Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 Những chú trọng trong tương lai

7 Những chú trọng trong tương lai

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: TS. Dương Minh QuangThực hiện: Nhóm 11 – NVSP K34-Tiếp cận nghiêm ngặt hơn sự cần thiết của nguồn cung;-Những thay đổi trong mơ hình tài trợ để cải thiện sự cân bằng giữa chất lượng, sự

cần thiết và tiếp cận, đồng thời đảm bảo khả năng dự báo và duy trì nguồn tài chính;-Một mạng lưới tổng thể hiệu quả hơn trong việc cung cấp giáo dục đại học và nghiên

cứu;-Một cách tiếp cận kết nối hơn các ngành với nhau.

Phần 2: BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM2.1 Về hoạt động quản lý:

Cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất

lượng và giám sát các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.Cần phân định rõ các loại hình giáo dục dựa theo mục đích và thiết lập chung một

phương pháp quản lý cho từng loại hình, tránh một loại hình mà có nhiều phương

thức quản lý khác nhau.Phân cấp quản lý chưa hiệu quả, rõ ràng, thiếu tính ràng buộc về trách nhiệm.Để phát triển giáo dục Việt Nam cần xây dựng hệ thống quản lý giáo dục đạt tiêu

chuẩn quốc tế. Hệ thống này có thể giao cho tổ chức nước ngoài quản lý.2.2 Về chương trình đào tạo và hình thức đánh giá:

Cần chuyển đổi cơ chế đào tạo theo khả năng sang cơ chế đào tạo theo nhu cầu xã hội

nhằm tăng khả năng cạnh tranh cho sinh viên sau tốt nghiệp cũng như hạn chế thất

nghiệp.Thực hiện tốt đào tạo theo học chế tín chỉ trong hệ thống giáo dục đại học để tạo

thêm cơ hội lựa chọn cho người học cũng như đa dạng hóa hoạt động đào tạo của nhà

trường.Cần cập nhật nội dung đào tạo theo sự biến đổi mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và thị

trường.Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, khắc phục lối truyền thụ một chiều. Phát

huy phương pháp học tích cực, sáng tạo. Tăng tính tự giác học cũng như nghiên cứu

cho sinh viên; gắn lý thuyết với thực hành.Ở Việt Nam thực hiện cải cách thường xuyên, đặc biệt trong giáo dục phổ thông

nhưng không hiệu quả do không đồng bộ, thống nhất.Ở NZ áp dụng QH chiến lược bằng cách đầu tư phát triển theo mục tiêu ở từng cấp

độ.2.3 Về cơ sở vật chất:

Cần cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với phương pháp dạy và học đổi

mới nhằm hỗ trợ tối đa việc học cho sinh viên.2.4 Về mạng lưới giáo dục:

Cần hạn chế các trường không đạt chuẩn về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang

thiết bị cũng như đầu vào của sinh viên bằng cách sáp nhập hay chuyển đổi loại hình

hay bậc học để nâng cao hiệu suất đào tạo.Đẩy mạnh công tác phát triển đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.2.5 Về cơ chế tài chính

Điều chỉnh phân bổ kinh phí cho các cơ sở giáo dục công khai, minh bạch và hợp lý.

Sử dụng cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước như một công cụ để điều tiết hiệu quả cơ

cấu ngành đào tạo trong giáo dục đại học.Cần học tập New Zealand trong việc thu hút nguồn đầu tư nước ngoải cho giáo dục

đại học.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. OECD THEMATIC REVIEW OF TERTIARY EDUCATION (January 2006), The New

Zeland Ministry of Education chương II Overall Description of the tertiary educatuon

system

2. Tổng quan hệ thống giáo dục của New Zeland (4/2004), International Policy and

Development Unit, Ministry of Education, New ZelandGVHD: TS. Dương Minh QuangThực hiện: Nhóm 11 – NVSP K343. Education system New Zeland ( EP-Nuffic | 1st edition June 2011) version 3,

January 2015

4. New Zealand Tertiary Education: Recent Trends and Developments prepared for

Bologna Ministerial Policy Forum Vienna 20105. Thế mạnh của nền giáo dục New Zeland (3/2013), http://www.get.edu.vn/chi-tiet/themanh-cua-nen-giao-duc-new-zealand-561.html6. https://vi.wikipedia.org/wiki/New_Zealand

7. http://www.nzqa.govt.nz/studying-in-new-zealand/tertiary-education)

8. https://www.academia.edu/10332946/%C4%90%E1%BB%95i_m%E1%BB%9Bi_h

%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_

%C4%91%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Vi%E1%BB%87t_Nam_

%C4%91%C3%A1p_%E1%BB%A9ng_c%C3%A1c_y%C3%AAu_c%E1%BA

%A7u_c%E1%BB%A7a_thay_%C4%91%E1%BB%95i_x%C3%A3_h%E1%BB

%99iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 Những chú trọng trong tương lai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×