Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu 2.5: Biên bản giao nhận TSCĐ

Biểu 2.5: Biên bản giao nhận TSCĐ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpViện Kế toán & Kiểm toán19BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ

Ngày 17 tháng 03 năm 2012

- Căn cứ nhu cầu phục vụ công tác quản lý điều hành của công ty

- Căn cứ quyết định số 17/BGĐ/MT ngày 17/03/2012 của Ban Giám đốc công ty về

việc bàn giao TSCĐ.

Ban giao nhận TSCĐ gờm có :

A/ Đại diện bên giao :

Ơng : Ngũn Q́c Huy Chức vụ : Phó Giám đốc

B/ Đại diện bên nhận :

Bà: Lê Hải Yến

Chức vụ : Phó Giám đốc

C/ Địa điểm giao nhận TSCĐ : Tại Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau :Thị

trườngSố

Năm

Tên ký hiệu mã hiệu Nước

đưa

qui cách TSCĐ TS

SX

vào SDTrung

Quốc1Thủ trưởng đơn vịkế toán trưởngNguyên giá

USD20121.590người nhậnTài liệu

ky

Tỷ lệ

hao

Thuật

mòn %

kèm

theo

0người giaoSau đó Phòng kế hoạch tài chính giao toàn bộ hồ sơ, chứng từ cho phòng kế toán để

phòng kế toán lập hồ sơ tăng TSCĐ.Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dụcSớ 1703/TCKHCỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐợc lập – Tư do – Hạnh phucV/v: Tăng TSCĐSVTH: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lớp: KT42-GTVTChuyên đề tốt nghiệpViện Kế toán & Kiểm tốn20HỜ SƠ TĂNG TÀI SẢN CỚ ĐỊNH

Kính gửi:Ban Giám đốc Công ty

- Căn cứ quyết định số 57/GĐ ngày 01 tháng 01 năm 2010 của Giám đốc

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục về “Quy chế quản lý tài chính”.

- Căn cứ quyết định số 17BGĐ/MT ngày 17/03/2012 của Ban Giám đốc V/v:

Phê duyệt đầu tư trang bị văn phòng Công ty

- Căn cứ Quyết định số 06/QĐ - PMT Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh

máy vi tính phục vụ quản lý điều hành

- Căn cứ hợp đồng số 170312/HĐ- Litek ký ngày 17/03/2012 giữa Công ty

TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục với Công ty TNHH công nghệ Ánh Sáng về việc

mua 01 máy tính xách tay.

- Căn cứ các giấy tờ khác liên quan: Biên bản thanh lý hợp đồng, biên bản giao

nhận, hóa đơn thuế GTGT…

Nay Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục ra quyết định tăng TSCĐ và

hướng dẫn hạch toán như sau: (kèm theo bảng kê mức trích khấu hao của tài sản)

Chi tiết về Tài sản:TT

1

2Tên TSCĐ

Mua ô tô Hyundai

Máy tính xách tay IBMSố

lượng

01

01T43(Trung Quốc)

Tông cộng

 Hướng dẫn hạch toán:Nguyên giá

450.750.000

26.738.000

477.488.000HaoGiá trị cònmòn

0lại

450.750.000026.738.0000477.488.000NV

NK

NKCơ quan Công ty hạch toán tăng TSCĐ:

Nợ TK 211(M) :477.488.000Có TK 241- Đầu tư mua sắm TSCĐ : 477.488.000

u cầu hạch tốn ghi sơ kế toán tháng 3 năm 2012

Nơi nhận:

 Như trên

 Lưu tại vp kế toán, KHTCSVTH: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lớp: KT42-GTVTChuyên đề tốt nghiệpViện Kế toán & Kiểm toán21Bên cạnh đó căn cứ vào nhu cầu đôi mới trang thiết bị, máy móc, thiết bị sản

xuất. Giám đốc sẽ ra quyết định mua sắm. Sau đó công ty sẽ tiến hành ký kết hợp

đồng kinh tế với bên cung cấp TSCĐ. Khi các TSCĐ nói trên đưa bản nghiệm thu

và bàn giao máy móc, thiết bị, đồng thời bên bán sẽ viết hóa đơn làm cơ sở để thanh

toán. Đây là một trong những căn cứ cùng với các chứng từ ghi nhận chi phí phát

sinh có liên quan để tính nguyên giá TSCĐ và kế toán ghi vào sô và thẻ kế toán có

liên quan.

Các chứng từ sử dụng trong trường hợp này gồm:

- Hợp đồng kinh tế mua sắm TSCĐ

- Biên bản giao nhận TSCĐ

- Hóa đơn GTGT

- Tài liệu kỹ thuật TSCĐ (nếu có)

- Phiếu chi

Ví dụ: Với nghiệp vụ phát sinh tháng 03 năm 2012 công ty mua một ô tô

huyundai 12, 5 tấn. TSCĐ được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển. Căn cứ

vào hóa đơn GTGT số 0007731, hóa đơn vận chuyển, lắp đặt, kế toán lập biên

bản bàn giao giao nhận TSCĐ số 30 ngày 17/03/2012 để đưa vào hoạt động dịch

vụ du lịch.CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH GIÁO DỤCCỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đợc lập –Tư do – Hạnh phuc

-------------000-------------SVTH: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lớp: KT42-GTVTChuyên đề tốt nghiệp22Viện Kế toán & Kiểm toánBIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN CỚ ĐỊNH

Căn cứ vào qút định sớ 133 ngày 17 tháng 03 năm 2012 của ban Giám đốc

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục về việc bàn giao TSCĐ.

Ban giao nhận TSCĐ gờm:

Đại diện bên giao: Ơng Nguyễn Hùng Phát

Chức vụ: Cửa hàng trưởng

Đại diện bên nhận: Ông Nguyễn Văn Chung

Chức vụ: Giám đốc

Địa điểm giao nhận tại Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục.

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

Tên, sớ

hiệu

TSSớ

lượngNơi

SXNăm

SXNăm

SDƠ tơ

hyundai01HQ20112012 445.000.000Giá muaTính ngun giá TSCĐ

CP lắp

CP vận

Ngun giá

đặt, chạy

chủn

TSCĐ

thử

2.750.0003.000.000Cợng450.750.000

450.750.000Tởng số tiền ghi bằng chữ: Bốn trăm lăm mươi triệu bảy trăm lăm mươi nghìn đồng.

Đại diện bên muaĐại diện bên bánCăn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ, hóa đơn GTGT, giấy báo nợ số 34, kế

toán định khoản như sau:

- Bút toán 1: Kế toán ghi tăng nguyên giá TSCĐ ghi:

Nợ TK 211: 445.000.000

Nợ TK 133: 44.500.000

Có TK 112: 489.500.000

Căn cứ vào phiếu chi tiền mặt số 55 kế toán ghi:

Nợ TK 211: 5.750.000

Có TK 111: 5.750.000

Bút toán này được phản ánh trên sô Nhật ký mua hàng ( Ghi có TK 111, 112, 331)Biểu 2.6: Sổ Nhật ký mua hàng

Đơn vị: Cty TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục

Địa chỉ: Số 947, Đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà NộiMẫu số: S03a3 – DNN

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ–

BTC Ngày 14/09/2006 của BộSVTH: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lớp: KT42-GTVTChuyên đề tốt nghiệpViện Kế tốn & Kiểm tốn23trưởng BTC)SỞ NHẬT KÝ MUA HÀNG

Tháng 03 năm 2012

TK ghi Nợ

TK

TKngười bán156211(Ghi Có)445.000.000445.000.0005.750.0005.750.00026.738.00026.738.000…………..-………….

sau

Sơ này có……trang, đánh số từ trang 01 đến trang…..-Ngày mở sô……NTG

SChứng tư

Ngày

Số hiệu

thángDiễn giảiPhải trảSố trang trước

0315TS0115/030315TS0115/030317TS0117/03chuyển sang

Mua ô tô hyundai

Chi phí vận chuyển

ô tô hyundai

Mua máy tính IBM

T43

………………

Cộng chuyển trangNgày 31 tháng 03 năm 2012

Người ghi sôKế toán trưởngGiám đốc(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên, đóng dấu)Căn cứ vào sô, thẻ TSCĐ kế toán vào sô chi tiết và Cuối tháng kế toán tiến

hành ghi vào Sô Cái TK 211 như sau:

Biểu 2.7: Sổ chi tiết TSCĐ

Mẫu sô S20 – DNN

Đơn vị: Cty TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục

Địa chỉ: Số 947 Đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, (Ban hành theo QĐ

48/2006/QĐHà NợiBTCsớNgày14/09/2006 của Bợ trưởng BTCSỞ CHI TIẾT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

TK 211

SVTH: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lớp: KT42-GTVTChuyên đề tốt nghiệpViện Kế tốn & Kiểm tốn24Đới tượng: Tài sản cố định hữu hình

Loại tiền: VNĐ

Tháng 03 năm 2012

NTG

SChứng tư

Số

Ngày

hiệuTK

Diễn giảitháng0315TS0115/030315TS0115/030317TS0117/03Sớ phát sinhđớiNợSớ dư

NợứngSớ dư đầu kỳ

Mua ơ tơ

hyundai

Chi phí lắp đặt,

chạy thử

Mua máy tính

IBM T43

...........................

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳ...................

112445.000.0001115.750.00011226.738.000

....................

…………..

...................................

...............

................................

.........

....- Sô này có……trang, đánh từ trang 01 đến trang…..

- Ngày mở sô …….

Ngày 31 tháng 03 năm 2012

Người ghi sổKế toán trưởng(ký, họ tên)(ký, họ tên)- Bút toán 2: Đồng thời kết chuyển nguồn vốn kinh doanh

Nợ TK 414: 450.750.000

Có 411: 450.750.000

* Kế toán TSCĐ tăng do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành

Để tiến hành xây dựng mới các công trình thì trước hết công ty phải bỏ thầu

(đối với những công trình lớn) rồi ký kết hợp đồng xây lắp với những công ty xây

dựng đảm nhận công việc thi công.

Sau khi kết thúc quá trình thi công, công ty sẽ tiến hành lập biên bản nghiệm

thu công trình để đánh giá chất lượng thi công, khi công trình đã được tô giám định

chấp nhận về số lượng của công trình thì hai bên sẽ làm biên bản thanh lý và bàn

giao công trình, đồng thời bên nhận thầu phát hành hóa đơn thanh toán công trình

SVTH: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lớp: KT42-GTVTChuyên đề tốt nghiệp25Viện Kế toán & Kiểm toánxây dựng cơ bản hoàn thành và đây là căn cứ để ghi sô nghiệp vụ này, thủ tục giấy

tờ gồm:

- Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp

- Biên bản nghiệm thu va bàn giao công trình

- Biên bản thanh lý hợp đồng xây lắp

- Hóa đơn GTGT

- Phiếu chi

Ví dụ: Ngày 27 tháng 12 năm 2012 Công ty hoàn thành xây dựng công trình

nhà xưởng, công trình này được xây dựng từ tháng 01 năm 2012. Với tông giá trị

quyết toán là: 265.701.521 đồng. Bản phê duyệt quyết toán, bản tính giá thành công

trình bàn giao. Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình số 38 ngày 27 tháng 12

năm 2012. Ta có mẫu bản phê duyệt như sau:SVTH: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lớp: KT42-GTVTChuyên đề tốt nghiệp26Viện Kế toán & Kiểm toánPHÊ DUYỆT CHI PHÍ

Cơng trình: Xây dựng nhà xưởng của Cơng ty TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục

Địa điểm: Văn Mỗ – Hà Đông

Cán bộ chủ trì: Nguyễn Văn Chung

(Hợp đồng ký ngày 05 tháng 01 năm 2012)

I/Giá thành sản xuất:

Nguyên vật liệu: 166.150.751

Nhân công: 46.766.842

Máy thi công: 1.217.582

Sản xuất chung: 50.084.690

II/Thuế VAT đầu vào: 12.652.453

Tông chi phí: 265.701.521

(Viết bằng chữ: Hai trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm linh một nghìn lăm trăm hai mươi

một đồng)Chủ công trườngKế toán trưởngGiám đốcCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SVTH: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lớp: KT42-GTVTChun đề tốt nghiệp27Viện Kế tốn & Kiểm tốnĐợc lập – Tư do – Hạnh phuc

---------000--------BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO CƠNG TRÌNH

Sớ 657

Cơng trình (Xây dựng cơ bản)

Ngày 27 tháng 12 năm 2012

I/Hội đồng nghiệm thu:

1.Đại diện Bên A.

Giám đớc cơng ty: Ơng Lê Mạnh HùngTrưởng banTrưởng phòng kỹ thuật: Nguyễn Thế HiểnỦy viênCán bộ theo dõi công trình: Lê Viết HiếuỦy viênCán bộ theo dõi kỹ thuật: Phạm Xuân ĐạtỦy viên2.Đại diện Bên B

Giám đốc công ty: Nguyễn Văn Chung

Đội trưởng thi công: Tạ Quốc Đạt

II. Căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết về thời gian thi công xây dựng mở rộng

phân xưởng sản xuất, sau khi kiểm tra chất lượng kỹ thuật đảm bảo theo thiết kế.

Hai bên đồng ý nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

Tông giá trị quyết toán công trình: 265.701.521

Những tồn tại: không

Biên bản được lập 06 bản, mỗi bên giữ 03 bản.

Đại diện bên A

Đại diện bên B

Căn cứ các chứng từ trên kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 211: 265.701.521

Có TK 241: 265.701.521

Thực hiện kết chuyển nguồn vốn kinh doanh kế toán ghi:

Nợ TK 441: 265.701.521

Có TK 411: 265.701.521

Cuối tháng kế toán phản ánh nghiệp vụ phát sinh vào Sô Cái TK 211.SVTH: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lớp: KT42-GTVTChuyên đề tốt nghiệp28Viện Kế toán & Kiểm tốn2.2.1.2. Kế toán tởng hợp giảm TSCĐ

Trong quá trình sử dụng TSCĐ sẽ dẫn đến một số TSCĐ bị cũ, hao mòn, lạc

hậu không phù hợp với sản xuất của công ty sẽ bị loại bỏ. Các nghiệp vụ giảm

TSCĐ tại Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục chủ yếu là từ hoạt động thanh

lý TSCĐ.

Khi công ty muốn thanh lý TSCĐ đã cũ và hoạt động kém hiệu quả, công ty

phải lập “Tờ trình xin thanh lý TSCĐ” gửi lên ban Giám đốc, trong đó bao gồm các

nội dung chính như sau:

- Lý do xin thanh lý, nhượng bán

- Các loại TSCĐ xin thanh lý, nhượng bán

Khi đó công ty sẽ lập ban kiểm định TSCĐ và cùng với bên nhận TSCĐ ký

tên xác nhận vào biên bản thanh lý TSCĐ. Hội đồng kiểm định gồm:

+ Giám đốc

+ Đại diện kỹ thuật

Các chứng từ liên quan đến thanh lý đến TSCĐ bao gồm:

+ Tờ trình xin thanh lý

+ Biên bản xác định hiện trạng

+ Quyết định cho phép thanh lý

+ Biên bản thanh lý TSCĐ

Các chứng từ trên là căn cứ để kế toán ghi giảm TSCĐ trong sô kế toán.

Ví dụ: Ngày 10 tháng 09 năm 2012 theo chứng từ kế toán số 0078 Công ty

TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục đã quyết định thanh lý 02 chiếc máy tính đã sử

dụng nhiều năm.SVTH: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lớp: KT42-GTVTChuyên đề tốt nghiệpViện Kế toán & Kiểm toán29Sau đây là “Tờ trình xin thanh lý máy móc thiết bị” của Công ty TNHH Dịch vụ Du

lịch Giáo dục.

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dụcCỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đợc lập – Tư do – Hạnh phuc

---------000---------Hà Nội, Ngày 10 tháng 09 năm 2012

TỜ TRÌNH XIN THANH LÝ MÁY TÍNH

Kính gửi: Giám đớc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục

Tên tôi là: Nguyễn Thế Anh

Bộ phận: kinh doanh

Hiện nay bộ phận tôi có 02 chiếc máy tính cũ và hoạt động không có hiệu quả. Để

phục vụ công việc được hiệu quả vậy tôi viết tờ trình này xin được thanh lý máy tính trên

như sau:sttNăm sửLoại máyNơi sử dụngdụng01Dell INS – one M8TGK2 200402Dell Vostro2004Công ty TNHH DV Du lịch Giáo

dục

Công ty TNHH DV Du lịch Giáodục

Vậy bộ phận chúng tôi làm tờ trình kính gửi ban Giám đốc công ty giải quyếtcho phép chúng tôi thanh lý 02 chiếc máy tính trên.

Giám đớc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Được sự đờng ý của Giám đốc công ty ngày 10 tháng 09 năm 2012 Công ty

lập Hội đồng thanh lý máy móc thiết bị, biên bản này được lập như sau:Công ty TNHH Dich vụ Du lịch Giáo dụcCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phucSVTH: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lớp: KT42-GTVTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu 2.5: Biên bản giao nhận TSCĐ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×