Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Số CBQL có học vị Thạc sỹ trở lên chưa có; điều này đã làm cản trở nhiều trong việc chỉ đạo công tác chuyên môn, đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo tinh thần đổi mới giáo dục THCS. Còn CBQL

Số CBQL có học vị Thạc sỹ trở lên chưa có; điều này đã làm cản trở nhiều trong việc chỉ đạo công tác chuyên môn, đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo tinh thần đổi mới giáo dục THCS. Còn CBQL

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Số CBQL có học vị Thạc sỹ trở lên chưa có; điều này đã làm cản trở nhiều trong việc chỉ đạo công tác chuyên môn, đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo tinh thần đổi mới giáo dục THCS. Còn CBQL

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×