Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vấn đề 1. Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm

Vấn đề 1. Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN – TẬP 2

�f1(x) khi x x0

4. Hàm số f (x)  �

liên tục tại điểm x  x0 khi và chỉ khi

�f2(x) khi x  x0

lim f1(x)  lim f2(x)  f1(x0) .x� x0x�x0Chú ý:

�f (x) khi x x0

�Hàm số y  �

liên tục tại x  x0 khi và chỉ khi

�k khi x  x0

lim f (x)  k .

x� x0�f (x) khi x  x0

�Hàm số y  �

liên tục tại x  x0 khi và chỉ khi

�g(x) khi x �x0

lim f (x)  lim g(x) .x� x0x�x0Các ví dụ

Ví dụ 1. Xét tính liên tục của hàm số sau tại x  3

�x3  27

khi x �3�x2  x  6

f

x1.   �

�10

khi x  3

�3� x 3

khi x  32

x33

f

x2.   �

� x 1 2

 khi x �3

�

Lời giải:1. Hàm số xác định trên �

Ta có f (3) x3  27

(x  3)(x2  3x  9)

10

f (x)  lim 2

 lim

và lim

x�3

x�3 x  x  6

x�3

(x  3)(x  2)

3x2  3x  9 27�f (3) .

x�3

x 2

5

Vậy hàm số không liên tục tại x  3. limf (x)  lim(

x  1)2  4 ;

2. Ta có f (3)  4 và lim

x�3

x�3

lim f (x)  limx 3 lim2x  3  3

 3 �lim f (x)

x�3

22x  3  3 x�3

Vậy hàm số gián đoạn tại x  3.x�3x�3Ví dụ 2. Xét tính liên tục của hàm số sau tại điểm chỉ ra

�x2  x  2

�x2  1 khi x �1khi x �1

1. f (x)  �

tại điểm x0  1 2. f (x)  � x  1

2

khi x  1

1

khi x  1Lời giải:

| HÀM SỐ LIÊN TỤC3CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN – TẬP 2

f (x)  lim(x2  1)  2  f (1)

1. Ta có f (1)  2và lim

x�1

x�1

Vậy hàm số liên tục tại điểm x  1.

2. Ta có f (1)  1

lim f (x)  limx�1x 1x�1lim f (x)  limx�1(x  1)(x  2)x�1(x  1)(x  2)x�1 lim(2

 x)  3

x 1 lim(

x  2)  3 �lim f (x)x�1x�1Suy ra không tồn tại giới hạn của hàm số y  f (x) khi x � 1.

Vậy hàm số gián đoạn tại x  1.

Ví dụ 3 Tìm a để hàm số sau liên tục tại x  2

�3 4x  2khi x �2

1. f  x  � x  2

�a

khi x  2

� x4  5x2  4

khi x  22. f  x  � x3  8

�ax2  x  1

khi x �2Lời giải:1. Ta có f (2)  a vàlim f (x)  lim

x�2x�234x  2

4

1

 limx�2 3

x 2

(4x)2  23 4x  4 3Hàm số liên tục tại điểm x  2 � lim f (x)  f (2) � a 

x�22. Ta có : lim f (x)  lim

x�2x�21

.

3x4  5x2  4

(x2  1)(x  2)lim

1

x�2

x3  8

x2  2x  4lim f (x)  lim ax2  x  1  4a 3  f (2)

x�2x�2f (x)  lim f (x)  f (2)

Hàm số liên tục tại x  2 � xlim

�2

x�2

1

.

2

CÁC BÀI TOÁN LUYỆN TẬP

� 4a 3  1 � a  � x2

khi x �4�x  4

f

(

x

)Bài 1 Cho hàm số

. Khẳng định nào sau đây đúng nhất�1

khi x  4�4

A. Hàm số liên tục tại x  4

B. Hàm số liên tục tại mọi điểm trên tập xác định nhưng gián đoạn tại x  4

C. Hàm số không liên tục tại x  4

D. Tất cả đều sai

Lời giải:| HÀM SỐ LIÊN TỤC4CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN – TẬP 2x2

1

1

 lim

  f (4)

x4

x 4

x2 4

Hàm số liên tục tại điểm x  4.

Ta có : lim f (x)  lim

x�4x�4�x2  3x  2

 2 khi x  1Bài 2 Cho hàm số f (x)  � x  1

. Khẳng định nào sau đây

�3x2  x  1

khi x �1đúng nhất

A. Hàm số liên tục tại x  1

B. Hàm số liên tục tại mọi điểm

C. Hàm số không liên tục tại x  1

D. Tất cả đều sai

Lời giải:(x  1)(x  2) �

lim f (x)  lim �

 2� 2

x�1

x�1

� x 1

lim f (x)  lim 3x2  x  1  3 �lim f (x)

x�1x�1x�1Hàm số không liên tục tại x  1.

� x

khi x �1

�cos

2

Bài 3 Cho hàm số 3. f  x  �

. Khẳng định nào sau đây

�x  1 khi x  1đúng nhất

A. Hàm số liên tục tại tại x  1và x  1.

B. Hàm số liên tục tại x  1, không liên tục tại điểm x  1.

C. Hàm số không liên tục tại tại x  1và x  1.

D. Tất cả đều sai

Lời giải:

Hàm số liên tục tại x  1, không liên tục tại điểm x  1.

Bài 4. Chọn giá trị f (0) để các hàm số f (x) 

A.1B.22x  1  1

liên tục tại điểm x  0 .

x(x  1)C.3

Lời giải:D.42x  1  1

2x

f (x)  lim

 lim

1

Ta có : lim

x�0

x�0

x0

x(x  1)

x(x  1) 2x  1  1Vậy ta chọn f (0)  1| HÀM SỐ LIÊN TỤC5CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN – TẬP 2Bài 5. Chọn giá trị f (0) để các hàm số f (x) 

A.1Vậy ta chọn f (0) 32

32x  8  2

3x  4  2liên tục tại điểm x  0 .2

9

Lời giải:B.2f (x)  lim

Ta có : lim

x�0

x�03C.3x  4  2(2x  8)2  2.3 2x  8  4D.1

92

92

.

9�x  x  2khi x  1

Bài 6 Cho hàm số f (x)  � x  1

. Khẳng định nào sau đây đúng2x  3

khi x �1nhất

A. Hàm số liên tục tại tại tại x0  1

B. Hàm số liên tục tại mọi điểm

C. Hàm số không liên tục tại tại x0  1..

D. Tất cả đều sai

Lời giải:

f (x)  lim  2x  3  1

Ta có: f (1)  1 và xlim

�1

x�1

lim f (x)  limx�1x�1x x 2

x2  x  2

 lim

x�1 (x  1)(x  x  2)

x 1limx�1x 2

x x 23

2f (x) �lim f (x)

Suy ra xlim

�1

x� 1

Vậy hàm số không liên tục tại x0  1.

�x  1 3 x  1khi x �0

Bài 7 Cho hàm số 3. f (x)  �

. Khẳng định nào sau đây

x2

khi x  0đúng nhất

A. Hàm số liên tục tại x0  0

B. Hàm số liên tục tại mọi điểm như gián đoạn tại x0  0

C. Hàm số không liên tục tại x0  0

D. Tất cả đều sai

| HÀM SỐ LIÊN TỤC6CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN – TẬP 2

Lời giải:

Ta có: f (0)  2

lim f (x)  lim

x�0x�0� 1 3 x  1 �

x  1 3 x  1

 lim �

1

x�0 �

x

x1

 lim �

1

� 2  f (0)

3

x�0

� 1 x  1  x  1�

Vậy hàm số liên tục tại x  0 .

�3 x  1

khi x �1

Bài 8 Cho hàm số f (x)  �x  1

. Khẳng định nào sau đây đúng

1khi x  1�3

nhất

A. Hàm số liên tục tại x  1

B. Hàm số liên tục tại mọi điểm

C. Hàm số không liên tục tại tại x  1

D. Tất cả đều sai

Lời giải:

Ta có : lim f (x)  lim

x�1x�4x1

1

1

 lim

  f (1)

x  1 x�4 3 x2  3 x  1 33Hàm số liên tục tại điểm x  1.

�x2  x  2

 2x khi x  2Bài 9 Cho hàm số f (x)  � x  2

�x2  x  3

khi x �2. Khẳng định nào sau đây đúng nhất

A. Hàm số liên tục tại x0  2

B. Hàm số liên tục tại mọi điẻm

C. Hàm số không liên tục tại x0  2

D. Tất cả đều sai

Lời giải:

(x  1)(x  2)

 2x� 4

Ta có : lim f (x)  lim �

x�2

x�2

� x 2

lim f (x)  lim x2  x  3  5 �lim f (x)

x�2x� 2x�2Hàm số không liên tục tại x0  2 .

� x  2a khi x  0

Bài 10. Tìm a để các hàm số f  x  � 2

liên tục tại x  0

�x  x  1 khi x �0

| HÀM SỐ LIÊN TỤC7CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN – TẬP 2A.1

2B.1

4C.0D.1Lời giải:

f (x)  lim(

x  x  1)  1

Ta có : lim

x�0

x�0

2lim f (x)  lim(

x  2a)  2ax�0x�0Suy ra hàm số liên tục tại x  0 � a 1

.

2� 4x  1  1

khi x �0Bài 11. Tìm a để các hàm số f (x)  �ax2  (2a 1)x

liên tục tại x  03

khi x  0A.1

2B.1

4C. 1

6D.1Lời giải:

f (x)  lim

Ta có : lim

x�0

x�04x  1  1

x ax  2a 1

 lim

x�04 ax  2a 1 Hàm số liên tục tại x  0 �4x  1  12

2a 12

1

 3 � a  .

2a 1

6� 3x  1  2

khi x  1� 2

Bài 12. Tìm a để các hàm số f (x)  � x2  1

liên tục tại x  1

a

(

x2)khi x �1� x 3

A.1

2B.Ta có : lim f (x)  lim

x�1x�1lim f (x)  lim

x�1x�11

43

4

Lời giải:

C.D.13x  1  2 38

x2  1a(x  2) ax 3

2

2Suy ra hàm số liên tục tại x  1 �a 3

3

 � a .

2 8

4Vấn đề 2. Xét tính liên tục của hàm số trên một tập

| HÀM SỐ LIÊN TỤC8CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN – TẬP 2

Phương pháp:Sử dụng các định lí về tính liên tục của hàm đa thức, lương

giác, phân thức hữu tỉ …

Nếu hàm số cho dưới dạng nhiều cơng thức thì ta xét tính liên tục trên mỗi

khoảng đã chia và tại các điểm chia của các khoảng đó.

Các ví dụ

Ví dụ 1 Xét tính liên tục của các hàm số sau trên toàn trục số:

1. f (x)  tan2x  cos x2. f (x) x  1 2

x  3x  2

2Lời giải:

�

1. TXĐ: D  �\ �  k , k���

2

�4

Vậy hàm số liên tục trên D

�x  1�0

�x  1

��

2. Điều kiện xác định: � 2

�x  3x  2 �0 �x �2

Vậy hàm số liên tục trên  1;2 � 2;� .

�a2  x  2

khi x  2Ví dụ 2 Xác định a để hàm số f  x  � x  2  2

liên tục trên �.

� 1 a x khi x �2Lời giải:

Hàm số xác định trên �

Với x  2 � hàm số liên tục

Với x  2 � hàm số liên tục

f (x)  lim(1

 a)x  2(1 a)  f (2)

Với x  2 ta có lim

x�2

x�2

lim f (x)  lima2(x  2) lim a2( x  2  2)  4a2x  2  2 x�2

Hàm số liên tục trên �� hàm số liên tục tại x  2

x�2x�2� lim f (x)  lim f (x) � 4a2  2(1 a) � a  1, a 

x�2x�21

.

21

là những giá trị cần tìm.

2

CÁC BÀI TỐN LUYỆN TẬP

Vậy a  1, a x 2

. Khẳng định nào sau đây đúng nhất.

x  x 6

A. Hàm số liên tục trên �Bài 1. Cho hàm số f (x) 2B. TXĐ : D  �\  3; 2 .Ta có hàm số liên tục tại mọi x �D và hàm số gián

đoạn tại x  2, x  3

| HÀM SỐ LIÊN TỤC9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vấn đề 1. Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×