Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG MẦM NON THỊ XÃ TỪ SƠN, BẮC NINH

Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG MẦM NON THỊ XÃ TỪ SƠN, BẮC NINH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 2.5: Thực trạng công tác xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng

trường mầm nonTTNội dungMức độ

Tốt

Khá

TB

SL % SL % SL %Yếu

SL %Thực hiện dự báo đúng về số

26,9

1 lượng, cơ cấu, trình độ và năng 21

31 39,74 23 29,49 3 3,85

2

lực của hiệu trưởng

Xây dựng được mục tiêu rõ ràng

25,6

2 về phát triển đội ngũ HT trường 20

27 34,62 30 38,46 1 1,28

4

mầm non

Đưa ra các giai đoạn cụ thể trong

28,2

3 khâu phát triển đội ngũ nhằm đạt 22

25 32,05 31 39,74 0

0

1

được mục tiêu của quy hoạch

Đề ra các biện pháp thực hiện các

24,3

4 hoạt động phát triển đội ngũ HT 19

24 30,77 32 41,02 3 3,85

6

mầm non

Kiểm tra đánh giá hoạt động quy

hoạch phát triển đội ngũ trường

19,2

5

15

25 32,05 31 39,74 7 8,98

mầm non theo từng giai đoạn quy

3

hoạch

Đưa ra các quyết định để điều

20,5

10,2

6 chỉnh quy hoạch phù hợp với tình 16

26 33,33 28 35,90 8

1

6

tình thực tế

Qua bảng tổng hợp ý kiến trên, ta thấy công tác quy hoạch phát triển đội

ngũ hiệu trưởng trường mầm non đánh giá khá tốt. Tuy nhiên, mức độ trưng bình

vẫn còn cao, đặc biệt còn những nội dung đánh giá là yếu. Đó là những điều các

nhà quản lý cần xem xét để đưa ra những biện pháp phù hợp với điều kiện hiện

nay. Cụ thể, các nội dung quy hoạch được đánh giá như sau:

2.4.2. Thực trạng việc tuyển chọn, bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm hiệu

trưởng trường mầm nonBảng 2.6. Thực trạng việc tuyển chọn, bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm hiệu

trưởng trường mầm non9TTNội dungMức độ

Tốt

Khá

TB

SL % SL % SL %Yếu

SL %Nhận thức về tầm quan trọng của

32,0

1 việc lựa chọn, bổ nhiệm, luân 25

32 41,03 21 26,92 0

0

5

chuyển, miễn nhiệm hiệu trưởng

Xây dựng quy hoạch nguồn theo

hướng dẫn số 15/HD- BTCTW,

17,9

2 ngày 05/11/2012 của BCH TW 14

25 32,05 33 42,31 6 7,69

5

về công tác quy hoạch cán bộ

lãnh đạo quản lý

Thực hiện tuyển chọn công khai,

minh bạch, tổ chức thi hoặc xét

23,0

3

18

29 37,18 28 35,90 3 3,85

tuyển để lựa chọn những ứng cử

7

viên có năng lực nhất

Tổ chức bổ nhiệm, luân chuyển,

29,4

4

23

27 34,62 25 32,05 3 3,85

miễn nhiệm theo đúng quy trình.

8

Xây dựng quy hoạch nguồn theo hướng dẫn số 15/HD- BTCTW, ngày

05/11/2012 của BCH TW về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý”. Đây

là nội dung quan trọng vì cơng tác quy hoạch giúp chủ động trong cơng tác bổ

nhiệm và có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm. Tuy nhiên, thực

tiễn khi trao đổi với Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ huyện

thì nội dung quy hoạch vẫn còn tồn tại những hạn chế bất cập do nhiều nguyên

nhân chủ quan và khách quan. Chính vì vậy, để làm tốt cơng tác này thì các cấp

quản lý có thẩm quyền bổ nhiệm cần phải khắc phục tồn tại, tìm hiểu nguyên

nhân và đề ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác quy hoạch cán bộ

trong thời gian sớm nhất.

2.4.3. Thực trạng công tác tổ chức bồi dưỡng và tự bồi dưỡng hiệu trưởng

trường mầm nonBảng 2.7. Tổng hợp kết quả đánh giá về công tác tổ chức bồi dưỡng và tự bồi

dưỡng hiệu trưởng trường mầm nonTT

Tốt10Mức độ

Khá

TBYếuSL % SL % SL % SL %

Nội dung

Tổ chức rà sốt, phân tích đánh

giá đội ngũ hiệu trưởng theo các

29,4

1 tiêu chí của Chuẩn Hiệu trưởng 23

23 29,48 30 38,46 2 2,56

8

trường mầm non để xây dựng nội

dung bồi dưỡng

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng

đội ngũ hiệu trưởng trường mầm

21,7

2

17

26 33,33 31 39,74 4 5,12

non theo yêu cầu của đổi mới

9

giáo dục hiện nay

Tổ chức các hình thức bồi dưỡng

20,5

3

16

41 52,57 19 24,36 2 2,56

đa dạng và đem lại hiệu quả cao

1

Nội dung bồi dưỡng đa dạng và

phong phú đáp ứng yêu và năng

46,1

4

36

21 26,92 20 25,64 1 1,28

lực cần có của hiệu trưởng trường

6

mầm non

Phối hợp với các cơ sở bồi dưỡng

CBQL giáo dục để cử hiệu

17,9

5

14

27 34,62 32 41,03 5 6,41

trưởng tham gia các khóa bồi

5

dưỡng

Khuyến khích việc tự bồi dưỡng

12,8

6 của hiệu trưởng và cán bộ nguồn 10

28 35,90 34 43,59 6 7,69

2

trong quy hoạch

Gắn kết công tác đào tạo bồi

7 dưỡng với công tác tuyển chọn và 6 7,69 29 37,18 35 44,87 7 8,98

bổ nhiệm, miễn nhiệm

Qua bảng ta nhận thấy: Các công tác tổ chức bồi dưỡng và tự bồi dưỡng

hiệu trưởng trường mầm non đã đạt được những hiệu quả nhất định. Bên cạnh

những mặt đạt được vẫn còn những hạn chế bất cập mà các nhà quản lý cần xem

xét và đưa ra những biện pháp để khắc phục.

2.4.4. Thực trạng công tác đánh giá hiệu trưởng trường mầm non

Bảng2.8. Thực trạng công tác đánh giá hiệu trưởng trường mầm non thị xã

Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

TT

Mức độ

Tốt

Khá

TB

Yếu11SL % SL % SL % SL

%

Nội dung

Xây dựng kế hoạch đánh giá kết

26,9

1 quả hoạt động của hiệu trưởng 21

23 29,49 31 39,74 3

3,85

2

theo quy định

Xác định mục tiêu, nội dung,

phương pháp và hình thức tổ

28,2

2

22

25 32,05 29 37,18 2

2,56

chức đánh giá đội ngũ hiệu

1

trưởng

Lựa chọn và phối hợp có hiệu

quả hoạt động đánh giá của các tổ

24,3

3

19

22 28,21 35 44,87 2

2,56

chức đoàn thể, của giáo viên và

6

tự đánh giá của hiệu trưởng

Đưa ra tiêu chí đánh giá cụ thể

25,6

4 trên yêu cầu của Chuẩn hiệu 20

20 25,64 37 47,44 1

1,28

4

trưởng mầm non

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng

15,3

5

12

26 33,33 34 43,59 6

7,69

sau mỗi đợt đánh giá

9

Sử dụng hiệu quả kết quả đánh

21,7

6 giá để đưa ra các hình thức khen 17

25 32,05 29 37,18 7

8,98

9

thưởng kỉ luật

Tổ chức đánh giá công khai,

34,6

7 minh bạch góp phần đánh giá 27

29 37,17 19 24,36 3

3,85

2

đúng thực trạng của đội ngũ

2.4.5. Thực trạng việc tạo môi trường, động lực cho sự phát triển đội ngũ hiệu

trưởngcác trường mầm non.Bảng 2.9. Tổng hợp ý kiến đánh giá về thực trạng tạo môi trường, động lực cho sự

phát triển đội ngũMức độ

Tốt

Khá

TB

Yếu

TT

Nội dung

SL % SL % SL % SL %

1 Xây dựng văn hóa ứng xử trong 42 53,8 26 33,33 10 12,82 0

0

nhà trường, tạo mơi trường đồn

512TTNội dungMức độ

Tốt

Khá

TB

SL % SL % SL %Yếu

SL %kết thân thiện

Thực hiện đầy đủ chế độ chính

57,6

45

28 35,90 5 6,41 0

0

đối với hiệu trưởng

9

Chính quyền địa phương tạo điều

30,7

3 kiện thuận lợi cho hiệu trưởng 24

26 33,33 28 35,90 5 6,41

6

công tác

Công tác thi đua khen thưởng cho

19,2

4 đội ngũ hiệu trưởng trường mầm 15

24 30,76 32 41,03 7 8,98

3

non đã được chú trọng

Được trang bị đầy đủ phương

tiện, cơ sở vật chất đáp ứng yêu

16,6

5

13

26 33,33 30 38,46 9 11,54

cầu làm việc của hiệu trưởng tại

7

nhà trường.

2.4.6. Thực trạng ảnh hưởng của các yếu tố đến phát triển đội ngũ hiệu

trưởng trường mầm non thị xã Từ Sơn Bắc Ninh

Vẫn còn nhận thức chưa đầy đủ về ảnh hưởng của các chính sách đến phát

triển đội ngũ hiệu trưởng các trường mầm non. Bên cạnh đó, tỉ lệ đánh giá ảnh

hưởng trung bình của các yếu tố đến phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm

non thị xã Từ Sơn Bắc Ninh còn cao chiếm khoảng 27%. Điều đó đặt ra cho các

nhà quản lý nhà nước về giáo dục ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh cần tìm hiểu

nguyên nhân để khắc phục những hạn chế góp phần nâng cao năng lực quản lý

cho đội ngũ hiệu trưởng các trường mầm non.

2.5. Đánh giá chung về thực trạng phát triển đội ngũ hiệu trưởng các

trường mầm non thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

2.5.1. Kết quả đạt được

Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu với UBND thị xã, Sở Giáo dục và

Đào tạo tạo về thực hiện các hoạt động phát triển đội ngũ trong đó có:

+ Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc phát triển đội ngũ hiệu

trưởng trong giai đoạn đổi mới toàn diện giáo dục hiện nay.

+ Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng mầm non trong quy

hoạch cán bộ quản lý chung của toàn thị xã.

213+ Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm đội ngũ hiệu trưởng theo quy

trình đúng quy định của Đảng và nhà nước về cơng tác cán bộ.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo cử hiệu trưởng đi học các lớp bồi dưỡng cán bộ

quản lý do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Học viện Quản lý giáo dục tổ

chức tại tỉnh Bắc Ninh và chất lượng hiệu quả quản lý được tăng lên rõ rệt.

Thực hiện đúng quy định các chế độ chính sách đối với đội ngũ hiệu trưởng

trường mầm non theo quy định hiện hành, xây dựng môi trường đồng thuận

trong các nhà trường mầm non.

2.5.2. Hạn chế

Trong vài năm trở lại đây, công tác phát triển đội ngũ đã đạt được những thành

tựu kế trên, tuy nhiên cơng tác này vẫn còn những hạn chế bất cập như sau:

Công tác quy hoạch đã được tiến hành, tuy nhiên việc thực hiện vẫn còn

nặng về hình thức. Cơng tác đánh giá đội ngũ hiệu trưởng còn chưa phát huy

được tinh thần tự chịu trách nhiệm cũng như chưa phát huy mục đích của đánh

giá cán bộ. Đánh giá xong chưa đưa ra các biện pháp triệt để khắc phục những

nhược điểm đó. Chưa có cơng tác thanh kiểm tra sau đánh giá để kết luận hiệu

quả của hoạt động này.

Công tác bồi dưỡng và khuyến khích tự bồi dưỡng còn nhiều bất cập. Bồi

dưỡng tư tưởng chính trị, các nghiệp vụ chuyên ngành do Sở Giáo dục và Đạo

tạo tổ chức còn hình thức. Việc phối hợp với Học viện quản lý giáo dục để bồi

dưỡng đội ngũ hiệu trường chưa được tiến hành thường xuyên và liên tục. Tuyên

truyền khuyến khích việc tự bồi dưỡng của đội ngũ còn chưa cao.

2.5.3. Nguyên nhân

Nhận thức của đội ngũ hiệu trưởng về việc phát triển chuyên môn, nghiệp

vụ, về công tác tự bồi dưỡng vẫn chưa cao.

Đội ngũ hiệu trưởng chưa được đào tạo cơ bản về quản lý giáo dục, đa số

chỉ học xong chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý là xong, chưa có bồi dưỡng

thường xuyên liên tục.

Việc phồi hợp với Học viện Quản lý giáo dục về bồi dưỡng cán bộ quản lý

nói chung và đội ngũ hiệu trưởng nói riêng chỉ dừng lại ở việc bồi dưỡng theo

từng giai đoạn mà chưa diễn ra thường xuyên, từng năm một.

Chậm trong việc tiếp nhận những tri thức quản lý hiện đại trên thế giới do

trình độ ngoại ngữ còn hạn chế.

Sự chồng chéo trong công tác quản lý về nhân sự trong ngành giáo dục giữa

UBND thị xã và Phòng Giáo dục và Đào tạo. UBND chưa giao quyền tự chủ tự14chịu trách nhiệm trong công tác quản lý và bổ nhiệm đội ngũ hiệu trưởng chỉ

dừng lại ở công tác tham mưu và giới thiệu.

Chế độ chính sách, chế độ phụ cấp, và hệ số trách nhiệm chưa tương xứng

với vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ hiệu trưởng.

Tiểu kết chương 2

Qua nghiên cứu thực trạng phát triển đội ngũ hiệu trưởng mầm non ở thị xã

Từ Sơn, Bắc Ninh ta thấy: đội ngũ hiệu trưởng ở các trường mầm non trên địa

bàn thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của ngành

và từng bước góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Luận văn

đã khảo sát, đánh giá và phân tích thực trạng phát triển đội ngũ hiệu trưởng

mầm non trên địa bàn thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, từ đó thấy được bên cạnh những

ưu điểm nổi bật như đội ngũ hiệu trưởng tâm huyết với nghề, cơ sở vật chất

tương đối đáp ứng nhu cầu của công tác quản lý; sự quan tâm của các cấp các

ngành và toàn xã hội đối với chất lượng giáo dục mầm non... thì vẫn còn khơng

ít những hạn chế, bất cập về cơ cấu, giới tính, độ tuổi, trình độ chun mơn,

nghiệp vụ... cơ chế chính sách, cơng tác tuyển chọn, phân công sử dụng, bồi

dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ hiệu trưởng, cơng tác kiểm tra, đánh giá mặc dù

đã được tổ chức, thực hiện thường xun nhưng nhìn chung chưa hợp lý và còn

yếu, hiệu quả đạt được chưa cao, các hoạt động còn chủ quan chưa mang tính

chiến lược lâu dài.

Những điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn nêu trên là dựa trên cơ sở

phân tích thực trạng phát triển đội ngũ hiệu trưởng mầm non trên địa bàn thị xã

Từ Sơn, Bắc Ninh. Từ những thực trạng đó đặt ra cho các cấp quản lý nhà nước

về giáo dục ở thị xã từ Sơn, Bắc Ninh yêu cầu cần có các biện pháp phù hợp

nhằm tăng cường quản lí phát triển đội ngũ hiệu trưởng để có thể phát triển sự

nghiệp giáo dục và đào tạo. Trong đó vấn đề then chốt là phát triển đội ngũ hiệu

trưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

Chúng tôi xin đề cập đến các biện pháp tăng cường quản lí, phát triển đội

ngũ hiệu trưởng mầm non trên địa bàn thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh ở chương 3.15Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU

TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG MẦM NON THỊ XÃ TỪ SƠN, BẮC NINH

TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính pháp lí

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ

3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và phát triển

3.2. Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường mầm non

thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh trong bối cảnh đổi mới

3.2.1. Tổ chức quán triệt học tập nâng cao nhận thức về tầm quan trọng

trong phát triển đội ngũ hiệu trưởng

3.2.1.1. Mục đích của biện pháp

Quán triệt trong đội ngũ lãnh đạo, quản lý và giáo viên về sự cần thiết phát

triển đội ngũ hiệu trưởng để nâng cao chất lượng giáo dục.

3.2.1.2. Nội dung của biện pháp

Trên cơ sở thống nhất nhận thức, phải đề ra các chủ trương biện pháp và

hướng đi cụ thể để thực hiện công tác phát triển đội ngũ HT trường MN cho phù

hợp với tình hình thực tiễn của các nhà trường và của thị xã.

3.2.1.3. Cách thức thực hiện

Phòng giáo dục Đào tạo xây dựng kế hoạch, yêu cầu các trường phối hợp tổ

chức cho đội ngũ HT các trường MN quán triệt các quan điểm, mục tiêu Chỉ thị

của của Đảng và Nhà nước về giáo dục, đề án xây dựng và nâng cao chất lượng

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong đội ngũ HT các trường MN để

họ thấy được trách nhiệm, vai trò của mình đối với tổ chức. Vì vậy, đội ngũ HT

phải có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt thực sự là tấm

gương sáng cho tập thể sư phạm nhà trường và toàn thể học sinh noi theo.

3.2.1.4 Điều kiện thực hiện biện pháp

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cho từng bộ phận phối hợp với hiệu

trưởng các nhà trường xây dựng kế hoạch học tập mang lại hiệu quả cao nhất.

3.2.2. Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng phù hợp với yêu

cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh hiện nay.

3.2.2.1 Mục đích của biện pháp16Xây dựng đội ngũ hiệu trưởng đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng theo

chuẩn hiệu trưởng trường mầm non, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện

giáo dục hiện nay.

3.2.2.2. Nội dung của biện pháp

Xây dựng quy hoạch đội ngũ hiệu trưởng mầm non đạt chuẩn hiệu trưởng

mầm non theo thông tư Số: 17/2011/TT-BGDĐT ngày ngày 14 tháng 4 năm

2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.2.2.3. Cách thức thực hiện

Phòng giáo dục thành lập tổ xây dựng kế hoạch do Trưởng phòng phụ trách

để xây dựng kế hoạch trung hạn và dài hạn cho phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu

phát triển đội ngũ hiệu trưởng đồng thời cần chủ động rà soát đội ngũ, cử đi đào

tạo

3.2.2.4 Điều kiện thực hiện biện pháp

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ trong việc quy

hoạch, bổ nhiệm theo đúng trình.

3.2.3. Tuyển chọn và sử dụng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non theo

chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới mầm non hiện nay.

3.2.3.1 Mục đích của biện pháp

Tuyển chọn và sử dụng đội ngũ Hiệu trưởng mầm non là khâu đầu tiên

trong chu trình quản lý và đây là khâu có tính quyết định cho một sự phát triển

giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng. Việc tuyển chọn hiệu trưởng

có đầy đủ phẩm chất năng lực sẽ đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản toàn

diện giáo dục hiện nay.

3.2.3.2. Nội dung của biện pháp

Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu với Phòng Nội vụ thị xã và Lãnh đạo

thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh để tuyển chọn được đội ngũ hiệu trưởng có hiệu quả.

Bên cạnh đó Phòng Giáo dục và Đào tạo phân cơng, sử dụng đội ngũ hiệu

trưởng một cách phù hợp để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.

3.2.3.3. Cách thức thực hiện

Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu với Phòng Nội vụ của thị xã, UBND

thị xã xây dựng kế hoạch tuyển chọn và sử dụng đội ngũ HT trường mầm non.

3.2.3.4 Điều kiện thực hiện biện pháp

Cơng khai hóa các qui chế, quy định về nội dung quản lý nhân sự

củatrường MN như: tiêu chuẩn tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá, đào

tạo, bồi dưỡng dựa trên năng lực.17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG MẦM NON THỊ XÃ TỪ SƠN, BẮC NINH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×