Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các sổ kế toán được thực hành:

Các sổ kế toán được thực hành:

Tải bản đầy đủ - 0trang

bảng phân bổ tiền lương, bảng các khoản trích theo lương... sau đó vào các sổ chi tiết

như sổ cái tài khoản 334, 338, ...

2.2. Những công việc quan sát tại cơng ty

Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào

đầu ra.

- Hạch tốn doanh thu, giá vốn, cơng nợ.

- Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu),

nộp về PKT-TV

- Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận

liên quan.

- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn

- Kiểm soát nhập xuất tồn kho

- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong

kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty.

Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.

- Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao,

bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền

- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản

kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKTTV.

- Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định.

2.3 Kinh nghiệm

2.3.1. Về chun mơn

Người kế tốn ln chuẩn về con số. Sự cẩn thận trong ngôn từ trong công việc cũng

như giao tiếp. Hồn thành cơng việc, và có quan hệ tốt với mọi người trong công ty.

Qua việc thực tập tôi có thể học được cách quản lý cơng việc, các dự án và học được

cách làm việc trong môi trường chun nghiệp.Giúp tơi có thể trau dồi khả năng giao

tiếp vì tương tác với những người khác trong mơi trường làm việc khi đi thực tập sẽ là

17cơ hội cải thiện khả năng giao tiếp của bản thân mình.Học được những kỹ năng làm

việc cơ bản cần có mà trong trường chưa được dạy.2.3.2. Về phương pháp tổ chức công việc

- Em đã nắm được đối tượng tính lương và các khoản trích theo lương, tính tốn

được số liệu, nắm được nhiệm vụ và vai trò của kế tốn lương cũng như hệ thống

phương pháp hạch toán kế toán, biết cách kiểm tra đối chiếu trên số liệu giữa chứng từ

sổ sách.

- Chính sách thuế ngày càng thay đổi nhiều, ngày càng phổ biến, chế độ xử phạt.

Hành chính ngày càng cao nên người làm kế toán cần phải tập trung và cẩn thận hơn

trong việc hạch toán và ghi chép dữ liệu kế tốn.

-Việc đơn đốc nhân viên đơi lúc gặp phải khó khăn trong q trình ln chuyển

chứng từ.

2.3.3. Về q trình hoạt động của cơng ty

Vì là cơng ty cổ phần cùng sản xuất nên có rất nhiều số liệu,hàng quý phải

lập báo cáo tài chính. Điều này sẽ tốn nhiều thời gian làm việc trong công tác này.

-Phải mất nhiều thời gian để kiểm tra và hồn thành các báo cáo trong doanh nghiệp.18CHƯƠNG 3

KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN

GIẦY THÁI BÌNH

3.1 Đặt vấn đề

Vấn đề nguyên vật liệu là vấn đề mà doanh nghiệp hết sức quan tâm vì :

Nguyên vật liệu là yếu tố đầu vào cấu thành lên thực thể của sản phẩm, nó quyết định

đến chất lượng, mẫu mó ...ca sn phm. Hơn nữa là một doanh nghiệp sản

xuất thì giá trị vật liệu chiếm tỷ trọng tơng đối lớn và chủ yếu

trong giá trị sản phẩm.Hin nay khi nền kinh tế nước ta phát triển theo nền kinh

tế thị trường, có sự quản lý và điều tiết Vĩ mô của nhà nước và trong giai đoạn hiện nay

nền kinh tế nước ta đã có sự phát triển vượt bậc thì cũng mở ra cho các doanh nghiệp

nhiều thời cơ và thách thức mới, đòi hỏi các doanh nghiệp ngày càng phải nâng cao

hiệu quả sản xuất, quản lý và việc sử dụng các nguồn lực sao cho hợp lý. Việc quản lý

19tốt các yếu tố đầu vào, trong đó có nguyên vật liệu là một trong những khâu quan trọng

giúp cho doanh nghiệp có thể đứng vững và phát triển trong sự cạnh tranh khốc liệt của

các đối thủ cạnh tranh.

Trong sự phỏt triển khụng ngừng đú hệ thống kế toỏn nước ta đó cú những

thay đổi để cú thể phự hợp và kế toỏn nguyờn vật liệu là một bộ phận khụng thể thiếu

trong bộ mỏy kế toỏn núi chung.Do đó việc tổ chức kế tốn vật liệu,công cụ dụng cụ

một cách khoa học hợp lý có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả trong việc quản lý và kiểm

soát tài sản của doanh nghiệp. Kế toán nguyờn vật liệu nếu vận hành tốt đỳng với chế

độ sẽ giỳp nhà quản lý cú nguồn thụng tin đỏng tin cậy để ra cỏc quyết định : điều tiết

việc cung cấp nguyên vật liệu tránh tình trạng ứ đọng vốn hay thiếu hụt trong sản xuất,

điều tiết việc sử dụng sao cho hợp lý nhất , phát hiện việc sử dụng khơng hợp lý, lãng

phí, thất thốt ngun vật liệu ở những khâu nào ...giúp giảm bớt chi phí và hạ giá

thành sản phẩm. Với những lý do trên em đã chọn đề tài kế toán nguyên vật liệu tại

cơng ty cổ phần Giầy Thái Bình làm đề tài nghiên cứu. Đề tài được kết cấu như sau:

Phần 3.1: Đặt vấn đề

Phần 3.2: Khung lý thuyết

Phần 3.3: Kết quả và thảo luận

3.2 Phương pháp nghiên cứu

3.2.1 Khung lý thuyết

Phân loại nguyên vật liệu

Mỗi một doanh nghiệp do tính chất đặc thù trong sản xuất kinh doanh nên sử

dụng những loại NVL khác nhau. Mỗi loại NVL có cơng dụng, tính chất khác nhau. Để

quản lý một cách có hiệu quả và hạch toán chi tiết NVL phục vụ cho nhu cầu quản trị

doanh nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp phải tiến hành phân loại NVL theo những tiêu thức

phù hợp. Có nhiều cách thức phân loại NVL khác nhau. Trong thực tế của cơng tác

quản lý và hạch tốn ở các doanh nghiệp, đặc trưng dùng để phân loại NVL thơng dụng

nhất là vài trò và tác dụng của NVL trong quá trình sản xuất – kinh doanh. Theo đặc

trưng này, NVL ở các doanh nghiệp được phân ra thành các loại sau đây:

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các sổ kế toán được thực hành:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x