Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (từ đây gọi tắt là Điều lệ trường THCS), trường THCS có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

Theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (từ đây gọi tắt là Điều lệ trường THCS), trường THCS có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

Tải bản đầy đủ - 0trang

19

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối

hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

- Quản lý, sử dụng và bảo quản CSVC, trang thiết bị theo quy định của Nhà

nước.

- Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

- Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

1.4. Yêu cầu đổi mới giáo dục THCS và yêu cầu đối với CBQL các

trường THCS sở hiện nay

1.4.1. Các yêu cầu chủ yếu về đổi mới giáo dục THCS

Đối với giáo dục phổ thông, giáo dục THCS là một bộ phận cấu thành và

giữ một vị trí quan trọng. Trường THCS là đơn vị cơ sở của hệ thống giáo dục

THCS. Quản lý trường THCS là khâu cơ bản của công tác quản lý giáo dục phổ

thông. Hoạt động quản lý giáo dục nói chung và quản lý trường THCS nói riêng

là sự vận hành của các chức năng quản lý vào quản lý các hoạt động nhà trường

nhằm đạt được những mục tiêu giáo dục THCS đã đề ra. CBQL trường THCS

(Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) thực hiện những tác động quản lý đến đội ngũ

CBQL cấp dưới, giáo viên, nhân viên (những người tác động trực tiếp đến quá

trình dạy học, giáo dục để phát triển toàn diện học sinh theo kế hoạch, nội dung,

phương pháp, hình thức tổ chức để đạt tới mục tiêu giáo dục THCS) trên cơ sở

tận dụng những phương tiện và điều kiện giáo dục, sự lãnh đạo của các cấp, sự

phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và ngoài xã hội nhằm thực

hiện được những mục tiêu đổi mới giáo dục THCS.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi,

cấp thiết, từ tư duy, quan điểm đến mục tiêu, hệ thống, chương trình giáo dục

(nội dung, phương pháp, thi, kiểm tra, đánh giá), các chính sách, cơ chế và các

điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.... Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo các đặc

trưng về mục tiêu, nội dung, phương pháp, chương trình được quy định trong

Luật Giáo dục sửa đổi và bổ sung năm 2009. Cụ thể:

- Điều 27 khẳng định: Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh

phát triển tồn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản,

phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách

con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công20

dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động,

tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giáo dục THCS nhằm giúp học sinh củng

cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thơng ở

trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp

tục học THPT, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.

- Điều 28 khẳng định: Nội dung giáo dục phổ thông phải bảo đảm tính phổ

thơng, cơ bản, tồn diện, hướng nghiệp và có hệ thống; gắn với thực tiễn cuộc

sống, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục ở

mỗi cấp học. Nội dung giáo dục trung học cơ sở phải củng cố, phát triển những

nội dung đã học ở tiểu học, bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết phổ thơng

cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc; kiến thức khác về khoa học xã hội,

khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; có những hiểu biết cần thiết tối

thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp.

Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ

động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học;

bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ

năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui,

hứng thú học tập cho học sinh.

- Điều 29 khẳng định: Chương trình giáo dục phổ thơng thể hiện mục tiêu

giáo dục phổ thông; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội

dung giáo dục phổ thông, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục,

cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp và mỗi cấp

học của giáo dục phổ thơng. Sách giáo khoa cụ thể hóa các yêu cầu về nội dung

kiến thức và kỹ năng quy định trong chương trình giáo dục của các mơn học ở

mỗi lớp của giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu về phương pháp giáo dục phổ thông.

1.4.2. Các yêu cầu đối với đội ngũ CBQL trường THCS

Đội ngũ CBQL các trường THCS (Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng các

trường THCS) có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, đường

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng

dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục cấp trên. CBQL giữ vai trò quyết định

trong việc thực hiện các chức năng cơ bản của quản lý đối với mọi hoạt động21

của nhà trường. Căn cứ các quy định trong Luật Giáo dục sửa đổi và bổ sung

năm 2009 [26], Điều lệ trường THCS [7] và Chuẩn Hiệu trưởng trường THCS,

trường THPT và trường phổ thơng có nhiều cấp học [6] (gọi tắt là Chuẩn Hiệu

trưởng trưởng THCS), ta thấy các yêu cầu đối với Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

gồm có các nội dung (Dựa trên 3 tiêu chuẩn, 23 tiêu chí của Chuẩn Hiệu trưởng

trường THCS) cụ thể như sau:

(1). Các yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tác

phong, lề lối làm việc, giao tiếp và ứng xử

- Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích dân tộc;

- Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; hiểu biết và thực

hiện đúng pháp luật, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước, các quy định

của ngành, địa phương;

- Tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội;

- Có ý chí vượt khó khăn để hồn thành nhiệm vụ được giao;

- Có khả năng động viên, khích lệ giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh

hoàn thành tốt nhiệm vụ; được tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên tín nhiệm;

- Giữ gìn được phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo;

- Trung thực, tâm huyết với nghề nghiệp và có trách nhiệm trong quản lý nhà trường.

- Ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực;

- Không lợi dụng chức vụ hiệu trưởng vì mục đích vụ lợi, đảm bảo dân chủ

trong hoạt động nhà trường;

- Có lối sống lành mạnh, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc trong xu thế

hội nhập;

- Có tác phong làm việc khoa học, sư phạm;

- Có cách thức giao tiếp, ứng xử đúng mực và có hiệu quả.

(2). Các yêu cầu về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm

- Hiểu đúng và đầy đủ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phương pháp giáo dục

trong chương trình giáo dục phổ thơng;

- Đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo

dục đối với cấp học; đạt trình độ chuẩn ở cấp học cao nhất đối với trường phổ

thơng có nhiều cấp học;22

- Nắm vững mơn học đã hoặc đang đảm nhận giảng dạy, có hiểu biết về các

môn học khác đáp ứng yêu cầu quản lý;

- Am hiểu về lí luận, nghiệp vụ và quản lý giáo dục.

- Có khả năng tổ chức, thực hiện hiệu quả phương pháp dạy học và giáo dục

tích cực;

- Có ý thức, tinh thần tự học và xây dựng tập thể sư phạm thành tổ chức học

tập, sáng tạo;

- Sử dụng được một ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc (đối với CBQL công tác

tại trường dân tộc nội trú, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số);

- Sử dụng được công nghệ thông tin trong công việc.

(3). Các yêu cầu về năng lực quản lý nhà trường

- Hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, địa phương;

- Nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách và quy định của ngành giáo dục;

- Phân tích tình hình và dự báo được xu thế phát triển của nhà trường.

- Xây dựng được tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị của nhà trường hướng tới sự

phát triển toàn diện của mỗi học sinh và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục

của nhà trường;

- Tuyên truyền và quảng bá về giá trị nhà trường; cơng khai mục tiêu,

chương trình giáo dục, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục và hệ thống văn

bằng, chứng chỉ của nhà trường tạo được sự đồng thuận và ủng hộ nhằm phát triển nhà

trường.

- Xác định được các mục tiêu ưu tiên;

- Thiết kế và triển khai các chương trình hành động nhằm thực hiện kế

hoạch chiến lược phát triển nhà trường;

- Hướng mọi hoạt động của nhà trường vào mục tiêu nâng cao chất lượng

học tập và rèn luyện của học sinh, nâng cao hiệu quả làm việc của các thày cô

giáo; động viên, khích lệ mọi thành viên trong nhà trường tích cực tham gia

phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

- Chủ động tham gia và khuyến khích các thành viên trong trường tích cực

tham gia các hoạt động xã hội;Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (từ đây gọi tắt là Điều lệ trường THCS), trường THCS có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×