Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG MẦM NON THỊ XÃ TỪ SƠN, BẮC NINH TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG MẦM NON THỊ XÃ TỪ SƠN, BẮC NINH TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Xây dựng đội ngũ hiệu trưởng đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng theo

chuẩn hiệu trưởng trường mầm non, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện

giáo dục hiện nay.

3.2.2.2. Nội dung của biện pháp

Xây dựng quy hoạch đội ngũ hiệu trưởng mầm non đạt chuẩn hiệu trưởng

mầm non theo thông tư Số: 17/2011/TT-BGDĐT ngày ngày 14 tháng 4 năm

2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.2.2.3. Cách thức thực hiện

Phòng giáo dục thành lập tổ xây dựng kế hoạch do Trưởng phòng phụ trách

để xây dựng kế hoạch trung hạn và dài hạn cho phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu

phát triển đội ngũ hiệu trưởng đồng thời cần chủ động rà soát đội ngũ, cử đi đào

tạo

3.2.2.4 Điều kiện thực hiện biện pháp

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ trong việc quy

hoạch, bổ nhiệm theo đúng trình.

3.2.3. Tuyển chọn và sử dụng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non theo

chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới mầm non hiện nay.

3.2.3.1 Mục đích của biện pháp

Tuyển chọn và sử dụng đội ngũ Hiệu trưởng mầm non là khâu đầu tiên

trong chu trình quản lý và đây là khâu có tính quyết định cho một sự phát triển

giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng. Việc tuyển chọn hiệu trưởng

có đầy đủ phẩm chất năng lực sẽ đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản toàn

diện giáo dục hiện nay.

3.2.3.2. Nội dung của biện pháp

Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu với Phòng Nội vụ thị xã và Lãnh đạo

thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh để tuyển chọn được đội ngũ hiệu trưởng có hiệu quả.

Bên cạnh đó Phòng Giáo dục và Đào tạo phân cơng, sử dụng đội ngũ hiệu

trưởng một cách phù hợp để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.

3.2.3.3. Cách thức thực hiện

Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu với Phòng Nội vụ của thị xã, UBND

thị xã xây dựng kế hoạch tuyển chọn và sử dụng đội ngũ HT trường mầm non.

3.2.3.4 Điều kiện thực hiện biện pháp

Cơng khai hóa các qui chế, quy định về nội dung quản lý nhân sự

củatrường MN như: tiêu chuẩn tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá, đào

tạo, bồi dưỡng dựa trên năng lực.173.2.4. Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng cho đội ngũ hiệu trưởng

đáp ứng chuẩn và yêu cầu đổi mới giáo dục.

3.2.4.1. Mục đích của biện pháp

Để có thể tiến hành đổi mới căn bản, tồn diện nền giáo dục Việt Nam, công

tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ HT trường MN nhất thiết phải đi trước một

bước. Phải xem quản lí là một nghề, vì vậy cần được đào tạo và quan tâm như

những nghề khác, đào tạo trước khi bổ nhiệm

3.2.4.2. Nội dung của biện pháp

Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện hoạt động bồi dưỡng theo sự chỉ đạo

của Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hiệu trưởng theo từng

gian đoạn, năm học, theo từng chu kì với những nội dung đa dạng và phong phú

cập nhập tri thức mới nhất.

3.2.4.3. Cách thức thực hiện

Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu với Sở Giáo dục và Đào tạo xây

dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ hiệu trưởng mầm non.

Dựa trên điều tra khảo sát năng lực của đội ngũ về các mặt để tìm ra những mặt

hạn chế trong cơng tác quản lýnhà trường của người hiệu trưởng. Qua đó có điều

kiện xác định các lĩnh vực, các đối tượng cụ thể để bồi dưỡng nâng cao chất

lượng đào tạo.

3.2.4.4. Điều kiện thực hiện biện pháp

Đội ngũ hiệu trưởng các trường mầm non phải nghiêm túc, và có nhận thức

đúng đắn về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng đối với sự phát triển của

giáo dục.

Đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về giáo dục phải xây dựng kế hoạch sát

với thực tiễn của giáo dục địa phương, sau đó phân công nhiệm vụ cho các thành

viên tổ chức chỉ đạo, kiểm tra đánh giá công tác bồi dưỡng.

3.2.5. Thực hiện đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn trong bối cảnh đổi mới

giáo dục.

3.2.5.1. Mục đích của biện pháp

Đánh giá đội ngũ hiệu trưởng là việc làm rất quan trọng, với mục đích nhằm

thu thập thơng tin ngược về chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ Ht trường

MN và phát hiện những hạn chế trong quá trình quản lý, những hạn chế về năng

lực để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của đội ngũ HT trường

MN

3.2.5.2. Nội dung của biện pháp18+ Chuyển từ sự đo đạc, phản ánh, mô tả sang tác động, phát triển.

+ Bên cạnh việc tìm hiểu thực trạng, phải xác định được điều kiện, nguyên

nhân của nó.

3.2.5.3. Cách thức thực hiện

Các bước đánh giá, xếp loại:

Bước 1. Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại

Bước 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia góp ý và đánh

giá hiệu trưởng.

3.2.5.4 Điều kiện thực hiện biện pháp

Phòng Giáo dục và Đào tạo cần cử cán bộ có năng lực giám sát quá trình

đánh giá hiệu trưởng của các trường mầm non

Đội ngũ hiệu trưởng nêu cao tinh thần học hỏi, phê và tự phê, nêu cao tinh

thần tự chịu trách nhiệm trong bản tự đánh giá.

3.2.6. Thực hiện tốt các chính sách đãi ngộ, tạo động lực cho sự phát triển đội

ngũ hiệu trưởng.

3.2.6.1 Mục đích của biện pháp

Tham mưu chế độ chính sách, chăm lo cải thiện đời sống và tinh thần cho

đội ngũ HT là vấn đề nhân văn trong quản lý phát triển nhằm tạo động lực cho

đội ngũ HT tồn tâm, tồn ý, n tâm cơng tác phục vụ giáo dục và đào tạo

3.2.6.2. Nội dung của biện pháp

Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước đối

với HT, đặc biệt nâng phụ cấp trách nhiệm lên cao hơn hiện nay phụ cấp trách

nhiệm của HT là 0.3.

3.2.6.3. Cách thức thực hiện

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợn với các Phòng ban ngành có liên quan

tham mưu rà sốt, điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách của tỉnh về chế độ đãi

ngộ HT nói chung và HT trường MN nói riêng

Phòng Giáo dục và Đào tạo hằng năm rà soát, sắp xếp đội ngũ, kịp thời đề

nghị khen thưởng, bổ nhiệm những HT giỏi có năng lực vào vị trí cao hơn, thực

hiện nghiêm túc, cơng bằng khách quan công tác luân chuyển đội ngũ HT.

3.2.6.4 Điều kiện thực hiện biện pháp

Xây dựng chính sách ưu đãi hợp lý cho đội ngũ HT trường MN, cải tiến

khuyến khích nâng lương trước thời hạn cho HT trường có thành tích xuất sắc

nhiệm vụ, tạo động lực cho họ yên tâm cơng tác. Đảm bảo sự bình đẳng trong

hoạt động đào tạo bối dưỡng nâng cao trình độ năng lực.193.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp

Theo phân tích trên, mỗi một biện pháp đều giữ một vị trí và vai trò quan

trọng riêng. Tuy vậy, các biện pháp lại có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Khi các

biện pháp hợp lại tạo nên một sự thống nhất có tác động qua lại với nhau, tương

tác hỗ trợ cho nhau tạo nên động lực thúc đẩy hoạt động phát triển đội ngũ HT

trường MN.

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp

Bảng 3.1: Tổng hợp kết quả trưng cầu ý kiến về mức độ cần thiết của các biện pháp

phát triển đội ngũ HT trường MNTT123456Mức độ cần thiết

Rất cần

Không cần

Cần thiết

thiết

thiết

SL

%

SL

%

SL %Tên các biện pháp

Tổ chức quán triệt học tập nâng

cao nhận thức về tầm quan trọng

trong phát triển đội ngũ hiệu

trưởng.

Xây dựng quy hoạch phát triển đội

ngũ hiệu trưởng phù hợp với yêu

cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh

hiện nay.

Tuyển chọn và sử dụng đội ngũ

hiệu trưởng trường mầm non theo

chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới

mầm non hiện nay.

Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự

bồi dưỡng cho đội ngũ hiệu trưởng

đáp ứng chuẩn và yêu cầu đổi mới

giáo dục.

Thực hiện đánh giá hiệu trưởng

theo chuẩn trong bối cảnh đổi mới

giáo dục.

Thực hiện tốt các chính sách đãi

ngộ, tạo động lực cho sự phát triển

đội ngũ hiệu trưởng.2036 46,154253,850047 60,263139,740040 51,283848,72003939500037 47,434152,570043 55,133544,870050Bảng 3.2: Tổng hợp kết quả trưng cầu ý kiến về tính khả thi

các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ HT trường MNTính khả thi

TT123456Tên các biện phápRất khả thiTổ chức quán triệt học tập nâng

cao nhận thức về tầm quan trọng

trong phát triển đội ngũ hiệu

trưởng.

Xây dựng quy hoạch phát triển đội

ngũ hiệu trưởng phù hợp với yêu

cầu đổi mới giáo dục trong bối

cảnh hiện nay.

Tuyển chọn và sử dụng đội ngũ

hiệu trưởng trường mầm non theo

chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới

mầm non hiện nay.

Đổi mới công tác bồi dưỡng và tự

bồi dưỡng cho đội ngũ hiệu trưởng

đáp ứng chuẩn và yêu cầu đổi mới

giáo dục.

Thực hiện đánh giá hiệu trưởng

theo chuẩn trong bối cảnh đổi mới

giáo dục.

Thực hiện tốt các chính sách đãi

ngộ, tạo động lực cho sự phát triển

đội ngũ hiệu trưởng.Khả thi

SL%Không

khả thi

SL

%SL%3221,0346 58,97003646,1540 51,2822,573747,4441 52,56003443,5944 56,41003221,0346 58,97003646,153933,8550Qua tổng hợp số liệu trên chúng ta thấy:

Các ý kiến đều tán thành cao về mức độ cần thiết và rất cần thiết, tính khả

thi và rất khả thi của các biện pháp trên.Qua đó có thể khẳng định các biện pháp

của đề tài là có cơ sở khoa học và thực tiễn.21Biểu đồ 3.1: Biểu đồ biểu diễn tương quan giữa tính cần thiết

và tính khả thi của các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ HT trường MN

Tiểu kết chương 3

Qua nghiên cứu cơ sở lý luận ở chương 1, thực trạng phát triển đội ngũ ở

chương 2, trong chương 3 luận văn đã trình bày các biện pháp phát triển đội hiệu

trưởng các trường mầm non ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Trên cơ sở phân tích,

thực trạng đánh giá mặt mạnh, mặt hạn chế nguyên nhân dẫn tới những hạn chế

trong phát triển đội hiệu trưởng các trường mầm non ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

trong những năm qua, tác giả đã đề xuất 6 biện pháp phát triển đội ngũ hiệu

trưởng các trường mầm non góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ hiệu trưởng

và đưa chất lượng giáo dục mầm non ngày càng được nâng cao.

Các biện pháp đã được tác giả tổ chức thăm dò, phân tích đánh giá một

cách khách quan. Kết quả thăm dò ý kiến cho thấy các biện pháp đưa ra là khả

thi và cần thiết. Đáp ứng được giả thuyết khoa học đã nêu ra trong luận văn.22KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Luận văn đã nghiên cứu cơ sở lí luận, hệ thống hóa các khái niệm liên quan

đến nội dung nghiên cứu như: quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường,

phát triển đội ngũ hiệu trưởng…làm sáng tỏ vai trò, tầm quan trọng của phát

triển đội ngũ HT trường MN.

Năng lực đội ngũ hiệu trưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu, đồng thời

cũng là sống còn của các nhà trường, các cơ sở giáo dục. Quản lý phát triển đội

ngũ HT trường MN nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần quyết định

nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt

Nam.

Luận văn đã tiến hành phân tích làm rõ thực trạng về phát triển đội ngũ HT

trường MN thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh trong vài năm trở lại đây, từ đó tìm ra

những mặt mạnh, mặt yếu, và nguyên nhân những hạn chế bất cập đó.

Trên cơ sở lí luận, phân tích thực trạng về quản lý phát triển đội ngũ hiệu

trưởng ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, luận văn đã đề xuất 6 biện pháp nhằm nâng

cao chất lượng đội ngũ hiệu trưởng trường MN

Tác giả đã tiến hành khảo nghiệm, phân tích đánh giá khách quan. Kết quả

khảo nghiệm cho thấy các biện pháp đề ra đều có tính khả thi cao và được đồng

thuận từ cơ sở.

2. Khuyến nghị

2.1. Đối với Bộ GD&ĐT

Tham mưu với chính phủ xây dựng hồn thiện hệ thống chính sách đối với

đội ngũ HT đặc biệt phụ cấp chức vụ nhằm nâng cao trách nhiệm của đội ngũ.

Tiếp tục bổ sung hoàn thiện các văn bản về khung năng lực đội ngũ HT

trường MN trong giai đoạn hiện nay.

2.2. Đối với UNND thị xã

Xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục trong giai

đoạn hiện nay, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt

Nam.

Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non

phù hợp với tình hình địa phương và theo quan điểm của đổi mới căn bản toàn

diện giáo dục Việt Nam.

2.3. Đối với sở GD&ĐT23Xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh Bắc Ninh trong đó

có kế hoạch phát triển đội ngũ theo quan điểm chỉ đạo về đổi mới toàn diện giáo

dục.

Tham mưu với UBND tỉnh về chế độ chính sách tạo động lực cho đội ngũ

2.4. Đối với Phòng GD&ĐT

Tham mưu với Phòng Nội vụ, lãnh đạo thị xã về tạo môi trường làm việc tốt

nhất cho đội ngũ hiệu trưởng.

Tham mưu về chính sách cho đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý

cho đội ngũ hiệu trưởng

2.5. Đối với đội ngũ HT trường MN

Tích cực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, đặc biệt bồi

dưỡng ngoại ngữ, tin học đáp ứng thời kì hội nhập khu vực và thế giới

Nâng cao vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong cơng tác quản lý.24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG MẦM NON THỊ XÃ TỪ SƠN, BẮC NINH TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×