Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số giải pháp nhằm nâng cao quản lý, xử lý chất thải nguy hại ở Việt Nam hiện nay

Một số giải pháp nhằm nâng cao quản lý, xử lý chất thải nguy hại ở Việt Nam hiện nay

Tải bản đầy đủ - 0trang

luôn là một trong những vấn đề môi trường trầm trọng nhất mà con người dù ở bất cứ

đâu cũng phải tìm cách để đối phó.

Thứ nhất, tiếp tục hồn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý,

xử lý chất thải nguy hại

Quy định cụ thể như thế nào là đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các phương tiện,

thiết bị thu gom, về vận chuyển chất thải nguy hại; quy định cụ thể trách nhiệm của

chủ xử lý chất thải nguy hại chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với hoạt động của phương

tiện vận chuyển khơng chính chủ trong q trình vận chuyển chất thải nguy hại.

Tiếp tục hồn thiện Bộ luật hình sự theo hướng:

Về chủ thể của tội phạm, nên bổ sung theo hướng quy định trách nhiệm hình sự

đối của pháp nhân đối với các tội gây ô nhiễm môi trường vi phạm quy định về quản

lý chất thải nguy hại. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân sẽ tránh

được việc bỏ lọt tội phạm, tạo động lực nâng cao ý thức của pháp nhân trong việc quản

lý, kiểm sốt chất thải nguy hại ra mơi trường.

Về hình phạt, cần sửa đổi quy định về khung hình phạt và mức hình phạt theo

hướng tăng nặng thêm mức hình phạt tiền khi áp dụng là hình phạt chính để đồng bộ

và hợp lý với mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Mặt khác,

cần quy định lại mức hình phạt tù có thời hạn theo hướng tăng nặng hơn nhưng vẫn

đảm bảo sự hợp lý của khung hình phạt – vì chính nó có thể gây ảnh hưởng nghiêm

trọng, rất nghiệm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đối với con người và môi trường.

Thứ hai, nâng cao chất lượng quản lý chất thải nguy hại

Học hỏi và vận dụng phương pháp quản lý chất thải nguy hại của các nước trên

thế giới phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam.

Nâng cao năng lực của đổi ngũ cán bộ trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý

nghiêm những hành vi vi phạm quy định về xử lý chất thải nguy hại nhằm phát hiện

nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo nguyên tắc chủ thế gây thiệt hại cho môi trường phải

chịu trách nhiệm pháp lý đặt ra theo quy định của pháp luật. Đồng thời, ngoài việc chủ

thể bị áp dụng trách nhiệm pháp lý khi có hành gây thiệt hại cho mơi trường, nên tăng

cường hình phạt bổ sung phải cải tạo, khơi phục lại mơi trường do hành vi mình gây

nên.18Cần đẩy mạnh công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại

theo quy định của pháp luật để bảo vệ mơi trường. Bên cạnh đó, cơ sở xử lý tích cực

áp dụng khoa học cơng nghệ và kỹ thuật trong việc xử lý chất thải nguy hại.

Thứ ba, Nhà nước nên tạo điều kiện và có những chính sách khun khích đối

với cơ sở sử dụng công nghệ sạch, tiên tiến bảo vệ môi trường như: giảm thuế, miễn

thuế, khen thưởng, vinh danh các cơ sở và quảng bá công khai trên cổng thông tin đại

chúng. Có như vậy, một phần sẽ tạo động lực cho các cơ sở có ý thức trong việc bảo vệ

mơi trường nói chung và thải chất thải nguy hại ra ngồi mơi trường nói riêng.

Thứ tư, tăng cường cơng tác tuyên truyển, giáo dục ý thức của cộng đồng trong

việc thực hiện pháp luật quản lý chất thải nguy hại.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nôi dung của pháp luật quản lý chất thải nguy

hại nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của loại chất thải này

đối với môi trường và đời sống cộng động, đặc biệt đối với người dân sống xung

quanh vùng quy hoạch các cơng trình xử lý chất thải. Cần sử dụng triệt để thông tin đại

chúng như: báo chí, truyền hình, băng rơn, khẩu hiệu,..để đưa các thơng tin về chất

thải nguy hại vào đời sống quần chúng.19C. KẾT LUẬN

Môi trường là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng và cần thiết với mỗi

con người, mỗi quốc gia. Nó là nền tảng của sự tồn tại và phát triển bền vững của xã

hội, bất cứ hoạt động gì của con người cũng diễn ra trong mơi trường và vì thế nó có

những tác động nhất định tới môi trường. Hiện nay, sự bùng nổ dân số trên tồn cầu và

tốc độ cơng nghiệp hóa cao đã gây ra những tổn thất to lớn cho môi trường. Những tổn

thất này đang là mối đe dọa của toàn nhân loại. Chính vì vậy, một trong những vấn đề

mang tính tồn cầu là những biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất cho mơi trường của trái

đất nói chung và cơng tác quản lý chất thải nói riêng. Trong số các chất thải ảnh hưởng

đến môi trường của Việt Nam chất thải nguy hại – một loại chất thải phát sinh ngày

càng nhiều bởi q trình sản xuất cơng nghiệp, cơng tác quản lý, xử lý hiện nay đang

còn nhiều bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường, việc quản lý và xử lý

chất thải không an tồn, đặc biệt là chất thải rắn cơng nghiệp nguy hại, để lại những

hậu quả xấu, khó có thể dự liệu trước đối với môi trường, gây ảnh hưởng tiêu cực đến

sức khỏe của cộng động. Chất thải nguy hại đang là một bài tốn khó đối với sự phát

triển kinh tế của đất nước, vấn đề môi trường và con người.

Nhiều chính sách, chiến lược về giảm thiểu, xử lý chất thải nguy hại được ban

hành và đi vào cuộc sống. Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về chất thải nguy hại

cũng đang từng bước hoàn thiện, nhiều mơ hình quản lý tại một số địa phương đã cho

thấy những kết quả tốt. Vai trò của các tổ chức tư nhân cùng tham gia công tác thu

gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đã ngày càng được khẳng định. Công tác

thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý, vấn đề đầu tư tài chính, hợp tác quốc tế

và xã hội hóa cơng tác quản lý chất thải nguy hại cũng được tăng cường và đã có

những thành cơng nhất định.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn rất nhiều bất cập và khó khăn bắt nguồn ngay từ sự

thiếu rõ ràng trong các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật, sự chồng chéo

trong hệ thống tổ chức quản lý, thiếu đầu tư đồng bộ, dẫn đến công tác triển khai thực

hiện chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Chính vì vậy, để cơng tác hạn chế, giảm thiểu

chất thải nguy hại thải trực tiếp vào môi trường, bảo vệ môi trường sống đạt được hiệu

quả như mong đợi, phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khắc phục các yếu

kém tồn tại vừa nêu.20D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giáo trình Luật Đất đai Đại học Luật Hà Nội

Luật Bảo vệ môi trường 2014

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý

chất thải và phế liệu

Thông tư 36/2015/TT-BTTNMT Về quản lý chất thải nguy hại.21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số giải pháp nhằm nâng cao quản lý, xử lý chất thải nguy hại ở Việt Nam hiện nay

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×