Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước

2 Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN CẤP NƯỚC

GVHD: Ths.TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN

- Lt: chiều dài thực của đoạn ống tính tốn.-3.3.2. Tính tốn mạng lưới trong giờ dùng nước lớn nhất khi khơng có cháy

-Theo bảng tổng hợp lưu lượng thì giờ dùng nước lớn nhất là vào 8-9h trong

ngày.-Lưu lượng nước tiêu thụ trong giờ dùng nước lớn nhất:

Qmax = 703.96 (m3/h) = 195.58(l/s)-Xác định lưu lượng đơn vị :

qđv =QCmax

− ∑ Qttr

ÂP∑Ltt-(l/s.m)QCmax

ÂPTrong đó:

– Lưu lượng của tồn bộ hệ thống cấp nước trong giờ dùng

nước lớn nhất khi khơng có cháy.-∑Ltt-- Tổng chiều dài tính tốn của các đoạn ống∑Qttr-qđv =- Tổng lưu lượng tập trung tại giờ dùng nước lớn nhất

195.58 -14.82

= 0.0456(l / s.m)

3962-Xác định lưu lượng dọc đường:-qdđ= qđv.l (l/s)Chiều dài, lưu lượng đơn vị và lưu lượng dọc đường của mạng lưới cấp

nước trong giờ dùng nước lớn nhất khi khơng có cháy:--SĐ

onn-SVTH: NGUYỄN THÀNH LNL-t20m-Ltt--qqLỚP 14DTĐỒ ÁN CẤP NƯỚC

-1

-2

-3

-4

-5-6-7-8--9GVHD: Ths.TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN

g

1

2

2

3

3

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

2

1

3

1

3

1

4

1

1

1

0

1

0

--0-1

5-6

1

7-0.52

1

4-0.5-------SVTH: NGUYỄN THÀNH LUÂN2

1

60.5--0-308

.5-107-1086

5

5-1-6552

0

1-1-2011

7

8-0.53

9

7-0.52

5

3-1--0-------89-198

.5--253--1-4-4-2-9-4-9-1

21LỚP 14DTĐỒ ÁN CẤP NƯỚC-10-11-12

-13

-14

-15

-16-17

-18-GVHD: Ths.TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN

1

6

1

6

1

7

1

7

1

4

3

4

4

5

5

6

6

1

5

1

3

1

5

1

5

7

8

----------SVTH: NGUYỄN THÀNH LUÂN1

9

4-2

2

5-2

9

1-2

4

3-1

4

7-1

7

2-110.50.50.50.54

9

0-0.53

8

1-0.5-0.54

1

9

22-194---225-145

.5-121

.5--73.

5--86-8-1--06---245-190

.5--209

.5--5-3-3-1-8-9

LỚP 14DTĐỒ ÁN CẤP NƯỚC

-19

-20

-21

-TỔNGGVHD: Ths.TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN

7

1

4

8

1

0

9

9

8---1

7

90.5-2

3

50.5-6

8

90.5----89.

5--117

.5--344

.5--396

2--4-5-1

-Lưu lượng nước tại các điểm tập trung:SVTH: NGUYỄN THÀNH LUÂN23LỚP 14DTĐỒ ÁN CẤP NƯỚC

-GVHD: Ths.TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN-- -L

Ư

U

L

ƯN

G-- - -M

G--T

H- - -T

H

CS- - - - -T

HP

T--B

V- - -C-C

V

C

X- - -- - ---Giờ max K= 1.573(

m

3- - -N

g

à

yNg

ày

ma

x

K=

1.4-/

n

g

d

)

1

2

1

4

.

3

1

8

.

1

5

1

3

.

2

2

5

.

2

8

.

8

1

6

6

.

2- - -SVTH: NGUYỄN THÀNH LUÂN-(m3

/ng

d)-(m3/

h)-16.

8-1.57-20.

02-1.87-25.

41-2.38-18.

48-1.73-35.

28-1.65-12.

32-0.58-232

.68-43.5

7TỔNG

24-(l/s)-0.4

4-0.5

2-0.6

6-0.4

8-0.4

6-0.1

6-12.

1-14.

82

LỚP 14DTĐỒ ÁN CẤP NƯỚCGVHD: Ths.TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN-qnút =1

× ∑ qdđ

2-Xác định lưu lượng nút:(l/s)-Lưu lượng tại các nút trong giờ dùng nước lớn nhất khi khơng có cháy:

Các

điểm

lấy

nút

tập

trung----1

-1--2; 2--3;

2--11-2--3; 3--4;

3--123

--4

--5

-6

-7

--9

-114--5; 5--6

5--6; 6--15

15--7; 8--7-9--8; 8--7;

8--14-10--9; 9--8-11-10; 10-9; 10--16-2--11; 11-12; 11-1010

-3--4; 4--5-8

-1--2-2

-Đoạn ống

liên quanSVTH: NGUYỄN THÀNH LUÂN---TQq---00--19.--21--16.--84.--73.--19.--21--21--21---42025-Qn--0

--9.---12---6.---4.---3.---9.---14---10---12--BV22LỚP 14DTĐỒ ÁN CẤP NƯỚC

--12

--12--13; 13-15; 13--14-13--14; 17-1 4; 14--813

-14

--15

-17

-13--15; 6-15; 15--7-10--16; 16-17-16--17; 17-1416

-3--12; 11-12; 12--13-TổngGVHD: Ths.TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN

- THPT

;

2

1

23

THCS

; TH-4

--21---19.0--21---210---19.1-----12--MG-9.

--11--C10

-CVC

X-21

-19--Xác định lưu lượng tính tốn:-Dựa vào định luật 2: Tổng đại số lưu lượng tại mỗi nút phải bằng 0, nếu quy

ước lưu lượng đến nút đó là dương và đi ra là âm.-Từ đó ta tạm thời phân bố lưu lượng dự kiến và đường kính ống như sau:SVTH: NGUYỄN THÀNH LUÂN26LỚP 14DTĐỒ ÁN CẤP NƯỚCGVHD: Ths.TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN--Kiểm tra lại định luật 2:

Tại nút 2:195.58 − 9.5 − 74.33 − 111.75 = 0Tạinút10:86.1 − 12.98 − 37.8 − 35.32 = 0-Tại nút 3:74.33 − 12.8 − 28.61 − 32.92 = 0Tạinút11:Tạinút12:Tạinút13:111.75 − 22.39 − 3.26 − 86.1 = 0-Tại nút 4:28.61 − 6.09 − 22.52 = 03.26 + 32.92 − 23.62 − 12.56 = 0-Tại nút 5:22.52 − 4.45 − 18.07 = 012.56 + 1.29 − 12.2 − 1.66 = 0SVTH: NGUYỄN THÀNH LUÂN27LỚP 14DTĐỒ ÁN CẤP NƯỚC

-Tại nút 6:GVHD: Ths.TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN18.07 − 3.64 − 14.43 = 0Tạinút14:7.64 + 3.3 − 9.64 − 1.29 = 0-Tại nút 7:4.93 + 4.19 − 9.12 = 0Tạinút15:1.66 + 14.43 − 11.89 − 4.19 = 0-Tại nút 8:27.26 − 14.67 − 4.93 − 7.64 = 0Tạinút16:Tạinút17:35.32 − 10.36 − 24.96 = 0-Tại nút 9:37.8 − 10.54 − 27.26 = 024.96 − 21.66 − 3.3 = 0

-Thỏa mãn định luật 2-Tính tốn và chọn đường kính ống cho giờ dùng nước lớn nhất khi khơng

có cháy:

-----TLĐVĐ--0---115-----27315SVTH: NGUYỄN THÀNH LN--2128S-1.0

3-1.0

27-0

.

0

6

8

0

.

9

4

LỚP 14DTĐỒ ÁN CẤP NƯỚC----3321----2141----1310----1110----1110----1830----1320----1220----1310SVTH: NGUYỄN THÀNH LUÂNGVHD: Ths.TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN

9

- 8

.

- 1.0

9

0

27

9

2

- 0

.

- 1.0

4

2

58

1

9

- 3

1

- 1.1

4

1

8

.

7

- 3

7

- 1.0

6

.

88

1

1

- 3

1

- 1.4

1

1

1

.

7

- 0

.

- 1.0

3

4

46

3

7

- 2

.

- 1.0

3

5

82

2

8

- 8

.

- 1.0

5

0

64

9

2

- 3

1

4

- 1.2

1

.

7

29LỚP 14DTĐỒ ÁN CẤP NƯỚC

----3220----4220----5120----6110----1110----1410----8410----1710----1320----SVTH: NGUYỄN THÀNH LUÂNGVHD: Ths.TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN

- 8

.

- 1.0

7

0

44

9

2

- 8

.

- 1.0

4

0

85

9

2

- 8

.

- 1.1

3

0

07

9

2

- 3

7

- 1.0

8

.

62

1

1

- 3

1

- 1.4

1

1

1

.

7

- 3

1

- 1.1

6

1

46

.

7

- 3

1

- 1.1

8

1

15

.

7

- 3

7

- 1.1

2

.

9

1

1

- 2

.

- 1.0

3

5

68

2

8

- 1.0

- 8

30LỚP 14DTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×