Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Máy đo gia tốc áp điện kiểu uốn cong

III. Máy đo gia tốc áp điện kiểu uốn cong

Tải bản đầy đủ - 0trang

Máy đo gia tốc áp điện kiểu uốn cong có cấu tạo như hình 24. Phần tử

cơ bản của máy đo gia tốc áp điện kiểu uốn cong là hai phiến áp điện mỏng

được dán với nhau. Một đầu của hai phiến áp điện này được gắn với khối

lượng rung. Cấu trúc như vậy cho độ nhạy cao tuy nhiên dải làm việc bị hạn

chế bởi gia tốc rung thấp và tần số nhỏ [1].KẾT LUẬN

Đề tài khóa luận “Cảm biến – Hệ chấp hành áp điện và ứng dụng” đã

đạt được những kết quả sau:

1. Thu thập tài liệu, tìm hiểu và hệ thống được kiến thức về hiệu ứng

áp điện và các loại vật liệu áp điện tiêu biểu là thạch anh và gốm áp điện.

2. Thu thập tài liệu, tìm hiểu và hệ thống được kiến thức về các loại

cảm biến áp điện tiêu biểu.

3. Thu thập tài liệu, tìm hiểu và hệ thống được kiến thức về động cơ áp

điện.

4. Thu thập tài liệu, tìm hiểu và hệ thống được kiến thức về bộ quét áp

điện, kính hiển vi lực nguyên tử.

5. Thu thập tài liệu, tìm hiểu và hệ thống được kiến thức về máy đo gia

tốc áp điện.

Cảm biến áp điện còn có rất nhiều ứng dụng trong thực tế tuy nhiên

do thời gian còn hạn chế nên đề tài chưa tìm hiểu được nhiều. Dựa vào những

ứng dụng có thể đưa ra những đề xuất ứng dụng mới chúng tôi sẽ thực hiện

việc này trong tương lai gần.TÀI LIỆU THAM KHẢO[1]. Cảm biến, Phạm Quốc Phô – Nguyễn Đức Chiến, NXB Khoa học và kỹ

thuật, 2000.

[2]. Tạp chí Vật lí & tuổi trẻ, Hội Vật Lí Việt Nam, số 52 năm 2007, số

54 năm 2008.

[3]. Bách khoa tri thức mở_http://vi.wikipedia.org.

[4]. Franz J. Giessibl, Advances in atomic force microscopy, Rev. Mod.

Phys. 75, 949 - 983 (2003).

[5]. Yves F. Dufrne, Atomic Force Microscopy Imaging and Force

Spectroscopy of Microbial CellSurfaces in Dekker Encyclopedia ofNanoscience and Nanotechnology, DOI: 10.1081/E-ENN-120016663, 20

April 2004.

[6]. Toyoko Arrai, Development of bias-voltage noncontact atomic force

spectroscopy for the characterization of chemical bonding, JAPAN

NANONET BULLETIN - 84th Issue - November 23, 2006.

[7]. Binnig, C. F. Quate and Ch. Gerber, Atomic Force Microscope, Phys.

Rev. Lett. 56, 930 - 933 (1986).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Máy đo gia tốc áp điện kiểu uốn cong

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×