Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3: KẾT THÚC KIỂM TOÁN

Chương 3: KẾT THÚC KIỂM TOÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

107

hoàn thành phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế tốn hiện hành và các quy định pháp lý

có liên quan.

3.2. Các nhận xét và kiến nghị chi tiết

3.2.1. Nhận xét

Đại diện chủ đầu đầu tư là Ban Quản Lý Điều Hành Dự Án Chuyên Ngành

GTVT Bến Tre cần hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán và lập Báo cáo quyết tốn vốn đầu tư

XDCB hồn thành theo mẫu quy định tại Thơng tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011

của Bộ Tài chính.

Trong q trình kiểm tốn đơn vị kiểm tốn chưa có điều kiện kiểm tra các chứng

từ sổ sách kế toán theo dõi chi tiết dự án cũng như những hóa đơn của các khoản chi

phí do ban Quản lý dự án tự thực hiện do đó các khoản chi phí này đơn vị kiểm toán

căn cứ trên số liệu đề nghị quyết tốn trên cơ sở khơng vượt dự tốn được duyệt và

định mức chi phí tư vấn đầu tư theo qui định hiện hành.

Đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán đơn vị kiểm toán vẫn chưa nhận

được xác nhận các khoản công nợ của dự án từ các nhà thầu. Do đó tình hình cơng nợ

với các nhà thầu đơn vị kiểm toán căn cứ theo giá trị kiểm toán và các chứng từ thanh

toán do ban Quản lý dự án cung cấp.

3.2.2. Kiến nghị

− Về Báo cáo quyết tốn cơng trình hồn thành:Ban Quản Lý Điều Hành Dự Án Chuyên Ngành GTVT Bến Tre và các đơn vị

tham gia thực hiện cơng trình có trách nhiệm tập hợp đầy đủ hồ sơ quyết toán và hồ sơ

quản lý chất lượng cơng trình trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Khi trình phê duyệt quyết tốn, Ban Quản Lý Điều Hành Dự Án Chuyên Ngành

GTVT Bến Tre cần tập hợp đầy đủ các văn bản pháp lý đóng thành tập kèm theo Báo

cáo quyết tốn cơng trình hồn thành.

− Về giá trị quyết tốn các chi phí:Trên cơ sở giá trị quyết tốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các đơn vị tham

gia thực hiện cơng trình phải cung cấp đầy đủ hoá đơn thuế GTGT theo luật định làm

cơ sở cho Ban Quản Lý Điều Hành Dự Án Chun Ngành GTVT Bến Tre thanh quyết

tốn cơng trình.108KẾT LUẬN

--------Kiểm tốn Báo cáo quyết tốn vốn đầu tư cơng trình XDCB hồn thành là cơng

việc phức tạp, khó khăn và tốn nhiều thời gian. Cơng việc này đòi hỏi kiểm tốn viên

phải có trình độ chun mơn cao đồng thời phải rất am hiểu về XDCB.

Việc lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư cơng

trình XDCB một cách hợp lý và khoa học sẽ góp phần làm tăng hiệu quả của cuộc

kiểm tốn, giảm bớt rủi ro kiểm tốn, từ đó tạo sự phát triển vững mạnh cho Cơng ty

Kiểm tốn trong mơi trường cạnh tranh như hiện nay.

Kiểm toán Báo cáo quyết tốn vốn đầu tư cơng trình XDCB hồn thành tuy phức

tạp và tốn nhiều thời gian nhưng lại có vai trò quan trọng trong việc thực hiện quyết

tốn vốn đầu tư. Qua q trình thực tập tại Cơng ty TNHH Kiểm tốn – Tư vấn tài

chính DNP đã giúp em hiểu được một phần của quy trình kiểm tốn Báo cáo quyết

tốn vốn đầu tư cơng trình XDCB hồn thành. Mặc dù đã có sự nỗ lực của bản thân,

nhưng do kiến thức, kinh nghiệm và trình độ chun mơn còn hạn chế nên đề tài của

em khơng thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em kính mong nhận được sự chỉ dẫn,

đóng góp của thầy cơ để đề tài của em được hồn thiện hơn, giúp em có them hiểu biết

sâu về kiểm tốn nói chung và kiểm tốn XDCB nói riêng.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô trong khoa Vận tải – kinh tế,

đặc biệt gửi lời cảm ơn đến thầy giáo TS.Phạm Phú Cường và Ban Giám đốc Công ty

TNHH Kiểm tốn – Tư vấn tài chính DNP cùng các anh chị trong phòng Kiểm tốn

XDCB đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong quá trình thực hiện đề tài.

Em xin chân thành cảm ơn!

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10, tháng 06, năm 2015

Sinh viên thực hiệnTÀI LIỆU THAM KHẢO

--------1. Giáo trình “Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng”, nhà xuất

bản GTVT Hà Nội - 2008, tác giả TS. Bùi Ngọc Tồn;

2. Giáo trình “Kinh tế xây dựng cơng trình giao thơng”, nhà xt bản GTVT Hà Nội –

2006, chủ biên GS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh;

3. Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011 của Quốc hội nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

4. Căn cứ Luật kiểm toán Nhà nước số 37/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

5. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 về Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn

thành;

6. Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về việc quy định

chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật kiểm toán độc lập;

7. Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI nước

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

8. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư

xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;

9. Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một

số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về

quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;

10. Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa XI nước

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của

Quốc hội khố XII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung

một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

11. Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi

hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;

12. Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc quản lý chất

lượng cơng trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP13. Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu

tư xây dựng cơng trình;

14. Thơng tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và

quản lý chi phí xây dựng xây dựng cơng trình;

15. Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc cơng bố Định

mức dự tốn xây dựng cơng trình – Phần xây dựng;

16. Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định

mức dự tốn xây dựng cơng trình – Phần lắp đặt;

17. Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc cơng bố

Định mức dự tốn xây dựng cơng trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung);

18. Quyết định số 1773/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc cơng bố

Định mức dự tốn xây dựng cơng trình – Phần lắp đặt. (sửa đổi và bổ sung);

19. Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc cơng bố Định

mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

20. Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối

thiểu vùng;

21. Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành

Nghị đnh 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

luật thuế GTGT;

22. Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn

quyết tốn dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

23. Các quy định hiện hành và các tài liệu tham khảo có liên quan.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3: KẾT THÚC KIỂM TOÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x