Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Cha mẹ học sinh có đóng góp ý kiến với nhà trừơng về các chủ trương, biện

pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục. Đề xuất với nhà trường những công tác

cần thiết của Hội và những biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo dục và

chăm sóc - HS.

Bình Hòa, ngày 27 tháng 1 năm 2018

Người viếtDương Thị Kim Lời* Nhận xét của Hội đồng chấm……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………MỤC LỤC

NỘI DUNG

I. Mở đầu

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài

3. Đối tượng nghiên cứu

4. Giới hạn của đề tài.

5. Phương pháp nghiên cứu

II. Nội dung

1. Cơ sở lý luận để thực hiện đề tài

2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu

a. Ưu điểm

b. Tồn tại

c. Nguyên nhân

3. Nội dung và hình thức của giải pháp.

a. Mục tiêu của giải pháp

b. Nội dung và hình thức của giải pháp

c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp

d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu

III. Kết luận, kiến nghị

1. Kết luận

2. Kiến nghị

Nhận xét của hội đồng chấm sáng kiến cấp trường – cấp huyện

Mục lục

Tài liệu tham khảoTÀI LIỆU THAM KHẢO

TT

1

2Tên tài liệu

Tác giả

Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học

( Kèm theo QĐ số 16/2006/ QĐ-BGD-ĐT ngày BGD & ĐT

5 tháng 5 năm 2006 )

Chương trình Tiếng Việt lớp 1 - Cơng nghệ BGD & ĐT

giáo dục theo Quyết định số 2007/QĐ-BGDĐT

ngày 12 tháng 6 năm 2015 về việc triển khai,TRANG

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

10

11

12

12

12

13

14

1534

5quản lý dạy học Tiếng Việt 1- CNGD.

Điều lệ Cha mẹ học sinh

Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 /

11 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào BGD & ĐT

tạo).

Công văn 5150 hướng dẫn chữ viết trong BGD & ĐT

trường tiểu học

Chuyên đề công tác chủ nhiệm

PGD tổ chứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×