Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thanh tra, kiểm tra và đánh giá là một trong các chức năng của nhà quản lý. Công tác phát triển đội ngũ phải luôn được kiểm tra, đánh giá từ khâu dự báo, quy hoạch, kế hoạch, tổ chức. Thực hiện tốt công tác này sẽ góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo số

Thanh tra, kiểm tra và đánh giá là một trong các chức năng của nhà quản lý. Công tác phát triển đội ngũ phải luôn được kiểm tra, đánh giá từ khâu dự báo, quy hoạch, kế hoạch, tổ chức. Thực hiện tốt công tác này sẽ góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo số

Tải bản đầy đủ - 0trang

30

(dựa vào Chuẩn Hiệu trưởng trường THCS); xây dựng các cơng cụ và phương

pháp để đánh giá; có các quyết định quản lý nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục

và xử lý các hạn chế, khuyết điểm; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng

hoặc kỷ luật sau khi thanh tra, kiểm tra và đánh giá gắn với việc lựa chọn người

để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm chức vụ CBQL của từng trường

THCS và nhân rộng các điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua nhằm

đổi mới và nâng cao chất lượng quản lý giáo dục.

1.5.5. Thực hiện các chế độ chính sách đối với CBQL trường THCS

Để đội ngũ CBQL các trường THCS thực sự yên tâm công tác và phấn đấu

phát triển toàn diện, đầy đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo

dục THCS, thì trong quản lý đội ngũ CBQL trường THCS cần quan tâm thực

hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng và các quy định của Nhà nước về chế

độ, chính sách đối với CBQL trường học để tạo được động lực tốt cho họ làm việc.

Cùng với chế độ, chính sách chung của Nhà nước, tùy vào điều kiện kinh tế

của từng địa phương, các Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT cần tích cực tham mưu

với các cấp chính quyền cụ thể hóa và vận dụng đối với địa phương, đồng thời

có những chính sách riêng hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên và CBQL trường THCS

như: Chế độ khen thưởng cho giáo viên giỏi; chế độ hỗ trợ cho giáo viên, CBQL

đi học tập nâng cao trình độ; …. Thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày

25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực

hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp

công lập, các trường THCS xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trên cơ cở đó tạo

điều kiện từng bước nâng dần mức thu nhập cho giáo viên và CBQL giáo dục,

tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng

quản lý giáo dục và chất lượng giáo dục THCS.

Trong quản lý thực hiện các chế độ chính sách đối với CBQL cần quan tâm

đến các hoạt động sau: Thứ nhất, thực hiện đúng, đủ và kịp thời chế độ tiền

lương và các khoản phụ cấp đối với đội ngũ CBQL trường THCS mà Nhà nước

và chính quyền địa phương đã ban hành. Thứ hai, xây dựng các chính sách ưu31

đãi như hỗ trợ các điều kiện sinh hoạt cá nhân và hợp lý hóa gia đình, … để thu

hút người tài, những giáo viên giỏi, sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi đến

giảng dạy tại địa phương nhằm tạo nguồn CBQL trường THCS trong tương lai.

Thứ ba, tạo cơ chế phối hợp giữa trách nhiệm cá nhân đối với công việc được

phân cơng để mọi giáo viên và CBQL có các cơ hội và điều kiện thử thách trong

quá trình phát triển cá nhân. Thứ tư, huy động được nguồn kinh phí hỗ trợ cho

đội ngũ CBQL trường THCS đi thăm quan, học tập về các đơn vị, cá nhân điển

hình tiên tiến trong và ngồi nước. Thứ năm, bố trí, sắp xếp thời gian hợp lý, tạo

điều kiện cho CBQL nghỉ ngơi, tham quan, giao lưu học tập trong và ngoài nước

vào các dịp hè. Thứ sáu, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà

trường, đặc biệt là tổ chức cơng đồn cơ sở của trường để thực hiện việc quan

tâm, chăm lo đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và hồn cảnh gia đình của tất

cả giáo viên và CBQL trường THCS.

1.6. Những yếu tố tác động đến phát triển đội ngũ CBQL trường THCS

1.6.1. Yếu tố luật pháp, chính sách và cơ chế quản lý giáo dục

Luật pháp, chính sách và cơ chế quản lý là những yếu tố vừa chung và vừa

riêng của ngành giáo dục. Trong đó, luật pháp và chính sách tạo ra cơ chế, và cơ

chế là phương thức vận động hợp quy luật một hệ thống đã bị sự điều chỉnh bởi

luật pháp và chính sách. Từ quan điểm này, cơ chế quản lý được hiểu là hệ thống

các yếu tố có vai trò xác lập, vận hành và điều chỉnh quan hệ của chủ thể quản lý

và đối tượng quản lý trong một hệ thống quản lý nhằm tạo cho hệ thống quản lý

vận động hợp quy luật chung và đúng với các quy định trong luật pháp và chính

sách.

Chính sách phát triển GD&ĐT thể hiện ở chủ trương, đường lối của Đảng

về công tác GD&ĐT, về chế độ, chính sách đối với CBQL, giáo viên được ghi

trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng (Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII,

Nghị quyết Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn

quốc lần thứ XI, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, …). Xuất

phát từ quan điểm, đường lối, chính sách và mục tiêu của Đảng về GD&ĐT,32

Nhà nước cụ thể hóa bằng luật, nghị định, chiến lược, đề án, … để triển khai

tổ chức thực hiện trong lĩnh vực GD&ĐT, như: Luật Giáo dục năm 2005 (bổ

sung và sửa đổi năm 2009); Nghị định số 115/2010/NĐ-CP quy định trách

nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục Chính phủ; Chiến lược phát triển giáo

dục 2011 - 2020, ….

Chính sách, luật pháp của Đảng và Nhà nước nói chung và chính sách, luật

pháp về lĩnh vực GD&ĐT nói riêng là cơ sở định hướng cho việc phát triển

GD&ĐT nhằm đạt được những mục tiêu đề ra; đặc biệt đối với các mục tiêu

phát triển KT-XH của đất nước và từng địa phương, GD&ĐT có vai trò quan

trọng nhằm tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng những yêu cầu cơ bản của sự nghiệp

CNH, HĐH đất nước. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 đã định

hướng: "Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực

chất lượng cao là một đột phá chiến lược". Chiến lược phát triển giáo dục 2011

- 2020 nhằm quán triệt và cụ thể hoá các chủ trương, định hướng đổi mới giáo

dục và đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc

lần thứ XI và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 của đất nước;

trong nhiệm vụ phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục của Chiến lược

phát triển giáo dục 2011 - 2020, Chính phủ khẳng định: "Chuẩn hóa trong đào

tạo, tuyển chọn, sử dụng và đánh giá nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Chú

trọng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tác phong và tư cách của đội ngũ nhà

giáo để làm gương cho học sinh, sinh viên".

Để thực hiện tốt vai trò to lớn của mình trong việc đào tạo ra nguồn nhân

lực có chất lượng cho đất nước, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của tồn ngành

GD&ĐT, trong đó có sự đóng góp khơng nhỏ của đội ngũ CBQL giáo dục nói

chung và đội ngũ CBQL trường THCS nói riêng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo

triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS, tạo tiền đề quan trọng

góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước trong thời kỳ mới.

1.6.2. Yếu tố con người và tổ chức33

Yếu tố con người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và quyết định cho sự phát

triển của tổ chức, giúp tổ chức vượt qua các thách thức do bối cảnh đem lại và

đạt được mục tiêu của mình. Trong khi đó, hoạt động tổ chức bao gồm việc sử

dụng hợp lý các nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu một tổ chức cụ thể.

Cùng với sự phát triển của KT-XH và của cuộc cách mạng khoa học kỹ

thuật thì nhận thức và trình độ của người lao động ngày càng được nâng lên,

những nhu cầu, ham muốn, nguyện vọng và sở thích cũng thay đổi. Nhu cầu, sở

thích, thị hiếu của cá nhân cũng thay đổi qua các thời kỳ khác nhau, điều này tác

động rất lớn đến phát triển đội ngũ CBQL nói chung. Đội ngũ CBQL trường

THCS là những người trong hệ thống tổ chức quản lý nhà trường, vì vậy, nhà

trường THCS, UBND huyện, Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ có ảnh hưởng trực

tiếp đến phát triên đội ngũ CBQL trường THCS.

Yếu tố tự thân của người CBQL trường THCS là yếu tố quan trọng trong

yếu tố con người. Khả năng tự rèn luyện, phấn đấu, ý thức tu dưỡng học tập của

mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng và rất cần thiết trong việc tự hồn thiện mình,

đồng thời trang bị cho chính họ đủ điều kiện, đủ trình độ và năng lực cơng tác,

đáp ứng các tiêu chí của chức danh quản lý, từ đó góp phần tạo điều kiện cho

phát triển đội ngũ CBQL trường THCS nói riêng và CBQL giáo dục nói chung.

1.6.3. Yếu tố cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động phát triển đội ngũ

Cơ sở vật chất ảnh hưởng đến mọi hoạt động của tổ chức và con người

trong tổ chức đó; đặc biệt, nó có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất và

tinh thần của con người.

Có nguồn lực vật chất phù hợp sẽ tạo điều kiện cho việc hoàn thành nhiệm

vụ của mỗi người, góp phần quan trọng trong cơng tác đào tạo, bồi dưỡng đội

ngũ CBQL. Cùng với xu thế tồn cầu hóa và hội nhập quốc tế, sự phát triển

mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thơng và của nền kinh tế tri thức thì

yếu tố vật chất có vị trí và tầm quan trọng ảnh hưởng lớn tới sự phát triển đội

ngũ CBQL nói chung và phát triển đội ngũ CBQL trường THCS nói riêng.

1.6.4. Yếu tố môi trường của hoạt động phát triển đội ngũ

Môi trường bao gồm môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Yếu tố về

địa lý và điều kiện tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển KT-XH của34

mỗi vùng, miền, địa phương (đến sự phân bố dân cư; truyền thống lịch sử - văn

hóa; phát triển kết cấu hạ tầng; sự phát triển văn hóa, giáo dục, phương tiện đi

lại, phương tiện sinh hoạt, …), chính vì vậy, ảnh hưởng đến sự lựa chọn, tuyển

dụng, bổ nhiệm, luân chuyển CBQL trường THCS.

Hầu hết mọi người đều muốn sinh sống và làm việc ở những nơi có điều

kiện thuận lợi; vì vậy, khi phải sinh sống và làm việc ở những vùng có điều kiện

khó khăn, phần đa đều khơng n tâm và tìm cách để xin chuyển về vùng thuận

lợi ở thị trấn, thị xã, thành phố, nơi dân cư đơng đúc, có điều kiện KT-XH phát

triển và có điều kiện để phát triển GD&ĐT. Thực tế đã chứng minh, đội ngũ

CBQL trường THCS ở vùng khó khăn thường thiếu về số lượng, hạn chế về chất

lượng, thường xuyên thay đổi do luân chuyển, vì nguồn để bổ sung cho đội ngũ

này còn hạn chế. Do đó, việc phát triển đội ngũ CBQL trường THCS ở vùng có

điều kiện khó khăn về KT-XH còn nhiều hạn chế, bất cập so với vùng có điều

kiện KT-XH phát triển.

Môi trường hoạt động của đội ngũ CBQL trường THCS thuận lợi là động

lực tạo nên sự kích thích phát triển đội ngũ từ các phong trào, từ nền nếp sống

và nền nếp tự học tập, tự nghiên cứu, ý thức tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu để

phát triển cá nhân và phát triển tổ chức.

Môi trường KT-XH bao gồm dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân cư, phân

phối xã hội và thu nhập, việc làm và cơ cấu việc làm, các quan hệ về kinh tế,

chính trị, văn hóa, … có sự ảnh hưởng và tác động lớn đến sự phát triển

GD&ĐT và huy động nguồn nhân lực, vật lực và tài lực của GD&ĐT, trong đó

có đội ngũ CBQL trường THCS. Quy mơ phát triển GD&ĐT, chất lượng giáo

dục được nâng lên thì nhu cầu về đội ngũ nhà giáo và CBQL càng cao và ngược

lại. Bên cạnh đó, sự phát triển KT-XH còn là cơ sở để xây dựng và thực thi các

chính sách có liên quan trực tiếp đến đội ngũ CBQL trường THCS.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thanh tra, kiểm tra và đánh giá là một trong các chức năng của nhà quản lý. Công tác phát triển đội ngũ phải luôn được kiểm tra, đánh giá từ khâu dự báo, quy hoạch, kế hoạch, tổ chức. Thực hiện tốt công tác này sẽ góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo số

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×