Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ý nghĩa phương pháp luận và liên hệ thực tiễn.

Ý nghĩa phương pháp luận và liên hệ thực tiễn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

thể của Việt Nam nên cách mạng nước ta giành những thắng lợi to lớn, có ý

nghĩa lịch sử, lập nên những kỳ tích vĩ đại.KẾT LUẬN

Bản thể luận là tri thức căn cốt của triết học, từ đó ứng dụng vào nhiều

lĩnh vực khao học khác nhau, bởi nó không chỉ quy định việc ta lựa chọn những

lý thuyết nào cho những nghiên cứu của mình mà còn quyết định tính đúng đắn

của những kết quả nghiên cứu và ứng dụng của nó trong mọi mặt của xã hội.

Nghiên cứu các thời đại lịch sử bản thể luận không những đem lại cho chúng ta

bức tranh cô đọng, xúc tích, chuẩn xác về tiến trình phát triển của bản thân triết

học, mà còn cho phép chúng ta nhận thấy các thang bậc kế tiếp nhau trong công

cuộc khám phá và hiện thực hóa bản chất của lồi ngời thơng qua những giá trị

tinh thần căn bản nhất. Mỗi thời đại đều có những ý kiến khác nhau về thực chất

của tồn tại người và có vơ số những tư tưởng đã xuất hiện. Chỉ có một số ít

những tư tưởng có thể bám rễ được vào mơi trường tinh thần của một xã hội, có

tính đúng đắn để làm cơ sở cho các thế hệ sau. Gạt bỏ những điểm hạn chế, kế

thừa những mặt tích cực, triết học Mác-Lênin đã đưa ra những quan điểm đúng

đắn về bản thể luận, tìm ra được câu trả lời cho những đường hướng, những

phương pháp nhằm phát triển xã hội. Nắm vững linh hồn sống của chủ nghĩa

Mác là phép biện chứng duy vật, V.I.Lênin đã giải quyết thành công mối quan hệ

giữa kế thừa và sáng tạo, giữa bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong lịch sử

mới, nhờ đó đã định ra chiến lược và sách lược đấu tranh cách mạng đúng đắn.

Cách mạng Việt Nam đã kiên định, vận dụng linh hoạt quan điểm của chủ nghĩa

Mác-Lênin vào điềukiện của ta. Trong bất kỳ điều kiện nào, kiên định và vận

dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin là cái đảm bảo chắc chắn nhất để giành cách

mạng thắng lợi; trái lại nếu dập khn, máy móc thì nhất định sẽ mắc sai lầm và

không thể tránh khỏi tổn thất hay sự sụp đổ như chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và

Đông Âu.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Bùi Đăng Duy - Nguyễn Tiến Dũng: Lịch sử triết học phương Tây hiện

đại, nxb tổng hợp Tp.HCM.

2. Bùi Thị Thanh Hương - Nguyễn Văn Đại: Khái lược lịch sử triết học,

nxb Chính trị - Hành chính, 2013.

3. Bùi Thị Thanh Hương - Nguyễn Đình Trình: Giáo trình lịch sử triết học

cổ điển Đức, nxb Khoa học xã hội, 2014.

4. Đảng cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nxb Sự thật, Hà nội, 1995.Tr5.

5. Khoa triết học, Học viện Báo chí và tun truyền: Giáo trình lịch sử

triết học Trung Quốc thời kỳ cổ - trung đại, nxb Chính trị - Hành chính,2009.

6. Khoa triết học, Học viện Báo chí và tun truyền: Giáo trình lịch sử

triết học Mác-Lênin, nxb Chính trị - Hành chính,2009.

7. Thích Quảng Tùng, Luân văn thạc sỹ triết học, trường đại học khoa học

xã hội và nhân văn, “Tư tưởng bản thể luận trong triết học phật giáo quan kinh

viên giác”

8. Trường Đại học kinh tế quốc dân: Những nội dung cơ bản của triết học

Mác-Lênin, nxb Đại học kinh tế quốc dân,2007.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ý nghĩa phương pháp luận và liên hệ thực tiễn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×