Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức phòng TC - HC

Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức phòng TC - HC

Tải bản đầy đủ - 0trang

hành cơng việc và kiểm sốt các vấn đề. Phân chia cho các nhân viên để họ đảm

nhiệm các công việc rõ ràng.

2.1.2. Cơng việc chun trách nhân sự

Phòng TC – HC có 4 nhân viên trong đó có 1 trưởng phòng và 3 nhân viên.

Mỗi người đều đảm nhận một cơng việc nhất định nhưng đều có chức năng là

hỗ trợ các phòng ban khác về cơng tác quản trị nhân lực.

-Số cán bộ chuyên trách công tác quản trị nhân lực:

Trưởng phòng TC - HC : 1

Bộ phận tuyển dụng: 1

Bộ phận đào tạo: 1

Bộ phận tiền lương: 1

Mức độ đầy đủ của cán bộ chuyên trách công tác nhân sự có trong cơng ty:

∑Số cán bộ làm công tác quản trị nhân lực/ ∑Số lao động trong công ty

= 4 : 320

= 1 : 80

Với kết quả trên, cứ trung bình 80 lao động trong cơng ty thì có 1 cán bộ

đảm nhiệm làm cơng tác quản trị nhân lực. Điều này cho thấy, với tổng nhân

viên trong cơng ty là 320 nhân viên thì đội ngũ phụ trách quản lý là rất nhiều.-Năng lực cán bộ đảm nhiệm công tác quản trị nhân lực :

Năm Giới Chức

danh

STT

Họ và tên

Trình độ

sinh tính cơng việcTấn

Nam Trưởng Phòng

1

1969

Đại học

Cương

TC-HC

Dương Đức

Nam Phó phòng TC- Chun

2

1965

Hoạ

HC

viên

Nguyễn

Nam Chun viên

3

1971

Đại học

Minh Thơng

TC-HC

Nữ

Chun viên

Ngơ

Thị

4

1983

Lao động tiền Cao đẳng

Minh

lươngChun mơnQuản

trị

12 năm

doanh nghiệp

Quản trị hành

15 năm

chính

Cử nhân luật11 nămLao

động

10 năm

tiền lương( Nguồn : Phòng TC – HC )

+ Về trình độ chun mơn: 89% nhân viên của phòng hành chính nhân sự

của cơng ty có trình độ đại học, 11,2% trình độ cao đẳng, trong đó đối với

chun viên tuyển dụng và hành chính thì đều được đào tạo đúng chun ngành

so với cơng viêc, vì vậy họ là những người có nền tảng kiến thức vững vàng

14Kinh

nghiệmcùng với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, họ hồn tồn có thể đáp ứng và hồn

thành tốt cơng việc. Riêng về bộ phận đào tạo và tiền lương do công ty chỉ

tuyển nguồn nội bộ, họ là những người am hiểu về cơng việc, văn hóa cơng ty,

mơi trường làm việc tại công ty nên dù họ không được đào tạo đúng chun

mơn nhưng họ vẫn có đủ khả năng thực hiện công việc.

+ Về kinh nghiệm: Nhân viên HC - TC có 50.9% số chuyên viên có kinh

nghiệm trên 5 năm cơng tác, còn lại là 49.1% là chuyên viên kinh nghiệm dưới

4 năm. Với số năm kinh nghiệm như vậy, họ hồn tồn có thể đảm nhận nhiệm

vụ của mình.

+Về giới tính: 90% số chun viên là nam, 10% là nữ tuy nhiên thì giới

tính đều khơng ảnh hưởng gì đến cơng việc của họ.

Phân cơng công việc trong bộ phận chuyên trách công tác quản trị nhân

lực.

Trưởng phòng Hà Tấn Cương

Nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ

các phòng ban.

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyển dụng, đào tạo và phát triển

nguồn nhân lực

Quản lý điều hành cơng việc của nhân viên trong phòng, đảm bảo hồn

thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng.

Tổ chức giám sát công tác văn thư, cung cấp dịch vụ văn phòng cho

các phòng ban, quan hệ đối ngoại đối với các cơ quan bên ngoài

Phối hợp và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của giám đốc.

Bộ phận đào tạo Dương Đức Hoạ

Nhận danh sách nhân viên cần được đào tạo mới từ bộ phận tuyển

dụng,

Thực hiện chương trình đào tạo: Xây dựng các đợt đào tạo, lộ trình đào

tạo phù hợp với nhu cầu của nhân viên trong cơng ty.

Báo cáo tình hình số lượng, chất lượng sau khi kết thúc khóa đào tạo,

đánh giá chất lượng của nhân viên sau khi đào tạo.

Lập ngân sách chi phí đào tạo theo quý và tháng.

Với kinh nghiệm và trình độ chun mơn, sự phân cơng cơng việc cho

chun viên như vậy là hợp lý.

Bộ phận tuyển dụng : Nguyễn Minh Thông

Thực hiện các công việc chung trong công tác tuyển dụng như: Ra

thông báo, chuẩn bị hồ sơ ứng viên, cập nhật lịch phỏng vấn, phỏng vấn, đánh

15giá kết quả phỏng vấn, làm báo cáo ứng viên trúng tuyển, không trúng tuyển lưu

hành nội bộ, cho ứng viên ký kết hợp đồng.

Làm báo cáo gửi lên cấp trên, xử lý các vi phạm trong bộ phận thi

công, các vi phạm về kỷ luật nơi làm việc. Làm báo cáo về tình hình triển khai

tuyển dụng theo quý/ năm, đánh giá công tác tuyển dụng, phản ánh của khách

hàng về thái độ, tác phong của nhân viên làm việc

Giải quyết các vấn đề liên quan đến Bảo hiểm xã hội: Chịu trách nhiệm

quản lý, báo cáo và giải quyết các vấn đề liên quan như làm sổ bảo hiểm,

chuyển sổ bảo hiểm, giải đáp thắc mắc của nhân viên về chế độ bảo hiểm xã

hội.

Tổng hợp báo cáo thôi việc, phân chia hợp đồng lao động, thu và lưu giữ hồ

sơ nhân viên.

Báo cáo thai sản: số lượng nhân viên nghỉ thai sản, thời gian nghỉ, theo

dõi thời gian quay lại làm việc.

Với kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, sự phân công công việc cho

chuyên viên này như vậy là hợp lý.

Bộ phận Tiền lương : Ngơ Thị Minh

Kiểm sốt, tổng hợp bảng chấm cơng, tính lương, thưởng và in phiếu

lương cho nhân viên hàng tháng. Chịu trách nhiệm việc thực hiện thanh tốn

chế độ chính sách: lương, thưởng và các khoản phụ cấp cho nhân viên, chế độ

bảo hiểm, trợ cấp thôi việc hàng tháng/quý/năm.

Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên, hỗ trợ quyết toán

thuế thu nhập cá nhân.

Theo dõi việc nghỉ phép của nhân viên trong công ty.

Tham gia vào việc xây dựng và hồn thiện chính sách lương, thưởng,

đãi ngộ của công ty.

Hàng tháng thực hiện báo cáo về chi phí lương và các khoản trích theo

lương, chi phí người lao động, thực hiện báo cáo so sánh giữa số liệu thực tế và

số liệu kế hoạch để đưa ra những cảnh báo và giải pháp kịp thời cho tổ chức.

Cập nhật, quản lý, lưu trữ hồ sơ giấy tờ thuộc Bộ phận Nhân sự

Phối hợp với cơng đồn trong việc tổ chức các sự kiện tại công ty (nếu có).

Thực hiện các cơng việc khác khi có u cầu.

Đánh giá chung:

Các nhân viên trong phòng TC - HC của cơng ty là những người có

trình độ học vấn cao, đúng chun ngành. Với trình độ chun mơn được đào

16tạo, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc nhân viên trong phòng đều hồn

thành tốt cơng việc mà mình đảm nhiệm, đảm bảo quyền lợi của người lao

động.

2.1.3. Mối quan hệ công việc trong bộ máy chuyên trách

Trong công việc tại phòng Tổ chức hành chính, Giám đốc nhân sự sẽ là

người nhận nhiệm vụ từ trên giao, lên kế hoạch, chỉ tiêu tuyển dụng, lập ra quy

trình đào tạo, cũng như các nghiệp vụ QTNL khác theo đúng chiến lược, mục

tiêu của cơng ty. Phó giám đốc nhân sự sẽ là người nhận nhiệm vụ từ Giám đốc

nhân sự,triển khai các hoạt động và cùng các nhân viên là những người trực tiếp

thực hiện. Các thành viên khi nhận nhiệm vụ từ cấp trên đều phải lên kế hoạch

trình giám đốc duyệt và thực hiện, nộp báo cáo sau khi cơng việc hồn thành.

Tất cả các nghiệp vụ quản trị nhân sự trong phòng TC - HC đều có liên quan và

ảnh hưởng đến nhau.

2.2. Tổ chức nhân sự trong bộ máy chuyên trách

2.2.1. Thông tin năng lực đội ngũ cán bộ chun trách

Trình độ1Đại học2

3

4Năm Giới Chức

danh

sinh tính cơng việcTấn

Nam Trưởng Phòng

1969

Cương

TC-HC

Dương Đức

Nam Phó phòng TC1965

Hoạ

HC

Nguyễn

Nam Chun viên

1971

Minh Thông

TC-HC

Ngô

Thị

Nữ

Chuyên viên

Minh

1983

Lao động tiền

lươngSTT Họ và tênChuyên mônChuyên

viênQuản

trị

12 năm

doanh nghiệp

Quản trị hành

15 năm

chínhĐại họcCử nhân luậtCao đẳngLao

động

10 năm

tiền lương( Nguồn : Phòng TC – HC )

2.2.2. Bố trí nhân sự và phân công công việc cụ thể trong bộ máy chuyên

trách

Trưởng phòng Hà Tấn Cương :

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm

vụ của Phòng đã được Cơng ty phân cơng. Kiểm tra, đơn đốc các nhân viên

trong phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

- Quản lý nhân lực của phòng. Phân công cụ thể các nhiệm vụ thường xuyên

và đột xuất cho nhân viên trong Phòng.17Kinh

nghiệm11 năm- Tham gia làm thư ký các hội đồng do công ty thành lập : Tuyển dụng, nâng

lương, khen thưởng, kỷ luật.....

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho Tổng giám đốc công ty và chỉ đạo thực

hiện các công tác thường xuyên và đột xuất có liên quan đến những việc cụ thể

sau:

+ Cơ cấu tổ chức cho các bộ phận và Công ty; xây dựng quy hoạch cán bộ, bố

trí, đề bạt cán bộ.

+ Kế hoạch lao động, tuyển dụng, hợp đồng lao động, bố trí lao động, chấm dứt

HĐLĐ.

+ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể. Giải quyết chế độ chính

sách đối với người lao động.

+ Cơng tác bảo vệ chính trị nội bộ, cơng tác bảo vệ tài sản, an ninh trật tự.

+ Công tác kỷ luật của Phòng cũng như Cơng ty

+ Hồ sơ cán bộ công nhân viên.

+ Công tác tiền lương.

+ Xây dựng các văn bản có tính pháp quy, quy chế của cơng ty.

+ Đối nội, đối ngoại.

+ Các cơng tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của Tổng giám đốc, Phó

giám đốc cơng ty.

 Phó phòng Dương Đức Họa:

- Giúp việc Trưởng phòng các lĩnh vực được phân cơng.

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết cơng việc của phòng khi Trưởng phòng đi

vắng

Kiểm tra thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

Lập hoạch định đào tạo bồi dưỡng lao động, nâng cao trình độ quản lý và

nghiệp vụ.

Thiết lập, xây dựng các quy chế cho phù hợp với hoạt động của từng chức năng

Trực tiếp phụ trách và thực hiện các lĩnh vực sau:

Phụ trách cơng tác Hành chính Quản trị:

+ Tham mưu cho lãnh đạo công ty và đề xuất các biện pháp quản lý lao động,

tham gia soạn thảo các tài liệu liên quan đến công tác quản lý lao động. Thực

hiện việc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các Nội quy, Quy chế, Quy

định, ý thức tổ chức kỷ luật của người lao động;

+ Kiểm tra, xác nhận số Km vận hành của các xe ô tô trong tháng phục vụ

thanh quyết toán tiền nhiên liệu của lái xe hàng tháng.

+ Tham mưu cho trưởng phòng, lãnh đạo Cơng ty về cơng tác báo chí.

Phụ trách cơng tác chế độ bảo hộ lao động, trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ

- công nhân viên:

18+ Lập kế hoạch, quản lý, cấp phát và theo dõi sử dụng trang bị bảo hộ lao

động.

+ Lập kế hoạch, quản lý, cấp phát và theo dõi sử dụng chế độ độc hại cho

CBCNV.

+ Tham gia soạn thảo các tài liệu về chế độ bảo hộ lao động, tiêu chuẩn trang

bị bảo hộ lao động cho CBCNV.

+ Đề xuất các biện pháp về chế độ bảo hộ lao động để tăng cường sức khoẻ,

đảm bảo trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV.

Xây dựng kế hoạch, theo dõi thực hiện và quản lý hồ sơ cơng tác đào tạo.Xây dựng kế hoạch và thực hiện cơng tác thi đua khen thưởng.Thực hiện công tác dân quân tự vệ, quân sự của Công ty theo pháp luật.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao trực tiếp.

Chuyên Viên TC - HC Nguyễn Minh Thông

Đăng tin thông báo tuyển dụng đến người lao động

Lên kế hoạch quy trình tuyển dụng cụ thể: Thời gian, địa điểm, nguồn,

phương pháp tuyển dụng…

Phân công công việc theo quy trình tuyển dụng

Tiếp nhận và lưu giữ hồ sơ để chuẩn bị cho việc sàng lọc và thi tuyển;

Lên kế hoạch nội dung thi tuyển, phỏng vấn

Gửi danh sách các ứng viên đã trúng tuyển trình Giám đốc công ty phê

duyệt.

Thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân viên mới (soạn thảo hợp đồng lao

động,…).

Xác định số lượng, cơ cấu lao động cần thiết cho công việc

Đề nghị lên ban lãnh đạo cấp cao xét duyệt

Đề xuất phiếu yêu cầu tuyển dụng

Kết hợp với bộ phận quản trị nhân lực lên kế hoạch tuyển dụng, ra đề thi,

chấm thi…

Chịu trách nhiệm phân công hướng dẫn, kèm cặp ứng viên trong q trình

thử việc tại phòng ban

Đánh giá kết quả và đóng góp ý kiến giúp Giám đốc đưa ra kết quả quyết

định cuối cùng.-Hỗ trợ các phòng ban khác về quản lý nhân sự như đào tạo, giám sát thực hiện

quy chế.19Lao động tiền lương : Chuyên viên Ngơ Thị Minh

Giúp việc Trưởng phòng các lĩnh vực được phân công.

Trực tiếp phụ trách và thực hiện các lĩnh vực sau:-Soạn thảo các quyết định điều động, các loại cơng văn, thơng báo hành chính

nội bộ.-Vệ sinh bàn ghế, cốc chén và chuẩn bị nước uống tiếp khách các phòng: Chủ

tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính.-Thực hiện lập chứng từ lương hàng tháng cho CB-CNV trong Công ty, bao

gồm:

+ Tiếp nhận và nhập vào bảng chấm công các loại chứng từ liên quan đến chế

độ của người lao động như giấy nghỉ phép, giấy thanh tốn phép, giấy nghỉ việc

riêng có hưởng lương, giấy nghỉ việc riêng không hưởng lương, giấy ốm đau,

thai sản, giấy giao việc thanh toán lương thời gian, chứng từ thanh toán ăn giữa

ca, kiểm tra sự đúng đắn và hợp lý của các chứng từ trên.

+ Tổng hợp chứng từ lương như giấy giao việc, vay lương, thanh toán lương của

các đơn vị; Kiểm tra sự đúng đắn so với Đơn giá, Phương án sản xuất đã được

phê duyệt.

+ Tổng hợp, lập bảng vay lương kỳ 1 hàng tháng của các đơn vị;

+ Quản lý quyết định điều động, quản lý máy chấm công, lập bảng chấm công,

chấm công ăn ca hàng tháng của các đơn vị;

+ Lập bảng chấm công ốm đau, thai sản của người lao động.

+ Thu thập, tổng hợp chứng từ liên quan đến các khoản phải thu, phải nộp, các

khoản trích theo lương, các khoản phải thu theo lương của người lao động.

+ Lập chứng từ lương để thanh toán cho người lao động (bao gồm số tiền được

hưởng, các khoản phải trừ, phải thu, phải trích nộp qua lương).

+ Kiểm tra hồ sơ hợp đồng lao động thuê ngoài của các đơn vị (giấy ủy quyền,

hợp đồng lao động, chứng minh thư nhân dân, bảng chấm công);

+ Phân bổ tiền lương, tiền ăn ca theo dự án, cơng trình.

+ Quản lý, lưu trữ các chứng từ tiền lương, các khoản phải thu, phải nộp khác;

các khoản trích theo lương, các khoản thu theo lương...

+ Ký vào phần lao động tiền lương của các loại chứng từ được giao lập và kiểm

sốt.

20Thực hiện cơng việc khác do Trưởng phòng giao trực tiếp.Nhân viên văn ThưQuản lý hoạt động văn thư của Phòng TC-HC theo phân cơng của Trưởng

phòng

Giúp việc Trưởng phòng các lĩnh vực được phân công.

Trực tiếp phụ trách và thực hiện các lĩnh vực sau:-Quản lý và sử dụng con dấu theo quy định.-Nhận, ghi sổ, cấp phát công văn đến.-Nhận, ghi sổ, cấp phát công văn đi.-Quản lý, cấp phát văn phòng phẩm.-Quản lý máy phơtơ, máy tính, đánh máy, phôtô công văn, tài liệu.-Lập, ghi sổ, quản lý sổ phép; ký nháy vào giấy xin nghỉ phép và giấy đề nghị

thanh toán phép của người lao động.-Làm vệ sinh: Phòng Phó tổng giám đốc kỹ thuật- sản xuất, phòng khách và

chuẩn bị nước uống.-Quản lý thư viện trực thuộc Cơng ty.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao trực tiếp.21CHƯƠNG 3: NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI

CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ BẮC

3.1. Quan điểm, chủ trương, chính sách quản trị nhân lực tại cơng ty

CPCKXD 2 Hà Bắc

Quan điểm :

Công ty là một cộng đồng chứ không phải một cỗ máy

Môi trường kinh doanh là một “hệ sinh thái” chứ không phải là một chiến trận

Quản lý là phục vụ chứ khơng phải là kiểm sốt.

Xem nhân viên là đồng nghiệp chứ không phải là “con cái”

Động cơ làm việc bắt nguồn từ tầm nhìn chứ không phải sự sợ hãi

Thay đổi là để phát triển chứ không phải đem đến những điều “đau khổ”

Công nghệ giúp tùng cường sức mạnh của con người chứ không chỉ là sự tự

động hóa

Làm việc là để có niềm vui chứ không phải đem đến sự cực nhọc.

Chủ trương :

+ Chiến lược kinh doanh: thu gọn quy mô, phát triển theo chiều sâu.

+ Tuyển NV bổ sung các vị trí

Chính sách :

+ Chính sách tuyển dụng

“Tâm – Tầm – Tài” là ba giá trị cốt lõi để Nguyễn Liêu tuyển mộ, ni dưỡng

nhân tài. Có thể tự hào là nơi hội tụ các chuyên gia giỏi trong ngành.22Đối diện với áp lực cạnh tranh ngày càng cao của nền kinh tế thị trường thời kỳ

hội nhập, Công ty tự tin đang và sẽ tiếp tục phát triển dựa trên nền tảng nguồn

nhân lực chất lượng cao, có tâm huyết với nghề.

+ Chính sách đào tạo

Với phương châm đồng hành trong con đường sự nghiệp của CBNV, công ty cổ

phần cơ khí xây dựng 2 Hà Bắc ln chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng chất

– nâng tầm cho CBNV hiện hữu, giúp CBNV gia tăng niềm tin đối với bản thân

cũng như Hà Bắc, từ đó tự nguyện gắn bó lâu dài với cơng ty.

Đồng thời, nối tiếp cơng tác tìm kiếm, phát hiện đội ngũ nhân sự tiềm năng, Hà

Bắc đã triển khai nhiều chương trình đào tạo nhằm hoàn thiện các kiến thức, kỹ

năng cần và đủ để nhân sự tiềm năng kế thừa các vị trí quản lý trong tương lai.

Hoạt động này vừa giúp Hà Bắc chủ động về nguồn nhân lực vừa tạo cơ hội

thăng tiến cho CBNV. như:

Chương trình đào tạo hội nhập:

Chương trình đào tạo hội nhập hằm giúp cho nhân viên mới hội nhập với

Nguyễn Liêu thông qua việc giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành, văn hóa

doanh nghiệp, các quy trình tác nghiệp, các chính sách và quyền lợi mà Công ty

dành cho cán bộ nhân viên (CBNV)… Thơng qua chương trình đào tạo hội

nhập, CBNV còn được Ban lãnh đạo chia sẻ về quan điểm quản trị điều hành,

định hướng và chiến lược phát triển của Cơng ty trong những năm tiếp theo.

Các chương trình đào tạo bên ngồi:

Chương trình đào tạo kỹ năng làm việc: Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng sử

dụng hệ thống công nghệ thông tin; Nhận thức và thực hành công tác 5S…

Các chương trình đào tạo liên kết: Hà Bắc liên kết với các trung tâm đào tạo uy

tín thực hiện một số chương trình đào tạo cho cấp quản lý của cơng ty. Thường

xun đưa ra các chương trình phù hợp cho các cấp quản lý, lãnh đạo.

Các chương trình đào tạo nâng cao trình độ cho CBNV: Hà Bắc xem xét và hỗ

trợ cho một số nhân viên được tiếp tục theo học để nâng cao trình độ theo

nguyện vọng của CBVN.

+ Chính sách đãi ngộ

Tại Hà Bắc, CBNV sẽ được hưởng mức thu nhập tương xứng với năng lực làm

việc, sự nỗ lực và thành tích đóng góp. Hà Bắc hướng đến việc xây dựng một

chế độ lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh đảm bảo giữ được người tài và thu

hút được nhân sự. Việc điều chỉnh lương được công ty xem xét định kỳ hàng

năm và theo từng trường hợp cụ thể căn cứ theo năng lực làm việc, thành tích

đóng góp của CBNV và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Việc khen thưởng thâm niên 5 năm, 10 năm, 15 năm, … cũng là hoạt động

truyền thống diễn ra hàng năm, mang đậm nét văn hóa Hà Bắc – văn hóa trung

23thành với tổ chức. Quan điểm trong chiến lược nhân sự của công ty là : tuyển

dụng và bổ nhiệm đúng năng lực, đúng vị trí; trả cơng xứng đáng với năng lực

làm việc và thành tích đóng góp.

Về phúc lợi, công ty tổ chức cho CBNV đi nghỉ mát hàng năm, khám sức khoẻ

định kỳ, các chế độ bảo hiểm cho CBNV, các chế độ thăm viếng, hiếu hỉ, các sự

kiện khác diễn ra trong đời sống của CBNV như: kết hơn, thai sản, sinh nhật,

ốm đau,… Các chính sách đãi ngộ được Hà Bắc chú trọng duy trì và không

ngừng cải tiến nhằm luôn mang đến cho CBNV mơi trường làm việc thoải mái,

đồn kết.

3.2. Tổ chức, triển khai các hoạt động quản trị nhân lực

Về tuyển dụng, cơng ty thường tuyển các vị trí sau:

Nhân viên kế toán kho

Nhân viên vận hành máy Laser, máy CNC, máy Hifler

Nhân viên thiết kế

Nhân viên thi công quảng cáo

Nhân viên HC - NS

Mức độ tuyển dụng: Nhân viên vận hành máy Laser, máy CNC, máy Hifler

tuyển nhiều khoảng từ tháng 6, đào tạo để sản xuất. Còn các phòng khác thường

ổn định hơn.

Tiền lương và các đãi ngộ công ty làm theo quy định của luật lao động, ngồi ra

có thêm các hình thức khen thưởng cho nhân viên xuất sắc trong tháng và có

thành tích nổi bật trong năm, nhằm khuyến khích động viên năng suất làm việc

của nhân viên và tăng khả năng gắn bó của nhân viên với công ty khi tổ chức

hoạt động teambuilding vào các dịp lễ tết cuối năm.24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức phòng TC - HC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×