Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Phòng Nội vụ huyện hoàn chỉnh văn bản Chuẩn theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định trình UBND huyện ký quyết định ban hành Chuẩn CBQL trường THCS huyện Yên Lập.

- Phòng Nội vụ huyện hoàn chỉnh văn bản Chuẩn theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định trình UBND huyện ký quyết định ban hành Chuẩn CBQL trường THCS huyện Yên Lập.

Tải bản đầy đủ - 0trang

86

3.2.2. Hoàn thiện quy hoạch đội ngũ CBQL các trường THCS huyện Yên

Lập theo Chuẩn

3.2.2.1. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp:

- Mục đích: Hồn thiện bản quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường

THCS hiện có của huyện Yên Lập để có được bản quy hoạch phát triển đội ngũ

CBQL đến năm 2025, đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đồng bộ về

cơ cấu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục THCS đáp ứng nhu cầu phát

triển KT-XH của địa phương.

- Quy hoạch là một bản luận chứng khoa học, trong đó thể hiện sự bố trí,

sắp xếp tồn bộ cả nhân lực, vật lực và tài lực theo một quy trình hợp lý cho

từng thời gian làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn.

- Trong công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng nhằm bảo

đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả

nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

- Để xây dựng được đội ngũ CBQL các trường THCS đảm bảo đủ về số

lượng, đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất và năng lực cơng tác, có bản lĩnh chính

trị vững vàng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành

trong giai đoạn hiện nay cần phải làm tốt công tác quy hoạch.

- Quy hoạch đội ngũ CBQL ở các trường THCS được hoàn thiện sẽ tạo ra sự

chủ động và có tính lâu dài trong cơng tác cán bộ, khắc phục tình trạng hẫng hụt

trong đội ngũ CBQL, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Hồn thành quy hoạch

phát triển đội ngũ CBQL có ý nghĩa rất quan trọng, là khởi nguồn, là căn cứ giúp

các cấp quản lý xây dựng được các bước tiếp theo của việc chọn lựa, bổ nhiệm

CBQL, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ CBQL, củng

cố và giữ vững đoàn kết nội bộ trong các trường THCS và ngành giáo dục.

3.2.2.2. Yêu cầu của công tác quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL các

trường THCS theo chuẩn

- Công tác quy hoạch đội ngũ CBQL trường THCS phải quán triệt quan

điểm Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập

trung dân chủ, đồng thời phải phát huy trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân

trong quy hoạch. Phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan đơn

vị; phải quán triệt sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.

- Để thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ CBQL trường THCS của87

huyện cần khảo sát, đánh giá thực trạng bên trong và bối cảnh bên ngoài phải

đảm bảo khách quan, chính xác nhằm chỉ rõ những thuận lợi và khó khăn, cơ

hội và thách thức trong phát triển đội ngũ CBQL trường THCS của huyện.

- Công tác quy hoạch đội ngũ CBQL phải xây dựng được mục tiêu phát

triển, trong đó tiêu chuẩn của chức danh cụ thể phải gắn chặt với việc đánh giá

thực trạng đội ngũ CBQL, lựa chọn đúng cán bộ; phải có tầm nhìn, phải khách

quan, công tâm. Việc đánh giá đúng cán bộ, công chức, viên chức không chỉ là

để khen, chê mà quan trọng hơn là nhằm phát hiện những nhân tố tích cực, có

triển vọng để bồi dưỡng, tuyển chọn họ vào quy hoạch cán bộ.

- Quy hoạch đội ngũ CBQL các trường THCS phải gắn với việc đào tạo, bồi

dưỡng đội ngũ CBQL đương chức và cán bộ nguồn. Nếu chỉ có quy hoạch mà

không chú ý đến việc đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ tự thân vận động thì họ khó

định hướng phấn đấu, chậm trưởng thành và phát triển không vững chắc. Mặt

khác, quy hoạch CBQL thực chất là để có kế hoạch chủ động đào tạo, bồi dưỡng

cán bộ, giúp họ nhanh chóng trưởng thành theo mục đích, yêu cầu của nhiệm vụ

lãnh đạo, quản lý. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý phải có

mục tiêu, kế hoạch rõ ràng và có chương trình đào tạo thiết thực, nếu khơng sẽ

khơng bảo đảm đáp ứng yêu cầu của công tác quy hoạch cán bộ.

- Gắn quy hoạch với việc phân công, giao việc cho cán bộ trong quy hoạch

để thử thách, đồng thời cử người có trách nhiệm, có kinh nghiệm bồi dưỡng, dìu

dắt, giúp đỡ người được quy hoạch.

- Có kế hoạch định kỳ kiểm tra, đánh giá công tác quy hoạch cán bộ để kịp

thời bổ sung, điều chỉnh những hạn chế, thiếu sót, khơng còn phù hợp trong quy

hoạch, để quy hoạch thực hiện bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

3.2.2.3. Quy trình thực hiện việc lập quy hoạch

* Tổ chức khảo sát thực trạng đội ngũ CBQL trường THCS huyện Yên Lập

về số lượng, cơ cấu, chất lượng:

- Căn cứ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện ủy, UBND huyện, Phòng

GD&ĐT, chi bộ, Ban giám hiệu các trường THCS triển khai quán triệt tới tất cả

cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về ý nghĩa, tầm quan trọng của

việc quy hoạch đội ngũ CBQL của đơn vị mình và của ngành giáo dục huyện nói

chung.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ CBQL theo chuẩn CBQL88

trường THCS. Trong quá trình khảo sát, đánh giá phải chỉ rõ ưu điểm và khuyết

điểm về phẩm chất, năng lực, trình độ chun mơn để làm căn cứ lựa chọn, bổ

nhiệm, bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, miễn nhiệm, luân chuyển, khen

thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu trước tuổi, đồng thời thực hiện tốt chế độ chính sách

đối với cán bộ.

- Hằng năm, Phòng GD&ĐT tổ chức lấy ý kiến đánh giá của lãnh đạo,

chuyên viên Phòng GD&ĐT; cán bộ, giáo viên, nhân viên nơi CBQL công tác; ý

kiến tự đánh giá của bản thân CBQL; ý kiến đánh giá của lãnh đạo địa phương

nơi nhà trường đứng chân; ý kiến của chi bộ, khu dân cư nơi CBQL cư trú, đồng

thời thăm dò dư luận xã hội về đội ngũ CBQL các trường THCS để làm căn cứ.

- Cập nhật, bổ sung hồ sơ đánh giá và lưu trữ theo quy định để làm cơ sở

cho công tác quản lý cán bộ, tài liệu tham khảo cho việc đánh giá tiếp theo và

cho công tác thẩm định trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển.

* Dự báo quy mô trường, lớp và nhu cầu về CBQL cho các trường THCS:

- Căn cứ Đề án quy hoạch phát triển của ngành GD&ĐT giai đoạn 20162020 và định hướng đến năm 2025 của huyện Yên Lập, tiến hành dự báo về quy

mô phát triển trường, lớp, học sinh THCS của huyện Yên Lập theo từng giai đoạn.

- Căn cứ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐTBNV, về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ

thông công lập để dự báo nhu cầu về số lượng, cơ cấu, trình độ đào tạo, yêu cầu

về phẩm chất và năng lực của đội ngũ CBQL các trường THCS của huyện Yên

Lập [5].

* Xác định các mục tiêu phát triển đội ngũ CBQL các trường THCS:

- Căn cứ dự báo quy mô mạng lưới trường, lớp và học sinh, hạng trường và

Chuẩn CBQL trường THCS thuộc huyện Yên Lập xác định mục tiêu về số

lượng, cơ cấu, trình độ đào tạo, phẩm chất và năng lực CBQL trường THCS của

huyện trong từng giai đoạn.

- Căn cứ các mục tiêu chung về số lượng, cơ cấu, trình độ đào tạo, phẩm

chất và năng lực của CBQL, lựa chọn các nguồn để bổ nhiệm với yêu cầu mỗi

chức danh có từ 2 đến 3 cán bộ kế cận, dự nguồn.

- Đề ra các mục tiêu về đào tạo, bồi dưỡng CBQL đương chức và dự nguồn

CBQL với số lượng và lộ trình thời gian thực hiện thích hợp.89

Việc lập quy hoạch đội ngũ CBQL các trường THCS được Phòng

GD&ĐT thực hiện theo các bước sau:

* Bước 1: Tổ chức hội nghị 1.

- Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

- Nội dung: Lấy phiếu giới thiệu quy hoạch các chức danh Hiệu trưởng, Phó

Hiệu trưởng.

- Hình thức: Giới thiệu nguồn quy hoạch bằng phiếu kín.

* Bước 2: Tổ chức hội nghị 2 (hội nghị cán bộ chủ chốt của nhà trường).

- Thành phần: Cấp uỷ, lãnh đạo nhà trường, đại diện cơng đồn, đồn thanh

niên, tổng phụ trách đội của nhà trường.

- Nội dung: Căn cứ vào kết quả giới thiệu ở hội nghị toàn thể cán bộ, giáo

viên, nhân viên, hội nghị cán bộ chủ chốt của nhà trường thảo luận, xác định yêu

cầu, mục tiêu, phương hướng quy hoạch đội ngũ CBQL, tiếp tục giới thiệu và bỏ

phiếu kín giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh CBQL.

Hoàn thiện quy hoạch đội ngũ CBQL của nhà trường và gửi về Phòng GD&ĐT.

* Bước 3. Tổ chức hội nghị 3.

- Thành phần: Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, đại diện lãnh đạo

Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức Huyện ủy.

- Nội dung: Thảo luận, bình xét giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danhCBQL ở các trường THCS trong huyện, trên cơ sở danh sách đã có từ kết quả

hội nghị 2. Bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo quy hoạch đội ngũ CBQL

trường THCS của huyện.

* Bước 4: Phòng GD&ĐT báo cáo dự thảo quy hoạch đội ngũ CBQL

trường THCS với UBND huyện; sau đó UBND huyện trình Ban Thường vụ

Huyện ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. Sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý

kiến kết luận, UBND huyện tiếp thu, điều chỉnh, hoàn thiện quy hoạch và phê

duyệt quy hoạch đội ngũ CBQL trường THCS của huyện làm cơ sở để thực hiện

công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, bãi miễn, luân chuyển và thực

hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ CBQL trường THCS hàng năm.

3.2.3. Tổ chức công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm và luân chuyển CBQL các

trường THCS

3.2.3.1. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp90

Mục đích của biện pháp này là làm cho công tác bổ nhiệm (bao gồm bổ

nhiệm và bổ nhiệm lại), miễn nhiệm và luân chuyển CBQL ở các trường THCS

có chất lượng và hiệu quả hơn; nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của các trường

THCS và sự phát triển cán bộ, giáo viên. Vì vậy, cơng tác này phải đảm bảo các

yêu cầu sau:

Một là: Đảm bảo nhu cầu số lượng, chất lượng CBQL của từng trường;

Hai là: Phải chọn được người tiêu biểu, có đủ năng lực, phẩm chất, đảm

nhận cương vị mới;

Ba là: Góp phần củng cố uy tín, niềm tin của cán bộ, giáo viên, nhân viên

nhà trường;

Bốn là: Động viên, khuyến khích những người trẻ tuổi, những người có tài

năng và phẩm chất tốt tham gia vào công tác quản lý nhà trường; chọn lọc

những cán bộ tốt, từ đó tạo điều kiện bồi dưỡng cán bộ kế cận dự nguồn;

Năm là: Quán triệt chặt chẽ nguyên tắc tập trung dân chủ; đảm bảo công

bằng, minh bạch trong công tác cán bộ;

Sáu là: Cán bộ quản lý đã hết 1 nhiệm kỳ 5 năm nhất thiết phải có đánh giá

để bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

Trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu trên, biện pháp này giúp cho ngành

GD&ĐT có được đôi ngũ CBQL tốt, sàng lọc, đưa ra khỏi đội ngũ CBQL những

người không đủ phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực quản lý, bổ sung và

hồn thiện đội ngũ CBQL. Bổ nhiệm CBQL ở các trường THCS là cơ hội để cán

bộ giáo viên thăng tiến hợp lý, đáp ứng nhu cầu của nhà trường và sự phát triển

cán bộ, giáo viên. Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm và luân chuyển có ý nghĩa

quyết định đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL ở các trường, nâng cao

hiệu quả giáo dục ở các trường. Bởi vì, qua đây người CBQL có dịp nhìn lại

chính mình để tiếp tục khẳng định và phát huy. Song, cũng chính nhờ quy trình

này, người CBQL được đồng nghiệp và địa phương chỉ ra những hạn chế cần

khắc phục để từ đó rút kinh nghiệm và có kế hoạch hồn thiện mình; làm cho

mỗi CBQL ln phải tích cực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây

cũng là điều kiện để các cấp quản lý giáo dục điều chỉnh trong q trình quản lý,

điều chỉnh cơng tác xây dựng đội ngũ CBQL; định ra nội dung đào tạo, bồi

dưỡng phù hợp, sát thực tiễn; khắc phục tình trạng trì trệ trong đội ngũ CBQL.91

Luân chuyển CBQL nhằm khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín, trì trệ trong

cơng tác. Do vậy, nếu làm tốt công tác luân chuyển CBQL ở các trường THCS

huyện Yên Lập sẽ góp phần khắc phục những hạn chế, tiêu cực trong công tác

cán bộ, tạo nên động lực và nguồn sáng tạo mới trong cơng tác cán bộ và đội

ngũ CBQL, góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phục vụ lâu dài. Luân

chuyển CBQL là để đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ, nhằm phát huy ưu

điểm, khắc phục khuyết điểm của từng đồng chí. Thơng qua thực tiễn, môi

trường công tác mới, giúp họ trưởng thành, “lửa thử vàng, gian nan thử sức”,

công việc sẽ rèn luyện con người, nâng đỡ con người, nói theo cách nói của

C.Mác là thực tiễn sẽ “đánh thức các tiềm năng còn đang ngái ngủ của con

người”. Luân chuyển chính là tạo môi trường thụân lợi cho CBQL phát huy tài

năng. Thông qua luân chuyển để bố trí sắp xếp CBQL phù hợp với khả năng của

mỗi người, nhằm gắn kết sức mạnh cá nhân đơn lẻ của mỗi người thành sức

mạnh tổng hợp chung của tập thể.

3.2.3.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Muốn có kết quả chính xác, khách quan, đảm bảo tính pháp lý, thì việc thực

hiện biện pháp phải có sự phối hợp giữa Phòng GD&ĐT với Phòng Nội vụ. Các

nội dung và cách thực hiện như sau:

* Công tác tuyển chọn nhân sự để bổ nhiệm CBQL ở các trường THCS

Để có được đội ngũ CBQL ở các trường THCS có đầy đủ các phẩm chất

đạo đức và trình độ năng lực làm việc, phòng GD&ĐT phải căn cứ vào Chuẩn

CBQL trường THCS của huyện Yên Lập làm cơ sở cho việc lựa chọn. Đồng

thời, căn cứ vào nhu cầu của nhà trường, quy hoạch đội ngũ CBQL trường

THCS huyện Yên Lập đã được UBND huyện phê duyệt, phòng Nội vụ và phòng

GD&ĐT thực hiện quy trình tuyển chọn như sau:

Bước 1: Phòng Nội vụ kiểm tra hồ sơ các đối tượng trong diện quy hoạch,

chuẩn bị phiếu thăm dò giới thiệu nhân sự theo mẫu chung của huyện( Mẫu này

được in sẵn tên những người trong quy hoạch, có ơ trống để cho các thành viên

có thể giới thiệu gương mặt tiêu biểu khác khơng có trong quy hoạch)

Bước 2: Phòng Nội vụ và Phòng GD&ĐT thực hiện quy trình lấy phiếu giới

thiệu nhân sự bằng cách tổ chức hội nghị 1 gồm: Cấp uỷ, Ban giám hiệu, ban92

chấp hành cơng đồn, đồn thanh niên trong nhà trường. Nội dung: Bỏ phiếu giới

thiệu nhân sự cho chức danh CBQL cần bổ nhiệm, hình thức bỏ phiếu kín.

Bước 3: Phòng Nội vụ và Phòng GD&ĐT kiểm phiếu thăm dò, xếp loại số

phiếu từ cao đến thấp. Căn cứ vào Chuẩn CBQL trường THCS của huyện Yên

Lập đã được UBND huyện phê duyệt, căn cứ vào tiêu chuẩn chung do nhà nước

và ngành quy định về độ tuổi sức khoẻ và các yêu cầu khác: Hai phòng thống

nhất lựa chọn nhân sự để bổ nhiệm.

Bước 4: Phòng Nội vụ và Phòng GD&DT thực hiện hiệp thương nhân sự

với Đảng uỷ, UBND các xã và thị trấn (Địa phương có trường THCS sắp bổ

nhiệm CBQL).

Bước 5: Phòng Nội vụ và Phòng GD&ĐT thống nhất ý kiến lập văn bản

báo cáo trình UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt danh sách

nhân sự.

* Công tác bổ nhiệm CBQL ở các trường THCS

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm một chức vụ là 5 năm (60

tháng); đối với những trường hợp cán bộ đang giữ chức vụ được điều động, luân

chuyển giữ chức vụ mới thì thời hạn bổ nhiệm chức vụ mới được tính từ khi

quyết định bổ nhiệm chức vụ mới có hiệu lực. Thời gian cán bộ được giao quyền

hoặc phụ trách khơng tính vào thời hạn bổ nhiệm.

- Điều kiện bổ nhiệm: Là người trong quy hoạch đội ngũ CBQL các trường

THCS của huyện và được UBND huyện phê duyệt nhân sự;

+ Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác minh rõ ràng,

có bản kê khai tài sản theo quy định;

+ Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

+ Có đủ sức khoẻ để hồn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

+ Khơng thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định

của pháp luật.

- Quy trình bổ nhiệm:

+ Căn cứ vào danh sách nhân sự đã được UBND huyện phê duyệt, Phòng

GD&ĐT tổ chức hội nghị tại trường THCS, có sự phối hợp của Phòng Nội vụ,

thành phần gồm: lãnh đạo, giáo viên, nhân viên trong trường; nội dung bỏ phiếu

nhân sự, hình thức bỏ phiếu tín nhiệm bằng phiếu kín.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Phòng Nội vụ huyện hoàn chỉnh văn bản Chuẩn theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định trình UBND huyện ký quyết định ban hành Chuẩn CBQL trường THCS huyện Yên Lập.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×