng sinh viên khi phát triển mạng lưới cộng tác viên.

Những cộng tác viên này có thể tìm kiếm khách hàng và cùng tiến hành

nghiên cứu phân tích về thị trường để cùng nhau nâng cao kiến thức, trao đổi

kinh nghiệm.

Về chất lượng, nhân viên môi giới muốn hoạt động theo đúng nghiệp vụ

và quy định thì cần phải được đào tạo thêm, bài bản hơn, phải nắm chắc được

nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp, kỹ năng giao tiếp, yêu cầu toàn bộ nhân viên

mơi giới phải có đủ chứng chỉ hành nghề theo quy định. Qua quá trình làm

việc, nhân viên cần trau dồi tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Cơng ty cũng

có thể thực hiện đào tạo thơng qua việc cử cán bộ ưu tú đi học theo chương

trình đào tạo trong và ngoài nước. Cần thường xuyên tổ chức những buổi sinh

hoạt chun mơn trong đó các nhân viên trao đổi bổ sung kiến thức và kinh

nghiệm cho nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Bên cạnh việc phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, để

nâng cao được ý thức trách nhiệm và tinh thần làm việc của nhân viên, ban

lãnh đạo Công ty cần chú ý đến chính sách đãi ngộ nhân viên, quan tâm đến

đời sống và hoàn cảnh từng nhân viên để giúp đỡ và khích lệ kịp thời giúp

nhân viên có thái độ làm việc tích cực hơn, củng cố thêm sự gắn bó giữa nhân

viên với Cơng ty.

3.3.2. Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng

69Chuyên đề thực tập

Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, việc đầu tư nâng

cấp cơ sở hạ tầng và trình độ kỹ thuật cơng nghệ có vai trò quan trọng trong

việc đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty theo kịp các đối thủ cạnh

tranh cũng như việc tạo dựng hình ảnh và uy tín của Cơng ty đối với khách

hàng.

Cuối năm 2011 Công ty đã đầu tư mua phần mềm môi giới mới iTrade –

Home với nhiều tiện ích hơn cho khách hàng, điều này thể hiện sự quan tâm

của Công ty với nghiệp vụ môi giới và nhận thức đúng đắn của ban lãnh đạo

Công ty tới việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa trình độ kỹ thuật cơng

nghệ của bản thân.

Tuy nhiên, hiện nay Công ty cần phải đầu tư hơn nữa để có thể nâng cao

sức cạnh tranh của mình, cụ thể:

Đầu tư nâng cấp phòng giao dịch, hệ thống bảng điện tử để tạo cho-khách hàng môi trường giao dịch thoải mái và hiệu quả nhất.

Hiện đại hóa máy móc thiết bị và hệ thống phòng ban để tạo ra mơi-trường làm việc hiệu quả cho nhân viên.

Hồn thiện hệ thống thông tin và website của Công ty.-3.3.3. Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, phát triển các nghiệp vụ phụ trợ.

Hiện tại dịch vụ chủ yếu của Công ty chỉ có mơi giới và tư vấn, trong khi

nhiều công ty khác đã cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho khách hàng và cả các

nghiệp vụ phụ trợ, các tiện ích hỗ trợ giao dịch và hỗ trợ về vốn. Hạn chế về

số lượng dịch vụ cung cấp là một rào cản lớn cho việc thu hút khách hàng đến

với Cơng ty. Muốn xóa bỏ rào cản này, Cơng ty cần đa dạng hóa sản phẩm

dịch vụ, cung cấp thêm các nghiệp vụ phụ trợ để giúp khách hàng đầu tư hiệu

quả nhất.

Đầu năm 2011, Công ty đã được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh,

đây là nghiệp vụ mới, tuy chưa mang lại hiệu quả cho Cơng ty về mặt tài

chính nhưng đã phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ sửa lỗi nghiệp vụ môi giới

70Chuyên đề thực tập

và là nền tảng để Công ty tiến tới thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành sau

khi tăng đủ vốn điều lệ. Để thu hút nhiều khách hàng tổ chức và cải thiện cơ

cấu khách hàng, Cơng ty cần nhanh chóng hồn thành những u cầu về vốn,

nhân sự và cơ sở vật chất để có thể thực hiện đủ các nghiệp vụ kinh doanh

chứng khoán.

Bên cạnh các nghiệp vụ kinh doanh chính, Cơng ty cũng cần lưu ý đến

việc thực hiện các nghiệp vụ phụ trợ và cung cấp thêm nhiều tiện ích cho

khách hàng. Việc đầu tư chứng khoán để đạt hiệu quả cao nhất nhất thiết phải

sử dụng các dịch vụ hỗ trợ về vốn, do đó Cơng ty cần tổ chức nghiên cứu và

đưa vào thực hiện nhiều nghiệp vụ phụ trợ hơn như hợp tác đầu tư, cầm cố

chứng khốn…

Ngồi việc cung cấp các dịch vụ có thu phí, Cơng ty cần tổ chức những

buổi thuyết trình tư vấn đầu tư cho khách hàng ngoài giờ giao dịch. Để làm

được việc đó Cơng ty cần có đội ngũ nhân viên phân tích giàu kinh nghiệm,

nhân viên mơi giới có khả năng thuyết trình tốt để cung cấp cho khách hàng

những thơng tin hữu ích và tạo mối quan hệ gắn bó hơn giữa Công ty và

khách hàng.

Dịch vụ đa dạng, nhiều tiện ích là rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn

nữa là thái độ quan tâm, coi trọng lợi ích của khách hàng của nhân viên mơi

giới nói riêng và nhân viên của Cơng ty nói chung. Khi thực hiện nghiệp vụ

mơi giới, nhân viên cần coi lợi ích của khách hàng như lợi ích của mình, quan

tâm chăm sóc tài khoản của khách hàng, theo dõi thị trường và đưa ra những

lời khuyên cho khách hàng chứ không đơn thuần chỉ là nhận, kiểm lệnh và đặt

lệnh. Để làm được điều đó, Cơng ty cần có sự trao đổi thường xun giữa bộ

phân phân tích và bộ phận mơi giới, các nhân viên môi giới cần thường xuyên

học hỏi để nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ với

chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

3.3.4. Xây dựng chính sách thu hút khách hàng mới, duy trì quan hệ

71Chuyên đề thực tập

với khách hàng truyền thống.

Đầu tư chứng khốn là lĩnh vực đòi hỏi niềm tin rất lớn, sáng tạo đến

đâu, đích đến cuối cùng vẫn là xây dựng được niềm tin cho khách hàng.

Ngoài việc tạo một nền tảng kinh doanh vững chắc từ bên trong, CTCK cần

có những chính sách thu hút khách hàng, làm cho khách hàng biết đến cơng ty

mình, thương hiệu của mình. Trong bối cảnh sự cạnh tranh giữa các Công ty

ngày càng gay gắt, thành công sẽ không đến với người thụ động ngồi chờ

khách hàng tự đến với mình. Với vị thế một cơng ty nhỏ, thương hiệu chưa

được khẳng định, Cơng ty cổ phần chứng khốn Tân Việt cần thật nhiều nỗ

lực để thu hút khách hàng. Để làm được điều đó, cần có một chiến lược

marketing cụ thể và chính sách chăm sóc khách hàng thấu đáo.

Để thu hút được nhiều khách hàng mới, một chiến lược marketing cụ thể

là rất cần thiết. Trước hết, Công ty phải xác định được mục tiêu của hoạt động

này, mục tiêu đó phải phục vụ cho mục tiêu chung của Công ty trong dài hạn,

cụ thể là nhằm vào các khách hàng tiềm năng, thu hút được ngày càng nhiều

khách hàng đến với Công ty. Công ty cần phải đề ra chương trình hành động

và dự tính về ngân sách. Cơng tác tiếp thị đòi hỏi khá tốn kém về chi phí và

cơng sức, việc bố trí thời gian khoa học hợp lý là hết sức quan trọng, nhân

viên không được tỏ ra tiếc công sức khi xây dựng mối quan hệ, vấn đề chi phí

cũng phải tiết kiệm hợp lý và hiệu quả. Điều quan trọng là phải tạo dựng được

hình ảnh đẹp về Cơng ty, gây được thiện cảm từ phía đối tác và giữ được chữ

tín với mọi khách hàng. Cụ thể, Cơng ty cần chú ý những vấn đề sau:

Thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, thuyết trình mang tính độc đáo-và đặc trưng riêng của Công ty.

Công ty cần tận dụng tất cả các cơ hội để quảng bá hình ảnh giới thiệu-Công ty nhân các sự kiện lớn của TTCK.

Nên phát hành các sản phẩm tiếp thị, ấn phẩm giới thiệu… Các sản-phẩm này phải được thiết kế một cách chuyên nghiệp, ấn tượng, đồng bộ và

72Chuyên đề thực tập

mang đặc trưng riêng của Công ty.

Xây dựng website riêng của Công ty với nội dung phong phú và nhiều-tiện ích cho khách hàng, tất cả các nội dung đều cần thường xuyên cập nhật,

tránh tình trạng chỉ chú trọng ở một số nội dung chính còn các phần khác thì

khơng thay đổi từ tháng này sang tháng khác.

Đăng quảng cáo trên các trang web về thơng tin chứng khốn, phân tích-đầu tư chứng khốn mà NĐT thường xun tra cứu.

Có những chính sách ưu tiên cho khách hàng mới, ngay từ đầu phải tạo-mối quan hệ thân thiện và cho khách hàng thấy rằng, khi đến với Công ty họ

sẽ được quan tâm với mức độ cao nhất.

Công ty cũng cần tích cực hơn nữa trong các hoạt động xã hội như: ủng-hộ đồng bào bão lụt, đồng bào vùng sâu vùng xa,…góp phần xây dựng hình

ảnh cho Cơng ty.

Bên cạnh khách hàng trong nước, Công ty cũng cần chú trọng tới-những khách hàng nước ngoài. Cần tận dụng mối quan hệ với đối tác chiến

lược là ngân hàng RHB để có được quan hệ hợp tác với các đối tác nước

ngoài.

Thu hút khách hàng mới là quan trọng, nhưng duy trì quan hệ với khách

hàng truyền thống cũng là một vấn đề cần quan tâm trong việc phát triển

mạng lưới khách hàng cho Cơng ty. Chính sách chăm sóc khách hàng của

Công ty không thể không chú trọng những điểm sau:

Cần có chính sách ưu đãi cho nhóm khách hàng lớn, khách hàng mới-mở tài khoản, khách hàng giới thiệu cho Công ty khách hàng mới.

Cần giao cho mỗi nhân viên mơi giới chăm sóc những khách hàng cụ-thể, cần quan tâm đến khách hàng không chỉ trong lĩnh vực đầu tư mà cần

phải tạo mối quan hệ thân thiết, gắn bó với khách hàng để thể hiện thiện chí

của Cơng ty như những món q hoặc lời chúc trong những dịp quan trọng

như năm mới, sinh nhật…

73Chuyên đề thực tập

Ban điều hành cần thường xuyên gặp gỡ những khách hàng lớn hoặc tổ-chức những buổi trò chuyện với khách hàng để kịp thời thu nhận các thông tin

phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ, cơ chế ưu đãi và nguyện vọng

của khách hàng.

Cần phân loại khách hàng để có chính sách chăm sóc cụ thể với từng-loại khách hàng. Ví dụ như:

Bảng 3.2: Phân loại khách hàng cá nhân/ tổ chức

Khách hàng cá nhân

Khách hàng tổ chức

Độ ngại rủi ro

Thấp hơn

Cao hơn

Cách ra quyết định Thường phụ thuộc nhiều Thường sử dụng dịch vụ tư

đầu tưvào lời khuyên của NV vấn và có bộ phận phân tíchmơi giới

đầu tư

Quy mơ vốn đâu tư

Nhỏ

Lớn

Bảng 3.3: Phân loại khách hàng theo giới tính

Khách hàng nam giới

Khách hàng nữ giới

Độ ngại rủi ro

Thấp hơn

Cao hơn

Cách ra quyết Thường quyết đốn, ít phụ Phụ thuộc nhiều

định đầu tư

Lĩnh vực đầu tư

Thời gian đầu tưvàolờithuộc vào NV môi giới

khuyên của NV môi giới

Lĩnh vực mới mẻ, mạo hiểm Lĩnh vực trong tầm hiểu biết

Ngắn hạn

Dài hạn

Bảng 3.4: Phân loại khách hàng theo độ tuổiKH < 30 tuổi KH từ 30-50 tuổi

Độ ngại rủi ro Thấp

Trung bìnhKH > 50 tuổi

CaoCách ra quyết Thường theo Thường dựa vào Thường theo số đông và lời

định đầu tư

số đơng

phân tích cá nhân khun của NV môi giới

Lĩnh vực đầu Mới

mẻ, Ổn định hơn KH Ổn định, an tồnmạo hiểm

dưới 30 tuổi

Quy mơ vốn Thấp

đầu tưCaoThời gian đầu Ngắn hạn

Ngắn và trung hạn Dài hạn74Trung bìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×