Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phát triển đội ngũ CBQL trường THCS phải lấy đích để hướng tới là Chuẩn của đội ngũ CBQL trường THCS, trong đó lấy căn cứ làm cơ sở là các quy định trong Luật Giáo dục, Điều lệ trường THCS và chuẩn Hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông

Phát triển đội ngũ CBQL trường THCS phải lấy đích để hướng tới là Chuẩn của đội ngũ CBQL trường THCS, trong đó lấy căn cứ làm cơ sở là các quy định trong Luật Giáo dục, Điều lệ trường THCS và chuẩn Hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phát triển đội ngũ CBQL trường THCS phải lấy đích để hướng tới là Chuẩn của đội ngũ CBQL trường THCS, trong đó lấy căn cứ làm cơ sở là các quy định trong Luật Giáo dục, Điều lệ trường THCS và chuẩn Hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×