Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vấn đề 2. Xét tính liên tục của hàm số trên một tập

Vấn đề 2. Xét tính liên tục của hàm số trên một tập

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN – TẬP 2

Phương pháp:Sử dụng các định lí về tính liên tục của hàm đa thức, lương

giác, phân thức hữu tỉ …

Nếu hàm số cho dưới dạng nhiều cơng thức thì ta xét tính liên tục trên mỗi

khoảng đã chia và tại các điểm chia của các khoảng đó.

Các ví dụ

Ví dụ 1 Xét tính liên tục của các hàm số sau trên toàn trục số:

1. f (x)  tan2x  cos x2. f (x) x  1 2

x  3x  2

2Lời giải:

�

1. TXĐ: D  �\ �  k , k���

2

�4

Vậy hàm số liên tục trên D

�x  1�0

�x  1

��

2. Điều kiện xác định: � 2

�x  3x  2 �0 �x �2

Vậy hàm số liên tục trên  1;2 � 2;� .

�a2  x  2

khi x  2Ví dụ 2 Xác định a để hàm số f  x  � x  2  2

liên tục trên �.

� 1 a x khi x �2Lời giải:

Hàm số xác định trên �

Với x  2 � hàm số liên tục

Với x  2 � hàm số liên tục

f (x)  lim(1

 a)x  2(1 a)  f (2)

Với x  2 ta có lim

x�2

x�2

lim f (x)  lima2(x  2) lim a2( x  2  2)  4a2x  2  2 x�2

Hàm số liên tục trên �� hàm số liên tục tại x  2

x�2x�2� lim f (x)  lim f (x) � 4a2  2(1 a) � a  1, a 

x�2x�21

.

21

là những giá trị cần tìm.

2

CÁC BÀI TỐN LUYỆN TẬP

Vậy a  1, a x 2

. Khẳng định nào sau đây đúng nhất.

x  x 6

A. Hàm số liên tục trên �Bài 1. Cho hàm số f (x) 2B. TXĐ : D  �\  3; 2 .Ta có hàm số liên tục tại mọi x �D và hàm số gián

đoạn tại x  2, x  3

| HÀM SỐ LIÊN TỤC9CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN – TẬP 2

C. Hàm số liên tục tại x  2, x  3

D. Tất cả đều sai

Lời giải:

TXĐ : D  �\  3; 2 .Ta có hàm số liên tục tại mọi x �D và hàm số gián đoạn tại

x  2, x  3

Bài 2. Cho hàm số f (x)  3x2  1 . Khẳng định nào sau đây đúng nhất.

A. Hàm số liên tục trên �

1 � �1

�; 

B. Hàm số liên tục tại mọi điểm x ��

��� ; ��

3� � 3

1 � �1

�;

C. TXĐ : D  �

��� ; ��

2� � 2

� 1 1 �;

D. Hàm số liên tục tại mọi điểm x ��

.� 3 3�

Lời giải:

1 � �1

�; 

TXĐ : D  �

��� ; ��

3� � 3

1 � �1

�; 

Ta có hàm số liên tục tại mọi điểm x ��

��� ; ��

3� � 3

� 1 �

1

lim  f (x)  0  f ��� hàm số liên tục trái tại x  

� 1�

� 3�

x��33

�1 �

lim  f (x)  0  f � �� hàm số liên tục phải tại x  1

�1 �

� 3�

x�� �

3

3

� �� 1 1 �;

Hàm số gián đoạn tại mọi điểm x ��

�.

3

3�Bài 3. Cho hàm số f (x)  2sin x  3tan2x . Khẳng định nào sau đây đúng nhất.

A. Hàm số liên tục trên �

B. Hàm số liên tục tại mọi điểm

�

C. TXĐ : D  �\ �  k , k���

2

�2

 k , k��.

4

2

Lời giải:D. Hàm số gián đoạn tại các điểm x | HÀM SỐ LIÊN TỤC10CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN – TẬP 2

�

TXĐ : D  �\ �  k , k���

2

�4

Ta có hàm số liên tục tại mọi điểm thuộc D và gián đoạn tại các điểm

x k , k��.

4

2�x2  5x  6

khi x  2Bài 4. Cho hàm số f  x  � 2x3  16

. Khẳng định nào sau đây đúng

� 2  x khi x �2nhất.

A. Hàm số liên tục trên �

B. Hàm số liên tục tại mọi điểm

C. Hàm số không liên tục trên  2:�

D. Hàm số gián đoạn tại các điểm x  2 .

Lời giải:

TXĐ : D  �\  2

x2  5x  6

� hàm số liên tục

2x3  16

�Với x  2 � f (x)  2  x � hàm số liên tục

�Với x  2 � f (x) �Tại x  2 ta có : f (2)  0

lim f (x)  lim  2  x  0 ;

x�2

x�2

lim f (x)  lim

x�2x�2(x  2)(x  3)

1



�lim f (x)

2

24 x�2

2(x  2)(x  2x  4)Hàm số không liên tục tại x  2.

�3 x  1

khi x  1� x1

Bài 5. Cho hàm số f (x)  �

. Khẳng định nào sau đây đúng

�3 1 x  2

khi x �1� x 2

nhất.

A. Hàm số liên tục trên �

B. Hàm số không liên tục trên �

C. Hàm số không liên tục trên  1: �

D. Hàm số gián đoạn tại các điểm x  1 .

Lời giải:

Hàm số xác định với mọi x thuộc �

| HÀM SỐ LIÊN TỤC11CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN – TẬP 2�Với x  1� f (x)  1 x  2 � hàm số liên tục

x 2

�Với x  1� f (x) 3x1

x1�Tại x  1 ta có : f (1) 

lim f (x)  lim

x�1x�13x 1

x 1 lim

x�1� hàm số liên tục2

3

(x  1)( x  1)

(x  1)( 3 x2  3 x  1)2

;

31 x  2 2

  lim f (x)  f (1)

x�2

x�1

x 2

3 x�1

Hàm số liên tục tại x  1.

Vậy hàm số liên tục trên �.

lim f (x)  lim�x2  3x  2

khi x �1Bài 6. Cho hàm số f  x  � x  1

. Khẳng định nào sau đây đúng

� a khi x  1nhất.

A. Hàm số liên tục trên �

B. Hàm số không liên tục trên �

C. Hàm số không liên tục trên  1: �

D. Hàm số gián đoạn tại các điểm x  1 .

Lời giải:

Hàm số liên tục tại mọi điểm x �1 và gián đoạn tại x  1

� 2x  1  1khi x �0

Bài 7. Cho hàm số f  x  �

. Khẳng định nào sau đây đúng

x

� 0 khi x  0nhất.

A. Hàm số liên tục trên �

B. Hàm số không liên tục trên �

C. Hàm số không liên tục trên  0;�

D. Hàm số gián đoạn tại các điểm x  0 .

Lời giải:

Hàm số liên tục tại mọi điểm x �0 và gián đoạn tại x  0| HÀM SỐ LIÊN TỤC12CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN – TẬP 2

2x  1 khi x �0(x  1)3 khi 0  x  2 . Khẳng định nào sau đây đúng

Bài 8. Cho hàm số f (x)  �� x  1 khi x �2

nhất.

A. Hàm số liên tục trên �

B. Hàm số không liên tục trên �

C. Hàm số không liên tục trên  2;�

D. Hàm số gián đoạn tại các điểm x  2 .

Lời giải:

Hàm số liên tục tại mọi điểm x �2và gián đoạn tại x  22x2  x  1 khi x �1f

(

x

)Bài 9. Cho hàm số

. Khẳng định nào sau đây đúng3x  1

khi x  1nhất.

A. Hàm số liên tục trên �

B. Hàm số không liên tục trên �

C. Hàm số không liên tục trên  2;�

D. Hàm số gián đoạn tại các điểm x  �1 .

Lời giải:

Hàm số liên tục tại mọi điểm x ��1và gián đoạn tại x  �1.

sin x khi x �

2

Bài 10. Xác định a, bđể các hàm số f  x  �

liên tục trên �

�ax  b khi x  2

� 2

�a 

A. � b 1

� 2

�a 

B. � b 2

� 1

�a 

C. � b 0

� 2

�a 

D. � b 0

Lời giải:

�

� 2

a b  1a

�2�� 

Hàm số liên tục trên �� �b 0

 a b  1 �

�2| HÀM SỐ LIÊN TỤC13CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN – TẬP 2

�x3  3x2  2x

khi x(x  2) �0x(x  2)

khi x  2

Bài 11. Xác định a, bđể các hàm số f (x)  �a

liên tụcb

khi x  0trên �

�a  10

A. �

b  1

�a  11

B. �

b  1

�a  1

C. �

b  1Lời giải:�a  12

D. �

b  1a 1

Hàm số liên tục trên �� �

.

b  1�3 x  2  2x  1khi x �1

Bài 12. Tìm m để các hàm số f (x)  �

liên tục trên �

x 1

�3m 2

khi x  1A. m 1B. m4

3C. m 2D. m 0Lời giải:

x  2  2x  1

nên hàm số liên tục trên khoảng �\  1

x 1

Do đó hàm số liên tục trên � khi và chỉ khi hàm số liên tục tại x  1

Ta có: f (1)  3m 2

Với x �1 ta có f (x) lim f (x)  lim

x�1x�133x  2  2x  1

x 1

x3  x  2 lim �

1

x�1

(x  1) x2  x3 x  2  3 (x  2)2x2  x  2

� 2

 lim �

1

x�1

2

2

3

3

xx

x2(

x2)

Nên hàm số liên tục tại x  1 � 3m 2  2 � m

Vậy m4

34

là những giá trị cần tìm.

3� x  1 1

khi x  0Bài 13. Tìm m để các hàm số f (x)  � x

liên tục trên �

22x  3m 1 khi x �0| HÀM SỐ LIÊN TỤC14CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN – TẬP 2B. m A. m 11

6C. m 2D. m 0Lời giải:

x  1 1

nên hàm số liên tục trên  0;�

x�Với x  0 ta có f (x) �Với x  0 ta có f (x)  2x2  3m 1 nên hàm số liên tục trên (�;0) .

Do đó hàm số liên tục trên � khi và chỉ khi hàm số liên tục tại x  0

Ta có: f (0)  3m 1

lim f (x)  lim

x�0x�0x  1 1

1

1

 limx�0

x

x  1 1 2lim f (x)  lim 2x2  3m 1  3m 1

x�0x�0Do đó hàm số liên tục tại x  0 � 3m 1

Vậy m 1

1

� m 

2

61

thì hàm số liên tục trên �.

6

Lời giải:Với x  2 ta có hàm số liên tụC.Để hàm số liên tục trên � thì hàm số phải liên tục trên khoảng  �;2 và liên

tục tại x  2.

�Hàm số liên tục trên  �;2 khi và chỉ khi tam thức

g(x)  x2  2mx  3m 2 �0, x �2

� '  m2  3m 2 �0 3 17ۣ

TH 1: �

2

�g(2)  m 6 �0m3 17

2

m2  3m 2  0

2 '  m  3m 2  0 ���

m 2

TH 2: �

�x1  m  '  2 '  (m 2)2� 3 17

3 17m

��

 m 6

2 �

2m 6Nên3 17

�m 6 (*) thì g(x) �0, x �2

2� lim f (x)  lim

x�2x�22x  4  3  3| HÀM SỐ LIÊN TỤC15CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN – TẬP 2

x 1

3x�2

x�2 x  2mx  3m 2

6 m

3

 3 � m 5 (thỏa (*))

Hàm số liên tục tại x  2 �

6 m

Vậy m 5 là những giá trị cần tìm.

lim f (x)  lim2Vấn đề 3. Chứng minh phương trình có nghiệm

Phương pháp :

�Để chứng minh phương trình f (x)  0 có ít nhất một nghiệm trên D, ta

chứng minh hàm số y  f (x) liên tục trên D và có hai số a, b�D sao cho

f (a). f (b)  0.

�Để chứng minh phương trình f (x)  0 có k nghiệm trên D, ta chứng minh

hàm số y  f (x) liên tục trên D và tồn tại k khoảng rời nhau (ai ; ai 1) (i=1,2,…,k)

nằm trong D sao cho f (ai ). f (ai 1)  0.

Các ví dụ

Ví dụ 1 Chứng minh rằng các phương trình sau có đúng một nghiệm.

1. x5  3x  1 02. x3  2x  4 3 3 2x

Lời giải:1. Xét hàm số f (x)  x5  3x  1 là hàm liên tục trên �

Mặt khác: ff(1)  1, (0)  1� ff(1). (0)  1 0

Nên phương trình f (x)  0 có ít nhất một nghiệm thuộc  1;0 .

Giả sử phương trình có hai nghiệm x1 , x2 .5

5

Khi đó: f (x1)  f (x2 )  0 � x1  x2  3 x1  x2   0�  x1  x 2  x14  x13x2  x12x22  x1x23  x24  3  0

(1)

1 4 4 4 4 44 2 4 4 4 4 4 43

A

22� 1

� �1

� 1

Do A  �x12  x1x2 � � x1x2  x22 � x12x22  3  0

� 2

� �4

� 2

Nên (1) � x1  x2

Vậy phương trình ln có đúng một nghiệm.

3

2. Điều kiện: x �

2

Phương trình � x3  2x  3 3 2x  4  0

� 3�

Xét hàm số f (x)  x3  2x  3 3 2x  4 liên tục trên ��; �

� 2�| HÀM SỐ LIÊN TỤC16CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN – TẬP 2

�3 � 19

�3 �

ff(0)  4  3 3  0, � �

 0 � ff(0). � � 0

�2 � 8

�2 �

Nên phương trình f (x)  0 có ít nhất một nghiệm

Giả sử phương trình f (x)  0 có hai nghiệm x1 , x2

Khi đó: f (x1)  f (x2 )  0� x13  x23  2 x1  x2   33 2x1  3 2x2  06

� 0

�  x1  x2  �x12  x1x2  x22  2 

32

x32

x1 4 4 4 4 4 4 44 2 4 4 41 4 4 4 4 423�

B� x1  x2

2� x2 � 3x22

6

 2

 0)

(Vì B  �x1  �

2� 4

3 2x1  3 2x2Vậy phương trình ln có nghiệm duy nhất.

Ví dụ 2 Chứng minh rằng phương trình sau có ít nhất một nghiệm :

1. x7  3x5  1  02. x2 sin x  x cos x  1 0

Lời giải:1. Ta có hàm số f (x)  x  3x  1 liên tục trên R và ff(0). (1)  3  0

75Suy ra phương trinh f (x)  0 có ít nhất một nghiệm thuộc (0;1) .

2. Ta có hàm số f (x)  x2 sin x  xcos x  1 liên tục trên R và ff(0). ()    0 . Suy

ra phương trinh f (x)  0 có ít nhất một nghiệm thuộc (0; ) .

Ví dụ 3.x5  2x3  15x2  14x  2  3x2  x  1 có đúng 5 nghiệm phân biệtLời giải:

Phương trình đã cho tương đương vớix5  2x3  15x2  14x  2  3x2  x  12� x5  9x4  4x3  18x2  12x  1  0 (1)

Hàm số f (x)  x5  9x4  4x3  18x2  12x  1 liên tục trên �

� 1 � 19

 � 

0

Ta có: ff(2)  95  0, (1)  1  0, f �

� 2 � 32

ff(0)  1  0, (2)  47  0, f (10)  7921  0

Do đó phương trình f (x)  0 có ít nhất 5 nghiệm thuộc các khoảng| HÀM SỐ LIÊN TỤC17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vấn đề 2. Xét tính liên tục của hàm số trên một tập

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×