Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chun đề tốt nghiệp43Viện Kế tốn & Kiểm tốnViệc tơ chức sô: Cách mở sô, ghi sô, đối chiếu, chuyển sô được thực hiện đúng

với quy định và luôn đảm bảo tính khoa học, logic. Tập hợp chứng từ gốc vào các

sô chi tiết TSCĐ và thẻ TSCĐ. Sau đó ghi vào Nhật ký chung một cách cụ thể. Số

liệu từ các sô, thẻ kế toán chi tiết, sô nhật ký đặc biệt, bảng tông hợp chi tiết vào

trực tiếp sô cái để tiến hành lập Bảng cân đối kế toán. Báo cáo kết quả hoạt động

kinh doanh một cách rõ ràng đầy đủ.

Công tác quản lý tài sản và vốn là công tác hết sức phức tạp và khó khăn. Mặc

dù vậy công ty vẫn thực hiện sự bảo toàn vốn trong quá trình hoạt động, không

những vậy mà vốn kinh doanh của công ty không ngừng tăng sau mỗi kỳ hoạt động.

Công tác quản lý TSCĐ ở công ty được thực hiện chặt chẽ và nghiêm túc, do

vậy không để xảy ra hiện tượng mất và thất thoát tài sản.

Trong những năm vừa qua, công ty đã không ngừng cải thiện công tác hạch

toán TSCĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong quá trình sản xuất kinh

doanh của công ty. Vì vậy việc sử dụng TSCĐ được cải thiện đáng kể, năng suất lao

động đã tăng, khả năng cung ứng cho khách hàng cũng tăng đó là tiền đề để tạo điều

kiện cho lợi nhuận của công ty tăng lên.

3.1.2. Nhược điểm

Với quy mô hiện nay của công ty, cơ cấu tô chức quản lý nói chung và bộ máy

kế toán nói riêng đã đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả và hợp lý. Hiệu quả của

công tác kinh doanh ngày càng phát triển song bên cạnh những kết quả đã đạt được

công ty vẫn còn những vấn đề tồn tại trong hạch toán, quản lý và sử dụng TSCĐ

cần được khắc phục. Cụ thể như sau:

- Việc thanh lý TSCĐ còn diễn ra chậm chạp bởi hệ thống thủ tục còn rườm

rà. Mỗi khi thanh lý hay nhượng bán công ty phải lập phiếu xác nhận tình trạng kinh

tế và tình trạng kỹ thuật cho TSCĐ. Lập tờ trình xin thanh lý gửi cho Giám đốc và

chỉ khi nào có quyết định cho phép công ty mới được thanh lý. Vì vậy mất nhiều

thời gian cho việc này và làm ảnh hưởng đến việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử

dụng TSCĐ tại công ty.SVTH: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lớp: KT42-GTVTChuyên đề tốt nghiệp44Viện Kế tốn & Kiểm tốn- Với hình thức sơ Nhật ký chung như hiện nay, mặc dù có ưu điểm là việc

kiểm tra, đối chiếu sô rất chặt chẽ, hạn chế mức tối đa nhưng sai sót trong quá trình

hạch toán kế toán, song lại có nhược điểm là số lượng sô sách lớn, cho dù có sự hỗ

trợ của máy tính nhưng công việc của kế toán viên vẫn phức tạp. Kế toán phải mất

nhiều thời gian, công sức đối chiếu, kiểm tra sô.

- Cách đánh sô thẻ TSCĐ còn chưa hợp lý. Ví dụ: Tại công ty kế toán thường

đánh số theo thứ tự 1, 2, 3,…..Cách đánh này sẽ gây nhiều khó khăn trong việc

quản lý cũng như việc hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến từng TSCĐ vì qua đó

không thể cung cấp thông tin về loại TSCĐ, thời gian bắt đầu sử dụng trong khi số

lượng TSCĐ trong Công ty phát sinh không nhiều và thường xuyên. Điều đó dẫn

đến khó khăn trong công việc quản lý và theo dõi hạch toán TSCĐ.

- Mặc dù quy định của BTC là khấu hao TSCĐ được tính theo nguyên tắc tròn

tháng nhưng trong hạch toán TSCĐ, vẫn có một số TSCĐ mới đưa vào sử dụng kế

toán đã khấu hao ngay trong tháng đó hoặc một số TSCĐ giảm trong tháng, thì kế

toán cũng ngừng trích khấu hao tài sản đó ngay trong tháng. Theo như quy định

chung tại Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục khấu hao được tính theo tháng.

Tuy nhiên có những trường hợp đến cuối quý kế toán mới tiến hành trích khấu hao

cho cả 3 tháng. Điều này sẽ gây nên sự biến động lớn về chi phí trong kỳ kế toán.

- Phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ còn chưa hợp lý. Hiện nay TSCĐ

trong toàn công ty được áp dụng theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng.

Phương pháp này đơn giản dễ tính toán nhưng lại không phản ánh đúng chi phí

khấu hao bỏ ra trong quá trình sử dụng, có nghĩa nó không phản ánh đúng tỷ lệ giữa

chi phí khấu hao bỏ ra với lợi ích thu được từ việc sử dụng TSCĐ. Những năm đầu

máy móc, thiết bị còn mới, giá trị sử dụng lớn, vì thế lợi ích tạo ra trong sản xuất

kinh doanh lớn hơn. Những năm sau đó, do hao mòn hữu hình làm giá trị sử dụng

của tài sản giảm nên rõ ràng đem lại lợi ích không được như trước. Phương pháp

này càng không thích hợp với các TSCĐ có hao mòn vô hình nhanh, những TSCĐ

cần thiết phải thu hồi vốn sớm, hay những tài sản hoạt động không thường xuyên

liên tục.

SVTH: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lớp: KT42-GTVTChuyên đề tốt nghiệp45Viện Kế toán & Kiểm toán3.1.3. Phương hướng hồn thiện

- Về chế đợ kế toán nói chung chúng ta cần thiết kế, xây dựng trên nguyên tắc

thỏa mãn các yêu cầu của nền kinh tế của Việt Nam, nên vận dụng có chọn lọc các

chuẩn mực Quốc tế về kế toán. Hơn nữa, nhà nước nên đôi mới về cơ chế vận hành

trong hệ thống sô kế toán được lập, cần áp dụng những nghiệp vụ kế toán mới của

những nước của thị trường. Cần có những quy định rõ ràng trong các hạch toán các

nghiệp vụ nói chung và hạch toán TSCĐ nói riêng để công tác tính giá, tính khấu

hao không có kẽ hở và không bị thất thoát những tài sản của nhà nước.

- Về chế độ nâng cấp TSCĐHH: Nhà nước nên hạn chế bớt các thủ tục hành

chính mang tính hình thức, máy móc, có thể cho phép doanh nghiệp tự quyết định

trong việc sửa chữa, hay nâng cấp những TSCĐ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh

nghiệp sửa chữa, nâng cấp kịp thời các TSCĐHH, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh

doanh của doanh nghiệp.

- Về trình độ phương tiện quản lý TSCĐHH: Tô chức bồi dưỡng nâng cao

nghiệp vụ, chuyên môn, trình độ khoa học – kỹ thuật – quản lý cho đội ngũ cán bộ

nhân viên kế toán, tô chức trang bị và ứng dụng phương tiện kỹ thuật ghi chép, tính

toán thông tin hiện đại trong kế toán, tạo ra khả năng, điều kiện cho đội ngũ cán bộ

nhân viên kế toán thực hiện tốt trách nhiệm được giao, phát huy tốt vai trò của kế

toán trong quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty

TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục

3.2.1. Về tài khoản sử dụng, phương pháp tính giá, phương pháp kế tốn

Để phản ánh đúng chi phí khấu hao bỏ ra quá trình sử dụng, có nghĩa phản ánh

đúng tỷ lệ giữa chi phí khấu hao bỏ ra với lợi ích thu được từ việc sử dụng TSCĐ,

kế toán nên lựa chọn phương pháp tính khấu hao cho phù hợp với từng loại TSCĐ.

Ví dụ: Với xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc, quyền sử dụng đất hao mòn hữu

hình cũng như hao mòn vô hình chậm. Kế toán có thể áp dụng phương pháp tính

khấu hao theo đường thằng. Với các loại TSCĐ la máy móc thiết bị, phương tiện

vận tải có hao mòn hữu hình nhanh và dụng cụ quản lý (nhất là các loại máy tính

điện tử và các thiết bị tin học điện tử), phần mềm máy tính có hao mòn vô hình

SVTH: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lớp: KT42-GTVTChuyên đề tốt nghiệp46Viện Kế toán & Kiểm toánnhanh thì kế toán nên áp dụng phương pháp khấu hao nhanh để có thể sớm thu hồi

vốn sớm.

3.2.2. Về chứng tư và luân chuyển chứng tư

Việc thanh lý TSCĐ còn diễn ra chậm chạm bởi hệ thống thủ tục còn rườm rà.

Mỗi khi thanh lý hay nhượng bán công ty phải lập phiếu xác định tình trạng kinh tế

và tình trạng kỹ thuật cho TSCĐ. Lập tờ trình xin thanh lý, vì vậy mất nhiều thời

gian cho công việc này và làm ảnh hưởng đến việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử

dụng TSCĐ tại công ty. Nên để TSCĐ thuộc bộ phận nào thì bộ phận đó quản lý

thanh lý, nâng cấp. Giám đốc là người kiểm tra cuối cùng, do đó nên bỏ lập tờ trình

xin thanh lý TSCĐ.

3.2.3. Về sô kế toán chi tiết

- Kế toán cần tuân thủ nguyên tắc tròn tháng khi tính khấu hao và nên trích

khấu hao cho từng tháng. Nếu có mở sô chi tiết liên quan đến khấu hao theo quý thì

số liệu sẽ được tông hợp từ các sô chi tiết tháng.

- Cách đánh sô thẻ TSCĐ: Nhìn chung yêu cầu lớn nhất của việc đánh số này

phải khoa học, giúp cho việc quản lý, hạch toán TSCĐ trên sô sách đươc dễ dàng.

Nhất là hiện nay trong toàn công ty đang áp dụng mạng máy tính hệ thống chương

trình kế toán.

3.2.4.Về sô tông hợp

Kế toán nên trích khấu hao cho từng tháng. Nếu có mở sô chi tiết liên quan

đến khấu hao theo quý thì số liệu tông hợp từ các sô chi tiết tháng.

Việc sửa chữa lớn TSCĐ ở công ty hiện nay (Toàn bộ chi phí sửa chữa lớn đều

được hạch toán trực tiếp vào các đối tượng bộ phận chịu chi phí trong kỳ (điều này

ảnh hưởng đến chỉ tiêu giá thành sản phẩm)).

Để khắc phục vấn đề này công ty thực hiện công tác trích trước chi phí sửa

chữa lớn TSCĐ vào chi phí sản xuất trong kỳ của các bộ phận sử dụng TSCĐ.Công

tác trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ có thể thực hiện qua sơ đờ sau:Sơ đờ 3.1. Sơ đờ trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ của Công ty

TK 241TK 335TK 627, 642SVTH: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lớp: KT42-GTVTChuyên đề tốt nghiệp47Chi phí sửa chữa lớnViện Kế toán & Kiểm toánTrích trước CPSC lớnTSCĐ phát sinhhàng kỳ kế toánSố đã chi nhỏ hơn số trích trước

Việc thực hiện công tác trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ được dựa trên kế

hoạch sửa chữa lớn TSCĐ của công ty. Việc trích trước này được thực hiện ở các kỳ

kế toán trong một niên độ kế toán.

Đến cuối niên độ kế toán căn cứ vào chi phí sửa chữa lớn thực tế phát sinh và

số đã trích trước kế toán có nghĩa vụ điều chỉnh cho phù hợp.

- Nếu chi phí trích trước sửa chữa lớn TSCĐ nhỏ hơn chi phí thực tế phát sinh

kế toán ghi tăng chi phí hạch toán toàn bộ hoặc phân bô dần vào chi phí trong kỳ).

Nếu chi phí trích trước sửa chữa lớn TSCĐ nhỏ hơn chi phí thực tế phát sinh (kế

toán ghi tăng chi phí hạch toán toàn bộ, hoặc phân bô dần vào chi phí trong kỳ).

Nếu chi phí trích trước sửa chữa lớn TSCĐ lớn hơn chi phí thực tế phát sinh thì kế

toán sẽ điều chỉnh giảm chi phí kinh doanh trong kỳ.

Với công tác trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ này sẽ làm ôn định tình hình giá

thành sản xuất giữa các kỳ, đảm bảo tính ôn định của sản xuất kinh doanh.3.2.5. Về báo cáo kế toán liên quan đến tài sản cố định hữu hình của Cơng ty

TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục là Công ty hoạt động chủ yếu về

lĩnh vực du lịch và lữ hành do đó cũng ít những nghiệp vụ phát sinh về tài sản cố

định hữu hình. Do vậy mà công ty áp dụng hình thức Nhật ký chung cũng hợp lý và

phù hợp với loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, tô chức hệ thống sô sách như hiện

nay công ty đang áp dụng cũng không cần phải thay đôi, bộ phận kế toán phải cập

SVTH: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lớp: KT42-GTVTChuyên đề tốt nghiệp48Viện Kế toán & Kiểm toánnhật, tuân thủ các chế độ hệ thống sô sách theo Quyết định hiện hành để công ty

được hoàn thiện bộ máy tô chức kế toán theo đúng quy định.

3.2.6. Điều kiện thực hiện giải pháp

Trong vài năm trở lại đậy Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục đã đạt

được những thành công đáng kể, được thể hiện trong báo cáo tài chính thông qua

kết quả kinh doanh của Công ty. Trong những năm qua công ty đã không ngừng

thay đôi và hoàn thiện bộ máy tô chức quản lý, làm sao để thật gọn nhẹ, nhưng

mang lại hiệu quả cao nhất. Trong bối cảnh đó, công tác kế toán tài sản cố định hữu

hình nói riêng và công tác kế toán của toàn công ty nói chung cần nỗ lực hơn nữa,

nhằm đảm bảo hiệu quả cung cấp thông tin cho yêu cầu quản lý.

Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình cần tuân thủ chấp hành nghiêm

chỉnh pháp luật cũng như quy định của Bộ tài chính ban hành. Đây là yếu tố then

chốt bắt buộc. Ngoài ra, trong một số vấn đề công ty cần công ty cũng cần áp dụng

một cách linh động, tránh tình trạng chồng chéo, kém hiệu quả.SVTH: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lớp: KT42-GTVTChuyên đề tốt nghiệp49Viện Kế toán & Kiểm toánKẾT LUẬN

Với vai trò là một trong ba yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh,

TSCĐ có ảnh hưởng to lớn đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Một doanh

nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải biết cách sử dụng các nguồn tài chính một

cách hiệu quả nhất. Hạch toán TSCĐ là một vấn đề khó khăn, phức tạp. Dù là công

ty có quy mô lớn hay nhỏ thì hạch toán TSCĐ vẫn luôn là vấn đề cốt lõi để nâng

cao hiệu quả kinh doanh. Đó là yêu cầu rất lớn đặt ra không chỉ cho riêng Công ty

TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục mà còn là yêu cầu với mọi đơn vị tô chức sản xuất

kinh doanh.

Trong thời gian thực tập tại Công ty đã giúp em vận dụng những kiến thức đã

học vào thực tế, đồng thời quá trình thực tập thực tế cũng giúp em học hỏi được

nhiều điều bô ích từ sự vận dụng linh hoạt chế độ kế toán cho phù hợp với đặc điểm

riêng của từng đơn vị. Tuy đã có nhiều cố gắng song với kiến thức còn nhiều hạn

chế nên bài viết chuyên đề tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót. Vì

vậy em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy giáo TH.S Trương

Anh Dũng cùng toàn bộ cán bộ nhân viên trong công ty để bài viết của em được

hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cám ơn !SVTH: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lớp: KT42-GTVTChuyên đề tốt nghiệpViện Kế toán & Kiểm toánMỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC SƠ ĐÔLƠI MƠ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH GIÁO DỤC 1

1.1. Đặc điểm tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Dịch vụ Du

lịch Giáo dục.......................................................................................................1

1.1.1.Danh mục tài sản cố định hữu hình...........................................................2

1.1.2. Phân nhóm và phân loại tài sản cố định hữu hình....................................2

1.1.3. Mã hóa tài sản cố định hữu hình...............................................................3

1.2. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình của Công ty TNHH Dịch

vụ Du lịch Giáo dục.............................................................................................4

1.2.1. Trường hợp TSCĐ tăng tại Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục....4

1.2.2. Trường hợp TSCĐ giảm tại Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục. .4

1.3.Tổ chức quản lý tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Dịch vụ Du

lịch Giáo dục.........................................................................................................4

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH GIÁO DỤC6

2.1. Kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Dịch vụ Du

lịch Giáo dục.........................................................................................................6

2.1.1. Thủ tục, chứng từ.....................................................................................6

2.1.2. Quy trình ghi sô........................................................................................6

2.2.Kế toán tổng hợp tài sản cố định hữu hình của Công ty TNHH Dịch vụ

Du lịch Giáo dục.................................................................................................10

2.2.1. Kế toán tông hợp tăng, giảm tài sản cố định hữu hình của Công ty TNHH

Dịch vụ Du lịch Giáo dục.................................................................................10

SVTH: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lớp: KT42-GTVTChuyên đề tốt nghiệpViện Kế tốn & Kiểm tốn2.2.1.1. Kế toán tơng hợp tăng TSCĐ...........................................................10

2.2.1.2. Kế toán tông hợp giảm TSCĐ..........................................................29

2.2.2.Kế toán tông hợp khấu hao tài sản cố định hữu hình của Công ty TNHH

Dịch vụ Du lịch Giáo dục.................................................................................38

2.2.3. Kế toán tông hợp sửa chữa tài sản cố định hữu hình của Công ty TNHH

Dịch vụ Du lịch Giáo dục.................................................................................41

2.2.3.1. Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ............................................41

2.2.3.2. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ............................................................41

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH GIÁO DỤC43

3.1. Đánh giá chung về thưc trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công

ty TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục và phương hướng hoàn thiện................43

3.1.1. Ưu điểm..................................................................................................43

3.1.2. Nhược điểm............................................................................................44

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện.......................................................................46

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty

TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục......................................................................46

3.2.1. Về tài khoản sử dụng, phương pháp tính giá, phương pháp kế toán.......46

3.2.2. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ....................................................47

3.2.3. Về sô kế toán chi tiết..............................................................................47

3.2.4.Về sô tông hợp........................................................................................47

3.2.5. Về báo cáo kế toán liên quan đến tài sản cố định hữu hình của Công ty

TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục.....................................................................48

3.2.6. Điều kiện thực hiện giải pháp.................................................................49

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNSVTH: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lớp: KT42-GTVTChuyên đề tốt nghiệpViện Kế toán & Kiểm toánDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO- QĐ 48/2006/BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

“Về việc ban hành Chế độ kế toán vừa và nhỏ”.

- Báo cáo thường niên tại Công ty TNHH Dịch vụ du lịch giáo dục.

- Chế độ kế toán quyển 2, NXB Tài chính – 2006.

- Giáo trình kế toán doanh nghiệp Trường ĐH KTQD.

- Giáo trình tài chính doanh nghiệp Trường ĐH KTQD.

- Tài liệu tại Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Giáo dục.SVTH: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lớp: KT42-GTVTChuyên đề tốt nghiệpViện Kế toán & Kiểm toánDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

TNHH:

TSCĐ:

TSCĐHH:

BTC:

QĐ:

CP:

GTGT:

TK:

NTGS:

KH:

NK:Trách nhiệm hữu hạn

Tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình

Bộ tài chính

Quyết định

Chi phí

Giá tri gia tăng

Tài khoản

Ngày tháng ghi sô

Khấu hao

Nguồn khácSVTH: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lớp: KT42-GTVTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×