Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Để tính giá xuất kho kế toán của công ty áp dụng theo phương pháp nhập trước, xuất trước

Để tính giá xuất kho kế toán của công ty áp dụng theo phương pháp nhập trước, xuất trước

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sơ đồ 2.1: Kế toán chi tiết NVL-CCDC theo phương pháp thẻ song song

Giải thích sơ đồ:

- Trình tự hoạch toán ở kho: hàng ngày thủ kho căn cứ vào các chứng từ nhập

xuất ghi số lượng vật tư thực nhập thực xuất vào thẻ kho. Thẻ kho được thủ kho sắp

xếp trong hòm thẻ kho theo từng loại từng nhóm vật tư để tiện cho cơng tác kiểm tra

dối chiếu thủ kho phải thường xuyên đối chiếu số tồn ghỉtên thẻ kho với số tồn thực tế

của vật tư, hàng ngày hoặc định kì sau khi ghi thể kho xong thủ kho phải chuyển

chứng từ nhập xuất cho phòng kế toán kèm theo phiếu giao nhận chứng từ do thủ kho

lập.

- Ở phòng kế tốn mở sổ thẻ chi tiết nguyên vật liệu công cụ dụng cụ cho từng

loại từng thứ vật tư danh biển nguyên vật liệu cho đúng với thủ kho của từng kho để

theo dõi về mặt số lượng và mặt giá trị hàng ngày hoặc định kỳ khi nhận được chứng

từ nhập xuất kế toán phải kiểm tra chứng từ và tiến hành ghi hoá đơn giá tiền hoàn

chỉnh vào chứng từ. Phân loại chứng từ sau đó ghi vào sổ thẻ chi tiết, cuối tháng, kế

toán đối chiếu số liệu với thủ kho trên thẻ kho và sổ thẻ chi tiết nguyên vật liệu mặt

khác kế tốn còn phải tổng hợp số liệu với số liệu tổng hợp của vật liệu.

2.1.4. Kế toán tổng hợp NVL-CCDC tại công ty

2.1.4.1. Chứng từ sử dụng

Công ty sử dụng các chứng từ kế toán về NVL-CCDC bao gồm:

- Hóa đơn GTGT _Mẫu số 01GTGT-3LN

- Biên bản kiểm nghiệm _Mẫu số 03-VT

- Phiếu xuất kho _Mẫu 02-VT

- Phiếu kho _Mẫu số 01-VT

- Giấy báo có

- Giấy báo nợ

26- Phiếu thu_ MS 01-TT

- Phiếu chi _ MS 02-TT

- Hóa dơn bán hàng MS 02 GTKT-2LN.

- Hóa dơn cước vận chuyển – MS 03 – BH.

2.1.4.2. Tài khoản sử dụng

TK 151: Hàng mua đang đi đường.

Tài khoản : 152: _Nguyên vật liệu.

TK 153 "Công cụ dụng cụ" dùng để phản ánh tình hình hiện có và sự biến động

tăng, giảm của các loại CCDC theo giá thực tế

2.1.4.3. Sổ sách kế tốn

Các sổ sách sử dụng trong cơng ty

-Thẻ kho (MS12-DN)

-Bảng kê số 03 (MS S04b3-DN)

-Bảng tổng hợp nhập,xuất tồn kho vật tư (MS S11-DN)

-Sổ chi tiết nguyên vật liệu,cụng cụ dụng cụ (MS S10-DN)

- Phiếu nhập kho (MS02-VT)

- Nhật ký chung (MS S03a-DN)

-Phiếu xuất kho (MS02-VT)

-Hóa đơn giá trị gia tăng (MS01CTKT 2N)

-Sổ cái (MS S05-SN)

2.1.4.4. Quy trình kế toán

Thẻ kho

Sổ thẻ kế toán chi

tiết TK 152,153..

Nhật ký chung

Bảng tổng hợp

chi tiết

Bả ng cân đố i phá t sinh27

Bá o cá o tà i chí nhSơ đồ 2.2: Sơ đồ quy trình kế tốn

Giải thích

Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc (phiếu nhập kho, phiếu xuất kho,

HĐGTGT) hợp pháp, hợp lệ kế toán định khoản rồi cập nhật vào Nhật ký chung. Căn

cứ vào các nghiệp vụ phát sinh đã cập nhật vào Nhật ký chung, kế toán cập nhật vào sổ

cái và các tài khoản liên quan. Những chứng từ liên quan đến đối tượng cần hạch tốn

chi tiết thì đồng thời được cập nhật vào sổ chi tiết liên quan. Cuối tháng căn cứ vào sổ

kế toán chi tiết (Các TK 152, 153) lập bảng tổng hợp chi tiết, cộng số liệu trên các sổ

cái các tài khoản và lập bảng cân đối phát sinh. Đối chiếu số liệu giữa bảng tổng hợp

chi tiết với bảng cân đối phát sinh. Cuối tháng sau khi đối chiếu kiểm tra căn cứ bảng

cân đối phát sinh, và bảng tổng hợp chi tiết để lập báo cáo tài chính.Biểu 2.1: Hóa đơn bán hàng 000048728Biểu 2.2: Phiếu nhập kho 05/09

29Biểu 2.3: Hóa đơn bán hàng 0002087

30Biểu 2.4: Phiếu nhập kho 06/09

31Biểu 2.5: Phiếu xuất kho 29/09

32Công ty TNHH Thương Mại Và Truyền

Thông Nhất NamMẫu số: 02-VT

(Ban hành theo thông tư TT200/2014BTCSố 1 hẻm 162/130/18, ngõ 162,Khương

Trung, Thanh Xuân, HNNgày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 29 tháng 9 năm 2016

Số: 29/09

Nợ: 621

Có: 152

Họ và tên người nhận hàng: Trần Mạnh Hà

Lý do xuất kho: Xuất nguyên liệu sản xuất giấy

Xuất tại kho: Công tyTTA

1Tên, nhãn

hiệu, quy

cách, phẩm

chất vật tư,

sản phẩm

hàng hoá

B

Giấy A4Mã ĐVT

sốSố lượng

Yêu

cầuCD

1

Ram

40Đơn

giáThành

tiềnThực

xuất

2

403

4

17.100 6.840.000406.840.000Thành tiền:.

Số chứng từ kèm theo:Người lập

biểu

(ký và ghi rõ

họ tên)Người nhận

hàng

(ký và ghi rõ họ

tên)Thủ kho

(ký và ghi rõ

họ tên)Biểu 2.6: Thẻ kho

33Kế tốn

trưởng

(ký và ghi rõ

họ tên)Thủ trưởng

đơn vị

(ký và đóng

dấu)Cơng ty TNHH Thương Mại Và Truyền Thông

Nhất Nam

Số 1 hẻm 162/130/18, ngõ 162,Khương Trung,

Thanh Xuân, HNMẫu số: 02-VT

(Ban hành theo thông tư TT200/2014BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)THẺ KHO

Tháng 9 năm 2016

TK 152 - Nguyên vật liêụ

Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: Tre dócChứng từ

NT2/09

7/09

10/09

10/09

12/09

17/09

23/09

23/09

23/09

24/09

28/09

28/09

29/09

31/09NhậpXuất1/09

2/09

1/09

1/09

3/09

4/09

2/09

2/09

5/09

3/09

4/09

4/09

6/09

5/09Thủ kho

(ký, ghi rõ họ tên)Số lượng

Diễn giải

Tồn đầu tháng

Xuất Trần Mạnh Hà

Xuất Trần Mạnh Hà

Lê Hoàn Nhập- Phoi tăm

Lê Hoàn Nhập - Phoi đũa

Xuất Trần Mạnh Hà

Xuất Trần Mạnh Hà

Lê Hoàn nhập - Phoi tăm

Lê Hoàn nhập - Phoi tăm

Xuất Trần Mạnh Hà

Phạm Thị Quyên nhập

Lê Hoàn nhập- Phoi tăm

Lê Hoàn nhập - Phoi đũa

Xuất Trần Mạnh Hà

Phạm Thị Quyên nhập

Tồn cuối tháng 08

Kế toán trưởng

(ký, ghi rõ họ tên)Biểu 2.7: Bảng kê nhập kho nguyên vật liệu

34NhậpXuấtTồnKý xác

nhận

của

KT259.759

90.000

90.000

65.050

67.340

90.000

57.099

40.274

135.200

90.000

305.871

35.210

145.010

6.840.000

215.579

727.128

Phụ trách đơn vị

(ký, ghi rõ họ tên)BẢNG KÊ CHỨNG TỪ NHẬP KHO THÁNG 9/2016

NgàyCTDiễn giải

Lê Hoàn Nhập05

487

Giáy

Lê Hoàn Nhập05

487

Mika

Lê Hoàn nhập

9

2087

– Giấy

Lê Hoàn nhập 28

4

Phoi tăm

Phạm Thị

31

5

Quyên nhập

Lê Hoàn nhậpPhoi tăm

Lê Hoàn nhập 29

1

Phoi đũa

Phạm Thị

30

2

Qun nhập

Cộng kho

Ngun liệu

Ơng Trình

6

1

nhập que hàn

Ơng Trình

nhập dây

14 2

cudoa

Ơng Biển nhập

29 3

lốp xe

Ơng Trình

30 4

nhập đá mài

Tổng cộng

kho phụ tùngLượngTổng số

16.450.000350580.000207.712.288151.001135.200180.220Ghi có các tài khoản liên quan

111

112

331

16.450.000

580.000

7.712.288

115.382.500305.871215.579

1.009.53435.210

145.01082215.579400

1.009.5344145.515.825

311.574.700 206.462.925 145.515.825

1.196.462

2.400.000663.553.450 311.574.700 206.462.925 145.515.825

2.491.0002.491.0001.269.5001.269.50010.909.09210.909.092392.000392.00018.421.59218.421.00035Trường Đại học công nghệ giao thông vận tảiKhoa Kế toán Kiểm toánBiểu 2.8: Bảng kê xuất kho nguyên vật liệu

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ XUẤT KHO THÁNG 9/2016Ghi Nợ các TK có liên quanSố

CTDiễn giải21Xuất tre, dóc Hà90.00060.382.42060.382.42072Xuất tre, dóc Hà90.00060.750.00060.750.000123Xuất tre, dóc Hà90.00060.698.00060.698.000174Xuất tre, dóc Hà57.09938.256.33038.256.330235Xuất tre, dóc Hà90.00058.500.00058.500.000296Xuất tre, dóc Hà406.840.000

542.165 363.007.0956.840.000

363.007.095NgàyLượngTổng số

642Cộng62162711Xuất dầu Oai3001.949.4641.949.46452Xuất dầu Biển26967.824967.824103Xuất dầu Oai287.27487.274114Xuất than Oai3.43410.138.480295Xuất xăng Hà22321.002321.002296Xuất xăng Oai60875.460875.460307Xuất dầu Oai150900.000900..000Cộng15.239.50410.138.48010.138.4805.101.024Từ Bảng tổng hợp các chứng từ gốc, kế toán sẽ tiến hành ghi vào sổ cái, đồng

thời đối chiếu với sổ chi tiết vật tư .36641Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Để tính giá xuất kho kế toán của công ty áp dụng theo phương pháp nhập trước, xuất trước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x