Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
(3). Các yêu cầu về năng lực quản lý nhà trường

(3). Các yêu cầu về năng lực quản lý nhà trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

23

- Có khả năng ra quyết định đúng đắn, kịp thời và dám chịu trách nhiệm về

các quyết định nhằm đảm bảo cơ hội học tập cho mọi học sinh, nâng cao chất

lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường;

- Tổ chức xây dựng kế hoạch của nhà trường phù hợp với tầm nhìn chiến

lược và các chương trình hành động của nhà trường;

- Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường hoạt động hiệu quả;

- Quy hoạch, tuyển chọn, sử dụng và thực hiện đúng chế độ, chính sách đối

với đội ngũ giáo viên, cán bộ và nhân viên;

- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ và nhân viên

đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá, đảm bảo sự phát triển lâu dài của nhà trường;

- Động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên phát huy sáng kiến xây

dựng nhà trường, thực hành dân chủ ở cơ sở, xây dựng đoàn kết ở từng đơn vị

và trong tồn trường; mỗi thầy cơ giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và

sáng tạo;

- Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của giáo viên, cán bộ và nhân viên;

- Tuyển sinh, tiếp nhận học sinh đúng quy định, làm tốt công tác quản lý học sinh;

- Thực hiện chương trình các mơn học theo hướng phát huy tính tự giác,

tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh nhằm đạt kết quả học tập cao trên cơ

sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng theo các quy định hiện hành;

- Tổ chức hoạt động dạy học của giáo viên theo yêu cầu đổi mới, phát huy

dân chủ, khuyến khích sự sáng tạo của từng giáo viên, của các tổ bộ môn và tập

thể sư phạm của trường;

- Thực hiện giáo dục toàn diện, phát triển tối đa tiềm năng của người học,

để mỗi học sinh có phẩm chất đạo đức làm nền tảng cho một cơng dân tốt, có

khả năng định hướng vào một lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp với tiềm năng sẵn

có của mình và nhu cầu của xã hội.

- Huy động và sử dụng hiệu quả, minh bạch, đúng quy định các nguồn tài

chính phục vụ các hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường, thực hiện công

khai tài chính của trường theo đúng quy định;24

- Quản lý sử dụng hiệu quả tài sản nhà trường, thiết bị dạy học phục vụ đổi

mới giáo dục phổ thông;

- Xây dựng nếp sống văn hố và mơi trường sư phạm;

- Tạo cảnh quan trường học xanh, sạch, đẹp, vệ sinh, an tồn và lành mạnh;

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ thường xuyên với gia đình học sinh để

đạt hiệu quả trong hoạt động giáo dục của nhà trường;

- Tổ chức, phối hợp với các đoàn thể và các lực lượng trong cộng đồng xã

hội nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng, tạo dựng niềm tin, giá trị đạo đức, văn

hoá và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh;

- Xây dựng và cải tiến các quy trình hoạt động, thủ tục hành chính của nhà trường;

- Quản lý hồ sơ, sổ sách theo đúng quy định;

- Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua;

- Động viên, khích lệ, trân trọng và đánh giá đúng thành tích của cán bộ,

giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường;

- Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hiệu quả các hoạt động giáo dục;

- Ứng dụng có kết quả cơng nghệ thơng tin trong quản lý, dạy học;

- Tiếp nhận và xử lý các thông tin phản hồi để đổi mới và nâng cao chất

lượng giáo dục của nhà trường;

- Hợp tác và chia sẻ thông tin về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý với các cơ

sở giáo dục, cá nhân và tổ chức khác để hỗ trợ phát triển nhà trường;

- Thông tin, báo cáo các lĩnh vực hoạt động của nhà trường đầy đủ, chính

xác và kịp thời theo quy định;

- Tổ chức đánh giá khách quan, khoa học, công bằng kết quả học tập và rèn

luyện của học sinh, kết quả công tác, rèn luyện của giáo viên, cán bộ, nhân viên

và lãnh đạo nhà trường;

- Thực hiện tự đánh giá nhà trường và chấp hành kiểm định chất lượng giáo

dục theo quy định.

1.5. Các hoạt động phát triển đội ngũ CBQL trường THCS

1.5.1. Quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường THCS25

Quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL của một tổ chức là việc tiến hành xác

định được nhu cầu và yêu cầu của tổ chức đối với đội ngũ CBQL về số lượng,

cơ cấu, chuẩn về trình độ đào tạo, năng lực và phẩm chất của CBQL, đề ra mục

tiêu, xác định các biện pháp và các điều kiện để tổ chức có một đội ngũ CBQL

đáp ứng được các yêu cầu chiến lược phát triển tổ chức.

Công tác quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL có ý nghĩa quan trọng, giúp

cho các cấp quản lý giáo dục luôn chủ động trong việc bổ nhiệm các chức danh

CBQL; đặc biệt bổ nhiệm Hiệu trưởng , Phó Hiệu trưởng cho một nhà trường.

Công tác quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL giáo dục phải được quán triệt

theo quan điểm Đảng lãnh đạo, kiên trì quán triệt sâu sắc những yêu cầu, nhiệm

vụ của cách mạng trong thời kỳ mới.

Công tác quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL phải được tiến hành đồng bộ

từ các cơ sở giáo dục và các cấp quản lý giáo dục, cần có kế hoạch quy hoạch

chung cho toàn ngành. Quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường THCS là một

trong những hoạt động quản lý của người quản lý và các cơ quan quản lý giáo

dục nhằm xây dựng đội ngũ CBQL đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu (cơ cấu

tuổi, trình độ và cơ cấu chuyên môn, cơ cấu giới... ), đạt chuẩn về trình độ đào

tạo, tinh thơng về chun mơn nghiệp vụ, đảm bảo phẩm chất và năng lực; đảm

bảo tính kế thừa, chuyển tiếp giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu

dài. Quan trọng hơn việc quy hoạch làm cơ sở chủ yếu mang tính định hướng

cho việc vận dụng và thực hiện các chức năng cơ bản của quản lý vào hoạt động

quản lý trong các trường THCS nói riêng, trong ngành giáo dục nói chung.

Để hồn thiện quy hoạch đội ngũ CBQL, thì cấp quản lý phải lập kế hoạch

cho sự cân đối trong tương lai bằng cách so sánh số lượng CBQL cần thiết với

số lượng CBQL hiện có, phân tích độ tuổi, trình độ, năng lực, khả năng làm

việc, thời gian công tác của từng người trong đội ngũ, để ấn định số lượng cần

thiết đưa vào quy hoạch. Mặt khác cấp quản lý còn phải căn cứ vào nhu cầu, quy

hoạch mạng lưới trường lớp trong tương lai theo kế hoạch phát triển để tạo

nguồn CBQL cũng như các nguồn lực khác. Quy hoạch với phương châm

"động" và "mở": Một chức danh có thể quy hoạch nhiều người, một người có thể

quy hoạch nhiều chức danh. Quy hoạch thường gắn kết với các khâu: Nhận xét,26

đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sắp xếp, sử dụng, bãi miễn. Quy

hoạch luôn được xem xét, đánh giá, bổ sung, điều chỉnh hàng năm, có thể đưa ra

khỏi quy hoạch những người khơng đủ tiêu chuẩn ra khỏi quy hoạch, bổ sung

vào quy hoạch những nhân tố mới, có triển vọng. Quy hoạch cán bộ phải đảm

bảo định hướng chung, đảm bảo tính khách quan, khoa học, thực tiễn vừa tạo

được nguồn lực, vừa tạo được động lực thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của cán bộ.

Công tác quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường THCS bao gồm các

hoạt động: Đánh giá cơ hội và thách thức từ bối cảnh bên ngoài đối với mọi hoạt

động giáo dục và hoạt động phát triển đội ngũ CBQL của trường THCS; đánh

giá thực trạng đội ngũ và thực trạng quản lý hoạt động phát triển đội ngũ CBQL

trường THCS; dự báo về quy mô phát triển mạng lưới các trường THCS để nhận

biết nhu cầu đội ngũ CBQL về số lượng; đề ra mục tiêu phát triển đội ngũ về số

lượng, cơ cấu, trình độ đào tạo, năng lực và phẩm chất của đội ngũ CBQL

trường THCS; xác định lộ trình từng hoạt động phát triển đội ngũ CBQL trường

THCS; xác định các giải pháp hoặc biện pháp thực hiện các hoạt động phát triển

đội ngũ CBQL trường THCS; dự kiến nguồn lực để thực hiện; xây dựng và thực

hiện thường xuyên hoạt động rà soát, đánh giá, lựa chọn CBQL từ đội ngũ giáo

viên và CBQL từng trường học; xác định và thực hiện phương thức kiểm tra,

tổng kết rút kinh nghiệm trong từng giai đoạn thực hiện quy hoạch phát triển đội

ngũ CBL trường THCS.

1.5.2. Tổ chức lựa chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và luân

chuyển CBQL trường THCS

Công tác lựa chọn (thi tuyển hoặc xét chọn), bổ nhiệm những cán bộ, giáo

viên giữ chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường THCS là cơ hội để

phát huy tốt những năng lực, sở trường cá nhân, xây dựng đội ngũ CBQL vững

vàng về nọi mặt, đồng thời tạo động lực để cán bộ, giáo viên phấn đấu rèn luyện,

công tác và học tập. Tuyển chọn, bổ nhiệm được đội ngũ CBQL có đủ các tiêu

chuẩn đáp ứng yêu cầu sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ

CBQL trường học, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các

nhà trường.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(3). Các yêu cầu về năng lực quản lý nhà trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×