Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thanh tra, kiểm tra và đánh giá là một trong các chức năng của nhà quản lý. Công tác phát triển đội ngũ phải luôn được kiểm tra, đánh giá từ khâu dự báo, quy hoạch, kế hoạch, tổ chức. Thực hiện tốt công tác này sẽ góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo số

Thanh tra, kiểm tra và đánh giá là một trong các chức năng của nhà quản lý. Công tác phát triển đội ngũ phải luôn được kiểm tra, đánh giá từ khâu dự báo, quy hoạch, kế hoạch, tổ chức. Thực hiện tốt công tác này sẽ góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo số

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thanh tra, kiểm tra và đánh giá là một trong các chức năng của nhà quản lý. Công tác phát triển đội ngũ phải luôn được kiểm tra, đánh giá từ khâu dự báo, quy hoạch, kế hoạch, tổ chức. Thực hiện tốt công tác này sẽ góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo số

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×