Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Số CBQL có học vị Thạc sỹ trở lên chưa có; điều này đã làm cản trở nhiều trong việc chỉ đạo công tác chuyên môn, đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo tinh thần đổi mới giáo dục THCS. Còn CBQL

Số CBQL có học vị Thạc sỹ trở lên chưa có; điều này đã làm cản trở nhiều trong việc chỉ đạo công tác chuyên môn, đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo tinh thần đổi mới giáo dục THCS. Còn CBQL

Tải bản đầy đủ - 0trang

72

Một số CBQL vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước,

các quy định của ngành vào điều kiện cụ thể của từng đơn vị còn thiếu linh hoạt;

trình độ ngoại ngữ, kỹ năng tin học còn nhiều hạn chế trong việc thu thập và xử

lý thông tin trong và ngoài nước về giáo dục và những yếu tố tác động khác;

việc cập nhật thông tin mới về tình hình chính trị - xã hội quốc tế và trong nước,

các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục, tiến bộ khoa học, … chưa kịp

thời, đầy đủ.

Kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ

cho công tác dạy và học của các trường THCS được trang bị chỉ đáp ứng được

nhu cầu tối thiểu, chất lượng và hiệu quả sử dụng khơng cao, do đó ảnh hưởng

khơng nhỏ đến chất lượng và hiệu quả công tác quản lý của đội ngũ CBQL.

- Về công tác phát triển đội ngũ CBQL các trường THCS:

Công tác quy hoạch: Mặc dù huyện Yên Lập đã xác định được mục tiêu

phát triển đội ngũ CBQL giáo dục đến năm 2020, có dự kiến nguồn lực để thực

hiện quy hoạch đội ngũ CBQL, tuy nhiên việc quy hoạch phát triển đội ngũ

CBQL chưa được quan tâm đúng mức, còn thiếu tính tồn diện, chưa có đủ các

thơng tin để làm căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết cho từng năm; chưa

đánh giá đúng vai trò của đội ngũ CBQL và đơi khi còn có biểu hiện lúng túng.

Phòng GD&ĐT chưa tham mưu được với Huyện ủy, UBND huyện xây

dựng và ban hành tiêu chuẩn CBQL các trường THCS để làm căn cứ đánh giá

hàng năm và là cơ sở để xem xét lựa chọn đội ngũ CBQL nguồn cho quy hoạch.

Công tác lựa chọn, bổ nhiệm, luân chuyển, bãi miễn: Còn một số trường

hợp bổ nhiệm chưa đạt tiêu chuẩn đề ra; chưa mạnh dạn bổ nhiệm CBQL trẻ có

năng lực, có triển vọng phát triển; việc bổ nhiệm CBQL cho trường THCS

Trung Sơn còn gặp nhiều khó khăn. Cơng tác luân chuyển CBQL đã được chú ý

nhưng việc thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế, còn tình trạng CBQL đã giữ chức

vụ Hiệu trưởng quá hai nhiệm kỳ liên tục ở một trường nhưng vẫn không luân

chuyển. Việc luân chuyển CBQL đi và đến các trường ở vùng sâu, vùng xa,

vùng đặc biệt khó khăn (xã Trung Sơn, Mỹ Lung) còn gặp trở ngại do nhiều người73

khơng muốn đến cơng tác tại vùng khó khăn.

Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng: Do điều kiện kinh phí còn hạn hẹp, ngân sách

giao cho hoạt động ở các trường q ít, khơng có ngân sách riêng cho công tác

đào tạo, bồi dưỡng ở các đơn vị. Nhiều CBQL tuổi cao ngại đi đào tạo, bồi

dưỡng, nhiều giáo viên trong diện quy hoạch không muốn đi vì sợ đi về có làm

CBQL hay khơng? CBQL, giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng sẽ ảnh hưởng đến

công tác ở trường do thiếu giáo viên.

Công tác kiểm tra, đánh giá: Nội dung kiểm tra chưa phong phú, chưa được

điều chỉnh kịp thời, thường xuyên cho phù hợp với thực tế; sau kiểm tra chủ yếu

nhắc nhở, điều chỉnh những tồn tại, chưa có các hình thức khiển trách, kỷ luật...

Cơng tác thực hiện chế độ chính sách: Phòng GD&ĐT chưa tham mưu với

Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và UBND huyện có cơ chế, chính sách đãi ngộ

đối với đội ngũ CBQL các trường THCS; chưa huy động được các nguồn lực vật

chất và tinh thần từ bên ngồi tham gia thực hiện chính sách đãi ngộ đối với đội

ngũ CBQL các trường THCS. Chưa có chính sách đủ mạnh để thu hút nhân tài

về quản lý giáo dục và quản lý nhà trường. Việc khen thưởng đối với CBQL đã

được quan tâm nhưng chủ yếu thực hiện vào những đợt xét duyệt thi đua cuối

năm, do đó tính động viên, khích lệ chưa được kịp thời.

- Nguyên nhân của các hạn chế: Chưa có được các biện pháp quản lý hoạt

động phát triển đội ngũ CBQL thực sự đúng lý luận và phù hợp với thực tiễn

giáo dục của huyện.

2.5.3. Những thuận lợi

Thế kỷ XXI là thế kỷ của nền kinh tế tri thức, khoa học kỹ thuật, công nghệ

thông tin. Sự phát triển giáo dục của những quốc gia đứng đầu trên thế giới và

khu vực đòi hỏi các nước đang phát triển và các nước có nền giáo dục chậm phát

triển phải tự vươn mình để phát triển. Ở nước ta, Đảng và Nhà nước đã và đang

chỉ đạo thực hiện chính sách "Giáo dục là quốc sách hàng đầu", được các cấp,

các ngành, các cơ sở giáo dục và toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng.74

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước ta

ngày càng ổn định và phát triển vững chắc. Chính sách mở rộng hội nhập quốc

tế trên tất cả các lĩnh vực là điều kiện thuận lợi cho giáo dục nước ta học tập,

phát triển, đội ngũ CBQL được tham gia hội thảo, giao lưu, học tập kinh nghiệm

quản lý giáo dục từ các nước bạn.

Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của huyện ổn định. Huyện ủy, Hội đồng

nhân dân, UBND huyện thực sự quan tâm, coi trọng cơng tác giáo dục của

huyện nhà. Trình độ dân trí, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, do

đó phụ huynh có điều kiện tốt hơn để chăm lo giáo dục con cái. Đây là điều kiện

thuận lợi giúp cho sự nghiệp giáo dục của huyện nhà phát triển.

Nhân dân huyện Yên Lập có truyền thống hiếu học, quan tâm, chăm lo tới

sự nghiệp giáo dục. Huyện Yên Lập đã đạt phổ cập GDMNTNT; PCGDTHĐĐT

mức độ 1 và PCGDTHCS, đang phấn đấu từng bước đạt chuẩn PCGDTHĐĐT

mức độ 2.

2.5.4. Những khó khăn

Yên Lập là một huyện miền núi nghèo (có16/17 xã, thị trấn thuộc diện

ĐBKK và ATK), xuất phát điểm KT - XH thấp, đời sống của nhân dân đã được

nâng lên nhiều song còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh Phú Thọ, tỷ lệ hộ

nghèo còn rất cao. Chính vì vậy việc huy động các nguồn lực từ ngân sách Nhà

nước đầu tư cho giáo dục, cơng tác xã hội hóa giáo dục còn gặp nhiều khó khăn.

Kinh tế của huyện tuy có nhiều phát triển, kinh phí đầu tư cho cơ sở vật

chất các nhà trường ngày một tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng toàn diện theo nhu

cầu của đổi mới giáo dục phổ thông.75

Tiểu kết chương 2

Qua khảo sát thực trạng đội ngũ CBQL các trường THCS huyện Yên Lập,

tỉnh Phú Thọ và thực trạng việc phát triển đội ngũ CBQL các trường THCS

huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, chúng tôi rút ra một số kết luận sau đây:

- Đội ngũ CBQL các trường THCS huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ có lập

trường tư tưởng vững vàng. Có trình độ chun mơn đạt từ chuẩn trở lên, hiểu

rõ vai trò, trách nhiệm của mình. Có uy tín trong tập thể giáo viên, học sinh và

được nhân dân địa phương tín nhiệm.

- Cơng tác phát triển đội ngũ CBQL các trường THCS nói riêng và các

trường trong huyện Yên Lập nói chung đã được quan tâm, đã có quy hoạch, bồi

dưỡng, quy trình bổ nhiệm CBQL được thực hiện theo đúng quy chế quy định.

Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế sau:

- Nhìn chung số CBQL mới được bổ nhiệm còn nhiều lúng túng trong quản

lý, chỉ đạo. Một số CBQL còn thiếu nhạy bén trong công việc, chưa dám nghĩ,

dám làm, dám chịu trách nhiệm, thiếu tính quyết đốn. Nên phần nào cũng ảnh

hưởng khơng ít đến hiệu quả cơng tác quản lý.

- Trình độ quản lý giáo dục chủ yếu chỉ được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý

giáo dục tại trường Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ QLGD của tỉnh, chưa mạnh

dạn đi học thạc sỹ QLGD. Đặc biệt khả năng sử dụng và khai thác, ứng dụng

CNTT để phục vụ cơng tác quản lý giáo dục còn yếu, chưa đáp ứng với yêu cầu

hội nhập và đổi mới.

- Công tác quy hoạch CBQL giáo dục còn mang nặng tính thụ động, tuần tự

khép kín, cục bộ; chưa gắn liền đào tạo với bồi dưỡng cán bộ, gắn chặt với bổ

nhiệm. Do đó, hiệu quả của quy hoạch chưa cao, chưa thiết thực.

Vì vậy, để có đội ngũ CBQL các trường THCS của huyện đảm bảo có chất

lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, cần phải có những biện pháp phát

triển đội ngũ CBQL các trường THCS phù hợp với thực tế và có tính khả thi cao.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Số CBQL có học vị Thạc sỹ trở lên chưa có; điều này đã làm cản trở nhiều trong việc chỉ đạo công tác chuyên môn, đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo tinh thần đổi mới giáo dục THCS. Còn CBQL

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×